keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 474/20.12.2005 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2006

20.12.2005

Hotararea Consiliului Local 474/20.12.2005
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutica a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2000 - pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
În baza prevederilor art. 10, lit. (j) din Legea nr. 42/1990 - pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, eroilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 15, lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
În baza prevederilor Legii nr. 309/2002, privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;
Având în vedere solicitarea Serviciului Maltez din România, filiala Timişoara;
Având în vedere solicitarea Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Timişoara şi Consiliului Persoanelor Vârstnice, Timişoara
Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2005;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(d) şi (s) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2006, protocol prezentat in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului de Ajutor Maltez;
- Uniunii Pensionarilor din România, filiala Timiş;
- Casei Faenza;
- Serviciului SALVO;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Protocol_2005-2006.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI R.A. TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIŞOARA NR……………………………. NR. ………………...

Protocol de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2006 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele

de transport în comun astfel: a) pensionarii din Municipiul Timişoara cu un pensia lunară de până la 300 lei, inclusiv, vor

circula gratuit pe bază de abonamente eliberate de RATT . Abonamentele se vor elibera la prezentarea cuponului de pensie şi a buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original şi copie;

b) persoanele peste 70 de ani cu domiciliul în Timişoara vor circula gratuit pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate;

c) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii Legii 42 / 1990, Legii 44 / 1994, Legii 309 / 2002. De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416 / 2001 primind venitul minim garantat , fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiei emise de RATT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de asociaţie şi vizate de Primăria Municipiului Timişoara. Datele se vor transmite şi în format electronic. Ridicarea legitimaţiilor în vederea distribuirii se va face pe baza de delegaţie semnată şi ştampilată de asociaţie.

Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nici o asociaţie vor prezenta la RATT în original şi copie buletinul de identitate ( cartea de identitate ) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al Legii în baza cărora vor beneficia de legitimaţie de transport gratuit.

Beneficiarii Legii 416 / 2001 pot solicita la Serviciul de Asistenţă din cadrul PMT o adeverinţă în baza căreia RATT va elibera legitimaţia de călătorie valabilă până la finele anului în care a fost eliberată adeverinţa.

d) Pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara cu pensie între 300 lei exclusiv – 400 lei inclusiv, beneficiază de reducere 50% din costul abonamentelor pe bază de legitimaţii de călătorie eliberate de RATT pe baza buletinul de identitate sau cartea de identitate şi cuponului de pensie;

e) Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 2 luni, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor de călătorie eliberate de RATT în baza adeverinţelor emise de Centrul de Transfuzii;

f) Reducere 20% a costului abonamentelor, pe 1 sau 2 linii cetăţenilor din Municipiul Timişoara, precum şi studenţilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza Buletinului de Identitate sau Cartea de Identitate respectiv a carnetului de student vizat la zi. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar evidenţa se păstrează în format electronic;

g) Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul în comun, elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar datele beneficiarilor se înregistrează şi păstra în format electronic;

h) Elevii până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun în baza pe baza carnetului de elev vizat la zi, pe perioada anului şcolar, exceptând vacanţele şi zilele de sâmbătă şi duminică;

i) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Casei Faenza pe baza legitimaţiei de serviciu;

j) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii serviciului SALVO pe baza legitimaţiei de serviciu;

k) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista nominală cu cele 10 persoane. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera c).

l) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Serviciului de Ajutor Maltez din România, filiala Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera c).

m) Primarul Municipiului Timişoara dispune prin dispoziţie, pe baza unei anchete sociale, acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele care reprezintă cazuri sociale deosebite şi pentru elevii, studenţii şi sportivii cu merite deosebite, până la valoarea de 100.000 lei / an. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera c).

Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2006 la transportul urban de călători pentru toate

aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIŞOARA

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU EUGEN STANESCU

Atasament: Referat_-_Facilitati_RATT_2006.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA EDILITARĂ NR. ………………………………………………

REFERAT Privind acordarea facilităţilor pentru unele categorii de cetăţeni la transportul

urban de călători în municipiul Timişoara în anul 2006

Având în vedere practica anilor precedenţi şi deconturile transmise de către R.A. Transport Timişoara privind reducerile şi gratuităţile acordate în anul 2005 la transportul în comun, se prevăd pentru anul 2006, următoarele facilităţi la transportul în comun:

- pensionarii din Municipiul Timişoara cu un pensia lunară de până la 300 lei, inclusiv, vor circula gratuit pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate;

- persoanele peste 70 de ani cu domiciliul în Timişoara vor circula gratuit pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate;

- gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii Legii 42/1990, Legii 44/1994, Legii 309/2002. De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 primind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiei emise de RATT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de asociaţie şi vizate de Primăria Municipiului Timişoara. Datele se vor transmite şi în format electronic. Ridicarea legitimaţiilor în vederea distribuirii se va face pe baza de delegaţie semnată şi ştampilată de asociaţie.

Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nici o asociaţie vor prezenta la R.A. Transport Timişoara în original şi copie buletinul de identitate ( cartea de identitate ) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al Legii în baza cărora vor beneficia de legitimaţie de transport gratuit.

Beneficiarii Legii 416/2001 pot solicita la Serviciul de Asistenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia R.A.Transport Timişoara va elibera legitimaţia de călătorie valabilă până la finele anului în care a fost eliberată adeverinţa.

- pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara cu pensie între 300 lei, exclusiv – 400 lei, inclusiv, beneficiază de reducere 50% din costul abonamentelor pe bază de legitimaţii de călătorie eliberate de RATT pe baza buletinul de identitate sau cartea de identitate şi cuponului de pensie;

- reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 2 luni, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor de călătorie eliberate de RATT în baza adeverinţelor emise de Centrul de Transfuzii;

- reducere 20% a costului abonamentelor, pe 1 sau 2 linii cetăţenilor din Municipiul Timişoara, precum şi studenţilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau cărţii de identitate respectiv a carnetului de student vizat la zi. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar evidenţa se păstrează în format electronic;

- reducere 50% a costului abonamentelor la transportul în comun, elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe

baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările se fac la chioşcurile R.A.Transport Timişoara iar datele beneficiarilor se înregistrează şi păstra în format electronic;

- elevii până la nivelul clasei a-IV-a, inclusiv, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun în baza pe baza carnetului de elev vizat la zi, pe perioada anului şcolar, exceptând vacanţele şi zilele de sâmbătă şi duminică;

- gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Casei Faenza pe baza legitimaţiei de serviciu;

- gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii serviciului SALVO pe baza legitimaţiei de serviciu;

- gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista nominală cu cele 10 persoane. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera c).

- gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Serviciului de Ajutor Maltez din România, filiala Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera c).

- Primarul Municipiului Timişoara dispune prin dispoziţie, pe baza unei anchete sociale, acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele care reprezintă cazuri sociale deosebite şi pentru elevii, studenţii şi sportivii cu merite deosebite, până la valoarea de 100.000 lei / an. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera c).

Propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara, protocol încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara, prezentat în anexă.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC, AVIZAT JURIDIC, ADRIAN BODO MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF SERVICIU TRP, CONSILIER SUPERIOR, IOAN GANCIOV CULIŢĂ CHIŞ