keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/24.05.2005 privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători şi acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timişoara

24.05.2005

Hotararea Consiliului Local 232/24.05.2005
privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători şi acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2005-9004/16.05.2005 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2005-7601/22.04.2005 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind aprobarea tarifelor la transportul urban de către Consiliul de Administraţie al R.A. Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 19/ 20.07.2004 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 161/21.12.2004 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
n temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă tarifele la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara , conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Abonamentele generale pentru persoane fizice pot fi decontate.
Art. 3: Se acordă subvenţia de 30% către Regia Autonomă de Transport Timişoara din totalul cheltuielilor de transport, urmând ca regia să încheie, în condiţiile legii, un contract de achiziţie de minim 50 troleibuze.
Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/20.07.2004 - privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în municipiul Timişoara.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_majorare_tarife_RATT.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA EDILITARĂ NR. ………………………………………………

REFERAT Având în vedere: - adresa R.A. Transport Timişoara, înregistrată cu nr. SC2005-7601, privind propunerea noilor tarife aprobate de către Consiliul de Administraţie al R.A. Transport Timişoara; - pierderile înregistrate de către R.A. Transport Timişoara, în valoare de 78,542 miliarde lei în cursul anului 2004 şi de 7,45 miliarde lei în luna ianuarie 2005. Aceste pierderi s-au datorat în mare măsură şi lucrărilor de modernizare a infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul, care au condus la desfiinţarea unor linii de transport în comun şi implicit la scăderea numărului de călători, modificarea modului de eliberare a reducerilor şi gratuităţilor conform HCL nr. 161/21.12.2004, privind aprobarea ”Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2005”, renunţarea la subvenţionarea transportului urban de călători de către Consiliul Local al municipiului Timişoara şi neactualizarea tarifelor la transportul în comun din luna august a anului 2004. Pentru a veni în sprijinul populaţiei şi a menţine o creştere a tarifelor cu un procent mediu de 21%, adică a menţine costul călătoriei la o valoare de 4523 lei, faţă de costul estimat de către R.A. Transport Timişoara, pentru anul 2005 de 6461 lei, propunem majorarea tarifelor conform anexei şi acordarea unei subvenţii de 30% din cheltuielile de transport urban ale R.A. Transport Timişoara, care pentru anul 2005 se estimează la valoarea de 40 miliarde lei Având în vedere adresa R.A. Transport Timişoara înregistrată cu nr. RE2005-000130 din 12.05.2005, prin care regia renunţă la suma de 40 miliarde lei de la capitolul 68.02.07 art. 70 (Cheltuieli de capital), se transferă această sumă la art. 34 (Subvenţii) Această subvenţie se acordă pe perioada derulării investiţiei de modernizare a infrastructurii, adică până în 31.12.2006, şi se va utiliza pentru achiziţionarea de mijloace de transport în comun. Totodată, propunem inscripţionarea abonamentelor cu următorul cuprins: ”Tarif subvenţionat cu 30% de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru achiziţionarea de mijloace de transport în comun”.

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ADRIAN BODO IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

CONSILIER SUPERIOR, CONSILIER SUPERIOR,

CULIŢĂ CHIŞ MIHAI DRAGOMIR

Atasament: Anexa_HCL_RATT_bilete.pdf

Anexa la HCL nr. privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători şi a subvenţiei de 30% din totalul cheltuielilor de transport

Tarif propus Tarif actual întreg redus

20% redus 50% întreg redus

20% redus 50%

0 1 2 3 4 5 6 I. BILETE 1 călătorie 12.000 10.000 2 călătorii 23.000 20.000 expres 1 călătorie 15.000 15.000 II. Legitimaţii o zi 55.000 45.000 III. Abonamente a) integrale 1 linie – 30 zile 400.000 320.000 200.000 327.000 261.600 163.500 – 15 zile 220.000 176.000 110.000 177.000 141.600 88.500 – 7 zile 120.000 96.000 60.000 95.000 76.000 47.500 – 5 zile 90.000 72.000 45.000 77.000 61.600 38.500 2 linii – 30 zile 550.000 440.000 275.000 435.000 348.000 217.500 – 15 zile 400.000 320.000 200.000 327.000 261.600 163.500 – 7 zile 220.000 176.000 110.000 177.000 141.600 88.500 – 5 zile 150.000 120.000 75.000 122.000 97.600 61.000 - gen. – 30 zile 700.000 350.000 510.000 255.000 - 15 zile 500.000 250.000 367.000 183.000 - 7 zile 310.000 155.000 255.000 127.500 - 5 zile 220.000 110.000 177.000 88.500 expres - 30 zile 500.000 400.000 250.000 380.000 304.000 190.000 - 15 zile 260.000 208.000 130.000 21.000 168.800 105.500 - 7 zile 140.000 112.000 70.000 129.000 103.200 64.500 - 5 zile 100.000 80.000 50.000 88.000 70.400 44.000 - handicapaţi 300.000 300.000 b) agenţi economici - nominalizate gen. 1.066.000 856.000 -nominalizate 2l 743.000 598.000 - nenominalizate gen. 1.356.000 1.141.000 - nenominalizate 2l 1.066.000 897.000

Tarif subvenţionat cu 30% de către Consiliul Local al Municipiului

Timişoara pentru achiziţionarea de mijloace de transport în comun. Notă: Abonamentele generale şi legitimaţiile de călătorie de o zi sunt valabile şi pentru liniile expres; Biletele vândute la vechiul preţ sunt valabile până la epuizarea acestora.