keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 38/02.02.2016
privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-1172 din 19.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă criteriile-cadru şi lista de acte justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Lista de priorităţi se reactualizează anual şi se supune spre aprobare Consiliului Local.
La stabilirea ordinii de prioritate se vor lua în considerare cererile depuse în cursul anului până la data de 1 noiembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se reactualizează până la data de 1 noiembrie.

Art. 2: Se aprobă procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.388/2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locative de stat şi a locuinţelor sociale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01 versiunea 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI A p r o b a t: ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE Nr. SC2016-1172/19.01.2016 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului

Timișoara

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local se propune stabilirea criteriilor

cadru în baza cărora se repartizează locuințele din fondul locativ de stat şi locuinţele sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara și procedura de repartizare a acestora.

Potrivit prevederilor art. 30 din anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile de bază pentru stabilirea modului de soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate în rezolvarea acestora sunt următoarele: condiţiile de locuit ale solicitanţilor, numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul, starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei, venitul mediu net lunar pe membru de familie, vechimea cererii.

Categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara sunt următoarele: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite, în condiţiile legii.

Pentru luarea în evidenţă a solicitanţilor de locuinţe din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aceştia trebuie să ataşeze la cerere acte (copii xerox) care să arate situaţia lor familială şi materială. În prezent criteriile de întocmire a listelor de priorităţi precum şi repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, cele sociale și cele din proprietatea privată a municipiului Timișoara sunt reglementate prin H.C.L.M.T nr. 388/ 01.08.2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale din municipiul Timișoara. Având în vedere prevederile faptul că prin HCLMT 388/2014 privind privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale la nivelul municipiului Timișoara, a fost întocmită o singură listă de priorităţi la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara care a inclus familiile/persoanele ce erau înscrise pe lista cazurilor sociale, lista tinerilor căsătoriţi cazuri sociale, lista pensionarilor, lista crescuţilor în instituţii de ocrotire a minorilor şi lista evacuaţilor, iar departajarea făcându-se prin acordarea de punctaje pentru fiecare categorie, considerăm că se impune aprobarea unor noi criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate. Criteriile propuse prin prezentul proiect fac o mai bună referire la condiţiile de locuit, veniturile familiei, numărul de persoane care gospodăresc împreună, starea sănătăţii unor membri de familie, vechimea cererii,

Cod FO 53-01 versiunea 2

astfel încât considerăm că se poate face o ierarhizare corectă a solicitanţilor de locuinţe, familiile aflate într-o situaţie limită din punct de vedere al spaţiului de locuit să poată beneficia cu prioritate de o locuinţă.

La data emiterii hotărârii se va abroga HCLMT 388/2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale la nivelul municipiului Timișoara.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Pentru SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi Pt. DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov ŞEF BIROU, Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Consilier juridic,

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3 la HCL nr.__________/___________ C ă t r e,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL LOCUINŢE

Subsemnatul/a____________________________, domiciliat în Timişoara, str. _______________________________________, înscris pe lista de priorităţi întocmită pentru anul ______ la poziţia _______ , prin prezenta reconfirm solicitarea de înscriere pe lista care se va întocmi pentru anul _______, în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat/socială.

Anexez prezentei : 1. acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni; 2. acte doveditoare privind modificări întervenite în situaţia

familiei (după caz)* Totodată, declar că atât eu cât şi membrii majori ai familiei mele ne

menţinem declaraţiile notariale cu privire la faptul că nu deţinem, nu am dobândit sau înstrăinat o locuinţă proprietate personală.

Timişoara, Semnătura, Data, ___________ ___________________

*schimbare reşedinţă, stare civilă, copii nou-născuţi, etc.

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr.__________/___________

PROCEDURA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI A CELOR SOCIALE SAU PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

Locuinţele din fondul locativ de stat, cele sociale sau cele din proprietatea privată a municipiului Timișoara care devin disponibile ca urmare a încetării contractului de închiriere prin: solicitarea chiriaşului de a preda locuinţa, rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea din locuinţă, decesul titularului, etc., se repartizează de către Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local, pe categorii de liste.

Hotărârea comisiei se afişează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara şi se comunică Serviciului Relaţionare Directă cu Cetăţenii.

Persoanele înscrise pe listele de priorităţi întocmite la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara pot depune solicitări de atribuire nominală a locuinţei, urmând ca aceste solicitări să fie centralizate şi locuinţa să fie propusă spre repartizare în următoarea şedinţă a Comisiei de repartizare a locuinţelor, în ordinea de prioritate de pe listă.

Repartiţiile se emit de către Comisia de repartizare a locuințelor, iar închirierea locuințelor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în baza şi cu respectarea ordinii de prioritate aprobată pentru anul în curs.

În cazul locuinţelor sociale, acestea se atribuire doar familiilor sau persoanele înscrise pe lista de priorităţi, cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.

La data comunicării repartiției emisă de Comisia de repartizare a locuințelor și în vederea încheierii contractului de închiriere, solicitantul si membrii majori ai familiei, vor prezenta în termenul comunicat o declarație notarială, nu mai veche de 10 zile, precum și actele care atestă respectarea criteriilor de eligibilitate avute în vedere la includerea pe lista de priorități, pentru toți membrii familiei care urmeaza a fi incluși cu drepturi locative în contractul de inchiriere.

Dacă solicitantul și membrii majori ai familiei nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.

Pt. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Stoianov Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa 1 la HCL nr.__________/___________

CRITERII-CADRU ȘI LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, SOCIALE SAU DIN

PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A. CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie să fie major, şi să aibă domiciliul în municipiul Timişoara. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu. 2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia: - să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat/ proprietate a unităţii administrativ teritoriale; - nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ al municipiului Timișoara pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă; - nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în proprietatea municipiului Timișoara. NOTĂ: Restricţia nu se aplică chiriaşilor din locuinţele preluate de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foştii proprietari. Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. B. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ: 1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat .................................................................................... 10 puncte Tolerat în spaţiu………………………………………………………………………………….6 puncte

2. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

Stare civilă: a) familie monoparentală........................................................................................... 10 puncte b) căsătorit................... .................................................................................................8 puncte

c) necăsătorit ................................................................................................................5 puncte Copii minori aflaţi în întreţinere ..............................................................1 punct pentru fiecare copil

2

3. VENITUL MEDIU NET LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE Fără venituri ………………………………………………………………………………..…… 0 puncte Mai mare sau egal cu venitul mediu net pe economie …………………………..……………… 1 punct Între venitul mediu net pe economie şi salariul minim …………………………………..…….. 3 puncte Mai mic sau egal cu salariul minim pe economie …………………………………………..…. 5 puncte NOTĂ: Venitul realizat se compară cu nivelul venitului mediu net pe economie şi respectiv salariul minim pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 4. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ Handicap grav sau invaliditate gr.1 .............................................................................................. 5 puncte Handicap accentuat sau invaliditate gr.II ......................................................................................4 puncte Handicap mediu ............................................................................................................................ 3 puncte NOTĂ : Pentru fiecare certificat de încadrare în grad de handicap, atât pentru titular cât şi pentru membrii familiei, se acordă punctaj care se va cumula.

5. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI Pentru fiecare an vechime ............................................................................................................ 1 punct

6. NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONAL Absolvenți a 8 -10 clase, școală profesională ............................................................................... 5 puncte Studii medii, postliceale ................................................................................................................ 7 puncte Studii superioare...........................................................................................................................10 puncte NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii al titularului sau membrilor familiei. Nu se cumulează punctajul.

7. ALTE CATEGORII DE PERSOANE SAU FAMILII INDREPTĂȚITE Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani....................................8 puncte Repatriaţi/refugiaţi .........................................................................................................................5 puncte Veterani și văduve de război………………………………..…………………...…..……………4 puncte Beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004................................................................................ 3 puncte Sportivi de performanță cu rezultate deosebite pe plan internațional (locuil I, II sau III la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene)..………...…………...……………..……….3 puncte Pensionari .......................................................................................................................................3 puncte Cazuri sociale deosebite ce necesită acordarea de urgență a unei locuințe sociale în vederea prevenirii riscului de excluziune socială ( datorită stării de sănătate, urmare a unor accidente sau dacă este o persoană lipsită de susținători și aflată în stare de dependență socială) confirmat cu anchetă socială din partea serviciului de asistență socială de specializat ............................................................. 3 puncte

3

Tineri căsătoriţi sub 35 de ani ........................................................................................................2 puncte Familiile ale căror copii au înregistrat performanţe (locul I, II sau III) la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale sau campionatele sportive naţionale/internaționale……………………..2 puncte NOTĂ : În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua, luna, anul), având prioritate în acest caz solicitantul care are vechimea mai mare.

C. LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE pe care solicitanţii de locuinţe din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor:

 Cerere;  Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din

familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut: - nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; - nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990; - nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea

unei locuinţe; - nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;  Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de

familie major: - adeverinţă cu venitul net; - cupon pensie, cupon alocaţie, adeverinţă de ajutor social, etc.; - declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo

activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

 Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);

 Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);  Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);  Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de

invaliditate (dacă este cazul);  Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat

în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;

 Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat;

 Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere/ancheta socială.

4

Lista de priorităţi se stabileşte anual. Termenul limită de depunere a dosarelor noi de către solicitanţii de locuinţe din fondul locativ de

stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara este data de 1 noiembrie a anului în curs.

Solicitanţii ce sunt înscrişi pe lista de priorități au obligaţia de a depune până la data de 1 noiembrie a anului în curs formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe lista de priorităţi ce va fi întocmită pentru anul viitor, însoțit de actele doveditoare, după caz. Solicitanţii care nu depun formularul de reactualizare a cererii vor fi excluşi de pe listă.

Inscrierea în această listă nu implică şi obligativitatea repartizării unei locuinţe având în vedere faptul că, pe de o parte numărul solicitanţilor poate fi mai mare decat numărul locuinţelor disponibile, iar pe de altă parte, la data repartizării efective a locuinţelor, aceştia pot să nu mai indeplinească toate criteriile prevăzute de lege, unii dintre solicitanţi pot avea situaţia locativă deja rezolvată sau pot să refuze locuinţa repartizată. Solicitanţii înscrişi pe lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de acces la locuinţă, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. Pt. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan