keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a Municipiului Timişoara

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 60/21.02.2017
privind aprobarea modificării Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017-3258 din data de 13.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuinţei, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
În conformitate cu Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d) şi alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTEArt.1 : Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38/02.02.2016, care va avea conţinutul prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de repartizare a locuinţelor şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01 versiunea 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI A p r o b a t: ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE Nr. SC2017-3258/13.02.2017 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind aprobarea modificării Anexei 2 din HCLMT nr.38/02.02.2016 privind criteriile de

întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin HCLMT nr.38/2016 s-au aprobat criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

În conformitate cu Procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, respectiv Anexa 2 din HCLMT 38/2016 ” Persoanele înscrise pe listele de priorităţi întocmite la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara pot depune solicitări de atribuire nominală a locuinţei, urmând ca aceste solicitări să fie centralizate şi locuinţa să fie propusă spre repartizare în următoarea şedinţă a Comisiei de repartizare a locuinţelor, în ordinea de prioritate de pe listă.”

Având în vedere că Anexa 1 la Legea nr.114/1996 republicată prevede exigențe minimale pentru nevoile locative, precum și faptul că în evidențele Biroului Locuințe există un număr mare de solicitanți în vederea atriburii unei locuințe, propunem ca numărul de camere prevăzut în tabelul din anexă să fie considerat ca maxim, indiferent de poziția de pe listă. Astfel, 1 persoană poate primi o locuință de maxim 1 cameră, 2 persoane maxim 2 camere, 3 persoane maxim 3 camere etc. Motivăm prezentul referat prin faptul că fondul locativ este în continuă diminuare, marea majoritate a solicitanților înscriși pe listă au familii numeroase și considerăm că o locuință alcătuită din 1 cameră satisface nevoile locative ale unei singure persoane. Ca urmare propunem modificarea Anexei 2 la HCLMT nr.38/2016 prin inserarea după aliniatul 3 a următorului text: Numărul de camere prevăzut în tabelul din Anexa 1 la Legea nr.114/1996 este considerat maxim necesar pentru numărul de persoane/familie din același tabel, indiferent de poziția de pe listă. Astfel, persoanele/familiile înscrise pe lista de priorități, indiferent de poziția de pe listă, pot beneficia de o locuință cu respectarea numărului maxim de camere, respectiv:

 1 persoană – 1 cameră  2 persoane – 2 camere  3, 4 persoane – 3 camere  5, 6 persoane – 4 camere  7, 8 persoane – 5 camere

Totodată, se impune și modificarea procedurii de încheiere a contractelor, respectiv aliniatul 4 din Anexa 2 la HCLMT nr.38/2016, va avea următorul conținut: Repartițiile se emit de către Comisia de repartizare a locuințelor și în baza acestora se va face închirierea, cu excepția locuințelor sociale a căror închiriere se aprobă prin hotărâre a Consiliului

Cod FO 53-01 versiunea 2

Local potrivit art.22 din H.G. nr.1275/2000, în baza și cu respectarea ordinii de prioritate aprobată pentru anul în curs. VICEPRIMAR, Pt. DIRECTOR, Imre Farkas Mihai Boncea Pt. ŞEF BIROU, Simona Bălan Consilier juridic,

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa la HCL nr.__________/___________

PROCEDURA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, SOCIALE SAU PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Locuinţele din fondul locativ de stat, cele sociale sau cele din proprietatea privată a municipiului Timișoara care devin disponibile ca urmare a încetării contractului de închiriere prin: solicitarea chiriaşului de a preda locuinţa, rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea din locuinţă, decesul titularului, etc., se repartizează de către Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local, pe categorii de liste.

Hotărârea comisiei se afişează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara şi se comunică Serviciului Relaţionare Directă cu Cetăţenii.

Persoanele înscrise pe listele de priorităţi a persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari pot depune solicitări de atribuire nominală a locuinţei, urmând ca aceste solicitări să fie centralizate şi locuinţa să fie propusă spre repartizare în următoarea şedinţă a Comisiei de repartizare a locuinţelor, în ordinea de prioritate de pe listă.

Numărul de camere prevăzut în tabelul din Anexa 1 la Legea nr.114/1996 este considerat maxim necesar pentru numărul de persoane/familie din același tabel, indiferent de poziția de pe listă. Astfel, persoanele/familiile înscrise pe lista de priorități, indiferent de poziția de pe listă, pot beneficia de o locuință cu respectarea numărului maxim de camere, respectiv:

 1 persoană – 1 cameră  2 persoane – 2 camere  3, 4 persoane – 3 camere  5, 6 persoane – 4 camere  7, 8 persoane – 5 camere

Repartițiile se emit de către Comisia de repartizare a locuințelor și în baza acestora se va face închirierea, cu excepția locuințelor sociale a căror închiriere se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local potrivit art.22 din Anexa 1 la H.G. nr.1275/2000, în baza și cu respectarea ordinii de prioritate aprobată pentru anul în curs.

În cazul locuinţelor sociale, acestea se atribuire doar familiilor sau persoanele înscrise pe lista de priorităţi, cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.

La data comunicării repartiției emisă de Comisia de repartizare a locuințelor și în vederea încheierii contractului de închiriere, solicitantul si membrii majori ai familiei, vor prezenta în termenul comunicat o declarație notarială, nu mai veche de 10 zile, precum și actele care atestă respectarea criteriilor de eligibilitate avute în vedere la includerea pe lista de priorități, pentru toți membrii familiei care urmeaza a fi incluși cu drepturi locative în contractul de inchiriere.

Dacă solicitantul și membrii majori ai familiei nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.

Pt. DIRECTOR, Pt. ŞEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan