keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/21.02.2017 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 62/21.02.2017
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017-2761 din data de 06.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2017, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI Aprobat ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE NICOLAE ROBU Nr. SC2017-2761/06.02.2017

REFERAT privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2017, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2016 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii. Ca urmare, se impune aprobarea de către Consiliul Local a listei de priorități pentru anul 2017, listă anexă la prezentul referat, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. VICEPRIMAR, Pt. DIRECTOR, Imre Farkas Mihai Boncea Pt. ŞEF BIROU, Simona Bălan Consilier juridic,

Cod FP 53-01 ver.2

Atasament: Anexa_1.pdf

LISTA PRIORITATI - ANUL 2017 Pozitia Numele si:prenumele solicitantului Nr, inregistrare :| Data inregistrare Punctaj'obtinut = TEI DEE II criterii vechime “Total ELENA SILVICA CT2014-5220 07.10.2014 50 2 52 2|STEFAN FANICA D82003-2402 22.04.2003 36 13 49 3|FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12.03.1998 30 18 48 4|LUNGU CATALIN DANIEL D72006-7607 14.12.2006 38 10 48 5|DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04.08.2004 34 12 46 6|MIRONESCU ILIE DO697-2631 16.07.1997 27 19 46 7|CSIZSEC CRISTINA DO698-391 09.04,1998 28 18 46 8|SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06.08.1999 28 17 45 S|NEAGA NECULAI D72002-8419 24.09.2002 32 14 46 10CODITA CRISTIAN DO694-3215 02.09.1994 23 22 45 11|WRBITSKY KOLOZSI GABRIEL EMERIC DO697-1750 18.09.1997 25 19 44 12|GORBE AUREL DO696-2391 29.10.1996 23 20 43 13|OLAH MARGARETA ECATERINA D82006-3825 11.10.2006 34 10 44 14|GLAT VERONICA DO696-2097 04.10.1996 23 20 _43| 15|MUTU VIOREL DO6X-149 02.03.1999 25 17 42 16|[OQUATU GHEORGHE D82004-2602 04.05.2004 31 12 43 17|AIRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 35 9 44 18|COTOC LUCRETIA CT2014-4796 17.09.2014 41 2 43 19|BUDA DORINA DO698 21.12.1998 23 18 41 20|LUKACS ALINA MONICA D82002-1960 20.12.2002 27 14 __ 1) 21 |MOLOMAN ELENA MIHAELA D72004-4809 24.06.2004 30 12 42 22|PUSTA MIRCEA D72008-2267 31.03.2008 33 8 41 23|ROMANESCU PARASCHIVA DP2010-214 21.01.2010 34 7 41 24|VARGA VERONICA PAMELA DO6X-1673 16.02.2000 24 17 41 25|OLARU ELENA DO6X1-3002 22.05.2001 26 15 41

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut 26|BACOSCA CECILIA D72002-3887 10.05.2002 14 40 27 1 28 come DOTAT ET fose i Tate TB TI 40 29 [BADEA IOANA D72007-392 24.01.2007 31 41 30|MULLER ELENA D82007-2989 03.07.2007 31 9 40 31|TANASIE VICTORIA DO695-3182 08.08.1995 19 21 40 32|TARLEA CORINA MARIA D72002-6782 29.07.2002 25 14 39| 33|OBRISTE MIRELA CARMEN DB2004-5906 15.09.2004 27 12 39 34|TOBA CORINA [D72008-2516 11.04.2008 31 8 39 35| LUGOSI MARIA IULIANA [D72008-6954 27.10.2008 31 8 39 36|TAUTEANU MIHAELA ELENA [D72009-2308 19.03.2005 33 40 37| CIURDARU DANIELA ELENA CT2013-5801 12.12.2013 39 38|FLOREA IONELA GABRIELA CT2014-173 21.01.2014 36 3 39 39|ZAKAR MIRCEA DO6X-1911 06.03.2001 24 15 39 40 |[CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12.09.2001 24 15 39 41[|MIHAI MONICA D82003-9382 03.12.2003 25 13 38 42 |NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05.04.2004 26 12 38 43 [CORNEA ILEANA D82005-4821 22.09.2005 27 11 38 44|RUS ADINA LIDIA D72005-5862 13.12.2005 27 1 38 45|POP MARIA DP2012-3950 26.06.2012 35 4 39 46| TODOR RAFAEL CT2014-3191 01.07.2014 36 2 38 47 |REITMAYER RAFAEL CT2016-6333 03.11.2016 38 0 38 NICOLETA LOREDANA DO695-3568 25.09.1995 17 21 38 49| BUTARU LIVIA SC098-1468 03.04.1998 19 18 37 50|POSTOLEA ERICA DO699-1464 22.06.1999 20 17 37 51 |CICOARE MARIA PA8X-2757 22 16 38 52[DOBOS MARIA DO6X2-188 23.01.2002 23 15 38

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. înregistrare |. Data inregistrare Punctaj obtinut 53|NAN ILEANA D72002-4270 21.05.2002 38 54 D82003-4885 11.07.2003 37 55|MARTOCIAN LAURA GEANINA D72009-12276 11.12.2009 37 56 |[GRAURE MARIA DP2012-348 23.01.2012 38 57 [BALLA GHEORGHE DANUT CT2015-5910 08.09.2015 38 58|FAUR DOREL DO695-3799 16.10.1995 37 __59|JIANU MARIN DO696-258 01.02.1996 37 60|BALNOJAN PARASCHIVA DO696-697 11.03.1996 36 61 |[DOBOS ANGELICA DO698-1387 09.11.1998 37 62| KOVACS IULIANA DO6X-1578 14.02.2000 37 63|[GALAN FLORIN DO6X1-1729 27.02.2001 36 64|KOVACS PAUL PABX-1855 13.07.2001 36 65|VARGA EMILIAN 26.11.2001 36 66|GATCI GORDANA DELIA 28.05.2002 37 67 |MUCENICU RODICA D72002-6127 08.07.2002 36 68|STOICA GHEORGHE D72005-1704 22.03.2005 36 69 |REMES IOAN D72009-1415 19.02.2009 37 70|FOAME ANDRA LAURA CT2014-2213 08.05.2014 36 71|[COMANESCU EUGENIA CT2016-4602 11.08.2016 36 72|LEITHEIM STEFAN TIBERIU DO798-2315 17.09.1998 35 73|NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14.04.2000 36 74|BALAN CONSTANTA DO6X-4881 24.08.2000| 35 75|KOSKA GEORGETA PABX-4397 14.12.2000| 36 76|BOTIU LENA DO6X2-138 18.01.2002| 36 77|ALBU TEODORA DO6X2-1925 14.03.2002 36 78 nr roots ŢI 35 79|CABA ALINA MIHAELA D72002-3187 19.04.2002 36

Pozitia Numele si prenumele solicitantului | Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii, vechime] Total 80 D82003-2371 21.04.2003 36 81 [GEORGE DOINA D82003-4544 27.06.2003 36 82|TONU MARIA D72003-3344 14.10.2003 36 83|CIOBANU ANDRADA ARABELA D82004-5347 23 12 35 84|AVRAM ANISOARA D72004-7169 30.11.2004 23 12 35 85| KLEIN ILEANA D82007-1480 12.04.2007 26 9 35 86|GENDELON GIANINA D72008-8825 17.12.2008 28 8 36 87|RAMETEA CARMEN DP2012-6668 22.10.2012 31 4 35 88| JAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA CT2014-5665 35 89|FINTINEANU OANA ANA MARIA CT2016-7142 35 90[|KOVACS LILIANA DO697-1705 11.09.1997 15 19 34 91|NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29.09.1999 34 92 [IRIMIA LILIANA ANGELA DO6X-2751 20.03.2000] 18 16 34 93 [OLARU SOFRONIEA PA8X-1221 35 94|PANAITE CONSTANTIN D72002-10093 21.11.2002 35 95|MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 35 96|SALAK DANUTA D72004-3335 34 97|DAN CORNEL D72006-7200 29.11.2006 36 SS|PIRVU IRINA LILIANA D72009-4676 04.06.2009 7 34 2% 03.11.2009 7 35 100|[RADU COSMIN ADRIAN DP2010-5959 28.06.2010 6 35 101|LAKATOS TAMAS CT2014-2910 16.06.2014 2 34 102[PATRU DIANA 2 35 103|GIULIAN LOREDANA ELENA CT2015-118 14.01.2015 32 2 34 104|CSENDES ZOLTAN CT2015-2311 33 1 34 105|CRET NICOLETA CT2015-4761 34 1 35 106|CSEKI IZABELLA CT2015-6237 22.09.2015 33 1 34

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrâre Data inregistrare Punctaj obtinut criterii) vechime Total 107 [PALADE RAHELA ANISOARA CT2015-6846 21.10.2015 34 1 35 108|MACAI ALINA MONICA 11.01.2016 34 109|SILVESTRU MARIO 29.11.2016 34 110|NASTASE VASILE CT2016-6930 05.12.2016 34 111|ALAS FLORIN [Do697-1598 03.05.1997 33 112|STRIMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08.05.2001 34 113 [RADU FLOAREA D82003-5561 25.07.2003 21 13 34 114|CHIRCA ELENA D82005-3907 05.08.2005 23 11 34 115|VARADI ALEXANDRU DB2006-3638 22.09.2006 23 10 33 116|NICA ANAMARIA D72008-7406 12.11.2008 25 8 33 117|RADU STELIANA CARMEN D72009-141 13.01.2009 25 8 33 118|PETREA CRISTIAN [DP2009-12213 10.12.2009 27 7 34 119|POPA CRISTIAN |CT2014-6212 19.11.2014 33 120| DRAGULESCU-CERCEL SIMONA CT2015-3980 22.06.2015 34 121|VARZARU MIHAI CT2015-4766 15.07.2015 32 1 33 122||MUNTEAN CONSTANTA CLAUDIA CT2016-113 14.01.2016| 32 1 33 123[LUCACIU DOINA D72002-6989 05.08.2002 19 14 33 124|ALBU GHERGHINA D82002-302 07.10.2002 19 14 33 125|CHILTE FANICA CATALIN D82004-1111 19.02.2004 20 13 33 126|MURARIU IRINA GABRIELA D82008-281 33 127 |LUCACI DANIELA DP2010-6149 06.07.2010 26 6 32 128|TROFIN ANISOARA DP2012-3782 18.06.2012 28 4 32 129 [NEGRU ALEXANDRA CE2014-6088 14.11.2014 30 2 32 130 [NOVAKOVICS COSMIN CT2015-882 13.02.2015 31 33 131 |DUBINA ANDREEA ELENA CT2016-4529 08.08.2016 sz| 20| 32 132 CT2016-5053 09.09.2016 EI N 32 133 [BOGDAN LIDIA CAMELIA CT2015-6012 24.10.2016 32 0 32

Pozitia Numele si prenumeie solicitantului Nr, inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut pe criterii) _vechime|. Totai 134 [AVRAMESCU ALINA ADRIANA CT2016-6061 25.10.2016 32 0 32 135|BAITAR ZORANA |CT2016-6424 07.11.2016 32 0 32 136|CIRNEALA FLORIN RICA CT2016-6590 15.11.2016 =[ o 32 137| STANCA SEBASTIAN DO699-687 14 31 138|PETROV COSTINA DO6X2-525 11.02.2002 32 139|[ROTARIU RODICA DB2003-1810 25.03.2003 32 140[MITIN SILVANA VESNA D82005-4288 25.08.2005 31 141[TONAS LADISLAU LUDOWIC D72006-2577 19.04.2006 31 142|[CIOATA MARIA D82007-3884 09.10.2007 22 9 31 143[MARIN IONUT D82009-75 17.02.2009 24 8 32 144|1GAS NICOLETA LUMINITA DP2010-8441 07.10.2010 25 6 31 145|MURESAN LEONTINA CT2014-3354 08.07.2014 29 2 31 146|ICHIM LUCRETIA CT2014-4213 19.08.2014 30] 2 32 147|ROSU MIRELA CT2014-6508 04.12.2014 29 2 31 148| FRANCZEN CLAUDIA CATALINA CT2015-2042 30.03,2015| 31 1 32 149[MILICI PASTITA D82002-1680 16.12.2002| 16| 14 30 150| SOUABER ANA D82006-2124 20.07.2006 22 10 32 151 |MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20.03.2007 9 30 152 [DAMIAN ANA MIHAELA DP2010-5887 22.06.2010 6 30 153|DARMON FELICIAN CRISTIAN CT2013-4215 3 31 154|1ACOB IULIAN CT2014-368 3 30 155|RABAN GHEORGHE IOAN CT2014-1211 17.03.2014 2 30 156|NICOLA ALINA CT2014-1949 28 2 30 157|MAGO GYONGI MARGIT CT2014-4780 16.09.2014 28 2 30 158| SCHEIN LOREDANA CT2014-5130 03.10.2014 30 2 32 159 |LINGURAR ANCUTA CT2015-2375 17.04.2015 29 1 30 160[DODE REMUS ANDREI CT2015-2432 21.04.2015 29 1 30

Pozitia Numele si pr solicitantului Nr. pr Data inregistrare Punctaj obtinut rara 01.10.2015 30 1 EI 162|LARION ANA CT2015-6590 1 30 163|MICSA VESNA LOREDANA CT2015-7479 24.11.2015 1 31 164|DURAC CLAUDIA CT2016-1148 04.03.2016 o 30 165| VERES VIORICA DOINA [2016-1761 31.03.2016 0 30 166|CIUPA RALUCA MARIANA [2016-2169 14.04.2016 0 30 167||[GHEORGHE PAULA MIRELA CT2016-2459 [26042016] so] 1 30 168| BERENEANT LAURA LIDIA CT2016-3316 10.06.2016 30 169 22.06.2016 30 170 |10SUB IULIANA CT2016-6674 18.11.2016 30 171 |CEAFALAU SANDEL [DO6x-2798 21.03.2000 30 172|BARBU SORIN CALIN [D72002-5987 03.07.2002 29 173 |NEDA BISERCA D72002-6112 08.07.2002 30 174|KOVACS LADISLAU D82004-7427 10.12.2004 29 175|LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17.03.2005 30 176|MITRAN AUREL D72006-657 02.02.2006 30 177 [GABOR LEONARDO DT2006-1556 09.03.2006 29 178 D82006-579 21.03.2006 30 179 D72006-4694 08.08.2006 29 180|[CAZACU DANIEL D72008-6507 08.10.2008 21 8 29 181 |BUNDURUS DOREL IOAN [DP2010-5234 03.06.2010 23 6 29 182|BOZSODI ESZTER AURORA DP2011-7402 23.11.2011 24 5 29 183 [2013-2434 15.05.2013 26 3 29 184|LUPSAN IERONIM CT2014-5378 14.10.2014 27 2 29 185|URSEI FRANCISC CT2014-5861 06.11.2014 28 2 30 186 CT2015-2156 03.04.2015 28 1 29 187|KERESZTES AMALIA CRISTINA CT2015-3516 03.06.2015 29 1 30

Pozitia Numele si prenumele solicitantului | Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut rea re forms | Total 188|JITIANU IULIANA |CT2015-4876 20.07.2015 30 189|NISTOR ANDREEA CT2015-5420 13.08.2015 30 190| SIMIONESCU EMILIA SORINA CT2015-6097 16.09.2015 29 191| TILICA DANIELA ILEANA CT2015-6561 07.10.2015 30 192 |SLATARU ANDREEA CT2015-6600 08.10.2015 29 193 |CANDOI LIVIU CRISTIAN CT2016-5884 18.10.2016 29 194|LAY LIVIU CT2016-5889 18.10.2016 29 195| PARASCHIV IOANA IULIANA CT2016-5667 18.11.2016 29 196|SACHELARIDI ANA MARIA NARGHITA CT2016-7145 14.12.2016 29 197|DEMETER FLORIAN D72005-3073 01.06.2005 1 28 198| COSTIN DORIN D82006-126 26.01.2006 17 1 28 199 [BEREGHI GABRIELA D72007-3418 06.07.2007 20 9 29 200 |CIERNOTA ANA D72007-6175 08.11.2007 9 28 201 DIACONU AURELIAN DP2010-857 27.01.2010 22 7 29 202|1SFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 | 25.02.2010) 23 6 29 203|ONUT VIORICA DP2011-3629 10.06.2011 23 28 204| MIHAI DELIA CLAUDIA DP2012-3315 28.05.2012 29 205 JOCHIANU ANGELICA MONICA DP2012-3457 01.06.2012 28 206 |KEREKES SILVIA CT2013-1232 05.02.2013 29 207|PREDA CRACIUNITA CT2014-2610 29 208 |MORICZ RODICA ELISABETA CT2014-3656 18.07.2014 2 29 209 | SERBANESCU IONELA ANDREEA CT2014-3894 28.07.2014 2 28 210|PATER ANTON CT2014-4772 2 28 211 |SITARIU ALEXANDRU CT2014-5341 13.10.2014 2 30 212 |KECSKES LIDIA CT2015-411 26.01.2015] 27 2 29 213|VINTAN ELISABETA CT2015-424 27.01.2015 27 2 29 214|NECHITOI VIOLETA MARIA CT2015-6247 23.09.2015 28 1 29

Pozitia Numele si prenumele solicitantului. | Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut n] | criterii, vechime] Total 215|ADAM CRISTINA _|CT2015-7849 28 1 29 216|LOZOC MIRELA MARIA SC2016-274 07.01.2016 27 1 28 217| AIOANEI FLORENTINA MIHAELA CT2016-79 13.01.2016 27 1] 28| 218|TEPES ELENA 28 219|IEPURE FLORENTINA LENUTA CT2016-2670 10.05.2016 28 0 28 220|IGAS GEORGETA CLAUDIA CT2016-2830 17.05.2016 28 0 28 221 [NOVAC ELENA CT2016-3096 30.05.2016 28 0 28 222||GAICEA SILVIA D82006-1301 20.06.2006 17 10 27 223[GABOR CLAUDIA VERONICA 27 224|BOLBOS GRIGORE D72008-8385 09.12.2008 20 28 225|PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 19 8 27 226| LAZAR TRANDAFIR DP2010-6366 22 6 28 227| WEGLEITNER VIOREL DP2010-8478 08.10.2010 22 6 28 228|RUSU ADRIANA DP2012-1712 19.03.2012 23 4 27 229|OTVOS MAGDOLNA DP2012-4387 17.07.2012 23 4 27 230JBADEA RAMONA ALINA CT2014-90 15.01.2014 PRE 3 27 231|GALEA MARIA CT2014-3136 27.06.2014 26 2 28 232 [RACEANU GEORGETA 09.10.2014 27 233 |CAMPAN MONICA [2015-2116 01.04.2015 271 28 234|PAPA EMILIA LOREDANA CT2015-2141 02.04.2015 26 1 27 235|ANGHEL EMILIAN TRAIAN CT2015-8030 10.12.2015 27 1 28 236 |PRISECARIU LUCICA CT2016-543 08.02.2016 27 1 28 237 |FOANA GHEORHE CLAUDIU 238|BOTI RALUCA DANEILA CT2016-1837 05.04.2016 27 o 27 239| ARDELEAN CRISTINA MIHAELA CT2016-2114 13.04.2016 27 0 27 240 CT2016-2248 27 0 27 241 [COZMA CATALIN REMUS CT2016-5227 20.09.2016 27 0 27

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut pe criterii|_. vechime Total 242| CIRNEALA VIORICA 19.10.2016 27 0 27 243 19.10.2016 27 0 27 244|TARNA STEFAN COSMIN CT2016-6144 27.10.2016 27 0 27 245|MILOS ANA CT2016-7045 09.12.2016 27 0 27 246 |BRAICA TATIANA DO6X2-387 04.02.2002 12 15 27 247|PINZARI EUGENIA D82005-125 14.01.2005 12 26 248 |CIUR DANA MARIANA DB2006-4344 30.11.2006 10 26 249| COZMA CLAUDIA DANIELA DP2012-180 17.01.2012 5 26 250 |[TOLCI CARMEN DP2012-7226 12.11.2012 23 4 27 251 [DANO MIHAELA DP2013-149 15.01.2013 | 4 27 252 [NOTARU VALENTINA NONORICA CT2014-3637 17.07.2014 2 27 253 |BENGHIU MADALINA ANDREEA CT2014-4288 21.08.2014 2 26 254|GOMAN ADRIANA CT2014-5229 25 2 27 255|VIERIU JENICA CT2014-5847 06.11.2014 24 2 26 256 |FILIMON CRISTIAN 30.01.2015 24 26 257|SEIN MARIA CT2015-879 12.02.2015 25 27 258 |CRETU MIHAI CT2015-1310 02.03.2015 25 26 259 [RINJALA DENIS FLORIN CT2016-2401 22.04.2016 26 26 260 |NOVACOVICI MARIA CT2016-6018 24.10.2016 26 26 261 |BELDEA MONICA FLORICA [cT2016:6315 | 28] | 26 262 |PRISACARU DOREL D72006-451 27.01.2006 14 25 263| CUC VIOREL D72006-1945 24.03.2006 26 264|ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13.03.2007 25 265 |GHEREBEN GHIZELA D72008-8532 11.12.2008 26 266 |KALANYOS KLARA DP2011-7353 22.11.2011 20 25 267|BOTGROS GHEORGHE 26 268 |GORDAN DANIEL DP2012-2030 02.04.2012 21 4 25 10

Punctaj obtinut Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare IERI - UI criterii vechime| Total 269| KRAMER GABRIELA ELISABETA DP2012-2538 26.04.2012 22 4 26 270 25 271] SCHEIN RODICA CT2015-789 10.02.2015 26 272|MOLNAR CRISTINA CT2015-1892 24.03.2015 25 1 26 273 |IMIREANU SORINEL DANIEL CT2015-2158 03.04.2015] 24 1 25 274 |PETROVICI MIHAELA CT2015-4837 17.07.2015 25 1 26 275|ZSIGQ FLORENTINA CT2015-4976 22.07.2015 25 276|BIRI SUNITA CT2015-5482 17.08.2015 26 277|LUCA ALEXANDRA ANA CT2015-7883 02.12.2015 25 278|MUSTETI VALENTINA IONELA CT2015-8075 14.12.2015 26 279||BURCIU ION COSMIN CT2016-884 23.02.2016 o 25 280 |NAGY-VERDETE GIORGIANA ANGELA CT2016-2432 25.04.2016 25 o 25 281|ACIOBANITEI CONSTANTIN [2016-2828 17.05.2016 25 0 25 282|ION STELIANA [2016-6009 24.10.2016 25 o 25 283|RUSCA CRISTINA FLORENTINA CT2016-6161 28.10.2016 25 o 25 284| AVADANEI VIOREL CT2016-6630 16.11.2016 25 o 25 285 |MUNTEANU CALIN MARIAN |CT2016-6697 21.11.2016 25 o 25 286 |BIGU CONSTANTIN D82006-4195 16.11.2006 14 10 24 287|BORBELT NICOLA DP2010-2108 25.02.2010 6 25 288 5 24 289 3 25 290 STOICA MARIUS [2013-5868 17.12.2013 3 24 291HAPAU VASILE [2014-1695 10.04.2014 2 25 292|SZILAGYI BIANCA [2014-5183 07.10.2014 2 25 293|GALEA ANA MARIA [2014-5445 16.10.2014 2 25 294 |LINGURAR RAMONA CT2014-5454 16.10.2014 2 25 295|CZINE JENI CT2014-5546 21.10.2014 23 2 25 11

335|BOTI MARIAN Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut a a —— ana ti Total 323 2 23 324| GALEA ALEXANDRU CT2014-6107 14.11.2014 2 23 325 [NOVACONI ADRIANA CT2015-85 13.01.2015 2 22 326|BEJAN LUMINITA |CT2015-1135 23.02.2015 E 327| BEJAN RITA [2015-1137 23.02.2015 22 23 328|OCNEANU LUCIA CT2015-1703 17.03.2015 23 329|[GRATI GLORIA CT2015-2207 06.04.2015 23 330 [BANDI PIROSKA CT2016-2912 20.05.2016 22 331 27.06.2016 22 332|HAJDU ILONA CT2016-4779 22 333 |COMAN VALENTIN CT2016-6557 15.11.2016 22 334|OTVOS KATALIN D72006-6128 20.10.2006 21 D72006-6851 20.11.2006 1 = 21 336|ZLOTAR ILIE D72009-1642 26.02.2009 16 7 23 PARADICZA IONELA RAMONA DP2012-3568 07.06.2012 18 4 22 GABOR ECATERINA CT2013-1158 28.02.2013 19 3 22 339 [RADU NICOLAE CT2014-2668 02.06.2014 19 2 21 340 [KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA CT2014-4142 12.08.2014 20 2 22 341 [ROUA SANDU CT2014-6614 11.12.2014] 20 2 22 342 |CURELEA ION |CT2015-3694 10.06.2015] 21 1 22 343 [DUMA ADRIAN RAUL |CT2015-6158 18.09.2015 21 22 344 [CIORBA ROBERT RAFAEL |CT2015-7502 16.11.2015 21 1 22 345|PITUC VASILE CT2015-7968 07.12.2015 21 1 7 346 |KOINOK ANDREI STEFAN CT2016-318 27.01.2016 21 1 22| 347 [NISTOR ANGELA CT2016-486 03.02.2016 21 1 22 348|OTVOS LEONTE CT2016-1503 18.03.2016 21 o 21 349[TROFIN ALEXANDRU NASSER CT2016-1597 04.04.2016 21 0 21 13 i Î | | | | | | | |

Punctaj obtinut Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare 350|MAFTEAN DANIEL MIHAI 04.05.2016 351 23.05.2016 Biata frases Ţ 10520 TI n 353|CABULEA MARIA CT2046-3217 06.06.2016 21 0 21 354| GOIAN CECILIA CT2016-5040 08.09.2016 21 0 355|SUCIU NICOLAE CT2014-6439 28.11.2014 19 2 i 356|LIVINT VIOREL CT2014-6623 2 357|KULCSAR RUDOLF CT2015-15 12.01.2015 2 | 358|PIPER ELISAVETA CT2015-122 14.01.2015 2 359|1ANOS CLAUDIA MARIA CT2015-3546 04.06.2015 1 360| MISCO FLORIN |CT2015-1174 22.03.2018| 20 0 361 |NICOLIN LOREDANA NINA |CT2016-5743 12.10.2016 20 o 20 362| CARPACI TRIFU DP2012-6102 28.09.2012 15 4 19 | 363| GABOR MARGARETA CT2013-5203 04.11.2013 18 3 21 | 364|GOTZ MONIKA CT2013-5826 13.12.2013 16 3 19 i 365|CSEH IOAN ADRIAN CT2014-4690 10.09.2014 18 2 20 366|STEFAN CONSTANTIN CT2014-6367 26.11.2014] 18 2 20 367|MIOC MARCEL DAN CT2015-1413 05.03.2015| 19 20 368| GEORGIU DANIELA |CT2015-7665 20.11.2015 18 1 19 | 369|ILIE DOCA |CT2015-7767 25.11.2015 19 1 20 | 370|LACATUS VASILE CT2015-7812 26.11.2015 19 1 20 371] CHILIE COSMIN CT2015-7973 02.12.2015 19 1 20 372|MATEI MIRABELA GIANINA CT2015-7906 03.12.2015 18 1 19 373|TATARU RADU CRISTIAN CT2016-2179 15.04.2016 19 o 19 | 374| SZASZ LACI-GYORGY CT2016-2889 18.05.2016 19 0 19 | 375|GAITA FLORENTINA 06.06.2016 19| 0 19 376|BUDACEA MIHAELA CORINA CT2016-4727 22.08.2016 19 o 19 | 14

Nr.inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut Pozitia Numele si.prenumele solicitantului criterii) vechime Total 377 19 378|NICHICI ANDREI CIPRIAN CT2016-6125 379 18 380 |PADURARIU VASILE DP2009-9740 12.10.2005 12 7 18| 381 |IENCI FLOARE CT2013-1123 27.02.2013 16 3 19 382| BANIELI SANDRA MARIA CT2013-5193 01.11.2013 16 3 19 383|BANU PATRICIA CT2015-7666 20.11.2015 18 1 19 384|URSU DANA DORINA CT2016-727 16.02.2016 18 1 19 385| CORBU FLORENTINA MARIA 2016-1104 | 02032016] 18| 0 18 387||CARPACI CLARA CT2016-6143 27.10.2016 18 0 18 386 [GHIEBAURA RAZVAN 18 0 18 389|GHIEBAURA REBECA CT2016-6771 24.11.2016 18 o 18 390 [GALOPENTA-SUCIU MIHAI ALEXANDRU SC2016-31713 29.12.2016 18 o 18 391 |CATAGOI VASILE DP2010-3895 22.04.2010 "1 6 17 392 |BARCEA VALENTIN DP2010-9228 10.11.2010 n 6 17 393|POPI CRISTINA DP2012-4239 10.07.2012 14 4 18 394|CORNEA AURELIA CT2013-3019 18.06.2013 15 3 18 395|BALITA FLAVIUS CT2014-2202 08.05.2014 16 2 18 396|BOT ELENA CT2014-4230 19.08.2014 16 2 18 397| GABOR GHIZELA CT2014-4996 26.09.2014 16 2 18 398| COBZARU ADRIANA [2014-5369 14.10.2014 15 2 17 399|BOBICESCU VIRGIL CT2014-684 05.02.2015 16 2 18 400|LACATUS LUCRETIA CT2015-837 13.02.2015 16 2 18| 401 |ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE CT2015-3824 17.06.2015 17 1 18 402|CARPACI BRATA CT2015-6551 06.10.2015 16 1 17 403|PUSCASU FLORICEL CT2016-709 16.02.2016 17 1 18 15

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr, inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime 430|FIOK EVA CT2016-3925 12.07.2016 PAVEL IUSTINA AUGUSTA DOINA CT2016-943 | 25.02.2016 7 0 405| JURCA SEBASTIAN CT2016-1565 23.03.2016 0 406 BUTARITA DANIEL CT2016-1709 29.03.2016 17 0 407|BURCSA MINDRA CT2016-1733 30.03.2016 17 0 408| IGHISAN MONICA CT2016-3962 13.07.2016 17 o 409|BERCHI ALVARO CT2016-6884 29.11.2016 17 o 410| VARGA AGNETA CT2014-6270 21.11.2014 411|LAKATOS ISTVAN ERNO CT2014-6338 25.11.2014 14 2 412|NOVAC DOINA CT2015-3080 15.05.2015 16 1 413|BALOG IONELA RAMONA CT2016-1545 22.03.2016 16 o 414|CRISAN IOSIF CT2016-3034 26.05.2016 16 0 415|MICULA IOSIF DANIEL CT2016-5041 08.09.2016 | o 416| GEORGESCU CLAUDIU CT2016-5968 21.10.2016 16 0 417|PASCUT MIHAELA ALINA CT2014-4881 22.09.2014 14 2 418|FERARU NARCISA CARMEN CT2014-5884 07.11.2014 14 2 419|SAVU ION NICOLAE CT2016-4134 20.07.2016 15 0 420| PAPP TAKACS CRISTIAN STEFAN CT2013-2960 14.06.2013 11 3 421]KUZACK HELGA CT2013-5386 15.11.2013 1 3 422 CT2014-4966 25.09.2014 12 2 423| VARGA ANDREI CT2015-299 21.01.2015 12 2 424| TEACA VICTOR CT2015-7882 02.12.2015 14 1 425|MANCIU COSTEL CT2016-726 16.02.2016 14 426| MIHAI SILVERA MELANIA CT2016-4371 01.08.2016 14 0 427| VARGA SIGISMUND CT2016-5776 13.10.2016 13 0 428 RITU VICTORIA CT2015-8070 14.12.2015 1 429| BORZASI FLORIN SORIN CT2016-6529 11.11.2016 Total 17 17 17 17 17 17 16 16 pH l 16 16 16 16 16 16 15 14 14 14 14 15 15 14 13 12 12 11 16

Nr. inregistrare |.Data inregistrare Punctaj obtinut 431|VARGA ROMEO TEODOR CT2016-5817 14102016 ufo 432|STANESCU REMUS CT2016-6202 31.10.2016 Numele si prenumele solicitantului 11 /Pt DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU LOCUINȚE Călin Pîrva Simona Bălan N 17