keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 136/27.03.2019 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 136/27.03.2019
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 3138/11.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-3138 din data de 11.02.2019 al Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 11.02.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2019 - 3138/11.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-3138/11.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului

Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2019, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2018 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, VICEPRIMAR.,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROU LOCUINȚE Nr. SC2019-3138/11.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării

unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2019;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2019, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2018 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listeli de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001. Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Liste_prioritati.pdf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

1 DAICU VICTORIA DO695-3895 27.10.1995 28 23 51 2 CSIZSEC CRISTINA DO698-391 09.04.1998 31 20 51 3 SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06.08.1999 32 19 51 4 CALES DUMITRU DO6X-1915 14.03.2002 35 16 51 5 DAB STEFAN DO697-576 10.03.1997 29 21 50 6 GORBE AUREL DO696-2391 29.10.1996 26 22 48 7 BRICA MARIA DO697-1240 22.05.1997 27 21 48 8 NEAGA NECULAI D72002-8419 24.09.2002 32 16 48 9 KIBEDI FLORENTINA D82003-4867 17.12.2003 33 15 48

10 DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04.08.2004 34 14 48 11 TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19.03.2009 39 9 48 12 FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12.03.1998 27 20 47 13 BUHAI URSU LEON DO699-1633 29.06.1999 28 19 47 14 STEFAN FANICA D82003-2402 22.04.2003 32 15 47 15 CORNEA ILEANA D82005-4821 22.09.2005 34 13 47 16 TOBA CORINA D72008-2516 11.04.2008 37 10 47 17 WRBITSKY KOLOZSI GABRIEL EMERIC DO697-1750 18.09.1997 25 21 46 18 BUTARU LIVIA SC098-4468 03.04.1998 26 20 46 19 MAIER AUREL D82003-3971 11.06.2003 30 15 45 20 BOTI CAROL D82002-1744 19.12.2002 28 16 44 21 ROTARIU RODICA D82003-1810 25.03.2003 29 15 44 22 ROMANESCU PARASCHIVA DP2010-214 21.01.2010 35 9 44 23 BUDA DORINA DO698-1609 21.12.1998 23 20 43 24 COSTEA ANA DO6X-2051 25.02.2000 24 19 43 25 GRADINARU MARICICA DO6X1-2027 15.03.2001 26 17 43

LISTA PRIORITATI - ANUL 2019

1

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

26 OLARU ELENA DO6X1-3002 22.05.2001 26 17 43 27 NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05.04.2004 29 14 43 28 POP MARIA DP2012-3950 26.06.2012 37 6 43 29 URSU ELENA SILVICA CT2014-5220 07.10.2014 39 4 43 30 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08.08.1995 19 23 42 31 ALBU TEODORA DO6X2-1925 14.03.2002 26 16 42 32 CORNEANU DOMITRU EUGEN D82003-9338 02.12.2003 27 15 42 33 TODOR RAFAEL CT2014-3191 01.07.2014 38 4 42 34 CRET NICOLETA CT2015-4761 15.07.2015 39 3 42 35 NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14.04.2000 23 18 41 36 TARLEA CORINA MARIA D72002-6782 29.07.2002 25 16 41 37 BALNOJAN ELISABETA D82002-1721 18.12.2002 25 16 41 38 IAKAB IOSIF D82003-4885 11.07.2003 26 15 41 39 CHIRCA ELENA D82005-3907 05.08.2005 28 13 41 40 GENDELON GIANINA D72008-8825 17.12.2008 31 10 41 41 CICOARE MARIA PA8X-2757 13.09.2000 22 18 40 42 CUC ANA MARIA LOREDANA DP2011-4280 06.07.2011 33 7 40 43 RUSU FLORENTINA ANDREEA CT2017-6612 30.10.2017 39 1 40 44 POSTOLEA ERICA DO699-1464 22.06.1999 20 19 39 45 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14.02.2000 20 19 39 46 GALAN FLORIN DO6X1-1729 27.02.2001 21 18 39 47 CICOARE MARIKA D72002-3200 19.04.2002 23 16 39 48 ALBU GHERGHINA D82002-302 07.10.2002 23 16 39 49 REMES IOAN D72009-1415 19.02.2009 29 10 39 50 MACAI ALINA MONICA CT2016-33 11.01.2016 36 3 39 51 MICLUTI DAN PA8X-965 16.06.2000 20 18 38 52 BOTIU LENA DO6X2-138 18.01.2002 21 17 38

2

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

53 BLAHUTA ANNA D72002-7130 08.08.2002 22 16 38 54 TIRZIU IONELA ADELINA D82002-561 29.10.2002 22 16 38 55 GHERASA DORIN D82003-2371 21.04.2003 23 15 38 56 STOICA GHEORGHE D72005-1704 22.03.2005 25 13 38 57 TRANDAFIR (MARTOCIAN) LAURA GEANINA D72009-12276 11.12.2009 29 9 38 58 RADU COSMIN ADRIAN DP2010-5959 28.06.2010 30 8 38 59 SILVESTRU MARIO CT2016-6903 29.11.2016 36 2 38 60 KHASHEI LAILA CT2018-534 07.02.2018 37 1 38 61 OLARU SOFRONIEA PA8X-1221 27.06.2000 19 18 37 62 MARZA CLAUDIU ROMEO DO6X2-1197 22.02.2002 20 17 37 63 MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08.01.2003 21 16 37 64 PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10.12.2009 28 9 37 65 NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24.09.2010 29 8 37 66 IACOB IULIAN CT2014-368 28.01.2014 32 5 37 67 JAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA CT2014-5665 28.10.2014 33 4 37 68 URSEI FRANCISC CT2014-5861 06.11.2014 33 4 37 69 FERNBACHER LUCICA MONICA CT2017-6820 06.11.2017 36 1 37 70 SZILAGYI ALINA NICOLETA CT2018-2482 23.05.2018 37 0 37 71 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29.09.1999 17 19 36 72 STAMIN EMIL PA8X1-2615 01.10.2001 19 17 36 73 BOSCORNEA DORINA DO6X1-6059 01.11.2001 19 17 36 74 RADU FLOAREA D82003-5561 25.07.2003 21 15 36 75 SALAK DANUTA D72004-3335 05.05.2004 22 14 36 76 SOUABER ANA D82006-2124 20.07.2006 24 12 36 77 CIMPEAN CRISTIAN LIVIU DP2009-11543 24.11.2009 27 9 36 78 LAKATOS TAMAS CT2014-2910 16.06.2014 32 4 36 79 DRAGULESCU-CERCEL SIMONA CT2015-3980 22.06.2015 33 3 36

3

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

80 ZAKAR MIRCEA DO6X-1911 06.03.2001 18 17 35 81 KOCIS MARIA D72002-2939 12.04.2002 19 16 35 82 GAICI GORDANA DELIA D72002-4521 28.05.2002 19 16 35 83 MIHAI MONICA D82003-9382 03.12.2003 20 15 35 84 CHILIE FANICA CATALIN D82004-1111 19.02.2004 20 15 35 85 BUNDURUS DOREL IOAN DP2010-5234 03.06.2010 27 8 35 86 KEREKES SILVIA CT2013-1232 05.02.2013 29 6 35 87 ALEXA VOICHITA CT2015-1793 24.03.2015 32 3 35 88 TILICA DANIELA ILEANA CT2015-6561 07.10.2015 32 3 35 89 HAMZA ALINA MARIA CT2018-3497 17.07.2018 35 0 35 90 BRAICA TATIANA DO6X2-387 04.02.2002 17 17 34 91 CUC VIOREL D72006-1945 24.03.2006 22 12 34 92 LUCACI DANIELA DP2010-6149 06.07.2010 26 8 34 93 RUSU ADRIANA DP2012-1712 19.03.2012 28 6 34 94 TROFIN ANISOARA DP2012-3782 18.06.2012 28 6 34 95 OTVOS MAGDOLNA DP2012-4387 17.07.2012 28 6 34 96 SUCIU SIMONA CT2013-2434 15.05.2013 29 5 34 97 ICHIM LUCRETIA CT2014-4213 19.08.2014 30 4 34 98 VINTAN ELISABETA CT2015-424 27.01.2015 30 4 34 99 LOBONT FLORICA CT2015-3913 18.06.2015 31 3 34

100 NISTOR ANDREEA CT2015-5420 13.08.2015 31 3 34 101 BAITAR ZORANA CT2016-6424 07.11.2016 32 2 34 102 CIRNEALA FLORIN RICA CT2016-6590 15.11.2016 32 2 34 103 CRACIUNEL RODICA CT2017-1098 21.02.2017 32 2 34 104 JUSCA EMANUEL ROMULUS CT2017-5533 11.09.2017 33 1 34 105 JUSCA IOAN ALIN CT2017-5534 11.09.2017 33 1 34 106 HUTANU MIHAELA CT2018-681 15.02.2018 33 1 34

4

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

107 GEORGE DOINA D82003-4544 27.06.2003 18 15 33 108 PINZARI EUGENIA D82005-125 14.01.2005 19 14 33 109 NOVACOVICIU AUREL D72009-1233 12.02.2009 23 10 33 110 IENCI VASILICA LAVINIA DP2012-6085 28.09.2012 27 6 33 111 DARMON FELICIAN CRISTIAN CT2013-4215 05.09.2013 28 5 33 112 NOVACOVICI CLAUDIA Ct2014-6076 13.11.2014 29 4 33 113 ROSU MIRELA CT2014-6508 04.12.2014 29 4 33 114 FILIMON CRISTIAN CT2015-571 30.01.2015 29 4 33 115 CANDOI LIVIU CRISTIAN CT2016-5884 18.10.2016 31 2 33 116 NOVACOVICI MARIA CT2016-6018 24.10.2016 31 2 33 117 STATE MARIANA CT2017-3087 08.05.2017 32 1 33 118 BOTI SORINA CT2018-3165 29.06.2018 33 0 33 119 NEDA BISERCA D72002-6112 08.07.2002 16 16 32 120 MUCENICU RODICA D72002-6127 08.07.2002 16 16 32 121 COJOCARU ARMANDO GIANINI D72007-1425 13.03.2007 21 11 32 122 MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20.03.2007 21 11 32 123 BOT (KLEIN) ILEANA D82007-1480 12.04.2007 21 11 32 124 CIOAIA MARIA D82007-3884 09.10.2007 21 11 32 125 MARIN IONUT D82009-75 17.02.2009 22 10 32 126 BOTIU CLARA FLORICA D72009-1771 03.03.2009 23 9 32 127 ISFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 25.02.2010 23 9 32 128 DAMIAN ANA MIHAELA DP2010-5887 22.06.2010 24 8 32 129 RAMETEA CARMEN DP2012-6668 22.10.2012 26 6 32 130 NICOLA ALINA CT2014-1949 25.05.2014 28 4 32 131 MAGO GYONGI MARGIT CT2014-4780 16.09.2014 28 4 32 132 JITIANU IULIANA CT2015-4876 20.07.2015 29 3 32 133 CHITU MIHAELA ALINA CT2015-5599 21.08.2015 29 3 32

5

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

134 LARION ANA CT2015-6590 07.10.2015 29 3 32 135 VERES VIORICA DOINA CT2016-1761 31.03.2016 30 2 32 136 BERENEANT LAURA LIDIA CT2016-3316 10.06.2016 30 2 32 137 TATARU VALENTNA EUFROSINA CT2016-5928 19.10.2016 30 2 32 138 BUCSA ALISA ADRIANA CT2017-6447 24.10.2017 31 1 32 139 MILOS COSMIN MIHAI CT2018-490 05.02.2018 31 1 32 140 IORDACHE AURELIA CT2018-3302 06.07.2018 32 0 32 141 RUS ANDREI DORU CT2018-4505 14.09.2018 32 0 32 142 TOMA CORINA SEDALIA CT2018-4796 01.10.2018 32 0 32 143 VARGA FLORICA LUCRETIA CT2018-5516 31.10.2018 32 0 32 144 TRITOIU DIANA ELISABETA CT2018-5631 06.11.2018 32 0 32 145 IONAS LADISLAU LUDOWIC D72006-2577 19.04.2006 19 12 31 146 GAICEA SILVIA D82006-1301 20.06.2006 19 12 31 147 DIACONU AURELIAN DP2010-857 27.01.2010 22 9 31 148 BOZSODI ESZTER AURORA DP2011-7402 23.11.2011 24 7 31 149 COZMA CLAUDIA DANIELA DP2012-180 17.01.2012 24 7 31 150 SZUCS LUCIANA DP2012-4411 18.07.2012 25 6 31 151 PATER ANTON CT2014-4772 16.09.2014 27 4 31 152 LUPSAN IERONIM CT2014-5378 14.10.2014 27 4 31 153 CRISTA ANDREEA MIHAELA CT2015-5516 18.08.2015 28 3 31 154 NECHITOI VIOLETA MARIA CT2015-6247 23.09.2015 28 3 31 155 AIOANEI FLORENTINA MIHAELA CT2016-79 13.01.2016 28 3 31 156 AVRAMESCU ALINA ADRIANA CT2016-6061 25.10.2016 29 2 31 157 BUGARSKY DANA CT2017-5377 30.08.2017 30 1 31 158 ESCARIU EVDOCHIA CT2017-7197 24.11.2017 30 1 31 159 BRAICHAT MOHAMED THAMER SABIA CT2018-139 15.01.2018 30 1 31 160 CRISTETI VASILE EUGEN CT2018-1776 18.04.2018 31 0 31

6

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

161 COSTIN DORIN D82006-126 26.01.2006 17 13 30 162 GABOR LEONARDO DT2006-1556 09.03.2006 18 12 30 163 MURARIU IRINA GABRIELA D82008-281 06.02.2008 19 11 30 164 BOLBOS GRIGORE D72008-8385 09.12.2008 20 10 30 165 RADU STELIANA CARMEN D72009-141 13.01.2009 20 10 30 166 BARBONI MARIA DP2009-9585 07.10.2009 21 9 30 167 LAZAR TRANDAFIR DP2010-6366 15.07.2010 22 8 30 168 CICOARE DANIEL SIMION DP2012-3992 27.06.2012 24 6 30 169 GALEA MARIA CT2014-3136 27.06.2014 26 4 30 170 ADAM CRISTINA CT2015-7849 27.11.2015 27 3 30 171 ANGHEL EMILIAN TRAIAN CT2015-8030 10.12.2015 27 3 30 172 PRISECARIU LUCICA CT2016-543 08.02.2016 27 3 30 173 TATARU RADU CT2016-2179 15.04.2016 28 2 30 174 IEPURE FLORENTINA LENUTA CT2016-2670 10.05.2016 28 2 30 175 NICOLIN LOREDANA NINA CT2016-5743 12.10.2016 28 2 30 176 SAVA MIRCEA CT2017-1261 28.02.2017 29 1 30 177 CRET FLORIN CT2017-6586 27.10.2017 29 1 30 178 BOTI STELA CT2017-7112 21.11.2017 29 1 30 179 BANDARIU LOREDANA MIHAELA CT2018-1532 02.04.2018 30 0 30 180 LINGURAR JULIETA CT2018-1676 12.04.2018 30 0 30 181 VULPE ANA-MARIA CT2018-3323 09.07.2018 30 0 30 182 STAN GHEORGHE CT2018-4071 22.08.2018 30 0 30 183 DRAGAN ROBERT D72008-6879 23.10.2008 19 10 29 184 CHERES LUCIAN D82008-3131 04.12.2008 19 10 29 185 PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 10.12.2008 19 10 29 186 MARCOV MILOS SC2012-17586 26.07.2012 23 6 29 187 DANO MIHAELA DP2013-149 15.01.2013 23 6 29

7

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

188 NOTARU VALENTINA NONORICA CT2014-3637 17.07.2014 25 4 29 189 BOTI RALUCA DANEILA CT2016-1837 05.04.2016 27 2 29 190 CIRNEALA VIORICA CT2016-5913 19.10.2016 27 2 29 191 BADU MARIANA VERONICA CT2017-1920 21.03.2017 28 1 29 192 NOVACOVICIU BIANCA MONICA CT2018-506 05.02.2018 28 1 29 193 CIUR DANA MARIANA D82006-4344 30.11.2006 16 12 28 194 CIOABA GABRIELA D72007-3418 06.07.2007 17 11 28 195 BADEA CRISTINA IOANA CT2014-2774 05.06.2014 24 4 28 196 CRISTEA DUMITRU ADRIAN CT2014-4347 25.08.2014 24 4 28 197 MOLNAR CRISTINA CT2015-1892 24.03.2015 25 3 28 198 BIRI SUNITA CT2015-5482 17.08.2015 25 3 28 199 MUSTETI VALENTINA IONELA CT2015-8075 14.12.2015 25 3 28 200 MICHI STEFAN MARIUS CT2017-5668 18.09.2017 27 1 28 201 DODU NICUSOR CT2017-6440 23.10.2017 27 1 28 202 PETROVICI VERONICA CT2017-6493 25.10.2017 27 1 28 203 CHIRA RALUCA ADRIANA CT2017-6790 03.11.2017 27 1 28 204 MAN LOREDANA NINETA CT2017-7135 21.11.2017 27 1 28 205 ALMASI OVIDIU SERGIU CT2018-3472 16.07.2018 28 0 28 206 PETRENCO VERONICA CT2018-5414 29.10.2018 28 0 28 207 CADAR ANA ADRIANA CT2018-5655 07.11.2018 28 0 28 208 BULETIC ILEANA D72006-239 18.01.2006 14 13 27 209 AIRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 16 11 27 210 RABAN GHEORGHE IOAN CT2014-1211 17.03.2014 23 4 27 211 REMENYI CORNEL CT2014-5107 02.10.2014 23 4 27 212 CZINE JENI CT2014-5546 21.10.2014 23 4 27 213 IMIREANU SORINEL DANIEL CT2015-2158 03.04.2015 24 3 27 214 NICULA CRISTINA CT2015-8009 09.12.2015 24 3 27

8

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

215 NAGY-VERDETE GIORGIANA ANGELA CT2016-2432 25.04.2016 25 2 27 216 RUSCA CRISTINA FLORENTINA CT2016-6161 28.10.2016 25 2 27 217 MUNTEAN CALIN MARIAN CT2016-6697 21.11.2016 25 2 27 218 HERKUCZ ANAMARIA CT2017-2046 24.03.2017 26 1 27 219 BACRIS RAMONA FLORINA CT2017-4231 28.06.2017 26 1 27 220 CODITA DENISA CRISTINA CT2017-6562 26.10.2017 26 1 27 221 JUDELE VIOREL CT2017-6667 31.10.2017 26 1 27 222 FLOREA LOREDANA ALINA CT2018-3222 03.07.2018 27 0 27 223 COCOS STELIAN CT2018-4000 20.08.2018 27 0 27 224 BIGU CONSTANTIN D82006-4195 16.11.2006 14 12 26 225 HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29.09.2008 16 10 26 226 SIRBU ANA (PARVU) D72008-8023 28.11.2008 16 10 26 227 NECULAES VLADIMIR PETER DP2010-2348 03.03.2010 18 8 26 228 COJOCARU IOAN DP2011-5694 13.09.2011 19 7 26 229 PREDA MARIA CT2014-4477 01.09.2014 22 4 26 230 AVRAM MARIA MARCELA CT2014-5401 15.10.2014 22 4 26 231 MARZA MARIA CT2014-5623 24.10.2014 22 4 26 232 SLATARU ANDREEA CT2015-6600 08.10.2015 23 3 26 233 BALAN FLORICA MARIOARA CT2015-8175 17.12.2015 23 3 26 234 URSU DANA DORINA CT2016-727 16.02.2016 23 3 26 235 GAITA FLORENTINA CT2016-3206 06.06.2016 24 2 26 236 VARSENDAN PETRU MARCEL CT2017-1882 20.03.2017 25 1 26 237 COJOACA OANA ALEXANDRA CT2017-4711 20.07.2017 25 1 26 238 VICOL EVA ROZALIA CT2017-6745 02.11.2017 25 1 26 239 ALTAAI KHATTAB CT2018-138 15.01.2018 25 1 26 240 CRISTA GABRIEL NATANAEL CT2018-202 18.01.2018 25 1 26 241 VILCAN NICOLAE COSMIN CT2018-1560 03.04.2018 26 0 26

9

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

242 LUNGU MARGARETA CT2018-2540 24.05.2018 26 0 26 243 COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE D82007-2894 26.06.2007 14 11 25 244 GABOR RUBI D82008-1447 29.05.2008 15 10 25 245 TOADER MILICA DP2009-10666 03.11.2009 16 9 25 246 OCHIANU ANGELICA MONICA DP2012-3457 01.06.2012 19 6 25 247 PETRESCU PETRU CT2015-5706 27.08.2015 22 3 25 248 SURDU ELENA CT2016-2317 20.04.2016 23 2 25 249 CRUDU MARIA CT2017-4875 28.07.2017 24 1 25 250 TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA CT2017-6633 30.10.2017 24 1 25 251 GABOR ZOLTAN CT2017-6722 01.11.2017 24 1 25 252 USAIN DORINA MARIANA CT2018-1433 27.03.2018 25 0 25 253 CRISTEA IOAN CT2018-1713 16.04.2018 25 0 25 254 CONSTANTIN LAMIIA CT2018-2433 21.05.2018 25 0 25 255 BALASZ GYONGYI CT2018-3831 06.08.2018 25 0 25 256 PAUN DORINA IULIANA CT2018-3955 13.08.2018 25 0 25 257 MIHAI STELUTA MIHAELA CT2018-4360 06.09.2018 25 0 25 258 ZANGLI ANAMARIA CRISTINA CT2018-5992 21.11.2018 25 0 25 259 BOTIZ MARIANA CT2018-6324 07.12.2018 25 0 25 260 PARADICZA IONELA RAMONA DP2012-3568 07.06.2012 18 6 24 261 VULPE FLORICA CT2013-406 21.08.2013 19 5 24 262 ANGHEL IOAN CT2014-1730 11.04.2014 20 4 24 263 KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA CT2014-4142 12.08.2014 20 4 24 264 STEFAN CONSTANTIN CT2014-6367 26.11.2014 20 4 24 265 NOVACONI ADRIANA CT2015-85 13.01.2015 20 4 24 266 CURELEA ION CT2015-3694 10.06.2015 21 3 24 267 RANCOV ELISEI-DRAGOMIR CT2015-5090 28.07.2015 21 3 24 268 DUMA ADRIAN RAUL CT2015-6158 18.09.2015 21 3 24

10

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

269 BEREUCA ADI COSTEL CT2015-7024 29.10.2015 21 3 24 270 AXINI ELENA CT2015-7648 20.11.2015 21 3 24 271 PITUC VASILE CT2015-7968 07.12.2015 21 3 24 272 JURCA SEBASTIAN CT2016-1565 23.03.2016 22 2 24 273 BURCSA MINDRA CT2016-1733 30.03.2016 22 2 24 274 ADAM STELIANA CT2016-2959 23.05.2016 22 2 24 275 HAJDU ILONA CT2016-4779 25.08.2016 22 2 24 276 FARKAS ROZALIA CT2016-6042 25.10.2016 22 2 24 277 COMAN VALENTIN CT2016-6557 15.11.2016 22 2 24 278 BUDA VASILE RADU CT2017-6626 30.10.2017 23 1 24 279 SACALA DENISA ALEXANDRA CT2017-6851 07.11.2017 23 1 24 280 LIGNER ALADAR VASILE CT2018-4544 18.09.2018 24 0 24 281 GRASIM GHEORGHE CEZAR CT2018-5710 09.11.2018 24 0 24 282 SCORTEA VICTORIA CT2018-6250 04.12.2018 24 0 24 283 NEAGA LAVINIA GABRIELA cT2018-6470 14.12.2018 24 0 24 284 BOTI MARIAN D72006-6851 20.11.2006 11 12 23 285 GOGOTA IOANA DP2010-952 29.01.2010 14 9 23 286 GHEORGHIEVICI CAMELIA MARIA DP2012-6550 17.10.2012 17 6 23 287 SUCIU NICOLAE CT2014-6439 28.11.2014 19 4 23 288 LIVINT VIOREL CT2014-6623 12.12.2014 19 4 23 289 SCHEIN RODICA CT2015-789 10.02.2015 19 4 23 290 BELEU MARCEL NECULAE CT2017-5473 25.08.2017 22 1 23 291 DIDOVICI VETNA EMANUELA CT2018-66 10.01.2018 22 1 23 292 OLTEANU LUMINITA CT2018-1024 07.03.2018 23 0 23 293 AVRAM DOINA CT2018-2223 10.05.2018 23 0 23 294 BRONCZ ALEXANDRA CT2018-2268 14.05.2018 23 0 23 295 PARASCUTA ANCUTA CT2018-2682 05.06.2018 23 0 23

11

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

296 SANDU IULIANA PETRONELA CT2018-3221 03.07.2018 23 0 23 297 LAZAR IOSIF CT2018-4486 13.09.2018 23 0 23 298 ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13.03.2007 11 11 22 299 IENCI FLOARE CT2013-1123 27.02.2013 16 6 22 300 GABOR ECATERINA CT2013-1158 28.02.2013 17 5 22 301 GABOR MARGARETA CT2013-5203 04.11.2013 17 5 22 302 HAPAU VASILE CT2014-1695 10.04.2014 18 4 22 303 GALEA ANA MARIA CT2014-5445 16.10.2014 18 4 22 304 OCNEANU LUCIA CT2015-1703 17.03.2015 19 3 22 305 LACATUS VASILE CT2015-7812 26.11.2015 19 3 22 306 CHILIE COSMIN CT2015-7973 02.12.2015 19 3 22 307 MISCO FLORIN CT2015-1174 22.03.2016 20 2 22 308 OLARU CONSTANTIN CT2017-2027 23.03.2017 21 1 22 309 BRATTAN (GAROVAT) ELENA CT2017-2261 31.03.2017 21 1 22 310 RUSU ALIN IONUT CT2017-4781 25.07.2017 21 1 22 311 CALDARAS LUMINITA CT2017-6627 30.10.2017 21 1 22 312 HONCILA MARIA CT2018-37 09.01.2018 21 1 22 313 ILION CRISTIAN IOAN CT2018-874 28.02.2018 22 0 22 314 GAVRILA ION CT2018-3639 25.07.2018 22 0 22 315 STRIMBEANU OANA LILIANA CT2018-3892 08.08.2018 22 0 22 316 GHERGUT MIHAI DP2010-2031 24.02.2010 12 9 21 317 NEDA SEBASTIAN ROBERT DP2011-3304 26.05.2011 14 7 21 318 DUMITRU SILVIA ZAMFIRA CT2014-5704 29.10.2014 17 4 21 319 DAN RAMONA VESNA CT2015-3692 10.06.2015 18 3 21 320 CABULEA MARIA CT2046-3217 06.06.2016 19 2 21 321 BUDACEA MIHAELA CORINA CT2016-4727 22.08.2016 19 2 21 322 GAICI ANETA ELISABETA CT2016-4759 24.08.2016 19 2 21

12

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

323 GOIAN CECILIA CT2016-5040 08.09.2016 19 2 21 324 NICHICI ANDREI CIPRIAN CT2016-6125 27.10.2016 19 2 21 325 GHERMAN GHEORGHE CT2017-4138 22.06.2017 20 1 21 326 GAL GRATIELA GIANCA CT2018-1781 18.04.2018 21 0 21 327 MARTON TIBERIU CT2018-4629 21.09.2018 21 0 21 328 CORNEA AURELIA CT2013-3019 18.06.2013 15 5 20 329 CSEH IOAN ADRIAN CT2014-4690 10.09.2014 16 4 20 330 LACATUS LUCRETIA CT2015-837 13.02.2015 16 4 20 331 VARGA ROMEO TEODOR CT2016-5817 14.10.2016 18 2 20 332 GHIEBAURA RAZVAN CT2016-6768 24.11.2016 18 2 20 333 SALCEANU GAVRIL GEORGE CT2018-237 22.01.2018 19 1 20 334 IOAN DOREL CT2018-5408 29.10.2018 20 0 20 335 BARCEA VALENTIN DP2010-9228 10.11.2010 11 8 19 336 NOVAC DOINA CT2015-3080 15.05.2015 16 3 19 337 MILEA COSMIN CT2017-338 17.01.2017 17 2 19 338 BOBAITA CONSTANTIN CT2017-4987 04.08.2017 18 1 19 339 FRINCU VALI CT2017-5795 25.09.2017 18 1 19 340 BODI IRMA CT2017-6368 19.10.2017 18 1 19 341 CALDARARU ALEXANDRA NELI CT2017-6411 20.10.2017 18 1 19 342 HARAGA AURORA CT2017-7435 12.12.2017 18 1 19 343 BARBUTA PETRU CT2018-1403 26.03.2018 19 0 19 344 IANCU TUDOR CT2018-2181 09.05.2018 19 0 19 345 POPOVICI DANIELA ALEXANDRA CT2018-3822 06.08.2018 19 0 19 346 IACOB LUMINITA CT2018-5098 12.10.2018 19 0 19 347 BURCEA IOAN CT2018-5711 09.11.2018 19 0 19 348 DRAGOI OCTAVIAN DAN CT2015-1319 18.03.2015 15 3 18 349 ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE CT2015-3824 17.06.2015 15 3 18

13

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

350 DESPOTOVICI MIHAELA ANGELICA CT2017-3492 23.05.2017 17 1 18 351 IOANOVICIU IOSEFINA MARIA CT2018-2823 12.06.2018 18 0 18 352 NASTASIE GHEORGHE CT2018-5489 31.10.2018 18 0 18 353 MANCIU COSTEL CT2016-726 16.02.2016 14 3 17 354 SAVU ION NICOLAE CT2016-4134 20.07.2016 15 2 17 355 TOPLICEANU ILIE MARCEL CT2017-4794 25.07.2017 16 1 17 356 TRAN ANDREEA MARIA CT2018-5182 18.10.2018 17 0 17 357 KUZACK HELGA CT2013-5386 15.11.2013 11 5 16 358 MIHAI SILVERA MELANIA CT2016-4371 01.08.2016 14 2 16 359 PENESCU CONSTANTIN CT2018-6218 03.12.2018 16 0 16 360 RITU VICTORIA CT2015-8070 14.12.2015 11 3 14 361 BEJERA IULISCA CT2018-4635 21.09.2018 14 0 14 362 MARIN LAURENTIU CT2017-5425 04.09.2017 12 1 13 363 URUC MARIA CT2017-1774 16.03.2017 11 1 12

14