keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 79/28.02.2020 Privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

28.02.2020

Hotararea Consiliului Local 79/28.02.2020
Privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 3983/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3583 din data de 13.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-3583/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi alin.(7), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1), lit.a) şi art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista de priorităţi pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53- 01 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE Nr. SC2020-3583/13.02.2020 _________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării

unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2020;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listei de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001. Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53 - 03 ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-3583/13.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Liste_prioritati_12.02.pdf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

1 TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19.03.2009 47 10 57 2 CHIE MARIN DO696-428 24.02.1996 33 23 56 3 GORBE AUREL DO696-2391 29.10.1996 31 23 54 4 OLARU ELENA DO6X1-3002 22.05.2001 35 18 53 5 DAICU VICTORIA DO695-3895 27.10.1995 28 24 52 6 CSIZSEC CRISTINA DO698-391 09.04.1998 31 21 52 7 SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06.08.1999 32 20 52 8 FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12.03.1998 30 21 51 9 STREMCIUC VIOLETA ANGELA D82003-8983 13.11.2003 35 16 51

10 KIBEDI FLORENTINA D82003-4867 17.12.2003 35 16 51 11 BRICA MARIA DO697-1240 22.05.1997 27 22 49 12 NEAGA NECULAI D72002-8419 24.09.2002 32 17 49 13 DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04.08.2004 34 15 49 14 NOVAKOVICS COSMIN CT2015-882 13.02.2015 45 4 49 15 GRADINARU MARICICA DO6X1-2027 15.03.2001 29 18 47 16 FOGARASSY ALEXANDRU DO6X2-1546 05.03.2002 30 17 47 17 CALIN VIOREL CT2014-1780 15.04.2014 42 5 47 18 GLAT VERONICA DO696-2097 04.10.1996 23 23 46 19 MAIER AUREL D82003-3971 11.06.2003 30 16 46 20 MULLER ELENA D82007-2989 03.07.2007 34 12 46 21 BUTARU LIVIA SC098-4468 03.04.1998 24 21 45 22 ROTARIU RODICA D82003-1810 25.03.2003 29 16 45 23 DOBRESCU ELISABETA D82003-5914 05.08.2003 29 16 45 24 IONESCU (STAN) LENUTA DORINA D72006-4530 31.07.2006 32 13 45 25 BUDA DORINA DO698-1609 21.12.1998 23 21 44

LISTA PRIORITATI - ANUL 2020

1

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

26 TIRZIU IONELA ADELINA D82002-561 29.10.2002 27 17 44 27 STANCA ION D82003-4774 04.07.2003 28 16 44 28 RADU FLOAREA D82003-5561 25.07.2003 28 16 44 29 NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05.04.2004 29 15 44 30 TOBA CORINA D72008-2516 11.04.2008 33 11 44 31 POP MARIA DP2012-3950 26.06.2012 37 7 44 32 URSU ELENA SILVICA CT2014-5220 07.10.2014 39 5 44 33 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08.08.1995 19 24 43 34 COSTEA ANA DO6X-2051 25.02.2000 24 19 43 35 ALBU TEODORA DO6X2-1925 14.03.2002 26 17 43 36 CORNEANU DOMITRU EUGEN D82003-9338 02.12.2003 27 16 43 37 ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28.09.2004 28 15 43 38 TODOR RAFAEL CT2014-3191 01.07.2014 38 5 43 39 CRET NICOLETA CT2015-4761 15.07.2015 39 4 43 40 TIMIS ADINA SICA CT2017-7593 21.12.2017 41 2 43 41 KOVACS LILIANA DO697-1705 11.09.1997 20 22 42 42 TARLEA CORINA MARIA D72002-6782 29.07.2002 25 17 42 43 IAKAB IOSIF D82003-4885 11.07.2003 26 16 42 44 STOICA GHEORGHE D72005-1704 22.03.2005 28 14 42 45 CHIRCA ELENA D82005-3907 05.08.2005 28 14 42 46 GENDELON GIANINA D72008-8825 17.12.2008 31 11 42 47 IGAS NICOLETA LUMINITA DP2010-8441 07.10.2010 33 9 42 48 MIHAI (CICOARE) MARIA PA8X-2757 13.09.2000 22 19 41 49 KOSKA GEORGETA PA8X-4397 14.12.2000 22 19 41 50 ZAKAR MIRCEA DO6X-1911 06.03.2001 23 18 41 51 CICOARE MARIKA D72002-3200 19.04.2002 24 17 41 52 IOAN DORIN D82004-6661 22.10.2004 26 15 41

2

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

53 LUGOSI MARIA IULIANA D72008-6954 27.10.2008 30 11 41 54 CIAUSU ROXANA DP2009-10638 03.11.2009 31 10 41 55 NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24.09.2010 32 9 41 56 ONUT VIORICA DP2011-3629 10.06.2011 33 8 41 57 CUC ANA MARIA LOREDANA DP2011-4280 06.07.2011 33 8 41 58 ALEXA VOICHITA CT2015-1793 24.03.2015 37 4 41 59 CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12.09.2001 22 18 40 60 LOBONT FLORICA CT2015-3913 18.06.2015 36 4 40 61 MACAI ALINA MONICA CT2016-33 11.01.2016 36 4 40 62 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14.02.2000 20 19 39 63 MICLUTI DAN PA8X-965 16.06.2000 20 19 39 64 KOVACS PAUL PA8X-1855 13.07.2001 21 18 39 65 GHERASA DORIN D82003-2371 21.04.2003 23 16 39 66 CIRLESCU DANIEL D82005-1686 12.04.2005 25 14 39 67 REMES IOAN D72009-1415 19.02.2009 29 10 39 68 RADU COSMIN ADRIAN DP2010-5959 28.06.2010 30 9 39 69 JAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA CT2014-5665 28.10.2014 34 5 39 70 CERCEL SIMONA CT2015-3980 22.06.2015 35 4 39 71 AVRAM ANISOARA D72004-7169 30.11.2004 23 15 38 72 PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10.12.2009 28 10 38 73 IACOB IULIAN CT2014-368 28.01.2014 32 6 38 74 ICHIM LUCRETIA CT2014-4213 19.08.2014 33 5 38 75 URSEI FRANCISC CT2014-5861 06.11.2014 33 5 38 76 DUTCA NARCISA MARINELA CT2017-2433 06.04.2017 36 2 38 77 SZILAGYI ALINA NICOLETA CT2018-2482 23.05.2018 37 1 38 78 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29.09.1999 17 20 37 79 SALAK DANUTA D72004-3335 05.05.2004 22 15 37

3

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

80 VARGA DEZIDERIU D82004-6705 26.10.2004 22 15 37 81 CINTEAN COSMIN D82005-5928 24.11.2005 23 14 37 82 SOUABER ANA D82006-2124 20.07.2006 24 13 37 83 LAKATOS TAMAS CT2014-2910 16.06.2014 32 5 37 84 BADEA PETRE CRISTIAN CT2019-6597 16.10.2019 37 0 37 85 ALAS FLORIN DO697-1598 03.05.1997 14 22 36 86 KOCIS MARIA D72002-2939 12.04.2002 19 17 36 87 VLADIC OPRICA D72002-5691 25.06.2002 19 17 36 88 MIHAI MONICA D82003-9382 03.12.2003 20 16 36 89 COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE D82007-2894 26.06.2007 24 12 36 90 RADU STELIANA CARMEN D72009-141 13.01.2009 25 11 36 91 FIRA CLAUDIA RAMONA CT2014-4750 15.09.2014 31 5 36 92 TILICA DANIELA ILEANA CT2015-6561 07.10.2015 32 4 36 93 NEDA EBRU GEORGIANA CT2019-970 08.03.2019 36 0 36 94 HRITCU LUCRETIA D82003-5526 25.07.2003 19 16 35 95 PINZARI EUGENIA D82005-125 14.01.2005 20 15 35 96 CUC VIOREL D72006-1945 24.03.2006 22 13 35 97 TROFIN ANISOARA DP2012-3782 18.06.2012 28 7 35 98 OTVOS MAGDOLNA DP2012-4387 17.07.2012 28 7 35 99 SUCIU SIMONA CT2013-2434 15.05.2013 29 6 35

100 IEPURE FLORENTINA LENUTA CT2016-2670 10.05.2016 32 3 35 101 LAY LIVIU CT2016-5889 18.10.2016 32 3 35 102 BAITAR ZORANA CT2016-6424 07.11.2016 32 3 35 103 JUSCA EMANUEL ROMULUS CT2017-5533 11.09.2017 33 2 35 104 JUSCA IOAN ALIN CT2017-5534 11.09.2017 33 2 35 105 VULPE ANA-MARIA CT2018-3323 09.07.2018 34 1 35 106 TOTH DENISA FLORENTINA CT2019-5902 18.09.2019 35 0 35

4

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

107 DRAGOI CRISTINA CT2019-6269 03.10.2019 35 0 35 108 ROGOJAN DANUT DO697-1886 08.10.1997 12 22 34 109 TOADER MILICA DP2009-10666 03.11.2009 24 10 34 110 BUNDURUS DOREL IOAN DP2010-5234 03.06.2010 25 9 34 111 IENCI VASILICA LAVINIA DP2012-6085 28.09.2012 27 7 34 112 DARMON FELICIAN CRISTIAN CT2013-4215 05.09.2013 28 6 34 113 FILIMON CRISTIAN CT2015-571 30.01.2015 29 5 34 114 ARDELEAN CRISTINA MIHAELA CT2016-2114 13.04.2016 31 3 34 115 NICOLIN LOREDANA NINA CT2016-5743 12.10.2016 31 3 34 116 CANDOI LIVIU CRISTIAN CT2016-5884 18.10.2016 31 3 34 117 NOVACOVICI MARIA CT2016-6018 24.10.2016 31 3 34 118 GEORGE CONSTANTIN CT2017-2154 29.03.2017 32 2 34 119 MILOS CLAUDIA CARITA CT2019-4530 10.07.2019 34 0 34 120 MUCENICU RODICA D72002-6127 08.07.2002 16 17 33 121 MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20.03.2007 21 12 33 122 NOVACOVICIU AUREL D72009-1233 12.02.2009 23 10 33 123 BOTIU CLARA FLORICA D72009-1771 03.03.2009 23 10 33 124 DAMIAN ANA MIHAELA DP2010-5887 22.06.2010 24 9 33 125 MAGO GYONGI MARGIT CT2014-4780 16.09.2014 28 5 33 126 KOVACS EVA CT2014-5443 16.10.2014 28 5 33 127 POLOBOC MIRCEA CT2014-5758 03.11.2014 28 5 33 128 JITIANU IULIANA CT2015-4876 20.07.2015 29 4 33 129 CHITU MIHAELA ALINA CT2015-5599 21.08.2015 29 4 33 130 LARION ANA CT2015-6590 07.10.2015 29 4 33 131 VERES VIORICA DOINA CT2016-1761 31.03.2016 30 3 33 132 BERENEANT LAURA LIDIA CT2016-3316 10.06.2016 30 3 33 133 VARGA FLORICA LUCRETIA CT2018-5516 31.10.2018 32 1 33

5

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

134 TRITOIU DIANA ELISABETA CT2018-5631 06.11.2018 32 1 33 135 REMZING RAMONA MIRELA CT2019-4748 19.07.2019 33 0 33 136 MULICZ DARIUS CT2019-6259 02.10.2019 33 0 33 137 IOAN MIRELA DO6X1-6860 03.12.2001 14 18 32 138 GAICEA SILVIA D82006-1301 20.06.2006 19 13 32 139 MARIN IONUT D82009-75 17.02.2009 22 10 32 140 DIACONU AURELIAN DP2010-857 27.01.2010 22 10 32 141 ISFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 25.02.2010 23 9 32 142 BOZSODI ESZTER AURORA DP2011-7402 23.11.2011 24 8 32 143 COZMA CLAUDIA DANIELA DP2012-180 17.01.2012 24 8 32 144 RUSU ADRIANA DP2012-1712 19.03.2012 25 7 32 145 SZUCS LUCIANA DP2012-4411 18.07.2012 25 7 32 146 PATER ANTON CT2014-4772 16.09.2014 27 5 32 147 LUPSAN IERONIM CT2014-5378 14.10.2014 27 5 32 148 CRISTA ANDREEA MIHAELA CT2015-5516 18.08.2015 28 4 32 149 MUSTETI VALENTINA IONELA CT2015-8075 14.12.2015 28 4 32 150 AIOANEI FLORENTINA MIHAELA CT2016-79 13.01.2016 28 4 32 151 RUS (GHIEBAURA) REBECA CT2016-6771 24.11.2016 29 3 32 152 BUGARSKY DANA CT2017-5377 30.08.2017 30 2 32 153 DODU NICUSOR CT2017-6440 23.10.2017 30 2 32 154 ESCARIU EVDOCHIA CT2017-7197 24.11.2017 30 2 32 155 BOTI SORINA CT2018-3165 29.06.2018 31 1 32 156 SZUCS ELISABETA CT2019-699 21.02.2019 32 0 32 157 ALISTAR VASILE CT2019-777 26.02.2019 32 0 32 158 COSTIN DORIN D82006-126 26.01.2006 17 14 31 159 GABOR LEONARDO DT2006-1556 09.03.2006 18 13 31 160 CIOAIA MARIA D82007-3884 09.10.2007 19 12 31

6

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

161 BOLBOS GRIGORE D72008-8385 09.12.2008 20 11 31 162 ADAM DAVID LUCIAN DP2009-10191 22.10.2009 21 10 31 163 LAZAR TRANDAFIR DP2010-6366 15.07.2010 22 9 31 164 WEGLEITNER VIOREL DP2010-8478 08.10.2010 22 9 31 165 CICOARE DANIEL SIMION DP2012-3992 27.06.2012 24 7 31 166 PRISECARIU LUCICA CT2016-543 08.02.2016 27 4 31 167 TATARU RADU CT2016-2179 15.04.2016 28 3 31 168 SAVA MIRCEA CT2017-1261 28.02.2017 29 2 31 169 CODITA DENISA CRISTINA CT2017-6562 26.10.2017 29 2 31 170 CRET FLORIN CT2017-6586 27.10.2017 29 2 31 171 FLOREA LOREDANA ALINA CT2018-3222 03.07.2018 30 1 31 172 HOSZU CORIN ALEXANDRA CT2019-688 20.02.2019 31 0 31 173 CUMPANAS LUCIA D82008-391 18.02.2008 19 11 30 174 DRAGAN ROBERT D72008-6879 23.10.2008 19 11 30 175 SIRBU ANA (PARVU) D72008-8023 28.11.2008 19 11 30 176 CHERES LUCIAN D82008-3131 04.12.2008 19 11 30 177 LUCACI DANIELA DP2010-6149 06.07.2010 21 9 30 178 MARCOV MILOS SC2012-17586 26.07.2012 23 7 30 179 DANO MIHAELA DP2013-149 15.01.2013 23 7 30 180 HAIDU ILDICO ANTONELA CT2014-4064 06.08.2014 25 5 30 181 NISTOR ANGELA CT2016-486 03.02.2016 26 4 30 182 PATER REMUS CT2017-5946 02.10.2017 28 2 30 183 ATOMEI MIHAITA CT2017-6849 07.11.2017 28 2 30 184 NOVACOVICIU BIANCA MONICA CT2018-506 05.02.2018 28 2 30 185 ZSIGO ANDREI CT2019-287 25.01.2019 29 1 30 186 NEMES CORINA CT2019-727 22.02.2019 30 0 30 187 CIUR DANA MARIANA D82006-4344 30.11.2006 16 13 29

7

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

188 CIOABA GABRIELA D72007-3418 06.07.2007 17 12 29 189 HAMZO ANDREI DP2010-3682 14.04.2010 20 9 29 190 KRAMER GABRIELA ELISABETA DP2012-2538 26.04.2012 22 7 29 191 GABOR ECATERINA CT2013-1158 28.02.2013 23 6 29 192 BADEA CRISTINA IOANA CT2014-2774 05.06.2014 24 5 29 193 POPA CRISTIAN CT2014-6212 19.11.2014 24 5 29 194 BIRI SUNITA CT2015-5482 17.08.2015 25 4 29 195 CRUDU MARIA CT2017-4875 28.07.2017 27 2 29 196 ALMASI OVIDIU SERGIU CT2018-3472 16.07.2018 28 1 29 197 PETRENCO VERONICA CT2018-5414 29.10.2018 28 1 29 198 CADAR ANA ADRIANA CT2018-5655 07.11.2018 28 1 29 199 DAN SIMONA MARIA CT2019-2633 21.05.2019 29 0 29 200 LUPESCU MUGUREL CT2019-5700 10.09.2019 29 0 29 201 RABAN GHEORGHE IOAN CT2014-1211 17.03.2014 23 5 28 202 BALULESCU (NOTARU) VALENTINA NONORICA CT2014-3637 17.07.2014 23 5 28 203 REMENYI CORNEL CT2014-5107 02.10.2014 23 5 28 204 BLANDU MARIAN DORU CT2014-6325 24.11.2014 23 5 28 205 IMIREANU SORINEL DANIEL CT2015-2158 03.04.2015 24 4 28 206 NICULA CRISTINA CT2015-8009 09.12.2015 24 4 28 207 ADAM STELIANA CT2016-2959 23.05.2016 25 3 28 208 RUSCA CRISTINA FLORENTINA CT2016-6161 28.10.2016 25 3 28 209 BADU MARIANA VERONICA CT2017-1920 21.03.2017 26 2 28 210 HERKUCZ ANAMARIA CT2017-2046 24.03.2017 26 2 28 211 BACRIS RAMONA FLORINA CT2017-4231 28.06.2017 26 2 28 212 JUDELE VIOREL CT2017-6667 31.10.2017 26 2 28 213 COCOS STELIAN CT2018-4000 20.08.2018 27 1 28 214 ZANGLI ANAMARIA CRISTINA CT2018-5992 21.11.2018 27 1 28

8

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

215 PASCA SORIN CONSTANTIN CT2019-33 10.01.2019 27 1 28 216 BARBU KLARA CRISTINA CT2019-440 06.02.2019 27 1 28 217 SURUGIU DIANA CT2019-1263 21.03.2019 28 0 28 218 PISLARU IONUT ALIN CT2019-1983 24.04.2019 28 0 28 219 BOLOGA ANA MARIA CT2019-2071 07.05.2019 28 0 28 220 NECHITA PETRONELA CT2019-6983 30.10.2019 28 0 28 221 BIGU CONSTANTIN D82006-4195 16.11.2006 14 13 27 222 HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29.09.2008 16 11 27 223 VARGA IOSIF DP2010-6679 27.07.2010 18 9 27 224 VAS RITA DP2010-9029 02.11.2010 18 9 27 225 STOICA MARIUS CT2013-5868 17.12.2013 21 6 27 226 PREDA MARIA CT2014-4477 01.09.2014 22 5 27 227 MARZA MARIA CT2014-5623 24.10.2014 22 5 27 228 BALAN FLORICA MARIOARA CT2015-8175 17.12.2015 23 4 27 229 GAITA FLORENTINA CT2016-3206 06.06.2016 24 3 27 230 ANDRONIC RADU CT2017-1091 21.02.2017 25 2 27 231 VARSENDAN PETRU MARCEL CT2017-1882 20.03.2017 25 2 27 232 CIMPAN LUMINITA CT2017-5922 29.09.2017 25 2 27 233 VICOL EVA ROZALIA CT2017-6745 02.11.2017 25 2 27 234 TANDARA ION CT2019-1260 21.03.2019 27 0 27 235 BOBOC ELENA CT2019-1472 01.04.2019 27 0 27 236 GABOR ABRAHAM CT2019-1509 02.04.2019 27 0 27 237 HOLTEA LIDIA TINCUTA CT2019-1763 15.04.2019 27 0 27 238 AIRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 14 12 26 239 ANGHEL IOAN CT2014-1730 11.04.2014 21 5 26 240 NAGY-VERDETE GIORGIANA ANGELA CT2016-2432 25.04.2016 23 3 26 241 UTOIU CONSTANTIN EMILIAN CT2017-719 03.02.2017 23 3 26

9

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

242 TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA CT2017-6633 30.10.2017 24 2 26 243 SACALA DENISA ALEXANDRA CT2017-6851 07.11.2017 24 2 26 244 CRISTEA IOAN CT2018-1713 16.04.2018 25 1 26 245 CONSTANTIN LAMIIA CT2018-2433 21.05.2018 25 1 26 246 BALASZ GYONGYI CT2018-3831 06.08.2018 25 1 26 247 PAUN DORINA IULIANA CT2018-3955 13.08.2018 25 1 26 248 MIHAI STELUTA MIHAELA CT2018-4360 06.09.2018 25 1 26 249 RUSU ALINA DANIELA CT2019-1356 26.03.2019 26 0 26 250 STRIMBEANU STEFAN CT2019-3111 28.05.2019 26 0 26 251 PISTRITU RAMONA GIORGIANA CT2019-6360 07.10.2019 26 0 26 252 BALAN MIRCEA DANIEL SC2019-27158 25.10.2019 26 0 26 253 KOCSIS NASTASIA CT2019-6862 28.10.2019 26 0 26 254 PARADICZA IONELA RAMONA DP2012-3568 07.06.2012 18 7 25 255 KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA CT2014-4142 12.08.2014 20 5 25 256 STEFAN CONSTANTIN CT2014-6367 26.11.2014 20 5 25 257 BURCSA MINDRA CT2016-1733 30.03.2016 22 3 25 258 FARKAS ROZALIA CT2016-6042 25.10.2016 22 3 25 259 USAIN DORINA MARIANA CT2018-1433 27.03.2018 24 1 25 260 SANDU IULIANA PETRONELA CT2018-3221 03.07.2018 24 1 25 261 NEAGA LAVINIA GABRIELA cT2018-6470 14.12.2018 24 1 25 262 KELEMEN TIBI CT2019-886 05.03.2019 25 0 25 263 BUDI IREN CT2019-1901 19.04.2019 25 0 25 264 RADU DEBORA CT2019-3545 05.06.2019 25 0 25 265 PAUNESCU CARMEN LILIANA CT2019-6818 25.10.2019 25 0 25 266 GOGOTA IOANA DP2010-952 29.01.2010 14 10 24 267 PARASCAN ANA DP2011-2000 29.03.2011 16 8 24 268 SUCIU NICOLAE CT2014-6439 28.11.2014 19 5 24

10

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

269 DIACONU RAMONA CORNELIA CT2014-6809 18.12.2014 19 5 24 270 GHIEBAURA RAZVAN CT2016-6768 24.11.2016 21 3 24 271 CONSTANTIN PETRICA CT2017-2130 28.03.2017 22 2 24 272 DIDOVICI VETNA EMANUELA CT2018-66 10.01.2018 22 2 24 273 BRONCZ ALEXANDRA CT2018-2268 14.05.2018 23 1 24 274 PARASCUTA ANCUTA CT2018-2682 05.06.2018 23 1 24 275 LAZAR IOSIF CT2018-4486 13.09.2018 23 1 24 276 BOLCHIS PAUL STEFAN CT2018-6497 18.12.2018 23 1 24 277 URSU MARIA CT2019-856 04.03.2019 24 0 24 278 MAGIU GABRIELA LIVIA CT2019-1623 08.04.2019 24 0 24 279 MURESAN IOANA LUIZA CT2019-4718 18.07.2019 24 0 24 280 SEGALA NICOLETA AGNESE CT2019-5802 13.09.2019 24 0 24 281 BUMBU FELICIA CT2019-6203 01.10.2019 24 0 24 282 MIOC MARCEL DAN CT2015-1413 05.03.2015 19 4 23 283 CURELEA ION CT2015-3694 10.06.2015 19 4 23 284 AXINI ELENA CT2015-7648 20.11.2015 19 4 23 285 LACATUS VASILE CT2015-7812 26.11.2015 19 4 23 286 MISCO FLORIN CT2015-1174 22.03.2016 20 3 23 287 BUDA VASILE RADU CT2017-6626 30.10.2017 21 2 23 288 CALDARAS LUMINITA CT2017-6627 30.10.2017 21 2 23 289 HONCILA MARIA CT2018-37 09.01.2018 21 2 23 290 BELA ADRIANA CT2019-2346 16.05.2019 23 0 23 291 IENCI FLOARE CT2013-1123 27.02.2013 16 6 22 292 DUMITRU SILVIA ZAMFIRA CT2014-5704 29.10.2014 17 5 22 293 LIVINT VIOREL CT2014-6623 12.12.2014 17 5 22 294 CIRPACI LAMIIA CT2015-592 02.02.2015 17 5 22 295 DAN RAMONA VESNA CT2015-3692 10.06.2015 18 4 22

11

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

296 SZASZ LACI-GYORGY CT2016-2889 18.05.2016 19 3 22 297 GAICI ANETA ELISABETA CT2016-4759 24.08.2016 19 3 22 298 CARPACI CLARA CT2016-6143 27.10.2016 19 3 22 299 GEORGE SORIN CT2019-753 25.02.2019 22 0 22 300 VIOLA ERZSEBET EVA CT2019-2039 03.05.2019 22 0 22 301 JACOTA MONICA ANETA CT2019-5208 13.08.2019 22 0 22 302 GHERGUT MIHAI DP2010-2031 24.02.2010 12 9 21 303 POPI CRISTINA DP2012-4239 10.07.2012 14 7 21 304 CARPACI TRIFU DP2012-6102 28.09.2012 14 7 21 305 CORNEA AURELIA CT2013-3019 18.06.2013 15 6 21 306 CSEH IOAN ADRIAN CT2014-4690 10.09.2014 16 5 21 307 GABOR GHIZELA CT2014-4996 26.09.2014 16 5 21 308 VARGA SIGISMUND CT2016-5776 13.10.2016 18 3 21 309 OLARU CONSTANTIN CT2017-2027 23.03.2017 19 2 21 310 SALCEANU GAVRIL GEORGE CT2018-237 22.01.2018 19 2 21 311 IOAN DOREL CT2018-5408 29.10.2018 20 1 21 312 BOTIZ MARIANA CT2018-6324 07.12.2018 20 1 21 313 COPILAS SERGIU CRISTIAN CT2019-1086 15.03.2019 21 0 21 314 VELESCU ANDREI DANIEL CT2019-4488 09.07.2019 21 0 21 315 STAMIN MARIUS ADRIAN CT2019-4845 24.07.2019 21 0 21 316 GHICIU ADRIANA ERICA CT2019-6747 22.10.2019 21 0 21 317 DOBIE DARIUS DALIAN CT2019-6969 30.10.2019 21 0 21 318 COBZARU ADRIANA CT2014-5369 14.10.2014 15 5 20 319 NOVAC DOINA CT2015-3080 15.05.2015 16 4 20 320 BODI IRMA CT2017-6368 19.10.2017 18 2 20 321 CALDARARU ALEXANDRA NELI CT2017-6411 20.10.2017 18 2 20 322 HARAGA AURORA CT2017-7435 12.12.2017 18 2 20

12

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

323 MILOS IOANA CT2017-7590 21.12.2017 18 2 20 324 POPOVICI DANIELA ALEXANDRA CT2018-3822 06.08.2018 19 1 20 325 IACOB LUMINITA CT2018-5098 12.10.2018 19 1 20 326 ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE CT2015-3824 17.06.2015 15 4 19 327 DESPOTOVICI MIHAELA ANGELICA CT2017-3492 23.05.2017 17 2 19 328 URSU MILETA ALIN CT2019-750 25.02.2019 19 0 19 329 PREDA MARINCU CT2019-843 01.03.2019 19 0 19 330 CREATA MARIN CT2019-1216 20.03.2019 19 0 19 331 VELESCU RAUL CT2019-4487 09.07.2019 19 0 19 332 DUMITRU STEFANA CT2019-4921 29.07.2019 19 0 19 333 BORTILA GELU CT2019-6411 09.10.2019 19 0 19 334 CARA ION CT2019-6840 25.10.2019 19 0 19 335 VRAJITOR GHEORGHE CT2019-6871 28.10.2019 19 0 19 336 VARGA CSABA CT2019-6989 30.10.2019 19 0 19 337 RITU VICTORIA CT2015-8070 14.12.2015 14 4 18 338 GHEORGHE CALIN CT2017-3357 17.05.2017 16 2 18 339 TOPLICEANU ILIE MARCEL CT2017-4794 25.07.2017 16 2 18 340 CZINE BUSZI ROXANA ANAMARIA CT2017-6143 10.10.2017 16 2 18 341 HANS RUSALIN DANIEL DARIUS CT2019-16 08.01.2019 17 1 18 342 NASTASIE ELENA CT2019-780 26.02.2019 18 0 18 343 MUSCA BIANCA ANA MARIA CT2019-5258 14.08.2019 18 0 18 344 MANCIU COSTEL CT2016-726 16.02.2016 14 3 17 345 PENESCU CONSTANTIN CT2018-6218 03.12.2018 16 1 17 346 BUTOI IULIAN MARIUS CT2019-734 22.02.2019 17 0 17 347 STAN IONUT ALEXANDRU CT2019-3019 27.05.2019 17 0 17 348 RUSU CLAUDIA HAGINA CT2019-4850 24.07.2019 17 0 17 349 CIRSTEA CORNEL GABRIEL CT2019-6635 17.10.2019 17 0 17

13

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

350 IOVI PETRU CT2014-1385 25.03.2014 11 5 16 351 MOLDOVAN RADA CT2019-6095 26.09.2019 16 0 16 352 MARIN LAURENTIU CT2017-5425 04.09.2017 13 2 15 353 ALKANBAR MOHAMMAD CT2019-5638 05.09.2019 15 0 15 354 ANEI ECATERINA CT2019-2287 15.05.2019 14 0 14 355 CASIAN ALEXANDRU CT2019-2608 21.05.2019 11 0 11

14