keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 397/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „P.T." - ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 573/27.11.2014 in „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati" pentru lucrarea ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 397/22.09.2015
privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „P.T." - ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 573/27.11.2014 in „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati" pentru lucrarea ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-25082/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Adresa Directiei Dezvoltare - Serviciul Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala nr. SC 2015-23998/21.09.2015;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 355/31.07.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015, Anexa 1a/1, cap. 65.02.04.02 - Invatamint secundar superior;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 573/27.11.2014 - privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5;
Având in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 573/27.11.2014 astfel: denumirea lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din "P.T." - ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenauť, Timişoara, str.Popa Sapca, nr. 5 in "S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati" pentru lucrarea ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 din "Programul de dezvoltare 2015 - Investitii".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-………../… .09.2015

REFERAT Privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului

de întocmire a documentatiei de proiectare din „P.T.” - «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 in „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati” pentru lucrarea «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 din

„Programul de dezvoltare 2015 - Investitii”

Avand in vedere ca in urma executarii serviciului de intocmire a documentatiei de proiectare „P.T.” pentru obiectivul «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, si a adresei nr. CM 2015-000252/02.06.2015 inaintata de Prestator(proiectant), s-a stabilit ca lucrarile de proiectare s-au modificat de la capacitatea de 26 sali de clasa si alte spatii complementare la capacitatea de 50 sali de clasa si alte spatii complementare.

Fata de cele prezentate mai sus este necesara intocmirea unei documentatii de proiectare „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati” pentru obiectivul «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, prin modificarea S.F.-ului aprobat cu H.C.L. nr. 573/27.11.2014.

Având in vedere ca Prestatorul(proiectantul) va elabora fara costuri suplimentare etapa I-a, documentatia tehnico-economica in faza S.F., conform adresei nr. CM 2015-000252/02.06.2015,

PROPUNEM: Modificarea denumirii lucrarilor de investitii aprobat cu H.C.L nr. 355/31.07.2015, Anexa 1a/1,

cap. 65.02.04.02 - Invatamint secundar superior, pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „P.T.” - «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 in „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati” pentru lucrarea «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii”.

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

DIRECTOR D.I.S.M.S.C.,

Mihai Costa SEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu Intocmit,

Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2