keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 401/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." - Etajare partiala si mansardare-Scoala Generala 30ť, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 in „D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. - Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30", Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 401/22.09.2015
privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." - Etajare partiala si mansardare-Scoala Generala 30ť, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 in „D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. - Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30", Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-25080/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere adresa Directiei Dezvoltare - Serviciul Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala nr. SC 2015-23998/21.09.2015;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 355/31.07.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015, Anexa 1a/1, cap. 65.02.04.01 - Invatamint secundar inferior;
Având in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din "E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." - Etajare partiala si mansardare-Scoala Generala 30ť, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 in "D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. - Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30", Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 din "Programul de dezvoltare 2015 - Investitii".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-………../… .09.2015

REFERAT Privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului

de întocmire a documentatiei de proiectare din „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” - Etajare partiala si mansardare–Scoala Generala 30», Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 in

„D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. – Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim

P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30”, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii”

Avand in vedere ca in urma executarii serviciului de intocmire a documentatiei de proiectare „E.T. + D.A.L.I.” pentru obiectivul «Etajare partiala si mansardare–Scoala Generala 30», Timişoara, str. Astrilor, nr. 13, si a adresei nr. CM 2015-000473/17.08.2015 inaintata de Prestator(proiectant) si Scoala Generala 30, s-a stabilit ca denumirea corecta a lucrarii este „D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. – Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30”, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13.

Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM: Modificarea denumirii lucrarilor de investitii aprobat cu H.C.L nr. 355/31.07.2015, Anexa 1a/1,

cap. 65.02.04.01 - Invatamint secundar inferior, pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” - Etajare partiala si mansardare–Scoala Generala 30», Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 in „D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. – Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30”, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii”

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

DIRECTOR D.I.S.M.S.C.,

Mihai Costa SEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu Intocmit,

Pauliean Gama

Avizat,

SERVICIUL JURIDIC Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2