keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 358/18.06.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara"

18.06.2013

Hotararea Consiliului Local 358/18.06.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.17193/17.06.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale,actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", cu principalii indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii prevăzuţi în Anexă şi analiza cost beneficiu, în valoare totală 2.575.347 lei (T.V.A. inclusă), elaborat de către SC Teleconstrucţia Lucrări Generale Bucureşti SA în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013.

Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la realizarea obiectivului de investiţii din bugetul local cu suma de 2.575.347 lei (T.V.A. inclusă).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 2.575.347 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 2.141.594 lei SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI : - Buget local 2.575.347 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI - 5,5 luni CAPACITĂŢI ÎN UNITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE PRINCIPALE

LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE: Proiectul urmareste realizarea unei infrastructuri care nu necesită cheltuieli permanente şi asigură administrarea sistemului de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru conectarea la reţeaua MAN FO a STS Timiş şi crearea unei legături între centrul de supraveghere al reţelei de camere video ce va fi instalat in sediul Poliţiei Locale Timişoara (Str. Avram Imbroane nr.54) şi cele 13 obiective monitorizate video prin intermediul camerelor video. Acest sistem de supraveghere video va reprezenta un instrument facil şi performant în activităţile de prevenire a infracţionalităţii, a conduitelor de comportament contrare normelor civice de convieţuire, desfăşurate de Poliţia Locală a Municipiului Timisoara, în creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara.

Director Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul P.F.L.R.N. Aurelia Junie Gabriela Bica

Întocmit, Sorin Truţa

Tip UM Cantitate Valoare [ mii lei]

Canalizatie Tc. m 10299 1259,934

Cabluri cu fibre optice m 16797 392,641

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul P.F.L.R.N. Nr. SC2013 –

REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică

pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”

Municipiul Timişoara a depus spre finanţare în decembrie 2011 proiectul „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Obiectivul proiectului prevede achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supraveghere necesar pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara, după cum urmează:

- achiziţionare sistem de supraveghere constând în echipamente de transmisie date, camere video fixe şi dispecerat centrală de monitorizare, precum şi legarea acestora la reţelele electrice,

- instalarea sistemului de supraveghere necesar prevenirii criminalităţii şi creşterii siguranţei. Acesta vizează implementarea unui sistem de supraveghere video la nivelul a 13 locaţii din Municipiul Timişoara şi dotarea unui dispecerat. Lucrările de construcţii constă în lucrări de instalaţii de alimentare cu energie electrică a camerelor de supraveghere, lucrări de racordare a sistemului la reţeaua urbană de energie electrică ENEL şi la o reţea urbana de transmisie de date precum şi achiziţia şi montajul utilajelor tehnologice aferente (sistem dispozitive de supraveghere video). Pentru asigurarea serviciilor de comunicaţii, iniţial în proiect s-a prevăzut contractarea unui operator privat, operator care urma să fie selectat după semnarea contractului de finanţare. Totodată, în proiectul tehnic se menţionează că soluţia de racordare şi executarea racordurilor la reteaua de comunicatii cad în sarcina operatorului de reţea. Însă, prin adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului transmisă de ADR Vest cu nr. 9160 din 10.08.2011, ni se aduce la cunoştiinţă că „în cazul în care solicitantul decide atribuirea către operatori privaţi a serviciului de transport date de la punctele unde se vor amplasa camere de supraveghere până la centrul de comandă, acesta are obligaţia de a prezenta la momentul depunerii cererii de finanţare contractele cu operatorii privaţi care să asigure sustenabilitatea investiţiei, în conformitate cu cerinţele Ghidului Solicitantului”. Având în vedere cerinţele MDRT de a prezenta contractul cu operatorul/administratorul serviciului de transport date la data depunerii spre finanţare a proiectului si pentru că:

desemnarea unui operator privat este posibilă doar prin aplicarea procedurilor de achiziţie publică, conform OUG nr. 34/2006, cu ultimele completări şi modificări,

Municipiul Timişoara, ca autoritate publică, nu putea demara procedura de achiziţie publică pentru serviciul de comunicatii înainte de semnarea contractului de finanţare, deoarece nu avea asigurat tot bugetul necesar,

dar, având în vedere faptul că în baza Legii nr. 92/1996, reactualizată privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), Municipiul Timişoara a încheiat un Protocol de Cooperare cu STS, înregistrat sub numărul 665/15.11.2011, având ca obiect realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii necesare desfăşurării activităţilor curente specifice fiecărei părţi; durata protocolului a fost prelungită ulterior prin actul adiţional nr. 1/26.01.2012,

şi întrucât în data 21.12.2011 a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2011, care prevedea constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului, iar ca integrator tehnic a fost desemnat Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,

Primăria Municipiului Timişoara a avut soluţia unică de a colabora cu STS pentru implementarea proiectului.

Cod FO 53-01,ver.1

Ca urmare, MDRT a acceptat soluţia aceasta, cu STS desemnat ca administrator al serviciului de comunicaţii realizat prin implementarea proiectului şi în data de 15.02.2013 a semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”. În urma discuţiilor cu reprezentanţii tehnici ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, aceştia ne-au transmis documentul cu nr. 691293/10.12.2011: “Identificare resurse de comunicaţii necesare implementării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, unde este specificat faptul că întrucât nu deţine reţea de comunicaţii pe întregul traseu necesar conectării celor 13 obiective la dispecerat, STS va pune la dispoziţie, gratuit, reţeaua proprie pe segmentele unde aceasta există, urmând ca pentru segmentele de traseu unde nu deţine canalizaţie proprie, să închirieze de la alţi operatori sau să folosească reţeaua proprie a Municipiului Timişoara. Prin urmare, în situaţia în care STS va opera/administra serviciul de comunicaţii pentru funcţionarea sistemului de supraveghere video, se impune realizarea de către Municipiul Timişoara a racordurilor unităţilor de supraveghere video a celor 13 obiective la reţeaua metropolitană de comunicaţii. Totodată pentru segmentele unde STS nu deţine reţea, Municipiul Timişoara trebuie fie să închirieze tronsoane de reţea de la alţi deţinători de reţea privaţi fie să construiască o reţea proprie pe care să o pună la dispoziţia STS spre administrare. Pentru stabilirea variantei optime, respectiv oportunitatea construirii unei reţele proprii sau a închirierii unei reţele de la alţi operatori privaţi, Municipiului Timişoara a iniţiat demersurile necesare pentru întocmirea unei documentaţii tehnico-economice, fapt care s-a materializat prin studiul de fezabilitate nr. 30/TM-PMT/2013 întocmit de către SC Teleconstrucţia Lucrări Generale Bucureşti SA, în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013. În ambele scenarii prezentate de către proiectant, se prevede construirea parţială a unei canalizaţii noi de către Municipiului Timisoara, funcţie de canalizaţiile existente în teren deţinute/administrate de STS cât şi ale operatorului care deţine canalizaţie pentru fibră optică, respectiv Romtelecom ca fiind un posibil operator de la care să se poată închiria reţea de telecomunicaţii, astfel :

Scenariul 1 – prevede utilizarea canalizaţiei existente în lungime de 4091 m pusă la dispoziţie gratuit de STS, completarea traseului prin construirea propriei canalizaţii a Municipiului Timişoara în lungime de 6208 m (incluzând două monotuburi paralele) şi achiziţia/cablarea cu fibră optică în lungime de 16797 m.

Scenariul 2 - prevede utilizarea canalizaţiei existente în lungime de 4665 m pusă la dispoziţie gratuit de STS, închirierea canalizaţiei existente aparţinând Romtelecom în lungime de 3748 m şi construirea propriei canalizaţii a Municipiului Timişoara în lungime de 2892 m pentru traseele unde operatorii locali de telecomunicaţii/STS nu deţin canalizaţie subterană şi achiziţia/cablarea cu fibră optică în lungime de 18153 m.

Criteriu SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Cantitate/%/Valoare fără TVA Punctaj (1-10)

Cantitate/%/Valoare fără TVA Punctaj (1-10)

Valoarea investitiei Total = 2.081,239 mii lei - 37%

6.4 (1.955,781 mii lei chirie ) Total =3.467,163 mii lei- 63%

3.6

Canalizatie noua 6.208 Km - 68% 3.2 2.892Km-32% 6.8

Costuri chirie canalizatie (10 ani) 0 lei chirie 10

3748mx1Euro/m/lunax10ani x4.3485 Total =1.955,781 mii lei 0

Venituri din inchirieri 6.208 Km 6.8 2.892 Km 3.2

Stabilitatea in timp generata de dreptul de

proprietate 6.208Km-proprietate-100% 10

2892m – proprietate (43%) din totalul de 6640m (3748 m fiind inchiriata de la Romtelecom)

4.3

Costuri administrare 10.29Km ( 0 mii lei) 100% suportate de STS

10 11.305Km (0 mii lei)

100% suportate de STS 10

Costuri exploatare canalizatii 6.2Km primarie 63% 3.2 2.89 Km primarie 32% 6.8

Costuri intretinere canalizatii (6.2Km primarie) 63% 3.2 2.89 Km primarie 323% 6.8

Cheltuieli materiale (6.2Km primarie) 63% 3.2 2.89 Km primarie 32% 6.8

TOTAL PUNCTAJ 56 48.3

Cod FO 53-01,ver.1

Din cele două scenarii prezentate în documentaţia tehnico-economică sus menţionată, proiectantul recomandă ca soluţie scenariul nr. 1, respectiv varianta construirii unei canalizaţii proprii a Municipiului Timişoara, enumerând principalele avantaje: - stabilitatea în timp a investiţiei generată de dreptul de proprietate asupra mijlocului fix nou creat, eliminând astfel vulnerabilităţile legate de relaţia cu alte instituţii private privind închirierea de infrastructură de telecomunicaţii; - valoarea finală a investiţiei mai mică, respectiv 2.081,239 mii lei (scenariul 1) faţă de 3.467,163 mii lei (scenariul 2), costul închirierii anuale a canalizaţiei existente de la operatorul privat fiind de 195,578 mii lei. (3748 m x 1euro/m x 12 luni) - posibilitatea de obţinere a unor venituri din închirierea unei conducte de rezervă din canalizaţia construită, unor alţi operatori, rezultând faptul că valoarea construcţiei în cuantum de 2.081,239 mii lei se amortizează după 7 ani de exploatare prin închirierea acesteia, estimându-se un venit maxim anual de 323,946 mii lei (6208 m x 1 euro/m x 12 luni), calculat la cursul de 4,3485 lei/1euro. Mai mult, se ţine cont de faptul că în ambele scenarii, pentru funcţionarea sistemului de supraveghere video, Municipiul Timişoara trebuie să construiască, pe porţiuni de traseu unde nu există posibilitatea închirierii unei reţele existente, canalizaţie subterană proprie şi cablarea acesteia cu fibră optică, respectiv 6208 m de canalizaţie în cazul primului scenariu şi 2892 m în cazul scenariului doi. Costurile efective pentru realizarea unei canalizaţii în cazul primului scenariu sunt cu 513,433 mii lei mai mari faţă de scenariul al doilea, acestea amortizându-se în mai puţin de trei ani, respectiv 2,9 ani, doar prin închirierea diferenţei de canalizaţie nou construită către terţi, estimarea încasărilor maxime anuale fiind de 173.035 mii lei (3316 m x 1 euro/m x 12 luni).

Scenariul 1 Scenariul 2 Diferenta Lungime (m) 6208 2892 3316 Cost (mii lei) 1839,38 1325,947 513,433

Canalizaţia de telecomunicaţii nou construită, proprietate a Municipiului Timişoara, având lungimea traseului de 6208 m, va conţine două monotuburi pozate în paralel în subteran. Unul dintre monotuburi va conţine unul sau mai multe cabluri de fibră optică (după caz), find destinat funcţionării sistemului de supraveghere video, iar celălat monotub de rezervă este gol fiind folosit la o dezvoltare ulterioară sau la închirierea către alţi operatori privaţi de telecomunicaţii. În canalizaţia subterană deţinută/administrată de STS, având lungimea traseului de 4091 m, se va introduce un monotub care va conţine unul sau mai multe cabluri de fibră optică (după caz) destinat funcţionării sistemului de supraveghere video, rezultând următoarele capacităţi în unităţi fizice şi valorice principale ale investiţiei :

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele:

1. Studiul de fezabilitate „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, cu principalii indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii prevăzuţi în Anexă şi analiza cost beneficiu, în valoare totală 2.575.347 lei (T.V.A. inclusă), elaborat de către SC Teleconstrucţia Lucrări Generale Bucureşti SA în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013. 2. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la realizarea obiectivului de investiţii din bugetul local cu suma de 2.575.347 lei (T.V.A. inclusă). Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică Aurelia JUNIE Smaranda HARACICU Şef Serviciul P.F.L.R.N. Întocmit, Avizat juridic, Gabriela Bica Sorin Truţa Cristian MARCHIŞ

Tip Cantitate Valoare [mii lei]

Canalizatie Tc. 10299 m, din care:

6208 m = canalizaţie incluzând 2 tuburi HDPE 4091 m = canalizaţie cu un tub HDPE

1259,934

Cabluri cu fibre optice 16797 m 392,641