keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 399/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T." pentru lucrarea „Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes", Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 399/22.09.2015
privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T." pentru lucrarea „Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes", Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. sc 2015-25079/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Adresa Directiei Dezvoltare - Serviciul Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala nr. SC 2015-23998/21.09.2015;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 355/31.07.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015, Anexa 1a/1;
Având in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din "D.A.L.I. + P.T." pentru lucrarea "Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes", Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in "E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47 din "Programul de dezvoltare 2015 - Investitii".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-………../… .09.2015

REFERAT Privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului

de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T.” pentru lucrarea „Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes”, Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Mansardare scoala

P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 din „Programul de dezvoltare 2015 -

Investitii”

Avand in vedere ca in urma executarii serviciului de „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes”, Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47, respectiv etapa I-a “ E.T. + D.A.L.I.”, s-a ajuns la concluzia ca inaltimea actualului pod al cladirii nu permite „amenajarea a 4 sali de clasa in pod existent”.

Pentru realizarea solutiei, proiectantul a propus o suprainaltare a podului existent cu cca. 1,00 m si realizarea unor lucarne pentru asigurarea iluminatului si ventilatiei naturale in spatiile realizate, cu respectarea normativelor in vigoare.

Fata de cele prezentate mai sus este necesara intocmirea unei „D.A.L.I.+P.T.” pentru varianta „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes”, Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47.

Având in vedere cele mentionate, PROPUNEM:

Modificarea denumirii lucrarilor de investitii aprobat cu H.C.L. nr. 355/31.07.2015, Anexa 1a/1, cap. 65.02.04.02 - Invatamint secundar superior pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T.” pentru lucrarea „Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes”, Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii”.

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

DIRECTOR D.I.S.M.S.C.,

Mihai Costa SEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu Intocmit,

Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2