keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 351/29.07.2008 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 351/29.07.2008
privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-27257/01.07.2008 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere hotărârea Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.288/28.06.2005 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.400/26.09.2006 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.492/18.12.2007 ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTEArt. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă:
- Preşedinte: dr.ing. Gheorghe Ciuhandu - primar;
- Membri: ing. Adrian Orza - viceprimar;
ing. Sorin Grindeanu - viceprimar;
jur. Ioan Cojocari - secretar;
ec. Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică;
ec. Nicuşor C-tin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu;
arh. Sorin Ciurariu - director Direcţia Urbanism;
ing. Mihaela Mîrza - şef Birou Control Intern şi Managementul Calităţii;
jur. Mirela Lasuschevici - Serviciul Juridic;
ing. Marius Voicu - Birou Spaţii-Terenuri;
Petru Ehegartner - consilier local;
Radu Ţoancă - consilier local;
Valentin Moldovan - consilier local.

Art. 2: Se aprobă competenţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constând în:
- prelungirea Contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- modificarea profilului de activitate ce se desfăşoară în spaţiile închiriate;
- schimbarea destinaţiei din spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în locuinţă;
- modificări ale chiriilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- modificări ale contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin acte adiţionale;
- analizarea solicitărilor de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, O.N.G. etc.;
- propunerea de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- propunerea de vânzare a unor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- întocmirea de fişe de calcul a despăgubirilor pentru folosirea provizorie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- avizarea închirierii de spaţii temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Hotărârea Consiliului Local nr.400/26.09.2006 şi Hotărârea Consiliului Local nr.492/18.12.2007.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPAŢII-TERENURI Nr. SC2007-27257/01.07.2008 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile

proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de naliză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în immobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.288/28.06.2005, modificată, în următoarea componenţă :

- Preşedinte: dr.ing. Gheorghe Ciuhandu – primar; - Membrii: ing. Adrian Orza – viceprimar;

ing. Dorel Borza – viceprimar; jur. Ioan Cojocari – secretar;

ec. Smaranda Haracicu – director Direcţia Economică; ec. Nicuşor C-tin Miuţ – director Direcţia Patrimoniu; arh. Sorin Ciurariu – director Direcţia Urbanism; ing. Mihaela Mîrza – şef Birou Corp Control Primar; jur. Mirela Lasuschevici – Serviciul Juridic; ing. Marius Voicu – Birou Spaţii-Terenuri; ing. Valentin Moldovan – consilier local; Radu Ţoancă – consilier local; Anton Iuhasz – consilier local.

Urmare a modificării componenţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin alegerile locale din data de 01.06.2008, a validării consilierilor locali şi a alegerii viceprimarilor din data de 20.06.2008 se impune modificarea componenţei comisiei.

Având în vedere cele de mai sus PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă: - Preşedinte: dr.ing. Gheorghe Ciuhandu – primar;

- Membrii: ing. Adrian Orza – viceprimar; ing. Sorin Grindeanu – viceprimar;

jur. Ioan Cojocari – secretar; ec. Smaranda Haracicu – director Direcţia Economică; ec. Nicuşor C-tin Miuţ – director Direcţia Patrimoniu; arh. Sorin Ciurariu – director Direcţia Urbanism; ing. Mihaela Mîrza – şef Birou Corp Control Primar; jur. Mirela Lasuschevici – Serviciul Juridic; ing. Marius Voicu – Birou Spaţii-Terenuri;

….………………………… – consilier local; ……………………………. – consilier local; ……………………………. – consilier local.

2. Aprobarea competenţelor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie

decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constând în:

- propunerea de prelungire a Contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- avizarea pentru modificarea profilului de activitate ce se desfăşoară în spaţiile închiriate;

- avizarea pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în locuinţă;

- propunerea de modificare a chiriilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- propunerea de modificare a contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin acte adiţionale;

- propunerea de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, O.N.G. etc.;

- propunerea de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- propunerea de vânzare a unor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- avizarea pentru întocmirea de fişe de calcul a despăgubirilor pentru folosirea provizorie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- avizarea închirierii de spaţii temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

3. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288/28.06.2005 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

VICEPRIMAR DIRECTOR ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ

BIROU SPAŢII TERENURI

ing. Marius Voicu AVIZAT SERVICIU JURIDIC REFERENT DE SPEC. jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi Cod FP 53-01, ver.1

  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT
    • R E F E R A T
      • BIROU SPAŢII TERENURI