keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 288/28.06.2005 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

28.06.2005

Hotararea Consiliului Local 288/28.06.2005
privind înfiinţarea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2005 - 11264, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere hotărârea Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/02.03.1998 privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 09.06.2005;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă:
- Preşedinte: dr.ing. Gheorghe Ciuhandu - primar;
- Membrii: ing. Adrian Orza - viceprimar;
ing. Dorel Borza - viceprimar;
jr. Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
ec. Adrian Bodo - director Direcţia Economică;
ec. Nicuşor C-tin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu;
dr.arh. Radu Radoslav - director Direcţia Urbanism;
ing. Mihaela Mîrza - şef Birou Corp Control Primar;
jr. Mirela Lasuschevici - Serviciul Juridic;
ing. Marius Voicu - şef Birou S.A.D.;
ing. Valentin Moldovan - consilier local, preşedintele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale;
Radu Ţoancă - consilier local;
Sorin Karagena. - consilier local.
Art. 2: Se aprobă competenţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara:
- prelungirea Contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- modificarea profilului de activitate ce se desfăşoară în spaţiile închiriate;
- schimbarea destinaţiei din spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în locuinţă;
- modificări ale chiriilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- modificări ale contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin acte adiţionale;
- analizarea solicitărilor de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, O.N.G. etc.;
- propunerea de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- propunerea de vânzare a unor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- întocmirea de fişe de calcul a despăgubirilor pentru folosirea provizorie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- avizarea închirierii de spaţii temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Comisie.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU S.A.D. Nr. …………………………… dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile

proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.34/ 02.03.1998 care a fost înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.992/07.05.1998, modificată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1221/22.06.1999 cu scopul de a analiza prelungirea contractelor de închiriere care vor expira.

Administrarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara necesită atribuirea de noi competenţe Comisiei.

În şedinţa Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr.34/02.03.1998 privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 09.06.2005 s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre care să cuprindă componenţa comisiei şi competenţele membrilor acesteia.

Având în vedere faptul că au apărut situaţii noi prin preluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

PROPUNEM : 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect

de hotărâre privind numirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă: - Preşedinte: dr.ing. Gheorghe Ciuhandu – primar;

- Membrii: ing. Adrian Orza – viceprimar; ing. Dorel Borza – viceprimar;

jur. Ioan Cojocari – secretar; ec. Adrian Bodo – director Direcţia Economică; ec. Nicuşor C-tin Miuţ – director Direcţia Patrimoniu; dr.arh. Radu Radoslav – director Direcţia Urbanism; ing. Mihaela Mîrza – şef Birou Corp Control Primar; jur. Mirela Lasuschevici – Serviciul Juridic; ing. Marius Voicu – şef Birou S.A.D.; ing. Valentin Moldovan – consilier local, preşedintele

Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale;

……………………………. – consilier local; ……………………………. – consilier local.

2. Aprobarea competenţelor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie

decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

- prelungirea Contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- modificarea profilului de activitate ce se desfăşoară în spaţiile închiriate; - schimbarea destinaţiei din spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în

locuinţă; - modificări ale chiriilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de

locuinţă; - modificări ale contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât

aceea de locuinţă prin acte adiţionale; - analizarea solicitărilor de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de

locuinţă către beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, O.N.G. etc.; - propunerea de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât

aceea de locuinţă; - propunerea de vânzare a unor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de

locuinţă; - întocmirea de fişe de calcul a despăgubirilor pentru folosirea provizorie a

spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; - avizarea închirierii de spaţii temporar disponibile situate în incinta unităţilor de

învăţământ preuniversitar de stat.

VICEPRIMAR DIRECTOR ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ

ŞEF BIROU ing. Marius Voicu AVIZAT SERVICIU JURIDIC REFERENT DE SPEC. jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi