keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 345/28.09.2010 privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29 către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 345/28.09.2010
privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29 către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-4304/14.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.DP2010-4304/03.05.2010 şi cererea nr.DP2010-273/14.01.2010;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 20.07.2010 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/2008
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29, înscris în Cartea Funciară nr.401484 Timişoara, nr.top.6442 "Cămin pentru Persoane Vârstnice Timişoara" şi în Cartea Funciară nr.405792 Timişoara, nr.top.6440 "Teren intravilan cu centrală termică" către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, iar spaţiul situat la parterul Căminului, compus din 2 încăperi în suprafaţă de 26.32 mp., să rămână cu destinaţia de cabinet medical.

Art.2: Predarea imobilului către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara se va face pe bază de proces verbal de predare-primire.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef ;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Căminului Pentru Persoane Vârstnice Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU LICITAŢII-CONTRACTE-SAD Nr. DP2010-4304/14.09.2010 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Imobilul din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29 înscris în Cartea Funciară nr.401484 Timişoara, nr.top.6442 “Cămin pentru persoane vârstnice Timişoara” şi Cartea Funciară nr.405792 Timişoara, nr.top.6440 “Teren intravilan cu centrală termică” este în proprietatea MUNICIPIULUI TIMIŞOARA în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara. În imobil funcţionează Căminul pentru persoane vârstnice, precum şi un cabinet medical închiriat prin Contractul de închiriere nr.872/1999 prelungit prin Actul Adiţional nr.1/01.03.2005, la dr. Brad Viorica. Urmare cererii de retrocedare, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri care au apartinut cultelor religioase din Romania, prin DECIZIA nr.506 din 16.05.2005 a retrocedat Fundaţiei Caritatea trei corpuri de clădiri (A25 şi C25 situate pe parcela 6439; C27 situat pe parcela 6441). Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin cererea nr.DP2010-4304/03.05.2010 şi cererea nr.DP2010-273/2010, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, având în vedere faptul că prin HCL nr.522/16.12.2008 Serviciul “Căminul pentru Persoane Vârstnice” a fost preluat de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară.

In şedinţa din data de 20.07.2010 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani a imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29 către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară pentru cămin pentru persoane vârstnice iar spaţiul din cadrul căminului să rămână cu destinaţia de cabinet medical. Având în vedere cele prezentate

PROPUNEM: Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu Klein nr.25, 29 înscris în Cartea Funciară nr.401484 Timişoara, nr.top.6442 “Cămin pentru persoane vârstnice Timişoara” şi Cartea Funciară nr.405792 Timişoara, nr.top.6440 “Teren intravilan cu centrală termică” către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu destinaţia de Căminul pentru persoane vârstnice cu cabinet medical. VICEPRIMAR DIRECTOR ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ BIROU LICITAŢII-CONTRACTE-SAD ing Marius Voicu AVIZAT REFERENT DE SPEC. SERVICIUL JURIDIC sing. Gheorghe Drăgoi Cod FP 53-01, ver.1

  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT
    • REFERAT
  • AVIZAT REFERENT DE SPEC.
    • Cod FP 53-01, ver.1