keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/29.05.2012 privind respingerea prelungirii Contractului de închiriere nr.1220/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, incheiat cu FUNDATIA PENTRU CULTURISM "HERCULES’" TIMISOARA

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 230/29.05.2012
privind respingerea prelungirii Contractului de închiriere nr.1220/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, incheiat cu FUNDATIA PENTRU CULTURISM "HERCULES’" TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011-943/18.05.2012 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate,protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Cererea nr. DP2011-000943/11.02.2011, prin care Fundatia pentru Culturism Hercules solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decât aceea de locuinta situat în imobilul din Timisoara, P-ta Victoriei nr.6;
Având în vedere Contractul de inchiriere nr. 1220/2001 modificat prin actele aditionale nr.1/07.06.2002, nr.2/21.08.2002 si nr.3/14.03.2006 incheiat cu Fundatia pentru Culturism Hercules;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 03.04.2012 a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 351/29.07.2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/2012;
Având în vedere Procesul - Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 29.05.2012;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, incheiat cu FUNDATIA PENTRU CULTURISM "HERCULES’" TIMISOARA, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001 incheiat cu Fundatia Pentru Culturism "HERCULES" pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 de incaperi folosite pentru sala antrenament, in suprafata de 372.71 mp din care 16 anexe in suprafata de 144.91 mp, situat in imobilul din Timişoara, Piata Victoriei nr.6, pe o perioadă de 5 ani, prin intocmirea unui act aditional.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Insitutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Fundatiei pentru Culturism Hercules;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU LICITATII CONTRACTE SAD DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU Nr. DP2011-943/18.05.2012

R E F E R A T Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie

decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, incheiat cu FUNDATIA PENTRU CULTURISM ,,HERCULES’’ TIMISOARA

Fundatia pentru Culturism ,,HERCULES’’ are închiriat prin Contractul de închiriere

nr.1220/2001 modificat prin actele aditionale nr.1/07.06.2002, nr.2/21.08.2002 si nr.3/14.03.2006, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piata Victoriei nr.6, pentru sala antrenament.

Spaţiul închiriat este situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, fiind format din 26 de incaperi folosite pentru sala antrenament, in suprafata de 372.71 mp din care 16 anexe in suprafata de 144.91 mp.

Fundatia Pentru Culturism ,,HERCULES’’ prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011-000943/11.02.2011 solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul mentionat anterior.

In sedinta din data de 03.04.2012 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008 modificata prin H.C.L. nr.82/2012, s-a avizat favorabil solicitarea Fundatiei pentru Culturism ,,HERCULES’’, hotarandu-se sa propunem Consiliului Local un proiect de hotarare pentru prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001, pe o perioada de 5 ani.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001 incheiat cu Fundatia Pentru Culturism ,,HERCULES’’ pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 de incaperi folosite pentru sala antrenament, in suprafata de 372.71 mp din care 16 anexe in suprafata de 144.91 mp, situat in imobilul din Timişoara, Piata Victoriei nr.6, pe o perioadă de 5 ani, prin intocmirea unui act aditional.

VICEPRIMAR DIRECTOR ING. ADRIAN ORZA EC. MARTIN STAIA

SEF BIROU EC. LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC