keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 387/26.10.2010 privind includerea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca - Sulutiu (fost str. Varfu cu Dor) nr. 9, in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 privind vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara.

26.10.2010

Hotararea Consiliului Local 387/26.10.2010
privind includerea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca - Sulutiu (fost str. Varfu cu Dor) nr. 9, in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 privind vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 7798/13.10.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - verbal al sedintei din data de 12.10.2010 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba includerea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca - Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9, intabulat in Cartea Funciara nr. 418037 Timisoara, nr. cadastral 418037 - C2, Cladire in regim parter, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 privind vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 2: Se aproba trecerea terenului in suprafata de 197 m.p. aferent spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca - Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor) nr. 9, intabulat in Cartea Funciara nr. 418037 Timisoara, nr. cadastral 418037 din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. TRALES S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU LICITATII CONTRACTE SAD NR. DP2010 – 7798/13.10.2010 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9 a fost intabulat in Cartea Funciara nr. 418037 Timisoara, nr. cadastral 418037 – C2, Cladire in regim parter, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara prin Incheierea nr. 44192 din 26.03.2010 a a O.C.P.I. Timis.

Spatiul este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1129/2000, modificat prin actul aditional nr. 1/20.08.2010 la S.C. TRALES S.R.L. cu destinatia de prestari servicii pe perioada 25.05.2000 – 31.12.2010.

S.C. TRALES S.R.L. prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2010 – 7798/14.09.2010 solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9 ce ii este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1129/2000, modificat prin actul aditional nr. 1/20.08.2010

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9 se afla conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT S.A. pe parcelel cu nr. top. 6770 si 6774.

Parcela cu nr. top. 6770 provine din Cartea Funciara nr. 1 ( pozitia 304 ), iar parcela cu nr. top. 6774 provine din Cartea Funciara nr. 2 ( pozitia 431 ).

Avand in vedere faptul ca spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9 este inscris in proprietatea privata a Primariei Municipiului Timisoara, nu este revendicat in baza Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 247/2005 si nu face obiectul Legii nr. 112/1995, propunem includerea spatiului in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 privind vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara.

Prin art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/23.02.2010 s-a hotarat ca terenurile inscrise in CF nr. 1 si CF nr. 2 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti funciare din CF nr. 1 si CF nr. 2 Timisoara, fac parte din domeniul public al Municipiului Timisoara, astfel ca pentru vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9 si a terenului aferent se necesita trecerea terenului in suprafata de 197 m.p. aferent spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara.

In sedinta din data de 12.10.2010 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a avizat favorabil intocmirea unui proiect de hotarare pentru aprobarea vanzarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9 .

Avand in vedere cele prezentate,

P R O P U N E M

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local care să aprobe : 1. Includerea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata

Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9, intabulat in Cartea Funciara nr. 418037 Timisoara, nr. cadastral 418037 – C2, Cladire in regim parter, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 329/25.07.2006 privind vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara.

2. Trecerea terenului in suprafata de 197 m.p. aferent spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Mitropolit Sterca – Sulutiu ( fost str. Varfu cu Dor ) nr. 9, intabulat in Cartea Funciara nr. 418037 Timisoara, nr. cadastral 418037 din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara.

VICEPRIMAR DIRECTOR

ing. Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

ing. Voicu Marius

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici