keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 300/28.07.2017 privind aprobarea documentatiei ET+ audit energetic+DALI+SF, si realizarea obiectivului de investitii Ť ET+ auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE - Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr. Liviu Gabor colt cu str, Braila"

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 300/28.07.2017
privind aprobarea documentatiei ET+ audit energetic+DALI+SF, si realizarea obiectivului de investitii Ť ET+ auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE - Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr. Liviu Gabor colt cu str, Braila"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. - SC2017 - 17242/11.07.2017, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul nr. 321 din 09.05.2017 al Comisiei Tehnico Economice a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.b) şi alin (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Documentaţia de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "ET+ audit energetic+DALI+SF , "Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr. Liviu Gabor colt cu str, Braila" Timisoara, jud. Timiş", conform documentatiei nr. 498-165/2015 elaborata de S.C. Building OLM S.R.L. cu indicatorii tehnico-economici prevăzuti în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Biroului Constructii si Instalatii din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană - Biroul Constructii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta Hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA NICOLAE ROBU BIROUL CONSTRUCTII SI INSTALATII Nr. SC2017 - _________________________________ _____

REFERAT Privind aprobarea documentatiei ET+ audit energetic+DALI+SF , si realizarea obiectivului de investitii « ET+

auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE - Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”

I. Elemente de identificare a obiectivului de investii

1.DENUMIRE: - Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”

2.AMPLASAMENT: Timişoara, Piata Regina Maria, nr. 2, Mun. Timişoara, judeţul Timiş 3.BENEFICIAR: Municipiul Timişoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara 4. FAZA: ET+ audit energetic+DALI+SF 5. DOCUMENTAŢIA NR: 498-165/2015 6. ELABORATOR: S.C. BUILDING OLM S.R.L. TIMIŞOARA

II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiţii:

Lucrarile sunt necesare pentru respectarea cerintelor de autorizare si functionare a unitatii, optimizarea spatiilor, precum si exploatarea in conditii de siguranta a imobilului.

Obiectiv General al investitiei: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţionale, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă

Interventia propusa implica lucrari de reabilitare si lucrari noi, de extindere, lucrari de investii la imobilul Corp Vechi, avand urmatoarea tema de proiectare:

- înălţarea şi extinderea şarpantei existente peste terasele actuale ale corpului vechi (C1), cu aducerea la forma initiala a unghiului sarpantei in spiritual cladirii vecine ce gazduieste pavilionul cu Sectia de premature si DGASPC Timis, iar în podul nou creat se propune realizarea unei mansarde / subpante, cu spaţii tip: cameră de odihnă pentru medici, asistente şi săli de

sedinta garda etc. degrevând astfel spaţiile de la etajele inferioare şi dând posibilitatea reorganizarii mai eficiente în activităţiile curente precum

- realizarea unei pasarele suprapuse care asigură accesul comun la etajul unu şi transportul pacienţilor în condiţii septice

între aceleaşi secţii cu regim special, ATI, chirurgie etc, spre etajele 1 si 2 ale noului corp „Extindere corp B” Pentru realizarea lucrarilor obiectivului de investitii « ET+ auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE - Refunctionalizare,

reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila” Comisia Tehnico Economica a Municipiului Timişoara a emis avizul nr. 321 din 09.05.2017 prin care aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei stabiliti prin documentatia nr. 498-165/2015 intocmita in baza contractului de prestari servicii nr. 313 din 11.11.2015 incheiat cu S.C. Building OLM S.R.L., prezentati in Anexa la prezentul

In consecinta, PROPUNEM:

Aprobarea de catre Consiliul Local a documentatiei „ET+ audit energetic+DALI+SF , si realizarea obiectivului de investitii « ET+ auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE - Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”, conform proiect nr. 498-165/2015 intocmit de S.C. Building OLM S.R.L. cu indicatorii tehnico-economici prevãzuti în Anexa care face parte integrantã din prezentul;

Aprobarea elaborarii Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Biroului Constructii si Instalatii din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare urbana

Director General DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Magdalena Nicoara SEF BIROU CONSTRUCTII SI INSTALATII CONSILIER Adina Şuiu Marius Duma JURIDIC Red. M.D. Ex. 2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA La proiect Hotarâre _________

CARACTERISTICILE SI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI

Pentru realizarea lucrarilor obiectivului de investitii « ET+ auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE -

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila” Comisia Tehnico Economica a Municipiului Timişoara a emis avizul nr. 321 din 09.05.2017 prin care aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei stabiliti prin documentatia nr. 498-165/2015 intocmita in baza contractului de prestari servicii nr. 313 din 11.11.2015 incheiat cu S.C. Building OLM S.R.L., astfel:

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): - pentru corpul existent:

Suprafaţa construita la sol = 702,00 mp Suprafaţa construita desfasurata = 4.080,62 mp Suprafaţa utila = 3.183,53 mp Regim de inaltime propus = D+P+2E+1E mansardat + M

-pentru pasarela: Suprafaţa construita la sol = 102,0 mp Suprafaţa construita desfasurata = 204,0 mp Suprafaţa utila pe nivel = 83,50 mp

-pentru punct termic Suprafaţa construita la sol = 31,92 mp Suprafaţa construita desfasurata = 31,92 mp Suprafaţa utila = 25.2 mp

VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (inclusiv TVA) = 6.244.20 mii lei Surse de finanţare: ; Bugetul Local; Durata de realizare 12 luni ; Statutul juridic: Primăria Municipiului Timişoara - proprietar; Destinaţie şi folosinţă actuală: unitate de sanatate

SEF BIROU CONSTRUCTII SI INSTALATII CONSILIER Adina Şuiu Marius Duma