keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 25/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion Neculce"

26.01.2010

Hotararea Consiliului Local 25/26.01.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Ion Neculce"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 030339 /08.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 87/08.12.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate nr.145-P68/2009 pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Ion Neculce", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 145 / 15.09.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa-Str.Neculce.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare str. Ion Neculce”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare str. Ion Neculce”, conform contractului de proiectare nr. 145 din data de 15.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 8 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 2.806,542 mii lei (inclusiv TVA)

656,686 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 2.394,762 mii lei (inclusiv TVA)

560,336 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Carosabil stradă 5931 mp • Parcare ecologică 898 mp • Trotuare şi accese 3213 mp • Semnalizare rutieră străzi 933,91 m • Lucrări edilitare 47 buc

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing. PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat-Str.Neculce.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009 – 030339/ 08.12.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Ion Neculce ”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Ion Neculce”.

Strada care face obiectul prezentei documentaţii este situată în zona de est a municipiului Timişoara, între strada Tigrului şi strada Ştefan Cel Mare pe o lungime de 697 m, pe strada Nouă de la intersecţia cu strada Cronicar Ion Neculce până la intersecţia cu strada Gh. Asachi pe o lungime de 236,88 m, respectiv în interiorul triungiului format de cele două străzi, unde s-a proiectat parcarea ecologică. Pe sensul de mers dinspre strada Tigrului până la intersecţia cu strada Lunei ne aflăm într-o zonă de case. De la intersecţia cu strada Lunei până la intersecţia cu strada Nouă pe partea dreaptă se află o zonă de case, iar pe partea stângă se află o zonă de blocuri. În triungiul format de străzile Cronicar Ion Neculce şi strada Nouă se află un teren viran neamenajat. Amenajarea unei parcări ecologice pe acest teren ar satisface nevoile locuitorilor din zonă, concomitent cu crearea unor zone verzi.

Strada prezintă deficienţe caracteristice, caracterizate prin lipsa planeităţii suprafeţei de rulare, lipsa declivităţilor transversale şi longitudinale, lipsa semnalizării rutiere.

Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate pentru ,, Amenajare strada Ion Neculce ”, realizat de S.C. ROUTECONSULT S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 145 /15.09.2009.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Ion Neculce ” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 2.806,542 mii lei (cu TVA), respectiv 656,686 mii Euro (1 Euro = 4,2738 lei la data de 30.11.2009).

Durata de realizare a lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Durata totală se extinde pe 11 luni, 3 luni fiind necesare proiectării şi procedurilor de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrării şi a dirigenţiei de şantier.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Ion Neculce”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA

FP 53-01, Ver.1