keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 211/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 211/28.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC.2016 - 28576/22.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -028258 din 18.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către ILIOI MIRELA , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a imobilului cu adresa în Timişoara , strada Petre Ispirescu nr.19, înscris în C.F. nr.443890-C1,nr.topo 443890-C1.
Având în vedere adresa nr. 3234 din 14.11.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028258 din 18.11.2016 a Biroului Şcoli - Spitale;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028258 din 21.11.2016 a Biroului Sport Cultură;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028258 din 22.11.2016 a Birolului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului cu adresa în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, înscris în C.F. nr.443890-C1,nr.topo 443890-C1, la preţul de 150.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Doamnei Ilioi Mirela
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. SC2016-28576/22.11.2016 NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016-028258 din 18.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către ILIOI MIRELA , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a imobilului cu adresa în Timişoara , strada Petre Ispirescu nr.19, înscris în C.F. nr.443890-C1,nr.topo 443890-C1.

Imobilul este de tip Casa, in regim Sp+P+1E+M, compus din 6 apartamente are o suprafaţă totala utila de 579,27mp pentru care proprietarul cere un preţ de vânzare de 150.000 euro , respectiv de aproximativ 258,95euro /mp.

Având în vedere adresa nr. 3234din 14.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului cu adresa de mai sus, inclus în Situl urban ,, Fabric(I), cod TM-II-s-B- 06096, poziţia 61 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Prin adresa cu nr. SC2016-028258 din18.11.2016, Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-028258 din 21.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere adresa cu nr.SC2016-028258 din 22.11.2016 a Biroului Locuinte din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                       

                        Cod FO 53‐01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, înscris în C.F. nr.443890-C1,nr.topo 443890-C1, la preţul de 150.000 euro.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    SERVICIUL JURIDIC

     

 

 

         

 

                                                       Cod FO 53‐01,ver.2