keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 161/25.03.2008 privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru "Amenajarea Parcului Zona Bucovina" din Municipiul Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 161/25.03.2008
privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru "Amenajarea Parcului Zona Bucovina" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 4597 / 06.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajarea Parcului Zona Bucovina" din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c), alin. (4) litera d) din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru investiţii: "Amenajarea Parcului Zona Bucovina", de la valoarea de 7.396.600 mii lei ROL reprezentând 517.476,35 euro (la data de 04.03.1999 1 euro = 1,42936) la valoarea de 1.803.446,50 lei RON, reprezentând 479.423,30 euro (la data de 04.03.2008 1 euro = 3,7617) conform devizului general întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2008 – 4597 / 06.03.2008

REFERAT

Conform Studiului de Fezabilitate (întocmit în anul 1999) „Amenajarea Parcului Zona Bucovinei” aprobat prin HCL nr. 73/2001, la sfârşitul anului 2007 s-a întocmit Proiectul Tehnic cu numărul DP 1009/2007 de către SC DRUM- PROIECT SRL Timişoara, rezultând o valoare de 1.803.446,50 lei conform devizului general pentru investiţia „Amenajarea Parcului Zona Bucovina” din municipiul Timişoara.

Având în vedere diferenţele de curs valutar dintre anul 1999 şi anul 2008 a devizului general pentru investiţia: „Amenajarea Parcului Zona Bucovina”, de la valoarea de 7.396.600 mii lei ROL reprezentând 517.476,35 euro (la data de 04.03.1999 1 euro = 1,42936) la valoarea de 1.803.446,50 lei RON, reprezentând 479.423,30 euro (la data de 04.03.2008 1 euro = 3,7617), propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea Parcului Zona Bucovina” din municipiul Timişoara în valoare de 1.803.446,50 lei conform proiectului numărul DP 1009/2007 întocmit de SC DRUM- PROIECT SRL Timişoara, la cursul euro din data de 04.03.2008 (deviz anexat).

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC