keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

19.04.2011

Hotararea Consiliului Local 146/19.04.2011
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-006956/06.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" aprobate prin Ordinul nr.863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului);
În conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008;
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2), lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", în valoare totală de 34.401,25 mii lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara" elaborate de către S.C. IPROTIM S.A., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 558,55 mii lei, alcătuită din:
a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 555,78 mii lei;
b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2,77 mii lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 24.764,89 mii lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 6.609,30 mii lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 18.155,59 mii lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - mediei locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare

din Municipiul Timişoara” conform documentaţiei elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)....................... ...34.401,25 mii lei din care: C + M (T.V.A. inclusă)......................................................................... 23.244,46 mii lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 27.233,39 mii lei - Buget local (2%)................................................................................................. ..555,78 mii lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile...................................................................................................... 27.789,17 mii lei Costuri neeligibile...................................................................................................2,77 mii lei T.V.A.......................................................................................................................6.609,30 mii lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)....................................................................34.401,25 mii lei Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara................ .558,55 mii lei (fără T.V.A.) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA....................................555,78 mii lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA................................2,77 mii lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată…………………………………27.233,39 mii lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

558,55 mii lei + 6.609,30 mii lei (TVA aferentă proiectului) + 18.155,59 mii lei (avans execuţie) = 25.323,44 mii lei

T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate

de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 9 luni Capacităţi (în unităţi fizice):

Linie cale dublă = 0,86 km Carosabil = 9.075 mp Trotuar, pistă biciclişti = 3.681 mp Spaţii verzi = 1.763 mp Arbori plantaţi = 155 buc

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU R.T.U.,

ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2011-006956/06.04.2011 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,, Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare

din Municipiul Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor

nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri

integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Proiectul “ Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţie în interiorul localităţilor”.

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara reprezintă 57,78 % din totalul de călători transportaţi, ceea ce demonstrează importanţa şi utilitatea acestuia în oraş. Implementarea acestui proiect, care vizează reabilitarea infrastructurii reţelelor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale aferente, inclusiv reglementarea reţelelor edilitare stradale, pe o lungime de 0,860 km stradali - pe str. Ştefan cel Mare, Timişoara - va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi la siguranţa circulaţiei, şi implicit la alinierea la standardele internaţionale în domeniu. Implementarea proiectului va facilita totodată accesul şi mobilitatea forţei de muncă. Proiectul este corelat din punct de vedere spaţial şi cu proiectul „Extindere linie cale tramvai Moşniţa”, implementarea acestui din urma proiect fiind condiţionată de reabilitarea liniilor de tramvai în zonă. Proiectul are un impact economic direct, acest tronson de linii de tramvai făcând legătura între zonele de locuinţe Lunei – Baba Dochia şi zona industrială Calea Buziaşului, cea mai importantă zonă industrială a oraşului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie alinierea la standardele internaţionale în domeniu, care impun alegerea şi aplicarea unor soluţii tehnice optime care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creşterea vitezei de circulaţie; - Îmbunătăţirea siguranţei în circulaţie; - Îmbunătăţirea generală a traficului public urban; - Îmbunătăţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public (zgomot, vibraţii); - Diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii; - Protejarea materialului rulant (tramvaiul).

Întrucât în HCL nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de

tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" nu au fost detaliate toate cheltuielile ce revin municipiului Timişoara în acest proiect, considerăm că este necesară aprobarea unei noi hotărâri cu aceste cheltuieli şi, prin urmare, revocarea hotărârii nr. 473/15.12.2009.

În vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa

prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. – "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" pentru proiectul ,,Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara” propunem aprobarea întregului proiect precum şi a cheltuielilor legate de acesta ce revin municipiului Timişoara.

Cod FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Proiectul "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", în valoare totală de 34.401,25 mii lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub- domeniul: "Poli de creştere".

2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara" elaborate de către S.C. IPROTIM S.A., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 558,55 mii lei, alcătuită din: a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 555,78 mii lei; b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2,77 mii lei. 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 24.764,89 mii lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 6.609,30 mii lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 18.155,59 mii lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

5. La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR D.T., EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU R.T.U., CONSILIER, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. LIDIA VÎLCEANU

AVIZAT JURIDIC,