keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 416/13.12.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 27395/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" aprobate prin Ordinul nr.863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului);
În conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008;
În conformitate cu Ordinul comun nr. 1938/29.04.2011 al Ministerului Finanţelor Publice şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă valoarea totală a investţiei "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", la suma de 24.695.792,73 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/19.04.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la finanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 425.659,42 lei, fără T.V.A., alcătuită din:
a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile a proiectului fără T.V.A., în sumă de 398.730,00 lei;
b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile, în sumă de 26.929,42 lei.
Art. 4: (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 18.023.363,79 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 4.732.363,79 lei;
b) avans execuţie 13.291.000,00 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare

din Municipiul Timişoara” conform documentaţiei elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)....................... ...24.695.792,73 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă)......................................................................... 22.446.621,38 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 19.537.769,52 lei - Buget local (2%)................................................................................................. ..398.730,00 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile...................................................................................................... 19.936.499,52 lei Costuri neeligibile...................................................................................................26.929,42 lei T.V.A.......................................................................................................................4.732.363,79 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)....................................................................24.695.792,73 lei Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara................ .425.659,42 lei (fără T.V.A.) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA....................................398.730,00 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA................................26.929,42 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată…………………………………19.537.769,52 lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

425.659,42 lei + 4.732.363,79 lei (TVA aferentă proiectului) + 13.291.000,00 lei (avans execuţie) = 18.449.023,21 lei

T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate

de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 9 luni Capacităţi (în unităţi fizice):

Linie cale simplă = 0,860 km Carosabil = 9.075 mp Trotuar = 2.891 mp Piste de ciclişti = 790 mp Spaţii verzi = 1.763 mp Arbori plantaţi = 155 buc.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU R.T.U.,

ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,, Reabilitare linii tramvai şi modernizare

trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului

Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”,

Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Proiectul “ Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţie în interiorul localităţilor”.

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara reprezintă 57,78 % din totalul de călători transportaţi, ceea ce demonstrează importanţa şi utilitatea acestuia în oraş. Implementarea acestui proiect, care vizează reabilitarea infrastructurii reţelelor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale aferente, inclusiv reglementarea reţelelor edilitare stradale, pe o lungime de 0,860 km stradali - pe str. Ştefan cel Mare, Timişoara - va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi la siguranţa circulaţiei, şi implicit la alinierea la standardele internaţionale în domeniu. Implementarea proiectului va facilita totodată accesul şi mobilitatea forţei de muncă. Proiectul este corelat din punct de vedere spaţial şi cu proiectul „Extindere linie cale tramvai Moşniţa”, implementarea acestui din urma proiect fiind condiţionată de reabilitarea liniilor de tramvai în zonă. Proiectul are un impact economic direct, acest tronson de linii de tramvai făcând legătura între zonele de locuinţe Lunei – Baba Dochia şi zona industrială Calea Buziaşului, cea mai importantă zonă industrială a oraşului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie alinierea la standardele internaţionale în domeniu, care impun alegerea şi aplicarea unor soluţii tehnice optime care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creşterea vitezei de circulaţie; - Îmbunătăţirea siguranţei în circulaţie; - Îmbunătăţirea generală a traficului public urban; - Îmbunătăţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public (zgomot, vibraţii); - Diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii; - Protejarea materialului rulant (tramvaiul). Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin Hotărârea nr. 146/19.04.2011,

proiectul complex de investiţii ,, Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

Cod FP 53-01, Ver.1

În urma verificărilor efectuate valoarea totală a proiectului s-a redus ceea ce a condus la modificarea sumelor privitoare la contribuţia proprie a municipiului Timişoara, precum şi la reducerea sumelor alocate din bugetul local. De asemenea, indicatorii tehnico-economici au fost modificati. Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem următoarele:

1. Aprobarea valorii totale a investiţiei "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", la suma de 24.695.792,73 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere". 2. Înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/19.04.2011 cu Anexa la prezentul referat, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

3. Aprobarea contribuţiei proprie a municipiului Timişoara la finanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 425.659,42 lei, fără TVA, alcătuită din: a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile a proiectului fără TVA, în sumă de 398.730, 00 lei; b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile, în sumă de 26.929,42 lei. 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 18.023.363,79 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 4.732.363,79 lei; b) avans execuţie 13.291.000, 00 lei; (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR D.T., EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU R.T.U., CONSILIER, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. LIDIA VÎLCEANU

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, JR. NASTASIA MIRCEA