keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 845/20.12.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30552/17.12.2018 , privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30552/17.12.2018 al Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 30552/17.12.2018;24385/18.10.2018.
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 30552/17.12.2018;24385/18.10.2018.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii "Construire Pod peste Bega -str. Jiul", intocmit de catre VCE Vienna Consulting Engineers SRL in baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015.
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 68/19.12.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d) precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art.1:(1) Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul", intocmit de VCE Vienna Consulting Engineers SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de executie.

Art.2: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Obiectivul de investitie "Construire Pod peste Bega - str. Jiul" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_-__HCL_-_Podul_Jiul.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega – str. Jiul”, întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni Valoare de investitie (INV) 22.734,28 mii lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 19.835,37 mii lei (inclusiv TVA) Cantitate UM Lungime totală (pod + rampe + longitudinale) 118,18 ml Racorduri stradale (inclusive rampe perpendiculare) 82,00 ml Lungime pod 40,60 ml Lățime pod 25,70 ml Asigurare gabarit navigabil 4,30 ml DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Raport_specialitate_Pod_Jiul_2018.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE și REȚELE DE UTILITĂȚI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”. Facem următoarele precizări: Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2018 obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”.

Municipiul Timișoara este străbătut, de la est la vest, de Canalul Bega și calea ferată. Aceste două bariere generează numeroase puncte de conflict în trafic din cauza numărului mic de treceri raportat la gradul ridicat al traficului, traversarea orașului dinspre nord spre sud și invers, în orele de vârf, fiind greoaie și necesitând timp îndelungat.

Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea legăturii în zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu peste râul Bega.

Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este necesară dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul Bega la cca. 200 de metri aval de Podul de Fier situat pe strada Andrei Mureșanu și la cca. 320 de metri amonte de Podul Traian creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului.

Din toate aceste considerente și prin faptul că prognoza prevede o creștere semnificativă a intensității traficului, lucrările propuse sunt impetuos necesare și oportune.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega –str. Jiul”, a fost întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate - Construire Pod peste Bega – str. Jiul. Valoarea totală a investiţiei ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 22.734,28 mii lei (inclusiv TVA), respectiv C+M – 19.835,37 mii lei (inclusiv TVA). Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 18 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri.

Cod FO 53-01, ver.1

Ținând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” și - având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivul de investiţii ,,Construire Pod ppeste Bega – str. Jiul”. DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Liliana PÎRVU

Cod FO 53-01, ver.1