keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 53/07.02.2020 Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea cumpărării construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul

07.02.2020

Hotararea Consiliului Local 53/07.02.2020
Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea cumpărării construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2978/06.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2978/06.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-2978/07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-2978/06.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.845/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie,,Construire Pod peste Bega-str. Jiul";
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;HOTARASTEArt.1: Se împuterniceşte Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara să negocieze achiziţionarea construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A, afectate de construirea podului din str. Jiul, conform Proiectului tehnic TM-PT+DE, P02-PSE-02, întocmit de VCE Vienna Consulting Engineers SRL-Bucureşti, parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind Anexa 1.

Art.2: Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a construcţiilor menţionate în art.1, Raport nr.3650/2019 întocmit de SC FIDOX SRL Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind Anexa 2.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Pod_Jiul_Plan.pdf

VCE Vienna Consuling Enginsers SRL. DE - strada Jul 227115.07.2015 Servicii de proiectare Construire Pod peste Bega Proiec! Tehnic si Detalii de Executie PLAN DE SITUATIE EXISTENT TM-PT+DE- PO2-PSE-02 20 + JOPAL NS te m 2 Ca e mi" e STEI NI = ZE MT === % SR IE £; 20% “a” 0: z/00'bt un = < 3 Ce ns a zZ < — a n IN Iv W Î “e Î n? a _—- NI _ e WS /—_ — SV — SV 19: 7 “e, E a V

Atasament: Evaluare_ctii_Pod_Jiul_INVEST.pdf

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.650/2019 11200702 Solicitant MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEŢ TIMIȘ Evaluare proprietate imobiliară CONSTRUCŢII CF 432972 - TIMIȘOARA Data: 06.09.2019

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.650/2019 Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ — CONSTRUCŢII CF 432972 — TIMIȘOARA 1, Identificarea și competența evaluatorului — S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. JO8/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizaţia nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU — administrator, membru titular ANEVAR cu legitimaţia nr. 14997 având specializările El, EPI şi EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 şi a contract subsecvent nr.112/20.08.2019 încheiate cu Primăria Municipiului Timişoara și a comenzii SC2019-19496/20.08.2019 emisă de Primăria Municipiului Timişoara, a efectuat raportul de evaluare al bunulrilor imobile menţionate mai sus. 2. Identificarea clientului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar — NICOLAE ROBU şi Director economic - STELIANA STANCIU. 3. Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii valorii de piaţă, pentru acordarea unor despăgubiri. 4. Obiectul supus evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - situată în municipiul Timişoara Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A identificată prin CF 432972 -Timişoara compusă din: Nr. |Denumire CF Ss Proprietar 1|Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00|SC A Invest SRL 2| Teren tenis 432972 C7 491,00|SC A Invest SRL 3|Platforma betonată plaje 432972) C6 502,00|SC A Invest SRL 4|Grup sanitar 432972 C5 10,00|SC A Invest SRL S|Terasă acoperită 432972 C4 286,00|SC A Invest SRL 6|Stație radioficare 432972 C3 11,00|SC A Invest SRL 7|Bazin de inot cu cabine 432972 C2 307,00|SC A Invest SRL 8|Cladire club 432972 Cl 472,00|SC A Invest SRL 5. Tipul valorii — este valoarea de piață aşa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare și GME 630 — Evaluarea bunurilor imobile. 6. Proprietarul imobilului - SC A INVEST SRL 7. Data evaluării — 06.09.2019 Data inspectării bunurilor imobile — 22.08.2019 8. Documentele şi informaţiile ce stau la baza evaluării - Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018 - CF 408 — C1- U3 -Timişoara - Autorizaţia de construire nr.8/G/11.02.1992. - Informaţiile primite în zonă şi publicațiile imobiliare - Cursul RON/EUR din 06.09.2019 9. Valoarea propusă — Raportul de evaluare determină valoarea de piață a fost solicitat în vederea vânzării şi a rezultat în urma calculelor efectuate şi din analiza comparativă a datelor deţinute de evaluator. Pentru proprietatea imobiliară susmenţionată, evaluatorul propune următoarele valori: Valoare de piață a construcțiilor: 1.060.880,00 Lei = 224.140,00 Euro Valoarea nu conține TVA

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.650/2019 Nr. Denumire CF Ss Proprietar Valoare Piaţă) Valoare piați (lei) (euro) 1|Teren Handbal cu tribune 432972| C8 1.621,00|SC A Invest SRL 138.390,00 29.240,00 2| Teren tenis 432972) C7 491,00|SC A Invest SRL 21.920,00 4.630,00 3|Platforma betonată plaje 432972) C6 502,00|SC A Invest SRL 45.160,00 9.540,00 4|Grup sanitar 432972) CS 10,00|SC A Invest SRL 14.670,00 3.100,00 S|Terasă acoperită 432972 C4 286,00|SC A Invest SRL 18.440,00 3.900,00 6|Staţie radioficare 432972) C3 11,00|SC A Invest SRL 14.670,00 3.100,00 7|Bazin de înot cu cabine 432972) C2 307,00|SC A Invest SRL 157.680,00 33.310,00 8|Clădire club 432972) Cl 472,00|SC A Invest SRL 649.950,00 137.320,00 TOTAL 1.060.880,00 224.140,00 10. Argumente privind valoarea propusă Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menţionate mai sus; Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport; Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) Expert evaluator autorizat El, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu VA fl Declaraţie de certificare Prin prezenta certificăm că : e Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale şi corecte. e Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile limitative prezentate în acest raport. e Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem părtinitori faţă de vreuna din părţile implicate. e Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acţionar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul. e Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare. e Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacţiei. e Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) o Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale: 3

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.650/2019 e Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator. e Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare. Expert evaluator autorizat El, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu Capitolul 1 TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 1.1.Identificarea obiectului evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - situată în municipiul Timişoara Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A identificată prin CF 432972 -Timişoara compusă din: - Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii valorii de piaţă, pentru acordarea unor despăgubiri. 1.3. Utilizarea evaluării — Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536 reprezentată prin Primar - NICOLAE ROBU şi Director economic - STELIANA STANCIU, în calitate de client şi destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu îşi asumă răspunderea decât față de client şi faţă de destinatarul lucrării. 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate — Evaluarea executată conform prezentului raport, î concordanţă cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii de piaţă a proprietății aşa cum este definită î Standardele de evaluare a bunurilor din România 2017, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 230 — Dreptu asupra proprietății imobiliare şi GME 630 — Evaluarea bunurilor imobile. Conform SEV 104 — Tipuri de valoare: Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător Ratărăr şi un vânzător hotărât, într-o tranzacții Nr. |Denumire CF Ss Proprietar 1|Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00|SC A Invest SRL 2|Teren tenis 432972 C7 491,00|SC A Invest SRL 3|Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00|SC A Invest SRL 4|Grup sanitar 432972 C5 10,00|SC A Invest SRL S|Terasă acoperită 432972 C4 286,00|SC A Invest SRL 6|Stație radioficare 432972 C3 11,00|SC A Invest SRL 17|Bazin de inot cu cabine 432972 C2 307,00|SC A Invest SRL 8|Cladire club 432972 Cl 472,00|SC A Invest SRL 12 = 4

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. Definiţia valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual: „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este preţul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare şi de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific. „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întruneşte toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării. „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele şi condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea şi circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, şi nu cele aferente oricărei alte date. „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu şi obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente şi cu aşteptările pieţei curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preţ mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piaţa”. „Și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preţ, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preţ accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preţ. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste consideraţii, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic. „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă şi companiile sucursale sau între proprietar și chiriaş, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent. „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preţ pe piață la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării. „în care părțile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât şi vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura şi caracteristicile activului, despre utilizările curente şi cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoştinţe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la dara evaluării şi neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un N

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 vânzător să vândă activele pe o piaţă cu preţuri în scădere, la un preţ care este mai mic decât preţurile de piață anterioare. În astfel de cazuri, valabile şi pentru alte schimburi de pe pieţele care înregistrează modificări ale preţurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării. „şi fără constrângere” stabileşte faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacţia, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă şi concurențială unde participanții acționează în mod liber. Piaţa unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piaţă locală. Piaţa poate fi constituită din numeroși cumpărători şi vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți de pe piață. Piaţa în care activul se presupune căeste expus pentru vânzare este piața în care activul, schimbat din punct de vedere teoretic, se schimbă în mod normal. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul şi care este posibilă, permisă legal şi fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piaţă ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabileşte preţul pe care ar fi dispus să îl ofere. Natura şi sursa datelor de intrare trebuie să fie consecvente cu tipul valorii, care, la rândul său, trebuie să țină cont de scopul evaluării. De exemplu, la elaborarea unei concluzii asupra valorii, se pot utiliza diferite abordări şi metode, cu condiția să se bazeze pe informații extrase din piaţă. Prin definiție, abordarea prin piaţă se bazează pe informații extrase din piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin venit să fie valoarea de piață, aceasta trebuie să se bazeze pe informaţiile şi ipotezele care ar fi împărtășite de participanții de pe piaţă. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin cost să fie valoarea de piață, costul unui activ cu aceeaşi utilizare şi o depreciere corespunzătoare ar trebui să fie determinate printr-o analiză a costurilor şi deprecierilor de pe piață. Informaţiile disponibile şi circumstanțele de piață pentru activul subiect sunt factorii care trebuie să determine care metodă sau metode de evaluare sunt cele mai relevante şi adecvate. Dacă se bazează pe analiza adecvată a informațiilor derivate din piață, fiecare dintre abordările sau metodele utilizate ar trebui să aibă drept rezultat o estimare a valorii de piață. Valoarea de piaţă nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător şi care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică. 1.5. Data inspecției Inspecţia proprietății a fost realizată în data de 22.08.2019, de ing.Panțel Ovidiu expert evaluator autorizat leg. 14997, dată la care s-a inspectat proprietatea subiect în totalitate, şi vecinătățile, s-au efectuat fotografii ce pun în evidență starea proprietății şi a vecinătăților la data evaluării. Nu s-au realizat investigaţii privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății. 1.6. Data estimării valorii — La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor şi datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele şi informatiile şi la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către evaluator, Data evaluării este 06.09.2019. 1.7. Proprietarul imobilului - SC A INVEST SRL 1.8. Moneda raportului — Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON şi EURO. Valorile exprimate nu conţin TVA. Curs de schimb leuro = 4,7332 lei 1.9. Standardele aplicabile — Metodologia de calcul a valorii de piață a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările standardelor ANEVAR : Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018 SEV 100 — Cadru general SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării SEV 102 — Implementare

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 SEV 103 — Raportare SEV 104 - Tipul ale valorii SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare GME 630 — Evaluarea bunurilor imobile Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață aşa cum a fost ea definită mai sus. Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; Inspecţia proprietății imobiliare; Stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; Deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 1.10. Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare Informațiile şi sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: Informaţii culese pe teren de către evaluator (privind poziţionarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.); Informaţii preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători şi cumpărători imobiliari de pe piaţă, informaţii privind cererea şi oferta preluate de la agenţii imobiliare şi din publicaţii de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieţei imobiliare; Adresele de pe internet www.imobiliare.ro Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparţine celor care le-au pus la dispoziţia evaluatorului. 1.11. Ipoteze generale — Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; Informaţiile furnizate de terte părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanţii pentru acuratețe. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru O expertiză sau o cercetare stiinţifică necesară pentru a fi descoperit. Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informaţiilor ce sunt disponibile la data evaluării; Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părţilor componente, nici nu a inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părţilor neexpertizate şi acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. Valoarea estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condițiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment. -7-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 1.12. Condiţii limitative — Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinaţie cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă referitor la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil. Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare. Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 1.13. Clauza de nepublicare — Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale şi acţionarea în instanţă a vinovaţilor. 1.14. Responsabilitatea faţă de terţi — Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi destinatarului precizat. Raportul este confidenţial, strict pentru client şi destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terță persoană, în nici o circumstanţă. Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate — Dreptul asupra proprietăţii imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren şi construcţii. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietăţii imobiliare: Dreptul absolut asupra oricărei suprafeţe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda şi a dispune de teren şi de orice construcţii existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate şi îngrădiri stabilite prin lege; Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda şi de a folosi o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere; Drept de folosinţă a terenului sau construcţiilor, fără un drept exclusiv de a poseda şi de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-l folosi numai pentru o anumită activitate. 2.2. Situaţia juridică Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - situată în municipiul Timişoara Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A identificată prin CF 432972 - Timişoara compusă din: Nr. |Denumire CF S Proprietar 1|Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00|SC A Invest SRL 2| Teren tenis 432972 CT 491,00|SC A Invest SRL 3 |Platforma betonată plaje 432972 C6 302,00|SC A Invest SRL 4|Grup sanitar 432972 CS 10,00|SC A Invest SRL S|Terasă acoperită 432972 C4 286,00|SC A Invest SRL 6|Staţie radioficare 432972 C3 11,00|SC A Invest SRL 7|Bazin de inot cu cabine 432972 C2 307,00|SC A Invest SRL 8|Cladire club 432972 CI 472,00|SC A Invest SRL 2.3. Descrierea amplasamentului proprietăţii imobiliare Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află într-o zonă de agrement, zona 1, cartierul Central. Tipul zonei — Zonă de agrement centrală

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 În zonă se află Artere de circulație cu o bandă pe sens Reţea de transport în comun în apropiere Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unităţi de învăţământ, unități bancare. Unităţi edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare. Gradul de poluare (rezultat din observaţii ale evaluatorului, fără expertizare): absenţa poluării. Concluzie privind zona de amplasare a proprietăţii imobiliare: Zona de referință agrement, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat. 2.4. Descrierea proprietății imobiliare Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - situată în municipiul Timişoara Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A identificată prin CF 432972 -Timişoara compusă din: Nr. |Denumire CF S Proprietar 1|Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00|SC A Invest SRL 2| Teren tenis 432972 C7 491,00|SC A Invest SRL 3|Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00|SC A Invest SRL 4|Grup sanitar 432972 C3 10,00|SC A Invest SRL 5|Terasă acoperită 432972 C4 286,00|SC A Invest SRL 6|Stație radioficare 432972 C3 11,00|SC A Invest SRL 7|Bazin de inot cu cabine 432972 C2 307,00|SC A Invest SRL 8|Cladire club 432972 Cl 472,00|SC A Invest SRL Capitolul 3 ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE Definirea pieţei. Oferta competitivă. Cererea probabilă Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanții la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Spre deosebire de pieţele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. De multe ori, informațiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar. Pentru a analiza oferta, evaluatorul trebuie să facă un inventar de proprietăți competitive, care include stocul de proprietăți existente, cele aflate în construcție, precum şi cele aflate în stadiu de proiect. Cererea reflectă nevoile, dorințele, puterea de cumpărare și preferințele consumatorilor. Analiza cererii se axează pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriaşi) şi, pentru un anume tip de proprietate, analiza urmăreşte produsul final pe care îl asigură proprietatea. În cazul de față, piaţa imobiliară specifică se consideră piaţa proprietăților rezidențiale, garajele fiind utilizate de persoane fizice. În 2018 am putea observa o aşezare a preţurilor pe segmentul rezidențial, după creşterile înregistrate în ultimii ani, este de părere managerul Eugene Estate. „În România este dificil să faci previziuni în orice domeniu având în vedere cadrul legislativ care este într-o permanentă schimbare neputând oferi în primul rând, de o cerere ridicată punând astfel presiune pe ofertă. Programul Prima Casă, care a avut o influenţă mare în piață în anii precendenți, va fi din ce în ce mai puțin prezent în piața de creditare. -S- a

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Privind acest aspect, precum şi alți factori care pot influența cererea şi oferta imobiliară, cred că anii următori vor fi determinaţi de o aşezare a preţurilor cu fluctuații mici şi corecții izolate. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc şi Moşniţa Nouă, aflate în sudul oraşului, și despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord. Credem că acest trend va continua şi în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preţ mai accesibil şi obținerea documentației aferente procesului de construcţie este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menţionat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă și că prețurile de vânzare în creştere şi plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe. În anul 2017, după apariția legii 143 care completează Legea locuinței nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizaţiile de construire unde avem suprafeţe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățit. Cum vor evolua chiriile din Timişoara în 2018 În opinia lui noastră, ne putem aştepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creşterii preţurilor chiriilor din Timişoara care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori. În anul 2018 se preconizeză o temperare a creşterii preţurilor chiriilor, aceasta fiind determinată şi de introducerea unui număr semnificativ de locuințe în această piață. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creştere fiind influențată şi de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru oraşul Timişoara Piaţa imobiliară a înregistrat o evoluție spectaculoasă in 2017, cu volume record de activitate în sectorul industrial și cel de birouri. Nivelul chiriilor a fost în general stabil, cu uşoare creşteri în piața spațiilor comerciale şi segmentul industrial, în timp ce preţurile rezidențiale s-au apreciat în medie cu 10%, conform unui raport de specialitate AGERPRES. Segmentul industrial şi logistic a înregistrat volume record de livrări şi cerere la nivel naţional, 2017 devenind vârful evoluției pieței de până acum. A fost finalizat un stoc speculativ nou de 500.000 metri pătrați (mp), în crestere cu 42% față de anul precedent, dezvoltatorii internaționali (CTP Invest, WDP, P3, Logicor, Zacaria Group, Globalworth) răspunzând rapid la explozia cererii, conform raportului realizat de compania de consultanta imobiliara Activ Property Services. Volumul tranzacţiilor majore de închiriere a crescut cu 70% într-un singur an, până la 730.000 mp la nivel național, peste 73% din cerere fiind reprezentată de activități de logistică /depozitare. Gradul de ocupare al stocului competitiv continua sa depaşeasca 95%, majoritatea parcurilor dominante fiind integral ocupate, în timp ce nivelul chiriilor pentru spații industriale/logistice de clasa A a avut o tendință de uşoară creştere, cu valori medii cuprinse intre 3,5 — 4 euro/mp/luna la nivel naţional. Piaţa de birouri a raportat de asemenea o activitate în creştere. Stocul nou finalizat în Bucureşti, de 147.800 metri pătrați, a rămas la un nivel mediu al ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activității record din Timişoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacţii majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel național, cu peste 367.000 mp închiriați în Bucureşti (al 2-lea nivel ca mărime din ultimii 10 ani) şi un record de 90.000 mp în provincie. Cererea nouă a reprezentat aproape 50% din total, cea mai ridicată pondere a ultimilor ani. Sectorul IT&C şi-a continuat creşterea, reprezentând 42% din volumul cererii în Bucureşti şi 50% în provincie. Gradul de neocupare al principalelor pieţe de birouri a scăzut sub 10%, în Bucureşti disponibilitatea spatiilor libere micşorandu-se de la 11,5% în 2016 la 9,1% din stocul existent la sfarşitul anului trecut. Nivelul chiriilor s-a menținut stabil, având valori ,„prime?, considerate pentru cele mai reprezentative clădiri centrale, de 17-19 euro/mp/lună în Bucuresti, 12-14 euro/mp/luna (Cluj-Napoca, Timişoara), 10- -10-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 12 euro/mp/luna (laşi, Braşov) şi 8-10 euro/mp/luna în piețele secundare. În schimb, piața spațiilor comerciale (piața de retail) a înregistrat o evolutie relativ contradictorie, cu un volum semnificativ de cerere potențială neacoperit de ofertă, în condițiile unor volume limitate de stoc nou finalizat. In 2017 au fost finalizate 66.700 mp de centre comerciale (-70% fata de 2016), respectiv 23.885 mp de spații în parcuri de retail, fiind primul an în care stocul de centre comerciale în funcţiune a înregistrat o uşoară scădere, volumul închiderilor depăşind suprafața nouă inaugurată. Volumul tranzacţiilor majore de investiții a crescut cu 56% în 2017, la peste 925 milioane euro, ca urmare a creşterii interesului din partea investitorilor internaționali, a majorării volumului de tranzacţii cu spații comerciale (+65%) şi a semnării a celei mai mari tranzacții hoteliere de până acum (complexul Radisson Blu/Park Inn). Bucureştiul a concentrat 43% din volumul total, menținându-se ca principală destinație de achiziții a investitorilor internaționali, responsabili pentru 97% din totalul tranzacţiilor majore la nivel naţional. Nivelul randamentelor „prime? (yield-urilor) a scăzut în medie cu 0,25%, ajungând în cazul centrelor comerciale şi birourilor la valori de 7 — 7,5% în Bucureşti şi 8 — 8,25% în alte oraşe majore. În ceea ce priveste piața rezidențială, statisticile oficiale arată ca au fost finalizate 53.301 unități locative la nivel național, în creştere cu 2% față de anul precedent. Au fost majorări ale livrărilor în partea centrală, de nord-vest şi vest a României, în timp ce zona Bucureşti-llfov a înregistrat o surprinzătoare scădere anuală de 4,9%. În condițiile în care volumul cererii a dat semne de creştere și vânzarile au accelerat, nivelul prețurilor a crescut în medie cu 10%, variind de la medii de 700 — 950 euro/mp util în reşedintele de județ cu peste 100.000 locuitori, la medii de 1.100-1.350 euro/mp util în Bucureşti şi 1.300 — 1.400 euro/mp în Cluj- Napoca. Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind aşteptate creşteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor şi scăderea randamentelor investiționale. Livrările de spații comerciale sunt anuntate să includă 93.200 metri patrăți de centre comerciale şi să accelereze pe segmentul de parcuri de retail până la un potențial total de 135.000 metri patrăți, însă nu toate proiectele sunt estimate sa fie finalizate în termen. Stocul nou de birouri în construcție, cu finalizare anunțată pentru 2018, depăşeste 200.000 metri pătrați în Bucureşti şi un volum-record de peste 155.000 metri pătrați în provincie. Pe piața industrială stocul în construcţie depăşeste 315.000 metri pătrați, din care 75% este concentrat în zona Bucureştiului. Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare în anul 2018, cu toate că situația la nivel macro nu se mai bucură de aceleaşi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arată într-o analiză realizată de o companie de consultanță imobiliară internațională. Situaţia economică din România anului 2017 pune presiune pe aşteptarile din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criză, spun analiştii imobiliari care apreciază că România poate depăși performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale şi de Est şi în 2018, marcând încă un an foarte bun pentru domeniul imobiliar. Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 în analiza realizată de Colliers International vizează evoluţia pieței de investitii, rezultatele economice mai bune decât în majoritatea țărilor din UE, piața forței de muncă, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri. Luând în considerare reducerea stimulentelor fiscale şi înăsprirea politicii monetare începând cu 2018, creşterea PIB va încetini până la un nivel mai sustenabil (spre 5%), însă România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiştii imobiliari. Piaţa de investitii va avea parte de o evoluție spectaculoasă. După acumularea în 2017 a unui volum investiţional uşor peste pragul de 0,9 miliarde euro şi amânarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiştii de la Colliers International se asteaptă în 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro. O alta tendință, migrația (internă şi externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migrației interne sugerează o preferință în creştere pentru principalele oraşe din România — Cluj-Napoca,

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Timişoara şi laşi, în detrimentul Bucureştiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau inființarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări şi care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare. În 2018, cererea chiriaşilor pe segmentul industrial va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condițiile intensificării comerţului electronic, în timp ce dezvoltările speculative vor creşte în număr. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. În 2017, au fost livraţi 24 km de autostradă, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expeții în domeniu avertizează că 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puţin 156 km. Piaţa de birouri din Bucureşti se va concentra pe noi poli. Livrările de spații de birouri vor fi mai mari în 2018 față de anul trecut, iar noii poli — Centru-Vest, Piata Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți uşor, însă dezvoltatorii devin mai precauți. Piaţa forţei de muncă va fi mai încordată anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere şi ofertă pe piața fortei de muncă a crescut, în timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puţini în comparaţie cu nevoile angajatorilor. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial: Luând în considerare creşterea salariilor şi a intenției de a achiziționa o locuinţă, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate. Anul 2017 a fost unul bun pentru dezvoltările imobiliare din Timişoara, atât pe segmentul rezidențial, cât şi pe cel comercial, iar prețurile locuințelor s-au aflat pe un trend ascendent. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc şi Moşnita Nouă, aflate în sudul oraşului, şi despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord. Credem că acest trend va continua şi în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preţ mai accesibil şi obținerea documentației aferente procesului de construcție este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menționat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă și că prețurile de vânzare în creştere şi plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuinţe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe. În anul 2017, după apariția legii 143 care completeaza Legea locuintei nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafețe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățită Ne putem aştepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creşterii prețurilor chiriilor din Timişoara care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori. În anul 2018 preconizăm o temperare a creşterii preţurilor chiriilor, aceasta fiind determinată şi de introducerea unui număr semnificativ de locuințe în aceasta piață. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creştere fiind influențată şi de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru oraşul Timişoara. Analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informatii), la data evaluării există câteva oferte pentru segmentul studiat, valorile ofertate pentru închiriere fiind cuprinse între 50 — 100 EUR/lună, valorile pentru oferte de vânzare fiind cuprinse între 2.500 — 3.500 Euro. 3.4. Echilibrul pieţei Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere şi oferta. În comparație cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică şi o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață. -[2-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind aşteptate creşteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor şi scăderea randamentelor investiționale. Capitolul 4 ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare: abordarea prin piață; abordarea prin venit; abordarea prin cost. În estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea şi cantitatea datelor disponibile pentru analiză. Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață. Abordarea prin piață Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăţi similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare. Abordarea prin piață este cunoscută şi sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor. Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții şi/sau oferte recente credibile. Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la preţuri de tranzacţionare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării. Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piață este cea mai directă şi adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață. Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare. Prin informații despre preţurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind preţurilor activelor similare care au fost tranzacţionate sau oferite spre vânzare pe piață, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită şi analizată critic. Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piaţă, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare. Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) şi că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. În raportul de evaluare trebuie să se indice sursele de informațiii, datele utilizate şi raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile. Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt: tehnicile cantitative: analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit. Tehnicile calitative: analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri. Informațiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative şi/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate. În abordarea prin piață, analiza prețurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect. -I3-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 În abordarea prin piață, se analizează asemănările şi diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile şi cele ale proprietății subiect şi se fac ajustările necesare în funcție de elementele de comparație. În abordarea prin piaţă, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății. Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic şi economic de proprietatea imobiliară subiect şi asupra preţului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. În această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele: intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate preţului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate preţului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută — valoric şi procentual), totalul ajustărilor aplicate preţului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă — valoric şi procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate preţurilor proprietăților comparabile şi orice alți factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare. Abordarea prin venit Abordarea prin venit este procesul de obţinere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri şi pentru atransforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare. Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieţei (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar). Abordarea prin venit include două metode de bază: capitalizarea venitului; fluxul de numerar actualizat (analiza DCF). Prin luarea în considerare a unor informații adecvate şi printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului şi metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra valorii. Capitalizarea venitului, numită şi capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piaţă, când nivelul chiriei şi cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieţei și când există informații despre tranzacţii sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare. Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea în considerare a veniturilor şi cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se foloseşte această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor şi cheltuielilor din această perioadă, precum şi valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client. În aplicarea fiecărei metode menţionate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare. În metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare. Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv. Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare şi neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente -I4-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriaşi nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit şi alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcţiilor. Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obţinere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate şi adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării. Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcţii relativ nou construite; construcţii vechi, cu condiția să existe date suficiente şi adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată. Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou — costul de înlocuire şi costul de reconstruire — şi să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare. Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. În cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați pentru atransforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire. Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparațiilor unitare, metoda costurilor segregate şi metoda devizelor. Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. În abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire şi sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un an. Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcţie sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi: recuperabilă (reparaţii neefectuate la timp); nerecuperabilă — elemente cu viață scurtă; nerecuperabilă — elemente cu viaţă lungă; deprecierea (neadecvarea) funcțională, ce poate fi: recuperabilă; nerecuperabilă; deprecierea externă (economică). Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale. Capitolul 5 EVALUAREA BUNULUI IMOBIL 5.1. Generalităţi — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară — Garaj nr.5, situat în municipiul Timişoara, identificat prin CF 421567 —Timişoara şi Autorizaţia de construire nr.21/10.05.1993. 5.2. Cea mai bună utilizare — Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire şi să genereze ipotezele de lucru necesare operaţiunii de evaluare. -13-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deşi acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuşi exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare. Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal şi să reprezinte cea mai mare valoare a activului. Dacă cea mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa. Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar şi o vânzare ordonată. Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active. Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu, planul de urbanism/zonare, precum şi probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă şi permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare. Cea mai bună utilizare — este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deţinătorului proprietăţii imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forţele competitive de pe piaţa în care este localizată proprietatea. Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune şi profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă şi gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil şi nu poate fi îndepartată sau speculativă. În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincţia între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber şi cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită. Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcţia. Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piaţă. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber şi (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiţii care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă şi maxim productivă. Criteriile analizei celei mai bune utilizări a. Permisibilă legal — În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricţiile de construire, normativele de construcţii, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului. Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietăţii din cauza unor clauze în -I6-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 contractul de închiriere. Dacă nu există restricţii cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere — cu riscurile aferente — şi eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare. Normativele de construcţii şi condiţiile de impact asupra mediului, pot avea influenţe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii. b. Posibilă fizice — Dimensiunile, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului şi accesibilitatea unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii) afectează utilizările unei anumite proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza şi fezabilitatea ansamblului. Evaluatorul va considera capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălţime, subsoluri multiple, etc. Condiţiile fizice influenţează şi costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună. c. Fezabilă financiar — Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal şi posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea aşteptată de investitori pe piaţă, atunci utilizarea este fezabilă. d. Maximum productivă — Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de fructificare a capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren şi construcţii) şi scăzând costul materialelor, manoperei, regiei şi al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimată şi prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare şi a recuperărilor capitalului investit în construcţiile alocate în proporțiile determinate pe piaţa imobiliară. Cea mai bună utilizare potenţială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung şi se presupune că va rămâne aceeaşi pe durata de viaţă economică sau utilă a construcţiilor. 5.3. Evaluarea proprietății 5.3.1. Evaluarea proprietății prin abordarea comparaţiilor directe Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul şi construcțiile, de care este ataşat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacţionează pe piață, localizarea va fi diferită. În pofida acestor deosebiri, abordarea prin piață se aplică, în mod uzual, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altor drepturi asupra proprietății imobiliare, care au fost recent tranzacţionate sau care pot fi disponibile pe piață, este normal să se adopte un criteriu de comparație adecvat. Criteriile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza preţurilor de vânzare prin calcularea preţului pe metru pătrat pentru o clădire sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte criterii folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt preţul pe cameră sau preţul pe unitatea de producție, de exemplu, în cazul producției agricole. Un criteriu de comparație este util numai atunci când este selectat în mod judicios şi este aplicat proprietății subiect şi proprietăților comparabile în fiecare analiză. În măsura în care este posibil, orice criteriu de comparație utilizat ar trebui să fie cel care se utilizează în mod obişnuit de către participanții de pe piața relevantă.În evaluare, încrederea care poate fi acordată informației despre preţul oricărei comparabile se determină prin comparația diferitelor IF

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 caracteristici ale proprietății imobiliare şi ale tranzacţiei din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente: dreptul care oferă dovada despre preţ şi dreptul asupra proprietății supus evaluării; localizările respective; calitatea terenului sau vârsta şi specificațiile construcțiilor; utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate imobiliară; situațiile în care a fost determinat preţul şi tipul valorii solicitat; data efectivă a dovezii despre preț şi data evaluării solicitată. Această metodă analizează, compară şi ajustează tranzacţiile şi alte date cu importanță valorică pentru proprietăţi similare. Ba este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere- ofertă pe piaţa imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare şi se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacţiilor efectuate în zona. Metoda comparațiilor de piaţă îşi are baza în analiza pieţei şi utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu preţurile de tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferenţele între proprietăți, între elementele care influenţează preţurile de tranzacţie. Procesul de comparare ia în considerare asemănările şi deosebirile între proprietatea imobiliară „de evaluat” şi celelalte proprietăți deja tranzacţionate, despre care există informații suficiente Estimarea valorii proprietății imobiliare se realizează conform relației: valoarea proprietății evaluate = preţul proprietății comparabile + corecţii METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE 5.3.2. Evaluarea proprietății prin abordarea capitalizării venitului Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe unul previzionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de către un titular al dreptului. În cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în cazul unei clădiri ocupate de proprietar ar putea fi o chirie asumată/ipotetică(sau chirie evitată), determinată pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalent. În cazul în care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unei rate de capitalizare sau multiplicator. Acesta reprezintă câştigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aştepta sau câştigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aştepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum şi riscurile şi recompensările proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este rapidă şi simplă, dar utilizarea ei nu este credibilă în situaţia că, în perioadele viitoare, venitul se aşteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se aşteaptă în general pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului. În astfel de cazuri, se pot utiliza diferitele modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca şi în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar -18-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum şi pe riscurile şi recompensările proprietarului, ataşate fluxului de numerar în cauză. Randamentul sau rata de actualizare comentate anterior vor fi determinate de termenii de referință ai evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceştia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea valorii de piață, rata se va obţine din examinarea rentabilităților implicite derivate din preţurile plătite pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacţionate pe piață între participanții de pe piață. Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată, plecând de la O rată tipică „fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile şi oportunitățile adiționale specifice unui anumit drept asupra proprietății imobiliare. Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde şi de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare preconizate. Abordarea pe bază de venit, ia în considerare valoarea prezentă a beneficiilor viitoare ca procedeu dej măsurare a valorii.Capitalizarea veniturilor, este una din metodele prin care veniturile viitoare previzionate (aşteptate) sunt convertite în valoare. Principalii termeni utilizaţi în abordarea pe bază de venit sunt: Venitul net din exploatare (VNE), care reprezintă venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare. Venitul net din exploatare se exprimă ca o sumă anuală. Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câştig şi valoare, relație acceptată de piață şi rezultă dintr-o, comparaţie a vânzărilor de proprietăți comparabile. Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparației directe — analiza tranzacţiilor recente de proprietăți comparabile. Rata de capitalizare reprezintă relaţia dintre câştig şi valoare, relație acceptată pe piaţă şi rezultă dintr-o analiză comparativă pe ramura. Capitalizarea veniturilor este procesul de transformare a unei serii de tranşe periodice anticipate de venit, în valoarea lor prezentă. Folosirea capitalizării veniturilor în valoarea proprietăților imobiliare este bazată pe premiza că valoarea este suma prezentă a beneficiilor previzionate sau anticipate exprimate în bani.Evaluarea se face din punctul de vedere al unui investitor interesat şi informat şi este bazată pe venitul produs de proprietate, mai puţin pierderile din neocuparea integrală a proprietății — spaţii neocupate, neâncasarea la timp a chiriei, alte venituri nerealizate. Formula de calcul este: Valoarea proprietăţii imobiliare = Venit / rata de capitalizare METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE 5.3.3. Evaluarea proprietății prin abordarea costurilor Această abordare este aplicată, în general, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare prin metoda costului de înlocuire net (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când fie nu există nici o dovadă despre prețurile de tranzacţionare pentru proprietăți imobiliare similare, fie nu există niciun flux de venit identificabil, efectiv sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează, în principal, pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. În mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății imobiliare cu un echivalent modern, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate imobiliară echivalentă să fie o replică a proprietății imobiliare subiect, pentru a furniza aceeași utilitate unui participant de pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modern. Costul de înlocuire este necesar să reflecte şi toate costurile suplimentare, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru proiectare şi cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant de pe piață pentru -19-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 producerea unui activ echivalent. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru a fi reflectată deprecierea. Scopul ajustării pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea imobiliară subiect, pentru un potențial cumpărător, față de echivalentul său modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională şi economică a proprietății imobiliare subiect, în comparație cu echivalentul său modern S-a realizat prin aplicarea metodei costurilor segregate, metodă care constă în aplicarea costurilor unitare pentru diferite componente ale clădirii, exprimate în unităţi de măsură adecvate. Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape: Stabilirea costului de constructie a unei clădiri similare noi cu ajutorul “Indreptarului tehnic pentru evaluarea imediată, la preţul zilei, a costurilor elementelor şi construcţiilor de locuinţe”, ed. Matrix Rom, martie 2011 sau Costuri de reconstrucţie — costuri de înlocuire — autor Cornel Şchiopu, editura TROVAL 2010 Determinarea valorii rămase la acelasi nivel de prețuri, pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 şi care stabileşte coeficienți de uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa 1 — construcţii). Pentru determinarea valorilor unitare şi totale a fiecărui obiect de construcţii ce se evaluează se parcurg următoarele etape: * documentaţie privind clădirea care urmează a fi evaluată, prin studierea planurilor parţiale puse la dispoziție de client; * cercetarea obiectului la fața locului, stabilirea dotărilor şi instalaţiilor precum și stabilirea stării tehnice a clădirii şi a subansamblelor componente; * se efectuază încadrarea clădirii într-unul din tipurile de clădiri ale căror costuri segregate sunt calculate în Îndreptarul tehnic; * se calculează valoarea unitară şi totală a construcţiei similare noi; * se stabileşte valoarea ramasă prin diminuarea valorii de înlocuire cu pierderea de valoare datorită deprecierilor care afectează clădirea. Determinarea valorii rămase, prin estimarea deprecierii cumulate. Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare faţă de costul de înlocuire brut al construcţiei similare noi, ce există la construcţia existentă, din cauze fizice, funcţionale sau externe. Formula folosită este: Cost brut — Depreciere = Valoare În acest caz: CIN = Cost de înlocuire brut (nou) — Deprecieri (fizică + funcțională + externă) În cazul prezentei lucrări s-a luat în considerare deprecierea fizică estimată pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999) care stabileşte coeficienții de uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa l — construcţii. Conform anexei 45 din Normativul P135/99, ponderea subansamblelor unei clădiri din întregul acesteia, se prezintă astfel: e Structura de rezistenţă - pondere 40% e Închideri şi compartimentări - pondere 17% e Finisaje - pondere 25% e Instalaţii - pondere 18% În cadrul inspecției efectuate asupra imobilului evaluat, se apreciază prin observare directă deprecierea fizică a fiecărui subansamblu, iar prin cumulare ponderată rezultă deprecierea fizică totală a imobilului. Deprecierea funcțională este pierderea de valoare a proprietăţii ca rezultat al progresului în domeniul comercial. Deprecierea funcţională este independentă de orice deteriorare fizică a proprietății. Deprecierea externă este pierderea de valoare a proprietății ca rezultat al acţiunii unor factori externi activului. Factorii de bază în deprecierea economică sunt: cererea redusă, concurența acerbă, veniturile medii scăzute al populaţiei, etc -20-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Valoare de piață a construcțiilor: 1.060.880,00 Lei =224.140,00 Euro Valoarea nu conține TVA Nr. Denumire CF Ss Proprietar Valoare piață | pisți (lei) (euro) 1|Teren Handbal cu tribune 432972) C8 1.621,00|SC A Invest SRL 138.390,00 29.240,00 2|Teren tenis 432972 C7 491,00|SC A Invest SRL 21.920,00 4.630,00 3|Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00|SC A Invest SRL 45.160,00 9.540,00 4| Grup sanitar 432972] CS 10,00|SC A Invest SRL 14.670,00 3.100,00 S| Terasă acoperită 432972 C4 286,00|SC A Invest SRL 18.440,00 3.900,00 6|Stație radioficare 432972 C3 11,00|SC A Invest SRL 14.670,00 3.100,00 7|Bazin de înot cu cabine 432972) C2 307,00|SC A Invest SRL 157.680,00 33.310,00 8|Clădire club 432972) Cl 472,00|SC A Invest SRL 649.950,00 137.320,00 TOTAL 1.060.880,00 224.140,00 Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire CI - CLĂDIRE CLUB Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Şchiopu - Ed. IROVAL 2010 Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A [Stare tehnică Buna Mediu Normal Deprecierea fizică 60,00% Regim de înălțime P+I Infrastructură Fundaţii continue din piatră și beton Suprastructură Zidărie din cărămidă Plansee Beton armat /Acoperiş Șarpantă Îmbracinte Tablă Închideri și compartimentări Zidărie din cărămidă Finisaje interioare Tencuieli drişcuite și zugrăveli simple Finisaje exterioare Tencuieli drişcuite și zugrăveli simple Pardoseli Mozaic și parchet [Tâmplărie Lemn cu geam simplu Instalaţii electrice Iluminat Instalații sanitare Da Instalații încălzire Da S construită (mp) 472,00 S desfășurată (mp) 411,00 Sc= 472,00 mp Scd= 411.00 mp Cost / mp Total cost Corecţie Corecţie a Indice Cost total N Denumirea (simbol) |“UPrafata (MP) (Lei) catalog distanţă manoperă _| Cost total corectat! | INDEXAT. A B C=AxB D E F=CxDxE I CI=FxI 1 _|FCBS 472,00 475,00 224.200,00 1,060 1,0360 246.207,47 1,2412 305.592,71 2 |7ZIDCAR3OPFS 411,00 688,80 283.096,80) 1,060 1,0360 310.885,58 1,3406 416.773,21 3 JINVTZ 566,40 226,40 128.232,96 1,060 1,0360 140.820,31 1,8299 257.693,70, 4 |FOBS 411,00 918,10 377.339,10) 1,060 1,0360 41437871 1,5975 661.969,98 S |ELINGR 411,00 82,40 33.866,40 1,060 1,0360 37.190,73 1,6529 61.472,55 6 |INCELFS 411,00 172,50 10.897,50, 1,060 1,0360 71.856,80 1,1568 90.064,74 7_|SCAMOZ 1,00 3.563,50 3.563,50) 1,060 1,0360 3.913,29 1,3406 5.246,16 8 |LAVWC 4.00 1.424,60 5.698,40 1,060 1,0360 6.257,75 1,1098 6.944,86 9 |FSIMA3 220,00 403,80 88.836.00 1,060 1,0360 97.556,14 1,3105 127.847,32| [TOTAL 1,335.066,78 1.933.605,24 4.704,64 Depreciere fizică 60,00% 1.160.163,15 VALOARE DE ÎNLOCUIRE CU TVA (lei ) 113.442,10| VALOARE DE INLOCUIRE FARA TVA (lei ) 649.950,00| VALOARE DE INLOCUIRE FARA TVA (euro) 137.320,00 -21-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Tabel centralizator pentru Adresă Stare tehnică Deprecierea fizică S construită (mp) calcularea costurilor de înlocuire Evaluarea rapidă a construcţiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom Bucureşti, 1995 C2 - BAZIN INOT Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Nesatisfăcătoare 85,00% 307,00 Valoarea de înlocuire unitară necorectată Coeficient de corecție cu TVA Coeficient de corecție fără TVA Valoarea de înlocuire corectată Depreciere fizică Valoarea înlociure (lei) Valoarea înlociure (euro) Catalog de reevaluare 119 Fişa 39 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată 1.400,00 ROL/mp TOTAL 429.800,00 ROL/mp 42,98 Lei 29.104,137 24.451,258 1.051.172,95 Lei 85,00% % 157.680,00 Lei 33.310,00 Euro C3 - STAȚIE RADIOFICARE Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Stare tehnică Buna Mediu Normal Deprecierea fizică 60,00% Regim de înălțime p Infrastructură Fundaţii continue din piatră și beton Suprastructură Zidărie din cărămidă Plansee Beton armat /Acoperiş Sarpantă [Îmbrăcăminte Tablă Zidărie din cărămidă Tencuieli drişcuite și zugrăveli simple Tencuieli drișcuite și zugrăveli simple Închideri şi compartimentări Finisaje interioare Finisaje exterioare Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Şchiopu - Ed. IROVAL 2010 Pardoseli Mozaic Tâmplărie Lemn cu geam simplu Instalaţii electrice Iluminat Instalații sanitare Da Instalații încălzire Da S construită (mp) 11,00 S desfășurată (mp) 11,00 Sc= 11,00 mp Scd= 11,00 mp Cost / mp Total cost Corecţie Corecție Indice Cost total N | Denumirea Gsimbon [SUPT (MP) asi catalog distanță | _manoperă _| Cost total corectat | actualizare | INDEXAT A B C=AxB D E F=CxDxE I CI=FxI 1 |FCBS 11,00 475.00 5.225,00 1,060 1,0360 5.737,89 1,2412 1.121,86 2 |7ZIDCAR30PFS 11,00 688.80 1.576,80 1,060 1,0360 8.320,54 1,3406 11.154,51 3 JINVTZ 13,20 226,40 2.988,48 1,060 1,0360 3.281,83 1,8299 6.005,57 4 |FOBS 11,00 918,10 10.099,10 1,060 1,0360 11.090,43 1,5975 17.716,96 5 _|ELINGR 11,00 8240 906,40 1,060, 1,0360 995,37 1,6529 1.645,25 OTAL 29.426,05 43.644,16 3.967,65 Depreciere fizică 60,00% 26.186,50 VALOARE DE ÎNLOCUIRE CU TVA (lei ) 17.457,66 VALOARE DE INLOCUIRE FARA TVA (lei ) 14.670,00| VALOARE DE INLOCUIRE FARA TVA (euro) 3.100,00 E

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Şchiopu - Ed. IROVAL 2010 C4 - TERASĂ ACOPERITĂ Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Stare tehnică Satisfăcătoare Mediu Normal Deprecierea fizică 60,00% S construită (mp) 286,00 |S desfășurată (mp) 286,00 Sc= 286,00 mp Scd= 286,00 mp Cost / mp Total cost Corecţie Corecţie Indice Cost total | Denumirea Gsimbon [SUP (MP) Lei) catalog distanță _|_manoperă _| Cost corectat | actualizare | INDEXAT A B C=AxB D E F=CxDxE I CI=FxI 1 MAGLROTUND 286,00 128,70 36.808,20 1,060 1,0360 40.421,29 1,3572 54.859,78, |TOTAL 40.421,29 54.859,78, 191,82 Depreciere fizică 60,00% 32.915,87 VALOARE DE INLOCUIRE CU TVA (lei ) 21.943,91 VALOARE DE INLOCUIRE FARĂ TVA (lei ) 18.440,00| VALOARE DE INLOCUIRE FARA TVA (euro) 3.900,00 Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Şchiopu - Ed. IROVAL 2010 C5 - GRUP SANITAR Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Stare tehnică Satisfăcătoare Mediu Normal Deprecierea fizică 50,00% Regim de înălțime P Infrastructură Fundaţii continue din beton Suprastructură Stâlpi beton Plansee Beton armat |Acoperiş Terasă Închideri și compartimentări Zidărie cărămidă Finisaje interioare Tencuieli drişcuite Finisaje exterioare Tencuieli drişcuite Pardoseli Ciment sclivisit [Tâmplărie Lemn Instalații electrice Da Instalaţii sanitare Da Instalaţii încălzire Nu S construită (mp) 10,00 S desfăşurată (mp) 10,00 Sc= 10.00 mp Scd= 10,00 mp N E Cost / mp Total cost Corecţie Corecţie Indice Cost total N Denumirea (simbol) Suprafața (mp) (Lei) catalog distanţă, manoperă Cost total corectat actualizare INDEXAT, A B C=AxB D E F=CxDxE I CI=FxI 1 CABPBASC 10,00 1.483,90 14.839,00 1,000 1,0000 14.839,00 1,3908 20.638,08 [TOTAL 14.839.00 20.638,08 2.063,81 Depreciere fizică 50,00% 10.319,04 VALOARE DE INLOCUIRE CU TVA (lei ) 10.319,04 VALOARE DE INLOCUIRE FĂRĂ TVA (lei ) 8.670,00 VALOARE DE INLOCUIRE FARA TVA (euro) 1.830,00) -23-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Catalog cost înlocuire, cost reconstrucție - autor Cornel Şchiopu - Ed. IROVAL 2010 C6 - PLATFORMĂ BETONATĂ PLAJE Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Stare tehnică Satisfăcătoare Mediu Normal Deprecierea fizică 15.00% Infrastructură Beton S construită (mp) 502.00 |S desfășurată (mp) 502.00 Sc= 502.00 mp Scd= 502.00 mp Nr. Suprafața (mp) Cost / mp Total cost Corecţie Corecţie Indice Cost total "| Denumirea (simbol) mp (Lei) catalog distanţă manoperă Ost tota! corectat | actualizare INDEXAT = A B C=AxB D E F=GDxE I CIEFxI 1 BRMBRD 502.00 270.50 135.791.00 1.060 1.0360 149.120,24 13415 214.956.83 [TOTAL 149.120,24 214356,83 128,20 Depreciere fizică 75.00% 161.217,62| VALOARE DE ÎNLOCUIRE CU TVA (Iei) 53.739.21 VALOARE DE ÎNLOCUIRE FARA TVA (lei) 45.160,00 VALOARE DE ÎNLOCUIRE FARA TVA (euro) 3.540,00 Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom Bucureşti, 1995 C7 - TEREN TENIS Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Stare tehnică Satisfăcătoare Deprecierea fizică 15,00% S construită (mp) 491,00 Catalog de reevaluare 119 Fişa 39 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată 73,00 ROL/mp TOTAL 35.843,00 ROL/mp Valoarea de înlocuire unitară necorectată 3,58 Lei Coeticient de corecție cu TVA 29.104,137 Coeficient de corecție fără TVA 24.457,258 Valoarea de înlocuire corectată 87.662,15 Lei Depreciere fizică 75,00% % Valoarea înlociure (lei) 21.920,00 Lei Valoarea înlociure (euro) 4.630,00 Euro Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom Bucureşti, 1995 C8 - TEREN HANDBAL CU TRIBUNE Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A Stare tehnică Satisfăcătoare Deprecierea fizică 75,00% S construită (mp) 1.621,00 Catalog de reevaluare 119 Fişa 39 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată 13,00 ROL/mp 2 Valoarea de înlocuire unitară necorectată tribună (aprox.300 locuri) 108.000,00 ROL TOTAL 226.333,00 ROL/mp Valoarea de înlocuire unitară necorectată 22,63 Lei Coeficient de corecție cu TVA 29.104,137 Coeficient de corecție fără TVA 24.457,258 Valoarea de înlocuire corectată 553.548,46 Lei Depreciere fizică 75,00% % Valoarea înlociure (lei) 138.390,00 Lei Valoarea înlociure (euro) 29.240,00 Euro -24-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Capitolul 6 RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale. Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente şi suficiente, tehnicile analitice, raționamentul şi logica aplicată au condus la judecăți consecvente. Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate şi de corecțiile aduse prețurilor de vânzare ale proprietăților comparabile şi cantitatea informațiilor. Valoarea de piață a proprietății, în opinia evaluatorului este valoarea obţinută prin abordarea prin cost, care reflectă cel mai bine valoarea imobilului. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt: Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menționate în raport. Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport. Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. În concluzie : Valoare de piaţă a construcțiilor: 1.060.880,00 Lei =224.140,00 Euro Valoarea nu conține TVA Nr. Denumire CF Ss Proprietar piață | Valeare piați (lei) (euro) 1|Teren Handbal cu tribune 432972) C8 1.621,00|SC A Invest SRL 138.390,00 29.240,00 2| Teren tenis 432972) C7 491,00|SC A Invest SRL 21.920,00 4.630,00 3|Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00|SC A Invest SRL 45.160,00 9.540,00 4|Grup sanitar 432972) CS 10,00|SC A Invest SRL 14.670,00, 3.100,00 S| Terasă acoperită 432972) C4 286,00|SC A Invest SRL 18.440,00 3.900,00 6|Stație radioficare 432972) C3 11,00|SC A Invest SRL 14.670,00 3.100,00 7|Bazin de înot cu cabine 432972] C2 307,00|SC A Invest SRL 157.680,00 33.310,00 8|Clădire club 432972) Cl 472,00|SC A Invest SRL 649.950,00 137.320,00 TOTAL 1.060.880,00 224.140,00 Expert evaluator autorizat El, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu f “fa Valabil dq > rea HI, el TAR pi ZE

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI SC2019-12320/20.08.2019 CĂTRE, S.C. FIDOX S.R.L. Referitor la „Serviciul de consultanţă/expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijoacelor fixe simate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara şi aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara, a Statului Român şi pentru imobilele la care Municipiul Timişoara prezintă un interes” Având în vedere adresa înregistrată cu numărul SC2019-12320/01.08.2019, transmisă de către Biroul Clădiri Terenuri II Vest, cu privire la imobilul situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 16A, vă rugăm să întocmiți raportul de evaluare aferent construcţiilor evidențiate în cartea funciară. Anexăm prezentei următoarele documente în copie: Adresa înregistrată cu numărul SC2019-12320/01.08.2019; + Extrasul de carte funciară și planul de situație. Menţionăm că termenul pentru predarea lucrării este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii comenzii care cuprinde toate documentele în vederea întocmirii raportului. Slavița Dubleş Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii -26-

S.C FIDOX S.R.L. Brasov ra tt a tind bara bla iii i a ar E 1 ada i toba tr ni to Îi nitro ri Nr.3.6502019 i; m rara rr — body ( île / 03.68-1/5 ROMÂNIA JULEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Il VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST SC2019-12320/ 01.08.2019 h TIME PECTIA ECONOMY, 55 rata Elo 241 NT. Către, Ger DIRECȚIA ECONOMICĂ BIROU EVIDENŢA PATRIMONIULUI Având în vedere obiectivul de investiții ”construire pod peste canalul Bega- str. Jiul” prevăzut în programul de dezvoltare aferent anului 2019 al Direcţiei Generală de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilităţi, aprobat prin HCLMT 845/20.12.2018, vă rugăm să demarați procedura de evaluare a terenului şi construcţiilor afectate de obiectivul respectiv, pentru imobilul situat în spl. Vladimirescu înscris în C.F. 432972 Timişoara. Anexăm plan de situație din Proiectul 15-2708 pentru studiul de fezabilitate, extrase de carte funciară (teren şi construcții). Mulţumim pentru colaborare. DIRECTOR EXFCUTIV D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T.Il VEST DIANA ROF MIHAI BONCEA 2 ET &, Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii ăi mmm ta amarat da

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 ninti, rai i i i | NM — — OM CM rr CM i fa Ta Late i BAN, PTT UN WE NEA TE TITEI LE TTT a = ZE ZICI PL RI — Roi Oa MT ETC i = e dop TE Tr - E Mm _— ——. 8 7 —_ N fn i | vit Hi | d | TIE E III ll. Boo a 2-2 2-2 arma Canal Bega i II | di UI II 2 Ha V i z | UT 12 Ir st mmm | PAL E IT E = CS a A Ie tt E E a A 4 IRIS Rt Te & SRR Terasa acoperită i E at n E TC | » ERE f Boca de agrement platforma betonata pentru [ ja | 1] | | x Ti t ţ FE ELA îi log! EI | IEN UNI RE Pl Ă | | EI

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 PLAN PARCELAR SCARA 1:1000 LEGENDA | Limita proiect studiata -2y-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 432972 Timisoara Nr. 86406 A. Partea l, Descrierea Imobilului TEREN Intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, jud, Timis TOTI 19 Luna 04, d verif: | | 1000691457338 Nr. [ Nr. cadastral Crt | Nr. topografic | (mp) Observaţii / Referinţe Din acte: 4.776 A 482972 Masurata: 4.777 Constructia CT inscrisa în CF 432577-C1; Constructia C2 înscrisă în CE 432972 C2; Constructia C3 inscrisa in CF 432972-C3; Constructia C4 inscrisa in CF 432972-C4; Constructia CS inscrisa in CF 432972-C5; Constructia C6 inscrisa în CF 432972-C6; Constructia C7 inscrisa in CF 432972-C7; Constructia C8 inscrisa In CF 432972-C8; B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act nr. 0; Întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala AI 52 50/50 1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999; C. Partea Ill. SARCINI Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe 198064 / 04/11/2015 32600/325/2010); Hotarare Judecatoreasca nr, Decizia Civila nr 1701, din 05/06/2012 emis de TRIBUNALUL TIMIS- dosar nr 32600/325/2010 (Decizia Civila nr 16/05.02,2013 emis de Curtea de Apel Timisoara;Declzia Civila nr 42/26. 03.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara; Decizia nr 5006-Sedinta publica din 05.11.2013 -dosar nr Cl |Intabutare, drept de SUPERFICIE AI 1) SC A-INVEST SRL Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3 -30-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 anu erati id Carte Funciară Nr. 4 Anexa Nr, 1 La Partea Î Teren Nr cadastral |Suprafaţa (mp)* |Masurata: 4.777, * Suprafaţa este determinată in planul de prolecţia Stereo 70, = E : DETALII LINIARE IMOBIL. 32972 Comuna/Oraş/Municipi FEFETEI Bin acte: 4.776 / Referințe Date referitoara la teren Nr | Categorie | intra | Suprafaţa re | folosință UP (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe 1[_ surf [oa] 4776 conştructil Lungime Sagmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecţie în plan. Punct Punct Lungime segment început] sfârşit t- (m) 1 2 14.96 2 3 7.551 3 4 12.676 4 5 19.914 5 5 0.585 6 7 441 Document cara conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Extrase pentru informare on ine la adresa epay.ancpi.ro Pagina 2 din 3 Formular versiunea 1.1 -31-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 rii a dr ai ari ci rara Carte Funciară Anexa Nr. 1 E 22 Cemuna/Ooraș/Munici, Teren Nr cadastral |Suprafața (mp)* 6 TI 432372 Din acte: 4.776 / Referințe |Masurata: 4,777 * Suprafaţa este determinată în planul de prolecție Stereo 70 : DETALII LINIARE IMOBIL rai i | i E) 404788 ] Date referitoare la teren A E intra ua Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe 1|_ curti [DA] 4.776 « E constructii Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Punct Punct Lungime segment început] sfârşit 1 (m) 1 2 14.96 2 3 7.551 3 4 12.676 a 4 si 19.914, 5 8 0.585 6 7 DU A Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi! Nr. 577/2001. Ba EI extrase pentru informare on-line la odresa opay-ancpl.ro Formular versiunea 1.1 -32-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Carte Funciară Nr. 132972 Comuna/Oraş/Municiplu: Timisoara Punct Punct Lungime segment] | inceput sfârşit = (m) 7 8 0.673 [8 9 13.532 9 10 14.168 10 11 8.025 11 12 15.45 12 13 37.311 13 14 109.851 14 1) 45.938 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente ci proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru, umulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in Vigoare din cartea funciară orlginală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, lar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii, S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5149303/19-04-2019 în suma de 125, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272. Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi Nr. 677/2001. Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent, 19-04-2019 SOFIA HANU Data gării, % „dle şi semnătura] șI semnătura] < ii CA CCA 3 Pagina 3 din 3 Extrase pentru informare online la adresa epay-ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 ad cai ocrotit cădea Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imoblllară Tlmlsoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 432972-C1 Timisoara A. Partea |. Descrierea imobilului dp Construcţii Nr cadastral Crt Nr, Adresa Observaţii / Referințe n Loc Timisoara, Splaiul Tudor 5 construita Ta soT:472 mp; BA E [71 Al | 43297201 | Nr. 16A, jud. Țimis__ |COMPUSA DIN: CLADIRE CLUB Tr B. Partea Îl. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; B2 Intabulsre, drept de PROPRIETATEcurnparare, dobandit prin EREI cota actuala 1/50 Al 1) SC "A INVEST" SRL, ClF:RO17369283 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P,CLAICI ANA VALENTINA; B3 Întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din diviziune, cota actuala 49/50 AL 1) SC A ÎNVEST SRL, ClF:17369283 C. Partea lil, SARCINI , înscrieri privind dezmambrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie și sarcini Referinţe NU SUNT Document cara conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Extrase pentru Informare on-llae la adresa epay.ancplro Pagina 1 din 2 Formular versiunea 1.1 -34-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 rc ras dr tra Date referitoare la construcţii Destinaţie Sltuati Crt Număr construcţie Supraf. (mp) | Situaţie Observaţii / Referinţe constructi ridică TUCtii 7 construita Ja sol: mp; A Al 432972-C1 administrative si 472 În CF JAGREMENT COMPUSA DIN: CLADIRE CLUB Social culturale propriu |P +18 Cerin că prezentul extras corespunde cu poziţiile in Vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest lrou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de câtre care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succ susceptibile de orice modificare, notarul public a actelor juridice prin În conditiile legii. S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr, esiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 5149303/19-04-2019 in i publicitate imobiliară cu codul nr, 272, suma de 125, pentru serviciul de Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent, 19-04-2019 SOFIA HANU Data eliberării, 7 ii al ir (parafa şi semnătura) (para "A Apseinătura) = ă & A ț a Nest a AS det = ţ _ i a in rin d Document care conţine date cu caracter persona, Protejata de prevaderila Legii Nr, 577/2001. Pagina 2 din 2 pentru Informare on-line la adresa epay ancpl.ro acida it Formular versiunea 1.1 a EEE E E E rata a a a iata na > -33-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 ri Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara e = r Lupa 03 EXTRAS DE CARTE FUNCIA Anul 2019 oa UNEORI Carte Funciară Nr. 432972-C2 Timisoara MIE ă A. Partea |, Descrierea imobilului Construcţii crt Nr cadastral RT. Adresa Observaţii / Referinţe Al 432972-C2 IE RAT ST S, construita la sol:307 mp; BAZIN INOT CU CABINE Ă B. Partea Il. Proprietari şi acte Ă Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; 82 EL drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin AT cota actuala 1/50 4 [1) SCTA INVEST" SRL, ClF:RQ17369283 i Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; i B3 PTA drept de PROPRIETATE, dobandit prin iesire Din TR Al 1 cota actuala 49/50. [1 SCA INVEST SRL, CIF;17369283 pi 1 i C. Partea ll, SARCINI , Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referințe drepturi reale de garanţie şi sarcini NU SUNT, ţ Pagina 1 din 2 i Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. | pentru informare on-line le adresa spey-ancpi.ro pile 1 Â E TR -30=

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Ptr ir rr Carte Funciară Nr. 43 — -432972-C, Munik Anexa Nr. 1 La Pa E 2 Comuna/Oraş/Municip Date referitoare la construcţii ct Număr Destinaţie Sit construcţia Supraf. (mp) Bd Observaţii / Referinţe S. construita [a sor: CABINE constructii anexa Cu acte Al | 432972-C2 307 in CF propriu, Ene că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest irou, Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentif care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbat susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. icarea de către notarul public a actelor juridice prin 9 S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta Interna nr. erea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 5149303/19-04-2019 În surna de ici publicitate imobiliară cu codul nr. 272. 125, pentru serviciul de Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent, 19-04-2019 SOFIA HANU Data eliberării, ra PT fel, = (parafa și semnătura) (parafa şi semnătura) &S ză RE = Ra a 5 i A SĂ <<“ Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Lagi! Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2 =“ Extrase pentru informare on-line la adresa apay.ancp],ro Formular varslunea 1.1

cârma lira ip e i re S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Oflclul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte Funclară Nr. 432972-C3 Timisoara 0: ned da 1457: A, Partea l. Descrierea imobilului Construcţii trai cre |N Adresa Observaţii / Referinţe , Spaiul T- Al 432972-C3 MEI EEE S. construita la sol:11 mp; STATIE RADIOFICARE B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; B2 intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie, Al cota actuala 1/50 1) SC "A INVEST" SRL, CIF:RO17369283 Act Notarla! nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 Întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din MERE AT cota actuala 49/50 1) SC A INVEST SRL, ClF:17369283 C. Partea HI, SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referinţe drepturi reale de garanţie şi sarcini A NU SUNT UI Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. E e Extrase pentru informare on-line la adresa epsy-ancpi.ro Formular versiunea X:1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 11 Carte Funciară Nr. 4329 72- Anexa Nr. 1 La Partea Î Date referitoare la construcţii Destinaţie Situatia| crt Număr construcţie | Supraf. (mp) ra Observaţii / Referințe constructii anexa Cu acte[5" Al 432972-C3 11 construita Ta “mp; in CF |[RADIOFICARE propriu birou. goare din cartea funciară originală, păstrată de acast Prezentul extras de carte funclară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5149303/19-0 publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Certifie că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vi 4-2019 in suma de 125, pentru serviciul de Data soluţionării, Asistent Registrator, " Referent, 19-04-2019 SOFIA HANU , Data eliberării, E sil îparafa şi semnătura) E s e a n = _ pe nailon rit acd ricin + tt Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Lagii Nr. 677/2001. Extrase pentru informaru on-line la adresa epay.ancpl.ro Pagina 2 din 2 a Formular versiunea 1,1 dt ra nr EEE EEE a i a -3Y-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate (mobiliară Timisoara EXTRAS DE CARTE FUN n CIAR, Cod verificare dan | Vl Carte Funciară Nr. 432972-C4 Timisoara lei, i A. Partea I. Descrierea imobilului Construcţii Nr cadastral Crt Nr. Adresa Observaţii / Referinţe Al | 432972-C4 II TE S. construita la sol:286 mp; TERASA ACOPERITA, B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul da proprietata şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; B2 Intabulare, drept de PROPRIETATECumparare, dobandit prin e Al cota actuala 1/50 1) SC "A INVEST" SRL, ClF:RO17363283 Act Notarial nr, 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin iesire Din II, AT cota actuala 49/50 1) SC A INVEST SRL, ClF:17365283 C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referințe drepturi reale de garanţie şi sarcini NU SUNT Pagina 1 din 2 a Document care conţine date cu caracter personal, protojate de prevedarile Legii Nr. 677/2001. Formular varsiunaa 1.1 Extrase pentru informare on-line le adrasa epay-anepi.ro -4U-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Date referitoare la construcţii Destinaţie Sitaatial Crt Număr construcţie Supraf. (mp) E constructii anexa Cu act Al 4323972-C4 286 in CF Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vi birou. propriu Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbat. susceptibile de orice modificare, in conditiile legii, S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5 publicitate imobiliară cu codul nr. 272, Data soluţionării, Asistent Registrator, 19-04-2019 Data eliberării, Sg = EA = -_ —_ SOFIA HANU pr i ati (parafa şi semnătura) Observaţii / Referinţe construlta ACOPERITA goare din cartea funciară originală, păstrată de acest către notarul public a actelor juridice prin erea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 149303/19-04-2019 in suma de 125, pentru serviciul de Referent, SF semnătura] ANS et XR se“ Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2 Extrase pentru Informare on-line lo edrese epay.ancpi.ro "Dram ZT E Rr Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 E E NOT EET dastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS ar Blu de Cadastru şi Publicitate Imobltiară Timisoara [Mrcerere V” Lună AJ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ _ FOSTI PENTRU INFORMARE nl Carte Funciară Nr. 432972-C5 Timisoara ocol fa A. Partea |. Descrierea Imobllului Construcţii cre |N cadastral Adresa Observaţii / Referințe Tec Timisoara, splatul Tudor Al 432972-C5 viadimirescu, Nr. LGA, jud. Timis 5. construita la sol:10 mp; GRUP SANITAR B, Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; 82 Tintabulsre, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin SERVERE a cota actuala 1/50 1) SC "A INVEST" SRL, CIF:RO17369283 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 "Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesfre Din SARE Al [cota actuala 49/50 [1) sc A INVEST SRL, ClF:17369283 C. Partea ll. SARCINI . inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referințe drepturi reale de garanţie şi sarcini NU SUNT Document care conține date cu caracter personal, protejata de prevaderita Legii Nr. 577/2001. Pagina 1 de 2 Formular versiunea 1.1 Putea Informare on-line ia &dresa apay.ancpi.ro EEE rr ant a a E -47-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 cita încarnare" i Carte Funci; e funciară Nr, 432972. A -C5 Comuna/Oraş/Muni, | Anexa Nr. 1 La Partea 4 Date referitoare la construcţii : Destinaţie Situaţie 4 Crt Număr construcţie | SuPraf. (mp) RE Observații / Referinţe if Ci | ar | dogme | SSI area 10 În CF. construita la sol10 mp; GRUP SANITAR - propriu 4 Eric că prezentul extras corespunde cu poziţiile În vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest irou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul ubli juridi i ca acteli care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile dart susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta Interna nr.5149303/19-04-2019 in suma de 1 ici publicitate imobiliară cu codul nr. 272. e 125, pentru serviciul de i Data soluționării, Asistent Registrator, Referent, 3 19-04-2019 SOFIA HANU 3 Data eliberării, RN i net + —_ (parafa şi semnătura) fă şi | a SRI: semnătura) E AS = _ —_ | 4 i â Extrase pentru Informare online la adresa epay-ancpi.ro ram rr în a Document care conține date cu caracter personal, protejate de pravederile Legii Nr. 577/2001. E Ss ot Er Pagina 2 din 2 Formular versiunea 1.1 -43-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 i i , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS f + Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara 4 1 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ + PENTRU INFORMARE 1 Carte Funciară Nr, 432972-C6 Timisoara i “ A. Partea |. Descrierea imobilului : Construcţii i crt |N lt Adresa Observaţii / Referinţe i n Loc. Timisoara, Splaiul Tudor S. construita Ta 50502 mp; PLATFORMA BETONATA| d Al | 43297206 | viadimirescu, Nr. 16A, jud. Timis __ [PENTRU PLAJA B, Partea Il. Proprietari şi acte 3 Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Referinţe 4 811937 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; î B2 întabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie, Al cota actuala 1/50 | 1) SC "A INVEST" SRL, ClF:RO17369283 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 ernis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 întabuiare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din EEE AT ţ cota actuala 49/50 | 1) SC A INVEST SRL, ClF:17369283 4 C. Partea Ili. SARCINI . inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referințe drepturi reale de garanţie şi sarcini ţ : NU SUNT j Î [i i +1 i i 4 + 4 4 i i | i â 4 i Document care conţine date cu caractar parsanal, protejata da pravaderila Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2 i Extrase peatru Informare ondine la adresa epay-aacpi.ro Formular verslunea 1.1 F _— E E rr ae EEE EEE E E ta a -44=

9 S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.650201 Carte Funcia, Fă Nr. 432972-C6 Anexa Nr. 1 La Partea i - Date referitoare la construcţii Destinaţie Situaţii Crt Număr construcţie Supraf. (mp) LEE Referinţe constructii anexa Cu acte[S- construita Ta sol: mp; PLATE Al 432972-C6 502 | În CF |BETONATA PENTRU PLAJA ropriu Certiflc că prezentul extras corespunde cu poziţiile în Yigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea su, sa pei e <cesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna 1r.5149303/19-04-2019 în suma de 125, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent, 19-04-2019 SOFIA HANU ; ra N Data eliberării, ŞI mt mmm mm, pa 41. (parafa şi semnătura) (e (Asi natura , NE cetei e SN d CI e a m | ţ Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2 Extrase pentru Informare on-line la Bdrasa epay.ancpi.ro Formuler varslunea 1.1 i i -45-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 IA ATATA Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Timisoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 432972-C7 Timisoara ITU A. Partea |. Descrierea imobilului EII 19 Mao 1000639145739 Construcţii cre |N sagastral Adresa Observații / Referinţe Loc. Timisoara, Splalul Tudor Al 432972-CT vizdimirescu NI. LA, lud, Timis S, construita la sol:491 mp; TEREN TENIS B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; B2 întabuiare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin ca old cota actuala 1/50 Al 1) SC "A INVEST" SAL, ClF:RO17369283 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 Întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din ANRE) cota actuala 49/50 AT 1) SC A INVEST SRL, ClF;:17369283 C. Partea III, SARCINI . Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe Docurnent care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2 NU SUNT 091. Extrase pentru informare on-lina la adresa apay.encpi,ro Se Pagina 1 din 2 Formular varsiunea 1.1 -40-

S.C. FIDOX S.R.L Bi rasov Nr.3.6502019 Carte Funclară Nr. 432972. -C7 Cornuna/Oraş/M Anexa Nr. 1 La Partea 1 in. Date referitoare la construcţii Destinaţie Situati cn Număr construcţie Supref. (ma) brd Observaţii / Referinţe constructii anexa Cuacte - Al 432972-C7 491 În CF S. construita la sol:491 mp; TEREN TENIS propriu Certific că pre: birou, Prezentul extras de ca care se sting susceptibile d S-a achitat tari zentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară orig nală, păstrată de acest arte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt e orice modificare, in conditiile legil iful de 125 RON, -Chitanta Interna nr. 5149303/19-04-2019 In suma de 125, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Data soluționării, Asistent Registrator, Refergtt. 19-04-2019 SOFIA HANU 3 Data eliberării, SA ll i (parafa şi semnătura) și semnătura) RS) S st - ţ | | A | E = | 7 | i E Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Leg! 577/2001. Pagina 2 din 2 = extrasa pentru Informare on-lna la adresa epayancpl.ro Formular versiunea 1.1 E f î -4/-

di ni mi trata S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 UI SE m Main Tm TNA zi RA EN Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobillară Timisoara ranit PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 432972-C8 Timisoara Construcţii EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ A. Partea l. Descrierea imobilului Nr, cerere 86406 Ziua 19 Luna 04 E INA 1000691415739 Grt Nr Adresa Observaţii / Referinţe Al 432972-C8 Loc. Timisoara, Splaiul Tudor 5. construita Ta sol:1521 mp; TEREN RANDBAL C Vladimirescu, Nr, 16A, Jud. Timis__|TRIBUNE : 2 : B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; cota actuala 1/50 82 întabuiare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie, Al 1) SC "A INVEST" SRL, ClF:RO17369283 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; cota actuala 49/50 B3 întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din Al 1) SC A INVEST SRL, ClF:17369283 C. Partea III. SARCINI . drepturi reale de garanţie şi sarcini înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referinţe NU SUNT Document care conține date cu caracter personal, protejate da prevederile Logil Nr. 677/2091. extrasa pentru informare on-lne la adresa epay:ancpliro Pagina 1 din 2 Formular versiunea 1.1 -48-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Carte Funclară Nr. 432972-CB Comuna/Oraş/Mi Anexa Nr. 1 La Partea Î Date referitoare la construcţii Uneipiuă Destinaţie Situaţie crt | Număr construcție __ | Supraf. (mp) Observaţii / Referinţe Senstruciii anexa Cu acte [3 construtea Ta Sol: TEZT rep: TERERT FI 7 Al | 432972-C8 1621 | in CF |CU TRIBUNE ERE propriu Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succeşiul susceptibile de orice modificare, in conditiile legii, nilor, iar informaţiile prezentate sunt S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5149303/19-04-2019 In suma de 125, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Data soluţionării, Asistent Registratar, 19-04-2019 SOFIA HANU Data eliberării, vide (parafa şi semnătura] mi 1 SS Documant care conţine dota cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001. aL (parafa şi semnătura) N e fe Pagina 2 din 2 Extraze paru informbre on-line la adres Sr na ECE ERE CT EI ORE e tra Formular versiunea 1.1 E ger e TLX IT” -4Y-

-50U- S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 -5I-

-52- / BL rinite TIT 2 goe "2 S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019

Nr.3.6502019 S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Localizare rapida O <Rezultatele cautarii rapide> Cautare imobil O Judet: TIMIS UAT: Timisoara Numar cadastral 432972 Cautare imobil Selectare fundal & [ Termeni şi condiții de utilizare

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Nr. Denumire CF Ss —_ Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00 Nr. Denumire CF IS Teren tenis 432972 C7

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Nr. Denumire CF Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00 Nr. Denumire CF Grup sanitar 432972 C5 10,00

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Denumire CF Terasă acoperită 432972 Denumire CF Stație radioficare 432972 CR 11,00 -56-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019 Nr. Denumire CF 7 Bazin de înot cu cabine 432972 C2 307,00 Nr. Denumire CF Clădire club 432972 Cl 472,00

-58- (& AN=VAR" ALA A GREA AUTORIZATI Or AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV Nr. 0023 Se acordă societății: FIDOX SRL Cu sediul în județul Brasov, cod unic de înregistrare 13789500 Data emiterii: 01.01, 2018 Preşedinte, Valabil până la: 31, 12. 2018 Dana Ababei S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.6502019