keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 564/30.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega"

30.10.2018

Hotararea Consiliului Local 564/30.10.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 24386/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 24385/18.10.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.10.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 24385/18.10.2018.
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 24385/18.10.2018.
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 56/15.10.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d), precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega", intocmit de SC DRUM PROIECTCONSULT SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de executie.

Art.2: Se accepta donatia documentatiei faza SF+PT din partea SC TAKE PROJECT SRL pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega".

Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega".face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare INELUL II de

circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului nr. SC2018 - și Proiectul

de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega” Facem următoarele precizări: Direcţia Edilitară prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2018 obiectivul de investiţii ,,Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”. Obiectivul menţionat se află în partea nord - estică a municipiului Timișoara, în intravilanul localității, situat în zona delimitată de strada Aristide Demetriade la nord-est, strada Johann Heinrich Pestalozzi la sud și strada Acad. Dimitrie Gusti la vest, fiind cuprins în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Timişoara 2013–2020.

Întocmirea studiului de fezabilitate a avut la bază Planul Urbanistic Zonal ”Zona ILSA Timișoara”, aprobat prin HCL 246/27.06.2017 și planul de acțiune aferent.

Principalul obiectiv, la nivel local, îl reprezintă asigurarea unei legături directe, prioritare între zona de nord a municipiului și zona estică (cartierul Fabric). Traseul drumului va parcurge un areal cu construcții existente, și va traversa canalul Bega între podul Dacilor (în amonte) și podul Decebal (în aval) o structură din beton masivă. Obiectul acestei investiţii îl constitue îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea infrastructurii rutiere și tehnico edilitare pentru Inelul II de circulație prin amenajarea drumului cu 2 benzi de circulație pe sens, un pod rutier nou și un pod pietonal nou peste canalul Bega. Studiul de fezabilitate urmărește crearea infrastructurii Inelului II de circulație, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele obiective strategice: creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general; reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic; calitatea mediului urban.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins

între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega, întocmit de către SC DRUM PROIECTCONSULT SRL – Timișoara a fost pus la dispoziția Municipiului Timișoara de către SC TAKE PROJECT SRL. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate și acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. P1706/2017 - Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega.

Cod FO 53-01, ver.1

Valoarea totală a investiţiei ,,Amenajare zona Constructorilor – I.I. de la Brad” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 49.025.704,63 lei (inclusiv TVA), respectiv C+M – 43.934.686,61 lei (inclusiv TVA). Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 12 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi. Ținând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” și - având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate și acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Documentației Tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Liliana PÎRVU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod

rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”

1. Descrierea situației actuale Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) acoperă polul de creștere Timișoara, format din

municipiul Timișoara și 15 comune și se referă la perioada 2016 – 2030. Acesta conturează strategii, iniţiative de politici, proiecte cheie şi priorităţi în vederea unui transport durabil, care să susţină creşterea economică durabilă, inclusiv din punct de vedere social şi al protecţiei mediului, în regiunile polilor de creştere..

PMUD a luat în calcul majoritatea propunerilor din PUG în condițiile în care acestea răspund unor probleme privind mobilitatea actuală, sau în cazul în care acestea joacă un important rol strategic.

Obiectivul de investiţii se încadrează în Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Timişoara 2013 – 2020.

Studiul de Fezabilitate nr. P1706/2017 aferent obiectivului de investiții, Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega, întocmit de către SC DRUM PROIECTCONSULT SRL a fost pus la dispoziția Municipiului Timișoara de către SC TAKE PROJECT SRL. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate și acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Studiului de Fezabilitate - Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Studiul de fezabilitate urmărește crearea infrastructurii Inelului II de circulație, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele obiective strategice: creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general; reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic; creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători și de marfă; calitatea mediului urban.

3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art. 45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, cu modificarile și completările ulterioare, şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie - Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIȚĂ CHIȘ cod FO53-03,Ver.

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare INELUL II de circulaţie, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H.

Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare INELUL II de circulaţie,

sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”, întocmit de SC DRUM PROIECTCONSULT SRL – Timișoara și pus la dispoziţia Municipiului Timișoara de către SC TAKE PROJECT SRL are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni Valoare de investitie (INV) 49.025.704,63 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 43.934.686,61 lei (inclusiv TVA) Cantitate UM Lungime AXA Inel II (exclusiv axa in zona ISHO/ILSA) 1.060,76 ml Lungime AXA strazi adiacente 1.161,98 ml Lungime pod rutier 40,85 ml Lungime pod pietonal 42,50 ml Suprafata carosabil nou ( sistem rutier nou) - Inel II 16.755,00 mp Suprafata imbracaminte asflatica noua ( reabilitare strazi secundare) 11.580,00 mp Suprafata trotuare 6.645,00 mp Suprafata piste ciclisti 1.380,00 mp Borduri din beton 20x25 6.280,00 ml Marcaje rutiere 2.847,00 mp Semaforizare intersectii noi 3 buc Indicatoare rutiere 74 buc Arbori propusi pentru plantare 98 buc DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU