keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 553/16.12.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 27015/26.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.(c) , alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

' DEVIZUL GENERAL: Modernizarea parcului Carmen Sylva (Doina) Page 2 of2' 111 2 [ 3 | 4 i 8 | 6 i 7 | TOTAL GENERAL: | 2835, 96,43 53 337401, 347.75, , din care: C+M 3019.93, 848.29 | | | 1 ORDINUL ARHITECȚI ; DIN ROMÂNIA | | __ Ls | | i | ţ | | | | | | | | | | | i | | 1 | 1 i i | ţ i | | ţ | | | | i | | | | | | | ţ ţ | ) | | | | | | | i | | Raportul generat cu programul WinDoc 3.8 SP79. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windocQsofimagazin.ro; Telefon: 0236477007

Atasament: Anexa_2.pdf

DEVIZUL GENERAL | | | | i & privind cheltuielile necesare realizarii: | | Modernizarea parcului Carmen Sylva (Doina) In mii lei/mii euro la cursul 3.5600 lei/euro din data de 04/09/2008 , Conform H.G. nr. 28 din 2008 | | | Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) | TVA |Valoare (inclusiv TVA) crt. | de cheltuieli d IT TRE 1 —_ ATEI PEEL 3 CAPITOLUL 1 EIN EA i pentru obtinerea si amenajarea terenului E | | | LL | | Cheltui H ES E (1.1 ȚObtinerea terenului (1.2 T3 A CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 TCheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare "0,00 5,00 000 000| 000 E [obiectivului _ aa e MAL PE OMS EEE | TOTAL CAPITOLUL 2 a 0.00) a 000| 000) 0.00 | TI Studii teren _ [Asistenta tehnica [TOTAL CAPITOLUL 3 - [36 | CAPITOLUL _____Cheltuieli pentru investitia 41 _|Constructii si instalatii 42 i 0.00. |a3 echipamente tehnologice, si functionale cu |- 0.06) | montaj RETETE n a 44 |Utilaje fara montaj si amente de le transport _ 0,00 45 [Dotari m | 0.00, 46 |Active necorporale Sa a : i 2,537.75, CAPITOLUL 5 __Alte cheltuie | 1.1 [Lucrari de constructii pentru organizarea | |santierului CAPITOLUL & pentru darea in exploatare

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR.

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii iulie 2008 Studiul de Fezabilitate pentru Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina) din Timişoara, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi. Parcul Carmen Sylva (Doina) este situat în Cartierul Elisabetin, în spatele fostului Spital de Ortopedie. Harta oraşului Timişoara din 1900, menţionează prezenţa în vecinătatea căii ferate Timişoara – Buziaş, ce traversa atunci cartierul Elisabetin, a unui teren în formă de triunghi, ocupat cu vegetaţie lemnoasă, denumit: ”Erzebet Liget”. Această zonă a cartierului Elisabetin, ce înconjura această pădurice, era aproape în totalitate neconstruită.

Prima menţiune în legătură cu amenajarea aici a unui parc, indică anul 1912, când se introduc numeroase răşinoase. Planul oraşului din 1936 atestă existenţa aici a „Parcului Carmen Sylva”.

După vârsta arborilor se constată o introducere masivă de exemplare de arbori după 1940. Exemplarele bătrâne, rămase probabil de la primele amenajări sunt foarte puţine – cca. 30 – dintre care se remarcă 6 exemplare de stejar

La ora actuală reţeaua de alimentare cu apă este inexistentă, fiind necesară efectuarea unui foraj şi instalarea unui sistem de irigare prin aspersiune. Îmbrăcămintea bituminoasă a aleilor este degradată de creşterea rădăcinilor arborilor.

Suprafaţa totală de amenajat a parcului este de 19.324 mp, din care suprafaţa gazonată este de 15.284,52 mp, se vor planta 1061 arbori şi arbuşti.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi, propunem comisiilor de specialitate aprobarea Studiului de Fezabilitate Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina) Timişoara în valoare de 2.835.300 lei conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1