keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 355/29.09.2009 privind aprobarea propunerii de aplicare şi depunere la Ministerul Mediului a documentaţiei de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare Parc Carmen Sylva (Doina)" din Municipiul Timişoara în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobării susţinerii financiare şi mandatării primarului pentru semnarea documentelor cererii de finanţare şi semnării contractului de finanţare

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 355/29.09.2009
privind aprobarea propunerii de aplicare şi depunere la Ministerul Mediului a documentaţiei de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare Parc Carmen Sylva (Doina)" din Municipiul Timişoara în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobării susţinerii financiare şi mandatării primarului pentru semnarea documentelor cererii de finanţare şi semnării contractului de finanţare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-22328/22.09.2009 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învaţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 553/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederilor Ordinului Ministrului Mediului nr. 1107/20.08.2009 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.998/2008 - pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera a) şi c), alin. (4) litera a) şi f), alin.(6) lit. a) pct. 9 şi 10 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi şi depunerii la Ministerul Mediului a dosarului de finanţare cuprinzând documentaţia privind obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din Municipiul Timişoara, conform Studiului de Fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 553/16.12.2008, prin care se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara, prevăzuţi în Anexă.


Art.2: Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului în suprafaţă de 19.324 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 2-Timişoara, număr cadastral 11812/a/1, aparţinând domeniului public, inclus în Anexa nr.2 " Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara" din Hotărârea Guvernului nr. 977/05.09.2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, la poziţia 144 pentru realizarea proiectului "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara.


Art.3: Întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.


Art.4: Se împuterniceşte domnul Gheorghe Ciuhandu în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării cererii de finanţare şi a documentelor dosarului de finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi privind obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara precum şi pentru semnarea şi încheierea la termenul prevăzut a contractului de finanţare.


Art.5: Se aprobă susţinerea financiară din surse proprii, din bugetul local al Municipiului Timişoara cu suma de 2.374, 01 mii lei, reprezentând contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile nefinanţate din Fondul pentru mediu precum şi a sumelor incluse în categoria cheltuielilor neeligibile pe toată durata de implementare a obiectivului de investiţii.


Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara..

Art. 7: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Spaţii Verzi;
- Serviciului Protecţia Mediului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SC2009- 22328/22.09.2009.

REFERAT În conformitate cu Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, unităţile administrativ teritoriale care, prin autorităţile administraţiei publice locale, urmăresc extinderea suprafeţelor de spaţii verzi în localităţi, în calitate de beneficiari ai programului, pot depune spre finanţare nerambursabilă, din Fondul de Mediu, proiecte care vizează îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.

În scopul creşterii suprafeţei de spaţii verzi în municipiul Timişoara, Direcţia de Mediu a demarat o serie de activităţi de elaborare a documentaţiilor şi proiecte tehnice pentru amenajarea de noi spaţii verzi şi de reamenajarea prin modernizare/reabilitare a spaţiilor verzi existente şi care sunt într-o stare de degradare. Aceste activităţi specifice sunt în concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 201/22.04.2008 privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timisoara - "TIMIŞOARA ECOLOGICĂ" şi au la bază obligaţia legală ce revine autorităţilor administraţiei publice locale, de creştere a suprafeţelor de spaţii verzi pe cap de locuitor, la standardele europene, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Autorităţile administraţiei publice locale au astfel obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor (adică 630 ha.), până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp./locuitor (adică 819 ha.), până la data de 31 decembrie 2013. La numărul de locuitori ai Timişoarei, spaţiul verde aferent este de 15,9 mp/cap locuitor.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 553/16.12.2008 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara, conform Devizului general în valoare totală de 3.374,01 lei, întocmit de S.C. „GREEN PROJECT” S.R.L. Iaşi, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la hotărâre.

Realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a parcului Carmen Sylva (Doina) se justifică şi din punct de vedere al necesităţii ridicării aspectului estetic al acestui parc, aflat în stare de degradare, a realizării unor lucrări specificare care să sporească valoarea acestui parc din punct de vedere peisagistic şi încadrarea cu stilul arhitectural al zonei. Un argument în plus îl constituie necesitatea punerii în valoare şi protejării materialului dendrologic din zonă, în special al arborilor plantaţi după anul 1940 - aproximativ 30, din care 6 stejari. Este necesară completarea colecţiei cu arbori şi arbuşti, (1061 bucăţi) cu valoare dendrologică şi botanică ridicată, dar rezistente la condiţii de mediu şi

icroclimat specific urban. m În susţinerea necesităţii promovării obiectivului de investiţie „Modernizare Parc Carmen Sylva (Doina)” din municipiul Timişoara este şi funcţia ecologică şi recreativă a acestui obiectiv de investiţii, dat fiind faptul că, după reabilitare, locuitorii de toate vârstele ai cartierului Elisabetin - copii, tineri adulţi şi bătrâni vor beneficia de posibilitatea jocului, promenadei, relaxării şi petrecerii timpului liber într-un mediu curat, plăcut şi civilizat, reamenajat potrivit standardelor şi cerinţelor legale privind protecţia mediului.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere motivele expuse mai sus, şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 1107/20.08.2009 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,

PROPUNEM:

1. Aprobarea aplicării la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi şi depunerii la Ministerul Mediului a dosarului de finanţare cuprinzând documentaţia privind obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara, conform Studiului de Fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 553/16.12.2008, prin care se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara, prevăzuţi în anexă; 2. Acordul pentru punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara. în suprafaţă de 19.324 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 2-Timişoara, pentru realizarea proiectului "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara. 3. Asumarea angajamentului privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; 4. Împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării cererii de finanţare şi a documentelor dosarului de finanţare în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi privind obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina)" din municipiul Timişoara; 5. Împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării şi încheierii la termenul prevăzut a contractului de finanţare; 6. Acordul pentru asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare la realizarea proiectului cu suma de 350.000 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, precum şi a sumelor incluse în categoria cheltuielilor neeligibile.

VICEPRIMAR,

ADRIAN ORZA D

IRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU PROTECŢIA MEDIULUI, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI,

ADRIAN BERE – SEMEREDI DIANA – MIHAELA NICA ŞEF BIROU AVIZE ŞI CONTROL POLUARE, CONSILIER,

DAN – LUCIAN MIRCEA IUDIT BERE – SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI