keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54

27.02.2007

Hotararea Consiliului Local 49/27.02.2007
pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-4123/20.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 111/28.03.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A. Iimbroane nr. 54.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea devizului general în valoare de 1.758.033,04 lei cu TVA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006, cu suma de 2.423.575,94 lei cu TVA conform proiectului de execuţie nr.1506/2006, întocmit de SC" BAU PROIECT" SRL, cu devizul general din Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Club_1_Mai.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. Sc2007-4123/20.02.2007 dr.ing.Gheorghe Ciuhandu R E F E R A T

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL.111/03.08.2006 pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A. Imbroane

nr.54. Clădirea D+P+1E (fost Club 1 Mai) este situată în Timişoara pe str. A. Imbroane nr.54 şi in bugetul local, la cap.61.02.03 – Ordine publică, există fonduri aprobate pentru realizarea reabilitării clădirii D+P+1E pentru Direcţia Poliţia Comunitară, cu propunere de realizare a execuţiei pe parcursul anilor 2007-2008, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop. Priectul a fost executat de către SC”BAU PROIECT”SRL iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 4.181.608,98 lei cu TVA, în loc de 1.758.033,04 lei cu TVA cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 2.423.575,94 lei cu TVA. Din documentaţia de proiectare se concluzionează următoarele:

Datorită degradării si a uzurii fizice, spaţiul situat pe str. A. Imbroane nr.54 nu mai corespunde cerinţelor noi, fapt ce a implicat schimbarea soluţiei tehnice conform noului proiect.

Astfel se propune construirea unui nou edificiu cu regimul de înălţime D+P+1E +E parţial. Construcţia nouă va fi prevăzută cu toate dotările şi instalaţiile necesare. Pe str. A. Imbroane nr.54 este prevăzută parcare pentru autoturisme şi sunt necesare amenajarea unor rampe de acces pentru persoane cu handicap fizic Eşalonarea investiţiei : 2007-2008 Durata de realizare a investiţiei: 12

P r o p u n e m: 1. Suplimentarea devizului general în valoare de 1.758.033,04 lei cu TVA, aprobat prin HCL.111/03.08.2006, cu suma de 2.423.575,94 lei cu TVA conform proiectului de execuţie nr.1506/2006, întocmit de SC" BAU PROIECT" SRL, cu devizul general ataşat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Sing. Pauliean Gama Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: Deviz_-_Club_1_Mai.pdf

-ANEXA- LA HOTARAREA NR……………………………

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV – REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI DIN TIMISOARA STR. A.IMBRIOANE NR.54

- privind cheltuielile necesare executarii lucrarii CAPITOLUL 1. Cheltuieli expertizare si asistenta tehnica 1.1. Studii de teren,geo,topo: 1.000,00(RON) lei 1.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri: 2.822,54(RON) lei 1.3. Expertiza tehnica,detalii de executie, avize: 141.127,15(RON) lei 1.4. Cosultanta, asistenta tehnica : 14.112,72(RON) lei TOTAL : 159.026,41(RON) lei CAPITOLUL 2. Cheltuieli de baza

2.1.DO1. Infrastructura 288.891,10(RON) lei 2.2.DO2. Structura de rezistenta 467.947,70(RON) lei 2.3.DO3. Lucrari arhitectura 1.422.923,60(RON) lei 2.4.DO4. Hidranti interiori 115.061,35(RON) lei 2.5.DO5. Instalatii climatizare 294.404,75(RON) lei 2.6.DO6. Instalatii termice 56.704,61(RON) lei Centrala termica 134.270,97(RON) lei 2.7.DO7. Instalatii electrice 393.619,59(RON) lei 2.8.DO8. Instalatii sanitare 200.716,68(RON) lei

TOTAL (fara T.V.A.): 3.380.321,49(RON) lei

T.V.A 19% 642.261,08(RON) lei TOTAL : 4.022.582,57(RON) lei

TOTAL GENERAL: 4.181.608,98(RON) lei

2. DURATA DE REALIZARE A CONSTRUCTIILOR Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare a lucrarilor se estimeaza la 12 luni.

3.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 3.1. Valoare totala a lucrarilor 3.615.540,67(RON) lei

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma ÎNTOCMIT, Sing. Pauliean Gama Red. PG Dact. MH Ex.2.