keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 431/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 -24377/01.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr.12, str. Axente Sever nr.10, în valoare de 1.285.479,65 Lei,conform proiectului nr.387/2007 întocmit de SC "ARHITECTURE DESIGN" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Grad._PP12.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2007- REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE ŞI REABILITARE "la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 Grădiniţa nr. PP12 este situată în Timişoara ,str. Axente Severnr.10 unde îşi desfăşoară activitatea mai multe grupe cu program prelungit şi cuprinde preşcolari cu vîrste cuprinse între 3 şi 7 ani.

Având în vedere că imobilul unde îşi desfăşoară activitatea învăţămîntul preşcolar din zonă este insuficient pentru numărul mare de copii din zonă , s-a dovedit ca necesară extinderea grădiniţei , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei săli de mese şi a blocului alimentar prin extinderea în curte a clădirii vechi .Prin acest studiu de fezeabilitate se urmăreşte suplimentarea şi modernizarea grupurilor sanitare existente prin faptul că se extind spre curte. Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcţie in regim S+P în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 840,00mp iar suprafaţa nou construită de 200,00mp . La parter construcţia veche cuprinde 9 săli de clasă ,2 birouri,un antreu de acces în grădiniţă ,două holuri ,2 grupuri sanitare mici,o bucătărie 3 depozite si o sala de sport. Constructia noua va cuprinde ca nivel parter şi va o sală de mese cu o S= 86,11mp,două spălătoare cu S=14,67 mp un vestiare cu S=6,35mp,un WC cu S=1,75mp ,un depozit cu S= 6,44mpşi un oficiu cu S= 5,61mp . Din vechea bucătărie în suprafaţă de 20,00 mp se va amenaja o spălătorie şi o uscătorie. Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ARHITECTURE DESING”SRL si pus la dispozitia conducerii Grădiniţa PP 12 cu titlul gratuit.

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008 Durata de realizare a investiţiei: 18 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ EXTINDERE ŞI REABILITARE "la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 în valoare de 1.285.479,65 LEI întocmit de SC’ ARHITECTURE DESING ”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma CONSILIER, Ing.Gabriela Danciu

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "EXTINDERE ŞI REABILITARE "la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 DEVIZUL GENERAL 4.2 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE 74.559,00 LEI 4.3 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 695.883,00 LEI 4.7 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 309.793,00 LEI TOTAL FĂRĂ TVA 1.080.235,00 LEI TVA 205.244,65 LEI TOTAL CU TVA 1.285.479,65 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI Valoare de investiţie este de 1.285.479,65 LEI Eşalonarea investiţiei : Proietare –2007 Execuţie –2007- 2008 durata de realizare a investiţiei :18 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma CONSILIER ing. Gabriela Danciu