keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 418/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. JOSE SILVA"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 418/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. JOSE SILVA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 - 17363/01.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. (2), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Jose Silva", conform proiectului nr. SC 2006 - 13152/542 întocmit de SC Apecc , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._J._Silva.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STR. JOSE SILVA”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare Strada Jose Silva este amplasată în zona de sud a municipiului. Strada supusă modernizării este delimitată de străzile Mureş şi Lidia.

În situaţia actuală, strada Jose Silva are o structură rutieră din balast si piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, pietruirea fiind executată la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune este amplasată subteran pe partea stângă (în sensul numerotării caselor).

Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată pe partea dreaptă, aerian, pe stâlpi din beton, iluminatul stradal nefiind asigurat sub nicio formă. În acelaşi timp pe stradă există şi stâlpi din lemn destinaţi susţinerii diferitelor reţele.

Descrierea funcţională şi tehnologică Datorită faptului că această stradă este amplsată într-o zonă rezidenţială, se propune

ca viteza de circulaţie să fie restricţionată la 30 km/h. Strada Jose Silva este concepută ca stradă modernizată cu două benzi de circulaţie de

câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute). Caracteristicile principale ale construcţiilor

În plan, axa străzii Jose Silva este un singur aliniament având o lungime de 212 m. Intersecţia dintre strada Jose Silva şi str. Mureş a fost realizată în cadrul proiectului

de amenajare a străzii Mureş. Datorită amplasării deficitare a bordurii de pe partea dreaptă a străzii Jose Silva, care a condus la diminuarea lăţimii părţii carosabile de la 6,00 m prevăzuţi în proiect la 5,45 m, s-a prevăzut mutarea bordurii astfel încât să fie satisfăcută lăţimea proiectată.

În profil longitudinal strada este amplasată în palier. În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 6,00 m (conform STAS

10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 %. Trotuarele, amplasate pe ambele părţi ale străzii, au lăţimea variabilă cuprinsă între 1,20 m şi 1,40 m, cu o pantă transversală de 2,0%.

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare sunt preluate de către rigolele prefabricate din beton, amplasate pe ambele părţi la bordură şi dirijate spre gurile de scurgere pozate la bodură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m.

În vederea facilitării accesului la proprietăţile din zonă, s-a prevăzut amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe această stradă amenajarea de spaţii verzi amplasate între bordură şi trotuar este posibilă numai parţial.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi la intersecţia cu str. Mure şi pentru trecerea de pietoni . Deasemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate

.

Lucrările rutiere proiectate însumează: Parte carosabilă 1275 m2; Trotuare 710 m2; Borduri 422 m Accese 29 buc Spaţii verzi 80 m2

Structura constructivă Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; - 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; - 15 cm fundaţie din piatră spartă; - 20 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură:

- 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip de poză; - 10 cm balast stabilizat cu ciment; - 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton.

În zona carosabilă apele meteorice vor fi dirijate spre rigolă şi gurile de scurgere prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale. Gurile de scurgere, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare Strada Jose Silva” este estimată la 407 397 RON, reprezentând 114 824 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare Strada Jose Silva” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa_-_SF_Str._J._Silva.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.SC 2006 – 13152/542 “Amenajare Strada Jose Silva” Timişoara” întocmită de S.C. Apecc, principalii indicatori tehnico- econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 407397RON(114824euro) din care construcţii montaj: 351180 RON (98980 euro) Durata de realizare a investiţiei: 4,0 luni Capacităţi:

Parte carosabilă 1275 m² trotuare 710 m² accese 29 buc borduri 422 m spaţii verzi 80 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing.IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._J._Silva.pdf

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Jose Silva 1

4. DEVIZ GENERAL (conform HG 1179/2002) privind cheltuielile necesare realizării AMENAJARE STR. JOSE SILVA în RON şi EURO la cursul EURO/RON - BNR din data de 01aug 2006 EURORON 3548 Denurnirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (inclusi TVA) Din care supusă procedurii Nr. cheltuieli Tatal de achiziție publică RON EURG | RON EURO T 7 3 4 5 5 PARTEAT CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului T.T[Obținerea terenului 0 = E T.Z [Amenajarea terenului 0 0 0 0 T3 [Amenajări pentru protecția mediului 51317 T45 51317 T45 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor Ţ RE RUE a o o o necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 [Studii de teren 1.154,40 484| 7754.40 184| 3 Z|Obținerea de avize, acorduri şi autorizații 500.00 141 E E 3 3 [Proiectare şi engineerig 1465 3-4 |Organizarea procedurilor de achiziție publică 5803.401.636 E 3.5|Consultanță 0 E E 35 [Asistență tehnică 144749| 354| 4437 45| 1254] CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 [Construcții şi instalați 342.114.25[ 86.425 347.114.25| 86.135 T-Terasamente 33306. 8560 5353. 506.10[ 9566 2 Suprastructură drum 766.276 00| 75.599| 766.276 00| 75.593 3-Lucrări accesorii 40560 19| 11.437|__40.560.18[ 11.437] 42 |Vontaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 „ a echipamente tehnologice şi funcționale E E E E |cu montaj 4.4 [Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 45 [Dotări sTE[ 1535.59) 5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 [Organizare de şantier TT57400[ 3375 11874.00 3375 5.1.1. Lucrări de construcţii 855286| 241| 8.55286| 2411 5.1.2, Cheltuieli conexe organizării şantierului 3471.14) 3421.14 364 5.2 |Cornisioane, taxe, cote legale, costuri de 1287 — finanțare, 5.2.1, Comisioane, taxe şi cote legale 156534| 287| E - ISC 0,8% din C+M 2805.44 753 E | CSC 0,5% din C+M 1.155,50 EEE E 5.23, Costul creditului 0 E 5.3 |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1854876| 5278 =

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Jose Silva 2

Valoare (inclusiv TVA) Denumirea capitalele și subcaptllr de n Din sare supă rca RON EURG | RON EURO T 7 3 4 5 5 CAPITOLUL & Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0 E E 6.2|Probe tehnologice 0 E E TOTAL 407.397, 106.533| din care C+M 351.180,32[_96.980|351.180,32|_98.950| PARTEA a l-a [Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor |fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiție 0 NE - PARTEA a lll-a [Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție 0 NE - TOTAL GENERAL 407.397,26| 114.824] 377.979.75| 106.533| din care C+M 351.180,32| 96.980] 351.180,32| 96.950)

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Jose Silva 3

4.2.Defalcarea conținutului capitolelor devizului general (numneratare conform capitole deviz) (19% T-V.A. inclus) + |[Pheltuieli pentru obținerea şi amenajarea __|terenului 1.1 [Obținerea terenului RON 1.2 Amenajarea terenului [RON 1.3. |Amenajări pentru protecția mediului [RON 2. |Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare ___ |obiectivului ___]|- nu este cazul PTT [RON 3. |Chettuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 |Studii de teren 1754.40] [RON _ topo 254 40) [RON geo T500.00 RON __|- hidro 0 [RON 37 [Obținerea de avize, acorduri şi autorizați | 500.00] [RON - avizul ROMTELECOM 60.00 RON - avizul ELECTRICA 60.00 RON - avizul DISTRIGAZ NORD 60.00 RON - avizul RA. AGUATIM 60.00 RON - avizul COLTERM 60.00 - avizul RATT. 60.00 - acordul de mediu 50.00 RON - aviz Poliția Rutieră 50.00 RON |- certificatul de urbanism [RON ___]- autorizație de construcție [RON 33 |Proiectare şi engineerig [RON studiu de fezabilitate 6307.00) RON roiect tehnic + caiet de sarcini + detalii de A 9.188 .87 [RON | verificare de proiect (4% din PT+CS+DDE) 366,75 [RON 74 organizarea procedurilor de achiziție publică | ssosar| [RON 35. |Consultanță __ |- consultanță pt SPF, studiu de piață, evaluare [RON 3.6 Asistență tehnică [RON - asistență tehnică (0,3% din investiția de bază) 1.026,34 RON |- urmărire execuție prin inspectori de şantier (1,0% din investiția e bază) 7 E SEE 4 _|Chettuieli pentru investiția de bază 4.1 |Construcții şi instalații | 42114.29] [RON 1 -Terasamente 33308.10) RON 2 - Suprastructură 268 276.00 RON 3 - Lucrări accesorii 40560.19 RON 2 - Sernnalizare 0.00 [RON

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Jose Silva 4

| = mn = en = Montaj utilaj tehnologic ___ |. nu este cazul PTT RON Utilaje, echipamente tehnolagice şi funcționale — |cu montaj |- nu este cazul PTT [RON Utilaje fără montaj şi echiparnente de transport nu este cazul PTT [RON Dotări |- indicatoare de circulație, seranalizări | 133309] [RON |Alte cheltuieli [Organizare de şantier 3,5 % TIS) [RON 5.1.1. Lucrări de construcții 25 % 8.552,86 [RON 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz. Şantier 1,0 % 3421,14 [RON Comisioane, taxe, cote legale, costuri de | asosaa finanțare RE 5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 4.565,34| [RON - ISC 0,8% din C+M cap 1,2+1,3+2+4.1+4.2+51.1 2.803,44 [RON - CSC 0,5% din C+M cai UTIL 1.755,80 RON 5.2.2. Costul creditului a [RON [Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 1545.76] [RON Cheltuieli pentru darea în exploatare Pregătirea personalului de exploatare RON Probe tehinologice 1 [RON