keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 386/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-023313/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor , Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.546/28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara;
În conformitate cu Ordinul 1772 din 22.09.2006 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1366/2006 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 23 din Hotărârea Guvernului 1735/2006 reprezentând Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din municipiul Timisoara", conform proiectului P14/2007 întocmit de SC DOSETIMPEX , având indicatorii tehnico-economici prevazuti în Anexă, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2:Finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor se asigură astfel:
a) 33% din bugetul local
b) 34% din bugetul de stat
c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Asociaţiei de Proprietari - Aleea Martir Octavian Ţintaru nr.1;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 TEL. 408-374 / Referat

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare termică bloc nr.36 Aleea Martir Octavian Ţintaru nr.1” Municipiul Timişoara

Conceptul dezvoltării durabile în domeniul alimentării cu energie termică a localităţilor presupune aplicarea unor soluţii tehnice performante capabile să asigure condiţii normale de viaţă comunităţii în condiţii de rentabilitate economică şi eficienţă energetică. Conservarea mediului fără a afecta echilibrul ecosferei şi accesul generaţiei viitoare la resursele energiei primare rămâne un deziderat pe termen lung având în vedere că în toate procesele de transformare a energiei, mediul este afectat. Substanţele care rezultă din aceste procese poluează chimic, electric, magnetic şi chiar sonor sau vizual mediul.Modul de rezolvare al acestei probleme este prevăzut în convenţii internaţionale, directive ale UE şi în strategiile de dezvoltare locale sau şi naţionale.O izolare mai bună a clădirilor, un randament superior al instalaţiilor interioare înseamnă implicit consum de energie redus şi mai puţine emisii poluante mai ales dacă energia se obţine din arderea combustibililor fosili. Acţiunile întreprinse în vederea formării unui cadru instituţional şi legislativ pentru inventarierea şi diagnosticarea termică a fondului construit de locuinţe, realizarea lucrărilor de reabilitare termică precum şi asigurarea fondurilor necesare concretizării acestor acţiuni reprezintă un demers necesar pentru a face posibilă declanşarea acţiunilor de modernizare termo-energetică a clădirilor.

Apariţia legii nr. 260/2006 şi H.G. 1735/ 2006 care reglementează instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe condominii construite în perioada 1950-1990 a creat cadrul legislativ necesar elaborării de către guvern a programelor anuale de acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor. Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit reprezintă, în sensul legislaţiei din domeniu, operaţiunile realizate în scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice. Consiliul Local Timişoara prin H.C.L. nr.546/2006 a aprobat includerea în programul de reabilitare termică iniţiat de guvern pentru anul 2006 a blocului de locuinţe situat în Timişoara Alea Martir Octavian Ţintaru nr.1 pentru care în conformitate cu legea nr.260/2006 s-au efectuat primele două etape de intervenţie:

- auditul energetic al clădirii ; - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurătorilor specificate în auditul

energetic. Elaborarea studiului de fezabilitate ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare

termică s-a efectuat de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., persoană juridică autorizată,cu respectarea măsurilor legislative privind atribuirea contractelor de achiziţie publică ( OUG 34/2006) şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Fondurile necesare finanţării lucrărilor de execuţie pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programele anuale se asigură în proporţie de 34% din alocaţii de la bugetul de stat, 33% din sume aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi 33% din fondul de reparaţii

al asociaţiei de proprietari sau alte surse legal constituite. Finanţarea cheltuielilor privind auditul energetic şi a celor două etape ale proiectării se realizează din alocaţii de la bugetul de stat.

Clădirea care face obiectul studiului face parte dintr-un ansamblu de clădiri care au un grad mediu de confort, amplasate într-un cartier de locuinţe important al municipiul. Imobilul prezintă degradări avansate ale tencuielilor care protejau rosturile dintre panourile prefabricate ceea ce a dus la compromiterea izolaţiei în zona menţionată şi apariţia punţilor termice. Încălzirea a fost dimensionată iniţial în sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier. Datorită modificării standardelor de confort termic a deteriorării izolării rosturilor şi a scăderii randamentului instalaţiilor interioare s-a ajuns ca locuinţele să fie încălzite nesatisfăcător .

Acoperişul clădirii este avariat, reparaţiile repetate ale hidroizolaţiei nu au respectat tehnologiile agrementate, deflectoare de vapori nu mai există şi coşurile de ventiaţie sunt parţial degradate.

Tâmplăria exterioară prezintă defecte şi degradări lucru explicabil având în vedere vechimea construcţiei.

Factorii menţionaţi mai sus duc la concluzia necesităţii reabilitării clădirii în ansamblul ei, ca urmare propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind „Reabilitare termică bloc nr. 36 Aleea Martir Octavian Ţintaru nr.1 din Municipiul Timişoara” conform proiectului Pr. Nr. 14/2007 întocmit de S.C.DOSETIMPEX S.R.L.

Principalii indicatori tehnico –economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate sunt :

-aria desfăşurată totală 3264 mp; -nr. de apartamente a imobilului 55; - valoarea totală a investiţiei 944.129, 98 lei din care construcţii montaj 861.707,52 lei ; -durata de execuţie 6 luni; - reducerea consumurilor energetice cu 40,8%. în condiţiile standart de confort termic.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DUMITRU ANDOR SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI DAC/ RED IB

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA Nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea termică a blocului nr. 36, Aleea Martir

Octavian Ţintaru, nr. 1”. Valoarea totală a investiţiei: 944.129,98 RON 285.503,03 EUR

1. Din care construcţii montaj: 861.707,52 RON 260.578,64 EUR utilaj:

2. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni, anul calendaristic 2007-2008 3. Capacităţi: 55 apartamente reabilitate termic

3264 mp Arie desfăşurată totală 4. Indici de investiţii:

- investiţie specifică totală: 17.166,00 RON/apt. 5190,96 EUR/apt. 289,26 RON/mpAd 87,47 EUR/mpAd

- investiţie specifică la nivel de deviz pe obiect: 15.667,41 RON/apt. 4737,79 EUR/apt. 264,00 RON/mpAd 79,83 EUR/mpAd

- idem, exclusiv TVA: 13.165,89 RON/apt. 3981,34 EUR/apt.

5. Reducerea facturii energetice: 40,8%

ŞEF SERVICIU ENERGETC IOAN ZUBAŞCU