keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 546/28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 546/28.11.2006
privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-23431/21.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit.a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, modificată şi aprobată prin Legea nr260/2006;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă includerea în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre;

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Tabel_-_Reabilitare_termica.pdf

Sistemul constructiv al pereţilor exteriori

Adresa imobil

Anul construirii

Regim înălţime S+P+nE

Nr.

ap.

Arie construită

desfăşurată -mp-

Panouri mari Zidărie

Nr. şi data Hotărârii Adunării

Generale a proprietarilor

privind reabilitarea termică a clădirii de

locuit

Observaţii (existenţa, după

caz, a unor factori cu efecte

agravante asupra igienei şi sănătăţii oamenilor:igrasie,

mucegai, faţade/terasă

degradate, pierderi agenţi termici în

subsol, etc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Calea Şagului nr 41-43

1970 S+P+10E 88 9000 X - 42 / 01.04.2006

Faţadă degradată Pierderi agent termic subsol

Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10

1976 S+P+10E 88 9250 X - 18.04.2006 Infiltraţii prin tavan, faţadă degradată, pierderi căldură etc.

Aleea Martir Octavian Ţintaru nr 1

1971 S+P+4E 55 5440 X - 2 / 21.06.2006 Pierederi agent termic , mucegai, faţadă degradată

Str. Titan nr.6 –Tapia nr 13

1968 S+P+4E 50 6000 X - 4/06.07.2006 Faţadă şi şarpantă degradată,instalaţii vechi şi neizolate,mucegai etc.

Str Hărniciei nr.3

1969 P+4E 60 5800 X - 01/28.01.2005 Faţadă degradată, pirderi de agent termic, acoperiş deteriorat.

Str. Stelelor nr. 6

1972 S+P+10E 44 6000 X - 01/28.03.2006 Faţadă degradată, igrasie mucegai etc.

Atasament: Referat_-_Reabilitare_blocuri.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a

unor blocuri de locuinţe –condominii din municipiul Timişoara

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit este una din priorităţile actuale atât pe plan mondial cât şi pe plan naţional fiind inclusă atât în Strategia Naţională din domeniul eficienţei energetice cât şi în Strategia Naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate.

În 23 iunie 2006 a fost aprobată Legea nr. 260 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.

Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură procentual după cum urmează:

a) 34% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor ,Construcţiilor şi Turismului;

b) 33% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;

c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.

Finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în care se derulează programele de reabilitare termică.Contractarea expertizării şi auditului energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, nominalizate în programele anuale, se face de către coordonatorii programelor anuale (primarii municipiilor,oraşelor şi comunelor), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

2

Una din condiţiile de eligibilitate pentru stabilirea priorităţilor la nivel naţional privind întocmirea programelor anuale de reabilitare termică este existenţa hotărârii Consiliilor Locale de includere a blocurilor de locuinţe –condominii în programele anuale.

Având în vedere solicitările asociaţiilor de proprietari care întrunesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin acte normative (existenţa hotărârii adunării generale a proprietarilor, existenţa fondului de reparaţii) şi criteriile tehnice de selecţie (vechimea şi starea tehnică clădirii, soluţia constructivă, zona climatică, regimul de înălţime etc.) propunem includerea în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a următoarelor blocuri:

Sistemul constructiv al

pereţilor exteriori

Adresa imobil

Anul construiri

i

Regim înălţime S+P+nE

Nr .

ap.

Arie construită desfăşurat

ă -mp-

Panour i mari

Zidări e

Nr. şi data Hotărârii Adunării

Generale a proprietarilo

r privind reabilitarea termică a clădirii de

locuit

Observaţii (existenţa, după

caz, a unor factori cu efecte

agravante asupra igienei şi

sănătăţii oamenilor:igrasi

e, mucegai, faţade/terasă degradate,

pierderi agenţi termici în

subsol, etc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Calea Şagului nr

41-43

1970 S+P+10E 88 9000 X - 42 /

01.04.2006

Faţadă degradată

Pierderi agent termic subsol

Calea Alexandru Ioan Cuza

nr. 10

1976 S+P+10E 88 9250 X - 18.04.2006

Infiltraţii prin tavan, faţadă degradată,

pierderi căldură etc.

Aleea Martir Octavian

Ţintaru nr 1 1971 S+P+4E 55 5440 X - 2 / 21.06.2006

Pierederi agent termic ,

mucegai, faţadă degradată

Faţă de cele prezentate anterior propunem iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA

RED/DAC IB

3

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT

privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe –condominii din municipiul Timişoara

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit este una din priorităţile actuale atât pe plan mondial cât şi pe plan naţional fiind inclusă atât în Strategia Naţională din domeniul eficienţei energetice cât şi în Strategia Naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate.

În 23 iunie 2006 a fost aprobată Legea nr. 260 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.

Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură procentual după cum urmează:

d) 34% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor ,Construcţiilor şi Turismului;

e) 33% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;

f) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.

Finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în care se derulează programele de reabilitare termică.Contractarea expertizării şi auditului energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, nominalizate în programele anuale, se face de către coordonatorii programelor anuale (primarii municipiilor,oraşelor şi comunelor), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Una din condiţiile de eligibilitate pentru stabilirea priorităţilor la nivel naţional privind întocmirea programelor anuale de reabilitare termică este existenţa hotărârii

4

Consiliilor Locale de includere a blocurilor de locuinţe –condominii în programele anuale.

Având în vedere solicitările asociaţiilor de proprietari care întrunesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin acte normative (existenţa hotărârii adunării generale a proprietarilor, existenţa fondului de reparaţii) şi criteriile tehnice de selecţie (vechimea şi starea tehnică clădirii, soluţia constructivă, zona climatică, regimul de înălţime etc.) propunem includerea în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a următoarelor blocuri:

Sistemul constructiv al

pereţilor exteriori

Adresa imobil

Anul construiri

i

Regim înălţime S+P+nE

Nr .

ap.

Arie construită desfăşurat

ă -mp-

Panour i mari

Zidări e

Nr. şi data Hotărârii Adunării

Generale a proprietarilo

r privind reabilitarea termică a clădirii de

locuit

Observaţii (existenţa, după

caz, a unor factori cu efecte

agravante asupra igienei şi

sănătăţii oamenilor:igrasi

e, mucegai, faţade/terasă degradate,

pierderi agenţi termici în

subsol, etc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Calea Şagului nr

41-43

1970 S+P+10E 88 9000 X - 42 /

01.04.2006

Faţadă degradată

Pierderi agent termic subsol

Calea Alexandru Ioan Cuza

nr. 10

1976 S+P+10E 88 9250 X - 18.04.2006

Infiltraţii prin tavan, faţadă degradată,

pierderi căldură etc.

Aleea Martir Octavian

Ţintaru nr 1 1971 S+P+4E 55 5440 X - 2 / 21.06.2006

Pierederi agent termic ,

mucegai, faţadă degradată

Faţă de cele prezentate anterior propunem iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe- condominii din municipiul Timişoara DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI RED/DAC IB