keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 385/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-023315/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.546/ 28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara;
În conformitate cu Ordinul 1772 din 22.09.2006 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1366/2006 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 23 din Hotărârea Guvernului 1735/2006 reprezentând Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr.10 din municipiul Timisoara", conform proiectului P15/2007 întocmit de SC DOSETIMPEX , având indicatorii tehnico-economici prevazuti în Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2:Finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor se asigură astfel:
a) 33% din bugetul local
b) 34% din bugetul de stat
c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Asociaţiei de Proprietari - Calea Alexandru Ioan Cuza nr.10;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 TEL. 408-374 /

Referat privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare termică bloc A2 Calea Al. Ioan Cuza nr.

10 Municipiul Timişoara”

Strategia economică a unei dezvoltări durabile impune în mod cert promovarea eficienţei energetice şi utilizarea raţională a energiei la nivel naţional, plecând de la diagnosticul şi definitivarea obiectivelor şi măsurilor necesare, inclusiv a căilor de punere în operă în cazul celor mai importante sectoare de consum final între care cel al habitatului /locuinţelor populaţiei a ajuns să ocupe şi în România un loc primordial (al doilea după industrie din punctul de vedere al ponderii în consumul total final de energie). Consumurile specifice de căldură şi de apă caldă menajeră din România au valori aproximativ duble faţă de cele din ţările Uniunii Europene, ca o consecinţă directă şi emisiile poluante sunt mai mari. Situaţia particulară existentă în România reclamă introducerea, printre priorităţile politicilor guvernamentale, a politicii de creştere a eficienţei energetice la scara întregii societăţi. În acest context acţiunile pentru crearea unui cadru instituţional şi legislativ în vederea inventarierii şi diagnosticării termice a fondului construit de locuinţe, realizarea lucrărilor de reabilitare termică precum şi asigurării fondurilor necesare concretizării acestui deziderat reprezintă un demers firesc şi necesar pentru a face posibilă declanşarea acţiunilor de modernizare termo –energetică a clădirilor de locuit. Apariţia legii nr. 260/2006 şi H.G. 1735/ 2006 care reglementează instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe condominii construite în perioada 1950-1990 a creat cadrul legislativ necesar elaborării de către guvern a programelor anuale de acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor. Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit reprezintă, în sensul legislaţiei din domeniu, operaţiunile realizate în scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice. Consiliul Local Timişoara prin H.C.L. nr.546/2006 a aprobat includerea în programul de reabilitare termică iniţiat de guvern pentru anul 2006 a blocului de locuinţe situat în Timişoara calea Al.Ioan Cuza nr.10 pentru care în conformitate cu legea nr.260/2006 s-au efectuat primele două etape de intervenţie:

- auditul energetic al clădirii ; - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurătorilor specificate în auditul

energetic. Elaborarea studiului de fezabilitate ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare

termică s-a efectuat de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., persoană juridică autorizată,cu respectarea măsurilor legislative privind atribuirea contractelor de achiziţie publică ( OUG 34/2006) şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Fondurile necesare finanţării lucrărilor de execuţie pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programele anuale se asigură în proporţie de 34% din alocaţii de la bugetul de stat, 33% din sume aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi 33% din fondul de reparaţii

al asociaţiei de proprietari sau alte surse legal constituite. Finanţarea cheltuielilor privind auditul energetic şi a celor două etape ale proiectării se realizează din alocaţii de la bugetul de stat. Clădirea care face obiectul studiului este amplasată într-un cartier de locuinţe apropiat de centrul civic al municipiului şi face parte dintr-un ansamblu de clădiri cu un grad mediu de confort. Datorită concepţiei de proiectare iniţiale, a sistemului constructiv şi proceselor de modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor componente, în timp s-au produs o serie de degradări în confortul termic al locatarilor ceea ce a condus la concluzia necesităţii reabilitării termice a clădirii în ansamblul ei.

Ca urmare a celor expuse anterior propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind „Reabilitarea termică bloc.A2 Calea Al.Ioan Cuza nr 10 Municipiul Timişoara” conform proiectului Pr. Nr. 15/2007 întocmit de S.C. DOSETIMPEX S.R.L.

Principalii indicatori tehnico –economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate sunt :

-aria desfăşurată totală 6892,68 mp; -nr. de apartamente a imobilului 88; - valoarea totală a investiţiei 1.409.847,79 lei din care construcţii montaj 1.310.753,52 lei ; -durata de execuţie 6 luni; - reducerea consumurilor energetice cu 49 %. în condiţii standart de confort termic.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DUMITRU ANDOR SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI

DAC/ RED IB

Atasament: Anexa.pdf

A N E X Ă

LA HOTARAREA NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea termică a blocului nr. A2, Calea

Al.Ioan Cuza”. Valoarea totală a investiţiei: 1.409.847,79 RON 426.335,17 EUR

1. Din care construcţii montaj: 1.310.753,52 RON 396.369,264 EUR utilaj:

2. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni, anul calendaristic 2007- 2008

3. Capacităţi: 88 apartamente reabilitate termic 6892,68 mp Arie desfăşurată totală

4. Indici de investiţii: - investiţie specifică totală: 16.021,00 RON/apt. 4.844,72 EUR/apt. 204,54 RON/mpAd 61,85 EUR/mpAd

- investiţie specifică la nivel de deviz pe obiect: 14.894,93 RON/apt. 4.504,20 EUR/apt. 190,17 RON/mpAd 57,51 EUR/mpAd

- idem, exclusiv TVA: 12.516,74 RON/apt. 3.785,04 EUR/apt.

5. Reducerea facturii energetice: 49%

ŞEF SERVICIU ENERGETIC

IOAN ZUBAŞCU