keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 292/13.05.2008 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului''

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 292/13.05.2008
privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului''


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-9491/06.05.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în verdere solicitarea nr.RE2008-001684 din 25.04.2008 a S.C. COLTERM S.A"
Având în vedere Hotarârea Consililui Local nr.137 / 2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate"Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului "
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului ", conform proiectului nr. 04-2008 întocmit de SC Colterm S.A. şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se modifică şi se completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/ 2004.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL _______________________

1. VALOARE TOTALA 2.427.692,49 RON din care: * constructii-montaj 2.381.766,00 RON

2. ESALONAREA INVESTITIEI INV/C+M ANUL I 606.923,12 RON ANUL II 606.923,12 RON ANUL III 606.923,12 RON ANUL IV 606.923,12 RON

3. CAPACITATI : * Putere termica instalata : 8,8 Gcal/h * retele termice 2,35 km

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI 48 luni

5. VOLUMUL ANUAL DE ENERGIE TERMICA LIVRATA 13.173,60 Gcal/an

6. COSTUL ENERGIEI TERMICE 220,66 RON/Gcal

7. PROFITUL NET ANUAL 188950,94 RON

8. RATA PROFITULUI NET 6,50 %

9. VALOAREA ANUALA A AMORTISMENTELOR 97107,70 RON

10. DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI DIN: * profit net ( randul 1/randul 9 ) 12,85 ANI * profit net + amortismente (randul 1/(randul 9 + randul 11 ) ) 8,49 ANI

Director Direcţia Edilitară Şef Serviciu Energetic DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Reabilitare si modernizare retele termice secundare Zona Calea Şagului

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2008 – 9491/06.05.2008

REFERAT privind aprobarea modificării studiului de fezabilitate

"Reabilitare reţea termica secundara zona Calea Şagului"

Având în vedere că în „Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara” aprobat de Consiliul Local în anul 2003 se prevede realizarea unor lucrări de investiţii (retehnologizare, modernizare, reabilitare şi dezvoltare) în sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice care să conducă la reducerea preţului energiei termice furnizată populaţiei. În anul 2004 prin HCLMT nr. 137/30.11.2004 a fost aprobat studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termica secundara zona Calea Şagului" ce prevedea reabilitarea unor tronsoane aparţinând reţelor termice secundare din această zonă. Stabilirea tronsoanelor de reţea termică ce urmau a fi reabilitate s-a făcut pe baza depăşirii duratei normate de viaţă precum şi a numărului de avarii apărute până în acel an. Începând cu anul 2006 o parte din aceste tronsoane de reţea termică au fost executate cu fonduri din bugetul local şi fonduri proprii ale SC Colterm SA. Având în vedere că în perioada sezonului de încălzire 2007-2008 au apărut un număr mai mare de avarii la alte tronsoane de reţea termică decât cel stabilite prin studiul de fezabilitate(datorită influenţei unor factori a căror pondere nu se putea previziona corect, cum ar fi gradul real de uzură interioară a conductelor, influenţa coabitării cu alte gospodării subterane, influenţa factorilor de mediu) se impune modificarea tronsoanelor de reţea termică la care urmează a se efectua lucrări de reabilitare şi realocării resurselor în acest sens. Având în vedere lucrările de reabilitare la aceste tronsoane se vor executa începând cu terminarea sezonului de încălzire şi ţinând seama că se vor reflecta începând cu noul sezon de încălzire în calitatea furnizării energiei termice pentru încălzire şi a apei calde de consum către populaţie; Având în vedere că în noul studiu de fezabilitate se propune doar modificarea unor tronsoane de reţea termică secundară ce urmează a fi executate, valoarea investiţiei conform devizului general din vechiul studiu de fezabilitate si noul studiu de fezabilitate ramânând neschimbate: În studiul de fezabilitate "Reabilitare reţea termica secundara zona Calea Şagului" întocmit de SC Colterm SA şi aprobat prin HCLMT nr. 137/30.11.2004 valoarea investiţiei conform devizului general a fost de 24.270.442,32 mii lei (ROL). În noul studiu de fezabilitate "Reabilitare reţea termica secundara zona Calea Şagului" valoarea investiţiei este de 2.427.692,49 lei (RON), reprezentând 661459,59 EUR la data de 10.04.2008 conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA. Având în vedere adresa S.C. Colterm S.A. înregistrată sub numărul RE 2008-1679 din

FP 53-01, Ver. 1

2

25.04.2008 prin care se solicită modificarea unor studii de fezabilitate privind reţelele termice secundare,

PROPUNEM: 1. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termica secundara zona Calea Şagului" , conform proiectului nr. 04-2008 întocmit de SC Colterm SA. 2. Modificarea şi completarea corespunzătoare a HCLMT nr. 137/30.11.2004. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM