keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 285/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare imobil Sala Capitol (fost Cinema Capitol)" din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 285/13.05.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare imobil Sala Capitol (fost Cinema Capitol)" din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008-8117/15.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit b), si alin. (4), lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare imobil Sala Capitol (fost Cinema Capitol)" din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2, conform Proiectului nr. 88/2007 intocmit de S.C. "EURO CONCEPT INGINERIE" S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2:Termenul de executie a lucrarilor este de 24 luni, cu finantare din bugetul local 2008-2010.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern si Mangementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2008-8117/15.04.2008 REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil Sala Capitol (fost Cinema Capitol) din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2

Cladirea cunoscuta ca si Cinematograful „Capitol”, in prezent Sala „Capitol” pentru Filarmonica

„Banatul” a fost construita in anii 1932-1933 pentru functionarea unui cinematograf modern in orasul Timisoara.

Datorita vechimii constructiei, lipsei lucrarilor de reparatii capitale si influentei in timp a factorilor externi, elementele constructiei au suferit degradari care impun realizarea unor lucrari de reparatii.

Schimbarea functiunii din cea initiala de cinematograf in sediu si sala de concerte pentru Filarmonica „Banatul” atrage dupa sine remodelarea ansamblului in vederea unei functiuni corecte, inclusiv elaborarea de studii acustice si remodalarea salii care nu a fost proiectata pentru acest tip de spectacole.

In vederea rezolvarii operative se propune abordarea lucrarilor in 2 etape distincte: - Etapa I-a(obiectul S.F.): Lucrari de stricta necesitate ce tin de reparatii exterioare si interioare a

elementelor ce duc la degradarea continua a cladirii si refunctionalizari la nivel de birouri, sali de repetitii si introducerea unor spatii de cazare, elemente care tin de buna functionare a noii institutii.

- Etapa a II-a: Lucrari de modelare a salii in urma unui studiu acustic, marirea scenei, refunctinalizarea acceselor si evacuarilor, a circulatiei verticale si spatiilor anexe in conformitate cu noua functiune. Proiectarea lucrarilor propuse in etapa a II-a se va face intr-o etapa ulterioara.

Avind in vedere studiul de fezabilitate-proiect nr. 88/2007 intocmit de S.C. „Euro Concept Inginerie” S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 67.02.03.04-Institutii publice de spectacole si concerte-Lucrari noi.

Esalonarea investitiei: 2008-2010. Durata de realizare a investitiei: 24 luni(8 luni/etapa I-a, 16 luni/etapa a II-a).

P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil Sala Capitol (fost Cinema Capitol) la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2 în valoare de 21.530.287 lei intocmit de S.C. „Euro Concept Inginerie” S.R.L. , cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2008-2010. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma

Avizat: SERVICIUL JURIDIC, Cod. PP-61

ANEXĂ LA H.C.L. NR……………………….. Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reabilitare imobil Sala Capitol (fost

Cinema Capitol) la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2 DEVIZUL GENERAL

6.1 Valoarea totală: 21.530.287 Lei RON

6.2 Durata de realizare (luni): 24 luni(8 luni/etapa I-a, 16 luni/etapa a II-a). 6.3 Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2008-2010

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma

Cod. PP-61