keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 446/03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 446/03.10.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-002231/09.06.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/1998;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara conform Proiectului nr. 205/2005, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură "arh. Crăculeac Mircea", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în CF nr. 139386 Timişoara, Cf nedefinitivă, nr. top A 580/2/1 arabil extravilan, proprietatea beneficiarilor Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara.

Art. 4: Drumurile noi create pe terenul beneficiarilor documentaţiei vor fi publice conform Declaraţiei Notariale nr. 2074 din 08.06.2006 şi vor fi reglementate după aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - Aeroport utilitar Timişoara.
Autorizaţiile de construire se vor putea emite după ce drumurile vor fi publice, conform declaraţiei notariale. La emiterea Autorizaţiei de Construire se vor respecta avizele şi acordurile eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi.

Art. 5: Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara se va introduce în intravilanul municipiul Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii şi va trece în zona B de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau;
-Proiectantului arh. Crăculeac Mircea;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Sit.existenta.pdf

PUZ. LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE i TI, n

Atasament: Reglementari.pdf

17 FUNCTIUNI COMPLEMENTARI BILANT TERITORIAL zone functionale m * 1. LOCUIRE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE | 15690.55. Cr 3 ZONA VERDE 31730 cae 1 STRAZI si ALEI CAROSABILE 2 1228 TOTAL TERITORIU 18200 1 LEGENDA ——— — UNITA DE PROPRIETATE MITA ZONEI STUDIATE INPUZ i PROPUNERE DE PARCELARE [ITI] ZOMADE IMPLANTARE CI PE PARCELA [ZI] ZoNatocunre si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE E) zova vene [ERE] STRAZI SALE CAROSABLE PROPUSE PARCELE PROPUSE PT CONSTRUCTII 18: 10.5 = 104606. 2s as 1 13. 114000 ss 14. S= 114000 ss 15.S= 63500 7.5 16.S= 60500 as 17. S= 60599

Atasament: Incadrare.pdf

d b nm E

Atasament: Referat-PUZ_Torontal-Aeroport.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22006-002231/15.05.2006

R E F E R A T privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire

locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal în zonă avizat prin HCL 95/1998 şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U22006- 002231/02.05.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2694 din 31.05.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau şi a fost elaborată de Biroul Individual de Arhitectură „arh. Crăculeac Mircea”, conform proiect nr. 205/2005.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 18200 mp, şi este înscrisă în CF nr. 139386 Timişoara, Cf nedefinitivă, nr. top A 580/2/1 arabil extravilan.

Terenul studiat în cadrul PUZ “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în zona Torontal, la sud de Aeroportul utilitar Timişoara şi la aproximativ 450 m distanţă de DN 6 Timişoara – Sânnicolau Mare, judeţul Timiş.

Anterior în zonă a fost elaborat un PUD „Zona Torontalului – zona de locuire Aeroport Utilitar” aprobat prin HCL nr. 75 din data de 25.03.2003, iar prezenta documentaţie pentru PUZ “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara este corelată cu acel PUD.

Prin Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara, se propune pe zona studiată parcelarea şi dezmembrarea terenului în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime. Se va realiza o lotizare de 17 parcele cu suprafeţe cuprinse între 700 mp şi 1300 mp, cu fronturile stradale între 13 m şi 22 m.

Circulaţia pe parcele se va asigura printr-o reţea de străzi rectangulare corelată cu prevederile planurilor urbanistice din zonă şi cu Planul Urbanistic Zonal cu caracter director – Timişoara Nord. Drumurile noi propuse se vor trece în domeniul public, conform declaraţiei notariale anexate la documentaţie.

Prin documentaţia prezentată se propune realizarea unei lotizări de 20 parcele, din care Se va asigura necesarul minim de spaţii verzi, conform normativelor, prin realizarea de parcări înierbate sau prin alte soluţii cât şi numărul de locuri de parcare necesare funcţiunii pentru care s-a elaborat această documentaţie, conform Anexei 2 din RGU. Procentul de ocupare a terenului va fi de maxim 30%, iar coeficientul de utilizare a terenului de maxim 1.

• Indicii de construibilitate propuşi sunt: POT maxim = 30 % CUT maxim = 1 Regim maxim de înălţime = P+2E

La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Se va realiza

branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare pe cheltuiala beneficiarilor. Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul

municipiul Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii.

După introducerea in intravilanul municipiul Timişoara, terenul va trece în zona B de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare, conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Aviz Consiliul Judeţean Timiş – nr. R 5256/27.04.2006 Acord Mediu – nr. 1457/12.04.2006 Aviz Principiu – nr. 859/29.11.2005 Aviz Sanitar – nr. 429/C/19.10.2005 Aviz Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă – nr. 825453/28.10.2005

şi nr. 1141/12.10.2005 Aviz Unic – nr. 1551/10.2005 Aviz Comisia de Circulaţie – TH2005-003525/10.11.2005 Avis OCPI Timiş – nr. 262/09.05.2006 Aviz ANIF – nr. 3817/02.11.2005 Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi

funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

P.U.Z. “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR, ŞEF SERVICIU ACC, Ing. Dorel BORZA Ing. Terez KOLOZSI

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P., Dact.2exemplare