Consiliul Local Timisoara

Hotararea 255/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 255/27.06.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2017-009072/ 21.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/04.06.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 05/23.02.2017;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 49/14.12.2016, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3276/15.11.2016, adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 97/05.12.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", Str. Calea Torontalului, Nr. F.N, C.F. 439091, C.F. 439161, C.f. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara, având ca beneficiari pe CAINELLI LUCA, PAROHIA ORTODOXĂ SÂRBĂ MEHALA, BUTUZA CLAUDIU-FLORIN si BUTUZA ANTOANETA CLAUDIA, DRAGOMIR GHEORGHITA-DOINA, PĂCURAR MARIUS LIVIU si ALINA SIMONA, întocmit conform Proiectului nr.188/2015, realizat de SC AC TECTURA SRL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
UTR M3 - POT maxim 55 % ; CUT maxim 2.50; REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM S+P+13E (134,17m);
UTR IS_a - POT maxim 55 % ; CUT maxim 2.80; REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM S+P+4E+Er(22,00m si 25,00m la clădirile pe colţ);
UTR Is - POT maxim 70 % ; CUT maxim 2.80; REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM S+P+4E+Er (22,00m si 25,00m la clădirile pe colţ);
UTR V_s - POT maxim 10 %; CUT maxim 0.20; REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM S+P+1E (7,00m );
UTR V_a - POT maxim 5 %; CUT maxim 0.10; REGIM DE ÎNĂLŢIME MAXIM P(5,00m);
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), accesul auto si pietonal precum si realizarea locurilor de parcare - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-001691/09.06.2016. = 10.84 % - conform Adresei nr. 97/ 05.12.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", Str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 204 200mp este:
Inscris in CF nr. 441330, Nr.cad. 441330, în suprafata de 178.341 mp, proprietar PAROHIA ORTODOXĂ SÂRBĂ MEHALA ;
ˇ Inscris in CF nr. 439161, Nr.cad. 439161, in suprafata de 5005 mp, proprietar CAINELLI LUCA;
ˇ Inscris in CF nr. 439162, Nr.cad. 439162, in suprafata de 5005 mp, proprietar BUTUZA CLAUDIU-FLORIN şi BUTUZA ANTOANETA-CLAUDIA;
ˇ Inscris in CF nr. 439091, Nr.cad. 439091, în suprafata de 9350 mp, proprietar BUTUZA CLAUDIU-FLORIN şi BUTUZA ANTOANETA-CLAUDIA;
ˇ Inscris in CF nr. 441344, Nr.cad. 441344, în suprafata de 1291 mp, proprietar BUTUZA CLAUDIU-FLORIN şi BUTUZA ANTOANETA-CLAUDIA;
ˇ Inscris in CF nr. 441345, Nr.cad. 441345, în suprafata de 5208 mp, proprietar DRAGOMIR GHEORGHIŢA DOINA, PĂCURAR MARIUS LIVIU şi PĂCURAR ALINA SIMONA .

Art. 4: Autorizaţia de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public si asigurarea tuturor utilitatilor necesare functionarii investitiei, în conformitate cu Planul de acţiune asumat, si după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", Str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 01_incadrare_PUG.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A PUZ - zonă mixtă

Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

arh. Nenad Luchin

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

PUG în curs de avizare

PUG Actual

204.200,00 MP

Centrul Istoric

Amplasament studiat

Calea Torontalului

Încadrare în localitate

1:1200

01

01 încadrare

P - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE Ppa - subzonă parcuri, grădini publice, scuaruri existente Ppb - subzonă parcuri, grădini publice, scuaruri propuse Psa - subzonă dotări de sport, agrement, recreere existente Psb - subzonă dotări de sport, agrement, recreere propuse Pdb - subzonă pădure propusă ca pădure-parc Pprb - subzonă plantatii de protectie propuse Pmb - subzonă mixtă propusă: parcuri, sport, agrement GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Gca - subzonă de gospodărie comunală existentă GC - subzonă de gospodărie comunală propusă TE - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARE TEa - zona pentru echipare tehnico-edilitare existentă TEb - zona pentru echipare tehnico-edilitare propusă CC - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE CCra - subzona căi de comunicatie rutiere existente CCrb - subzona căi de comunicatie rutiere propuse CCfa - subzona căi de comunicatie feroviare si constructii aferente ce E CCfi - subzona căi de comunicatie feroviare si constructii aferente ce se converteste în subzonă institutii publice si servicii CCn - subzona căi de comunicatie navale si port propuse S -ZONĂ CU DESTINATIE SPECIALĂ TA - TERENURI AFLATE SUB APĂ �
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri ,P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente 1Sb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente. lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE �
X FI f RA ns < < > < �
o TE TACTIA TEI �
  • 01 incadrare PUG

Atasament: Edilitare.pdf

5.2 20

m 2

C

C

G

C C C C

C

Km

Ax drum Spre CENAD

ST R

. G . A

le xa

nd re

sc u

D.N. 6 D.N. 6 D.N. 6

(asfalt)

(asfalt)

(a sf

al t)

acostament

acostament

Km 560+400m

E

platf. bet.platf. bet. platf. bet.

platf. bet.

LEA

LEA

LEA

panou publicitar

DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII "TOPCONSTRUCT"

C PNR.125

nr.cad. A 521/1/1/1/3 S=4,10ha

nr.cad. A 521/1/1/1/4 S=1,41ha

Calea Torontalului

D E

5 14

H C

n5 26

D e

52 7/

1/ 13

A 580

HC n5

26 De 52

7/ 1/

13

H C

n5 26

H C

n5 26

1

3 4

5

6

7 8

91 0

11 1213

1415 161

7 1819

2021

22 23 24 25 26 2 7

29

30

31

32

33

3435

36

4344

48 26

00

20 52

00

48 26

00

20 52

00

48 26

00

20 52

00

48 26

00

20 54

00

48 28

00

20 54

00

48 28

00

20 58

00

48 30

00

20 54

00

48 30

00

20 56

00

LE A

2

Semafor

Strada Loichita Vasile

Strada Pelbartus

M 3

M 3

M 3

M 3

M 3

M 3

M 3

I s _

A

V aV a

V e

Nr .C

F ș i to

po . 4

39 08

8

S= 77

.09 0,0

0m p

CV CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV H

H

H

H H

H H

H H

H

H

H

GVBRSH

H CV

st r.

G r.

Al ex

an dr

es cu

V a

V s

48 28

00

20 56

00 GN GN

GN GN

GNGN

GN GN

GN

GN

TC TC TC TC

TC TCTC

TC TC

C C C C C

C C

C C C C C C C

C C C C C C C C C

C

C

C

C

C

C

AR AR ARAR

AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR

AR

AR

AR AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR

APAP AP

AP

AP

APAP

AP APAP

AP AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP AP

AP

AP AP AP

APAP

APAP AP

AP

RE RE

RERE

RE

RERE RERE

RE

RE

RE RE RE

RE RE

RE RE

RE

RE

RE RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

AP

I s

ED

DT-AC

DESENAT

Proiect nr. Beneficiar:

Scara:

Amplasament:

Titlu proiect:

Titlu planşă:PROIECTAT

ŞEF PROIECT

nume, prenume semnătura FAZA

Planşa nr. 2016

Data

1 : 1500

PLAN INSTALATII EDILITARE

VERIFICATOR

EXPERT

Nume / Prenumespecificație Semnătura Cerința Raport nr. / Referat nr.

Referat nr:

ing.col.Nicolae Nistor

S. C. Raully Nistor S.R.L. - instalatii în construcţii Timişoara, str.Emil Zola nr. 63; J/35/77/92, C.U.I.:3487408

tel. mob. 0744 392501

ing.col.Nicolae Nistor

ing.col.Nicolae Nistor

LUCA CAINELLI, PAROHIA ORTODOXA SARBA-MEHALA, BUTUZA CLAUDIU ȘI ANTONETA, DRAGOMIR DOINA, PĂCURAR LIVIU ȘI SIMONA

Loc.TIMISOARA str.Calea Torontalului,

jud. Timis

PUZ- zonă mixtă

188/2015

CV

GV

BR SH

LEGENDA

Retea apa rece Retea apa pluviala Retea PVC- canalizare Retea gaze naturale Retea energie electrica Retea telecomunicatii Bazin de retentie

Gura de varsare Camin de vizitare

Separator de hidrocarburi

Hidrant de incendiuH

RE

C GN

AP AR

TC

Atasament: 08_profile_stradale.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A PUZ - zonă mixtă

Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

arh. Nenad Luchin

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

LI M

IT A

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

PR O

PR IE

TA TE

Anexa 6 Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice

[28]

Profil Transversal 67 -lățime 16m

Profil Transversal 68 -lățime 21.5m

LI M

IT A

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

PR O

PR IE

TA TE

Profil Transversal 69 -lățime 29m

64,00

2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 7,50 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,50 7,50 1,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,002,00

Auto Auto

LI M

IT A

P R

O P

R IE

TA TE

Zona verdeTrotuar AutoAutoZona verde + parcare

Pista ciclisti

AutoAuto

LIM ITA P

R O

P R

IE TATE

Zona verde TrotuarAuto Auto Zona verde + parcare

Pista ciclisti

Profil Transversal Calea Torontalului (intre str. Grigore Alexandrescu si DN 6 KM 561+540)

4.000

Zonă verde

HCn 526

8.000

Profil Transversal zonă protecție canal

1.0001.000

Bicicleta

Profile stradale propuse 3.1

-lățime 34m Tin �
Profil Transversal 73 -lățime 35.5m MITA PROPRIETATE ur | za ao | a | sa | am | am 1 _ verde “verde 2000 1.500” 1.500 3500 5500 11500 5500 3500 1500 1.500” 2000 35.500 �
  • 08 profile stradale

Atasament: 07_studiu_altimetrie.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

Timișoara Calea Torontalului

arh. Nenad Luchin

PUZ - zonă mixtă

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective S+P+8E

hale si depozite P+2E

locuinte colective S+P+6E+Er

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective D+P+6E

spitalul municipal D+P+5E

hale P; P+1

zona de locuinte individuale P+1E+M; P+2E+M

S+P+13E

S+P+13E

S+P+13E

S+P+13E

S+P+13E

S+P+13E

S+P+4E+Er

S+P+13E

S+P+1E

S+P+4E+Er

Universitatea de stiinte agricole si medicina

P+6E+M P+4E+M

P+2E

P+4E+M P+2E

HCN 526

DE5 27/1

/13

HCN 526

C

C

C

C

C

2 0 5 8 0 0

483000

C

2 0 5 6 0 0

4830002 0 5 4 0 0

483000

2 0 5 8 0 0

482800

DE5 27/1

/13

2 0 5 6 0 0

4828002 0 5 4 0 0

4828002 0 5 2 0 0

482800

A A A

A A

A

C

2 0 5 8 0 0

4826002 0 5 6 0 0

4826002 0 5 4 0 0

4826002 0 5 2 0 0

482600

HC N 5

26

2 0 5 4 0 0

482400

Suprafata

betonata

Z.V .

Z.V .

su pra

fat a

as fal

tat a

Gr ajd

uri

Gr ajd

uri

Grajduri

Suprafata

betonata

suprafata asfaltata

Zo na

ing rad

ita

A

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

C alea Aradului

C alea Aradului

Calea Torontalului

Calea Torontalului

16

35,5

27

35,5

16

16

16

1616

16

20

64

16

27

Str. Loichiță Vasile

Str. Pelbartus

Str. Loichiță Vasile

Str. Grigore Alexa ndrescu

DE 51

4

A521/1/1/2

DE 51

4

incinta USAMVBT

A521/1/1/2

A521/1/1/1/4

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

scu

16

64

16

16

16

35,5

35,5

16

35,5

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente

Zonă verde ‑ scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Zonă verde cu rol de complex sportiv

Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri individuale dedicate

hale P; P+1

P+2E+M P+1E+M;

D+P+5E S+P+4E+Er

S+P+8E S+P+6E+Er

S+P+13E

2. 60

4. 00

4. 00

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

64,00m 13.4415.00

2. 60

4. 00

4. 00

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 60

4. 00

4. 00

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 60

4. 00

4. 00

2. 61

2. 61

2. 61

3. 85

2. 60

4. 00

4. 00

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2. 61

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

±0.00

-3.55

+ 27.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

cladire existenta

cla dir

e p ro

pu sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

+ 44.4 cladire p ro

pu sa

1

2

3

4

er

0

+ 25.5

cla dir

e p ro

pu sa

1

0

+9.0 1

0

+ 44.4cladire p ro

pu sa

+ 44.4

Studiu altimetrie 07

S+P+13 S+P+13 S+P+13

S+P+4E+ER S+P+1

calea Torontalului

  • 07 studiu altimetrie

Atasament: 06_proprietati.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

Timișoara Calea Torontalului

arh. Nenad Luchin

PUZ - zonă mixtă

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

482400 2 0 5

4

NORD

16

ZONĂ CARE SE CEDEAZĂ PENTRU DRUMURI, TRECE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A BENEFICIARILOR ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULUI

LIMITE PARCELE

PUNCTE RIDICARE TOPO

L E G E N D Ă

DIMENSIUNI PROFILE STRADALE

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ ANALIZATĂ

SUPRAFAŢĂ PARCELĂ 204 200,0 mp 100,0%

45 567,0 mp 22,32%

22 131,0 mp 10,84%

SUPRAFAȚĂ CARE SE CEDEAZĂ PENTRU DRUMURI, TRECE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A BENEFICIARILOR ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULI SUPRAFAȚĂ CARE SE CEDEAZĂ PENTRU PARC ȘI ZONE DE PROTECȚIE, TRECE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A BENEFICIARILOR ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULUI, INTABULATĂ CA SPAȚIU VERDE DE TIP PARC

DIN CARE

SUPRAFAȚĂ CARE RĂMÂNE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A BENEFICIARILOR

136 502,0 mp 66,84%

M3 LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

117 550,0 mp

13 814,0 mp

2 752,0 mp 1,35%

57,56%

6,76%

1,17%

DIN CARE

2 386,0 mp

SUPRAFAȚA TOTALĂ CARE TRECE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A BENEFICIARILOR ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A ORAȘULUI

67 698,0 mp 33,16%

ls INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

LIMITA DE PROPRIETATE - SUBÎMPĂRȚIRE PARCELE

LIMITA DE PROPRIETATE

TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES NAȚIONAL

TERENURI AFLATE ÎN DOMENIU PRIVAT

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA INTRAVILAN TIMIȘOARA

TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL

NUMEROTARE PARCELE (de la 1 la 20)

482400 2 0 5 4 0 0

482600 2 0 5 2 0 0

482600 2 0 5 4 0 0

482600 2 0 5 6 0 0

482600 2 0 5 8 0 0

482800 2 0 5 2 0 0

482800 2 0 5 4 0 0

482800 2 0 5 6 0 0

482800 2 0 5 8 0 0

483000 2 0 5 4 0 0

483000 2 0 5 6 0 0

483000 2 0 5 8 0 0

89 .93

90 .51

90 .60

89 .90

90 .28

89 .81

89 .68

89 .69

89 .90

89 .88

91.37

89 .94

91.36

90.28

90.41

90.04

89.91

89.87

90.22

90.17

90.14

90.07 88.37

88 .47

88 .51

88 .60

90 .84

88 .55

88 .71

89 .85

89 .08 8

9.2 8

90 .12

89 .16

89 .27

89 .32

89 .79

89 .30

89 .45 89

.58

89 .84

89 .41

89 .42

90 .71

89 .43

89 .22

88 .99

89 .06

89 .14

89 .09

89 .00

90 .63

88 .98

88 .93

89 .14

88 .88

88 .78

88 .94

88 .83

88 .46

88 .61

89.44

C

C

C

88 .98

C89.71

88 .8688

.87 88

.80

88 .91

C

89 .09

C89.76

89 .57

C

89.36

C

89 .15

C89.52

88 .90

C

88 .62

90 .54

89 .13

89 .41

89 .46

89 .36

89 .16

89 .11

88 .98

88 .97

88 .87

89 .29

90 .47

89 .88

89 .86

89 .77

89 .67

89 .75

89 .81

89 .62

89 .35

89 .00

88 .82

88 .77

88 .69

89 .06

89 .11

89 .05

89 .07

88 .91

89 .20

89 .16

88 .99

88 .70

89 .05

89 .09

89 .22

89 .41

89 .69

89 .68

90 .35

89 .56

89 .4789

.59 89

.95

89 .70

90 .04

90 .03

89 .87

89 .56

89 .44

89 .24

89 .18

89 .30

89 .58

89 .57

89 .41

89 .31

89 .62

89 .71

89 .45

89 .51

89 .44

89 .35

89 .23

89 .39

89 .60

89 .82

90 .27

90 .37

89 .90

89 .85

90 .33

90 .32

90 .26

90 .37

90 .29

AAA

90 .35

90 .31

90 .33

AAA

C90.10

89 .78

89 .81

90 .11

90 .51

89 .29

90 .56

90 .42

90 .40 C

90 .33

90 .22

90 .17

90 .34

89 .86

89 .93

89 .87

89 .89

89 .89

89 .9089

.79

89 .77

89 .83

89 .94

89 .93

89 .95

89 .97

90 .00

90 .02

90 .01 89

.99

90 .04

90 .03

91.29

90 .19

90 .22

90 .24

90 .24

89 .93

C

90.37

90.43

90.41

90.05

89.85

89.87

90.19

90.19

90.15

90.06

89 .49

89 .97

90 .01

90 .29

90 .72

89 .83

89 .80

89 .43

90 .08

89 .35

89 .41

89 .39

89 .19

89 .33

89 .36

89 .51

89 .25

89 .06

88 .86

88 .68

88 .69

88 .78

88 .30

88 .45

88 .46

89.01

90 .60

88.99

89.63

89.00

89.80

VV

89.60

89.04

88 .69

90 .25

89 .04

89 .35

89 .45

89 .57

89 .45

89 .31

89 .08

89 .07

89 .14

89 .51

89 .40

89 .91

90 .18

90 .17

89 .76

89 .55

89 .38

89 .57

89 .71

89 .58

89 .42

89 .20

88 .90

88 .67

88 .54

88 .50

88 .78

88 .97

88 .88

89 .28

89 .31

89 .05

88 .93

89 .23

89 .29

89 .13

89 .12

89 .29

89 .40

89 .62

89 .65

89 .50

89 .61

89 .93

89 .88

89 .49

89 .38

89 .40

90 .75

89 .07

89 .11

89 .11

89 .11

89 .31

89 .45

89 .43

90 .20

89 .44

89 .41

89 .76

89 .76

89 .72

89 .54

89 .50

89 .34

89 .28

89 .43

89 .60

89 .92

90 .049

0.1 6

90 .16

89 .96

89 .858

9.8 7

89 .86 89

.82 89

.8589 .87

89 .79

89 .86 89

.81

89 .94

89 .90

89 .90

89 .92

89 .92

89 .93

89 .81

89 .88

89 .78

89 .79

89 .78

89 .72

89 .778

9.8 4

89 .87

89 .82

89 .8589

.9389 .90

89 .91

89 .93

89 .93

89 .90

89 .90

89 .91

89 .91

89 .88

A

89 .83

89 .94

89 .94

89 .96

89 .9789

.92 89

.91 89

.86

90 .0890

.20

90 .29

90 .30

89 .71

89 .62

89 .61

89 .63

89 .79

89 .75

89 .95

89 .61

89 .64

89 .56

89 .57

89 .62

89 .65

90 .17

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Zo na

ing rad

ita

suprafata asfaltata

Suprafata b etonata

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Grajduri

GrajduriGr ajd

uri

Gr ajd

uri

su pra

fat a a

sfa lta

ta

Zo na

ing rad

ita

Zo na

ing rad

ita

Z.V .

Z.V .

Suprafata b etonata

Calea Torontalului

Institutul Agronom ic

A521/1/1/1/4

482400

20 52

00

482400

20 54

00

482400

20 56

00

482400

20 60

00

482600

20 52

00

482600

20 54

00

482600

20 56

00

482600

20 58

00

482600

20 60

00

482800

20 52

00

482800

20 54

00

482800

20 56

00

482800

20 58

00

482800

20 60

00

483000

20 52

00

483000

20 54

00

483000

20 56

00

483000

20 58

00

483000

20 60

00

35

34

33 32

31 30

29

28

27

26

25

24

22

23

1819

2021

12

13

14 15

16 17

1

2

3 4

5 6 7

8

9

10

11

incinta USAMVBT

LE A 1

10 kV

tro ns

on Bu

co vin

a-D um

bra vita

LE A 1

10 kV

tro ns

on Bu

co vin

a-D um

bra vita

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

12

14 15

16

18

20

37,00 m LEA 110kW

15 9.8

7

16 .00

14 6.8

9

2.0 4

1.8 4

14 7.3

4

14 3.5

2

48 .55

14 6.6

3

16 .00

17 6.0

6

11. 50

120.28

16.00

78.57

35,50

138.90

16.00

124.58

16 .00

12 7.5

3

32 .36

11. 82

5.12

123.95

16.00

78.56

35.50

134.47

16.00

90.04

16,00

96.74

8.35

187.66

14 6.5

2

16 .00

17 6.4

0

15 9.9

3

C

C

C

C

C

C

A A A

A A

A

C

A

Zo na

ing rad

ita

suprafata asfaltata

Suprafata

betonata

Grajduri

Gr ajd

uri

Gr ajd

uri

su pra

fat a

as fal

tat a

Z.V .

Z.V .

Suprafata

betonata

HCN 5 26

HCN 526

M 3

M 3

M 3

M 3 M 3

M 3

M 3 I s _ A

V s

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

I s

LE A

20 kV

LE A

20 kV

LEA 20kV

V a

Calea Torontalului DN 6

7

17

19

A521/1/1/1/4

A521/1/1/2

incinta USAMVBT

DE 51

4

DE 51

4

Str. Loichiță Vasile

Str. Grigore Alexa ndrescu

DE5 27/1

/13

HC N 5

26

A521/1/1/2

35,5

1616

64

64

16 16

16

16

16

16

20

16

16

16

16

35,5

35,5

DE5 27/1

/13

27

35,5

Str. Loichiță Vasile

Str. Pelbartus

16

35,5

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective S+P+8E

hale si depozite P+2E

locuinte colective S+P+6E+Er

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective D+P+6E

spitalul municipal D+P+5E

hale P; P+1

Universitatea de stiinte agricole si medicina

P+6E+M P+2E

P+4E+M P+2E

Str. Grigore Alexa ndrescu

LIMITĂ INTR AVILAN TIM

IȘOARA

LI M

IT Ă

I N

TR AV

IL A

N T

IM IȘ

O A

R A

LIMITĂ INTR

AVILA N TIM

IȘOAR A

LIMITĂ INTRAVILAN TIMIȘOARA

V a

V a

V e

Circulația terenurilor, proprietăți

1:2500

06

06 proprietăți

  • 06 proprietati

Atasament: 05_mobilare_parcela.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

Timișoara Calea Torontalului

arh. Nenad Luchin

PUZ - zonă mixtă

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

C

C

C

C

C

C

A A A

A A

A

C

A

Zo na

ing rad

ita

suprafata asfaltata

Suprafata

betonata

Grajduri

Gr ajd

uri

Gr ajd

uri

su pra

fat a

as fal

tat a

Z.V .

Z.V .

Suprafata

betonata

DE5 27/1

/13

HC N 5

26

HCN 5 26

HCN 526

DE5 27/1

/13

A521/1/1/1/3

36

B 38

5

12

C

12

14

37

43

8

S+P+13

5

38

7

7

14

38

9

E

A

S+P+13

S+P+13

S+P+13

P

P

36

B

14

12

14

37

14

38

A

S+P+13

S+P+13 38

5

C

43

8

S+P+13

5

38

7

7

9

E

S+P+13

14

S+P+13

B

14

S+P+13

B

14

S+ P+

13

S+P+13

14

S+P+13

S+P+13

S+P+13

S+P+13

S+P+13

S+P+13

S+ P+

13

S+ P+

13 S+ P+

13

14

14

S+P+4E+Er

S+P+4E+Er

S+P+1E

S+P+4E+Er

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

36

B

14

37

14

38

A

S+P+13

S+P+13

36

14

37

14

38

A

S+ P+

13

89 .93

90 .51

90 .60

89 .90

90 .28

89 .81

89 .68

89 .69

89 .90

89 .88

91.37

89 .94

91.36

90.28

90.41

90.04

89.91

89.87

90.22

90.17

90.14

90.07 88.37

88 .47

88 .51

88 .60

90 .84

88 .55

88 .71

89 .85

89 .08 8

9.2 8

90 .12

89 .16

89 .27

89 .32

89 .79

89 .30

89 .45 89

.58

89 .84

89 .41

89 .42

90 .71

89 .43

89 .22

88 .99

89 .06

89 .14

89 .09

89 .00

90 .63

88 .98

88 .93

89 .14

88 .88

88 .78

88 .94

88 .83

88 .46

88 .61

89.44

C

C

C

88 .98

C89.71

88 .8688

.87 88

.80

88 .91

C

89 .09

C89.76

89 .57

C

89.36

C

89 .15

C89.52

88 .90

C

88 .62

90 .54

89 .13

89 .41

89 .46

89 .36

89 .16

89 .11

88 .98

88 .97

88 .87

89 .29

90 .47

89 .88

89 .86

89 .77

89 .67

89 .75

89 .81

89 .62

89 .35

89 .00

88 .82

88 .77

88 .69

89 .06

89 .11

89 .05

89 .07

88 .91

89 .20

89 .16

88 .99

88 .70

89 .05

89 .09

89 .22

89 .41

89 .69

89 .68

90 .35

89 .56

89 .4789

.59 89

.95

89 .70

90 .04

90 .03

89 .87

89 .56

89 .44

89 .24

89 .18

89 .30

89 .58

89 .57

89 .41

89 .31

89 .62

89 .71

89 .45

89 .51

89 .44

89 .35

89 .23

89 .39

89 .60

89 .82

90 .27

90 .37

89 .90

89 .85

90 .33

90 .32

90 .26

90 .37

90 .29

AAA

90 .35

90 .31

90 .33

AAA

C90.10

89 .78

89 .81

90 .11

90 .51

89 .29

90 .56

90 .42

90 .40 C

90 .33

90 .22

90 .17

90 .34

89 .86

89 .93

89 .87

89 .89

89 .89

89 .9089

.79

89 .77

89 .83

89 .94

89 .93

89 .95

89 .97

90 .00

90 .02

90 .01 89

.99

90 .04

90 .03

91.29

90 .19

90 .22

90 .24

90 .24

89 .93

C

90.37

90.43

90.41

90.05

89.85

89.87

90.19

90.19

90.15

90.06

89 .49

89 .97

90 .01

90 .29

90 .72

89 .83

89 .80

89 .43

90 .08

89 .35

89 .41

89 .39

89 .19

89 .33

89 .36

89 .51

89 .25

89 .06

88 .86

88 .68

88 .69

88 .78

88 .30

88 .45

88 .46

89.01

90 .60

88.99

89.63

89.00

89.80

VV

89.60

89.04

88 .69

90 .25

89 .04

89 .35

89 .45

89 .57

89 .45

89 .31

89 .08

89 .07

89 .14

89 .51

89 .40

89 .91

90 .18

90 .17

89 .76

89 .55

89 .38

89 .57

89 .71

89 .58

89 .42

89 .20

88 .90

88 .67

88 .54

88 .50

88 .78

88 .97

88 .88

89 .28

89 .31

89 .05

88 .93

89 .23

89 .29

89 .13

89 .12

89 .29

89 .40

89 .62

89 .65

89 .50

89 .61

89 .93

89 .88

89 .49

89 .38

89 .40

90 .75

89 .07

89 .11

89 .11

89 .11

89 .31

89 .45

89 .43

90 .20

89 .44

89 .41

89 .76

89 .76

89 .72

89 .54

89 .50

89 .34

89 .28

89 .43

89 .60

89 .92

90 .049

0.1 6

90 .16

89 .96

89 .858

9.8 7

89 .86 89

.82 89

.8589 .87

89 .79

89 .86 89

.81

89 .94

89 .90

89 .90

89 .92

89 .92

89 .93

89 .81

89 .88

89 .78

89 .79

89 .78

89 .72

89 .778

9.8 4

89 .87

89 .82

89 .8589

.9389 .90

89 .91

89 .93

89 .93

89 .90

89 .90

89 .91

89 .91

89 .88

A

89 .83

89 .94

89 .94

89 .96

89 .9789

.92 89

.91 89

.86

90 .0890

.20

90 .29

90 .30

89 .71

89 .62

89 .61

89 .63

89 .79

89 .75

89 .95

89 .61

89 .64

89 .56

89 .57

89 .62

89 .65

90 .17

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Zo na

ing rad

ita

suprafata asfaltata

Suprafata b etonata

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Grajduri

GrajduriGr ajd

uri

Gr ajd

uri

su pra

fat a a

sfa lta

ta

Zo na

ing rad

ita

Zo na

ing rad

ita

Z.V .

Z.V .

Suprafata b etonata

Calea Torontalului

Institutul Agronom ic

A521/1/1/1/4

482400

20 52

00

482400

20 54

00

482400

20 56

00

482400

20 60

00

482600

20 52

00

482600

20 54

00

482600

20 56

00

482600

20 58

00

482600

20 60

00

482800

20 52

00

482800

20 54

00

482800

20 56

00

482800

20 58

00

482800

20 60

00

483000

20 52

00

483000

20 54

00

483000

20 56

00

483000

20 58

00

483000

20 60

00

35

34

33 32

31 30

29

28

27

26

25

24

22

23

1819

2021

12

13

14 15

16 17

1

2

3 4

5 6 7

8

9

10

11

incinta USAMVBT

LE A 1

10 kV

tro ns

on Bu

co vin

a-D um

bra vita

LE A

20 kV

LE A

20 kV

LEA 20kV

Calea Torontalului

Calea Torontalului 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14 15

16

18

17

19

20

A521/1/1/1/4

A521/1/1/2

incinta USAMVBT

DE 51

4

DE 51

4

HCN 521/1/2

Str. Loichiță Vasile

Str. Grigore Alexa ndrescu

A521/1/1/2

V a

V a

V e

35,5

1616

64

64

16 16

16 16

16

20

16

16 16

16

35,5

35,5

27

35,5

Str. Loichiță Vasile

Str. Pelbartus

16

V a V s

M 3

M 3

M 3

M 3

M 3

M 3

M 3 I s _ A Is

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective S+P+8E

hale si depozite P+2E

locuinte colective S+P+6E+Er

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective D+P+6E

spitalul municipal D+P+5E

hale P; P+1

Universitatea de stiinte agricole si medicina

P+6E+M P+2E

P+4E+M P+2E

DE 51

4

DE 51

4

LIMITĂ INTR AVILAN TIM

IȘOARA

LI M

IT Ă

I N

TR AV

IL A

N T

IM IȘ

O A

R A

LIMITĂ INTR

AVILA N TIM

IȘOAR A

LIMITĂ INTRAVILAN TIMIȘOARA

S+P+13E

C.U.T. 2.5

Zonă verde pe parcelă minim 15%

Locuințe colective cu funcțiuni complementareM 3

S+P+4E+Er

C.U.T. 2.8

P.O.T. 55%

Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independenteIs_A

Zonă verde pe parcelă minim 15%

Zonă mixtă

S+P+1E

C.U.T. 0.2

P.O.T. 10%

Zonă verde cu rol de complex sportivV s

Zonă verde pe parcelă minim 80%

P.O.T. 55%

P

C.U.T. 0.1

P.O.T. 5%

Zonă verde ‑ scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitatV a

C.U.T. 0.0

P.O.T. 0.0%

Zonă verde ‑ de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologicV e

Is Zonă verde pe parcelă minim 15%

P.O.T. 70%

C.U.T. 2.8

S+P+4E+Er

Instituţii şi servicii publice constituite în clădiri individuale dedicate învățământului

4

NORD

16

482400 2 0 5

7

STRĂZI

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

PUNCTE RIDICARE TOPO

L E G E N D Ă

LOCUIRE CU REGIM MARE DE ÎNĂLȚIME (BLOCURI) EXISTENTE

ZONĂ INSTITUȚII EXISTENTE

INDICI CARACTERISTICI

P.O.T. C.U.T.

LOCUINȚE COLECTIVE

ZONĂ PLATFORME BETONATE CIRCULATII PIETONALE

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ ANALIZATĂ

SUPRAFAŢA PARCELĂ 204 200,0 mp 100,00%

45 567,0 mp 22,32%

ZONĂ HALE ȘI DEPOZITE EXISTENTE

DIMENSIUNI PROFILE STRADALE

ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

ZONĂ VERDE PE PARCELĂ

V a ZONĂ VERDE / PARC

DRUMURI / STRĂZI

ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

V a ZONĂ VERDE / PARC

117 550,0mp

2 386,0 mp

13 814,0 mp

2 752,0 mp

20 444,0 mp 10,01%

1,35%

57,56%

6,76%

1,17%

ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

2.5

55% 2.8

70% 2.8

10% 0.2

PARCELE AGRICOLE EXISTENTE

V e ZONĂ VERDE / PROTECȚIE CANAL

1 687,0 mp 0,83%V e ZONĂ VERDE / PROTECȚIE CANAL

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA CLADIRILE DE LOCUINTE COLECTIVE

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

ZONĂ LOCURI DE PARCARE

CANAL HCN 526

ls INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

ls INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

LIMITA DE PROPRIETATE - SUBÎMPĂRȚIRE PARCELE

LIMITA DE PROPRIETATE - SUPRAFAȚĂ TOTALĂ

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E

ls INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

55%

NUMEROTARE PARCELE (de la 1 la 20)

V a ZONĂ VERDE SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT P

5% 0.1

STÂLP LEA 110kV

STÂLP LEA 20kV

LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE -LEA 110k_ 18,5m din ax -LEA 20kV_ 5,0m din ax

LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ EXISTENTĂ

Mobilare Situația propusă

1:250005 mobilare 05

AMENAJARE PEISAGERĂ CU LUCIU DE APĂ

  • 05 mobilare parcela

Atasament: 04_reglementari_mare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

Timișoara Calea Torontalului

arh. Nenad Luchin

PUZ - zonă mixtă

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14 15

16

18

17

19

20

6,0 0 4

5,0 0

44 .53

44 .79

6,0 0

16 ,00

6.0 0 45

,25

73 .95

45 ,00

17 .50

5.23 6.00

40,00

29.35

40,00 6.00 16,00

6,0025,00 16.55 25,00 6.00

35,50 6.00 45,00

35.70

45,00 6,00 16,00

6,00 45,00

30,00

44.95

13 8.3

3

6,0 0

16 .00

6,0 0

16 4.3

3

6,0 0

11. 48

1.6 3

6,0 0 45

,00

45 .45

45 ,00

6,0 0

16 .00

6.0 0 45

,00

74 .52

45 ,00

6.0 0

11. 49

2,0 0

6,0 0 45

,00

45 .18

45 ,00

6.0 0

16 ,00

15 9.9

6

12 ,00

5.9 6

135.92

2.3 2

6,0 0 45

,00

44 .71

45 ,00

6,0 0

16 .00

6.0 0 45

,00

57 .90

45 ,00

6,0 0

16 .00

12 .94

25,00 6.00 7.956.0

0 45

,00

57 .90

45 ,00

121.57

137.47

133.86

124.26

78.55

90.03

97.38

14 7.4

4

17 6.6

1

14 7.2

4

12 2.4

3

6,0 0 25

,60 6,0

0

14 6.9

7

15 9.9

6

6,00 42.25

6.00

6.00

10,00 m LEA 20kV

37,00 m LEA 110kV

78.55

38 .00

38 .00

38 .00

38. 00

2,752 m2

2,386 m2

11

10

9

8

7 65

4 3

2

1

17 16

15 14

13

12

2120

19 18

23

22

24

25

26

27

28

29

30 31

32 33

34

35

V s

HCN 526

M 3

M 3

I s _ A Is

M 3

M 3

V a

M 3 M 3

V a

V a

M 3 DE5

27/1 /13

HCN 5 26

C

C

C

C

C

C

A A A

A A

A

C

HCN 521/1/2

Suprafata

betonata

Z.V .

Z.V .

su pra

fat a

as fal

tat a

Gr ajd

uri

Gr ajd

uri

Grajduri

Suprafata

betonata

suprafata asfaltata

Zo na

ing rad

ita

A

A521/1/1/1/3

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

90 .84

88 .55

88 .71

89 .85

89 .08 8

9.2 8

90 .12

89 .16

89 .27

89 .32

89 .79

89 .30

89 .45 89

.58

89 .84

89 .41

89 .42

90 .71

89 .43

89 .22

88 .99

89 .06

89 .14

89 .09

89 .00

90 .63

88 .98

88 .93

89 .14

88 .88

88 .78

88 .94

88 .83

88 .46

88 .61

89.44

C

C

C

88 .98

C89.71

88 .8688

.87 88

.80

88 .91

C

89 .09

C89.76

89 .57

C

89.36

C

89 .15

C89.52

88 .90

C

88 .62

90 .54

89 .13

89 .41

89 .46

89 .36

89 .16

89 .11

88 .98

88 .97

88 .87

89 .29

90 .47

89 .88

89 .86

89 .77

89 .67

89 .75

89 .81

89 .62

89 .35

89 .00

88 .77

88 .69

89 .06

89 .11

89 .05

89 .07

88 .91

89 .20

89 .16

88 .99

88 .70

89 .05

89 .09

89 .22

89 .41

89 .69

89 .68

90 .35

89 .56

89 .4789

.59 89

.95

89 .70

90 .04

90 .03

89 .87

89 .56

89 .44

89 .24

89 .18

89 .30

89 .58

89 .57

89 .41

89 .31

89 .62

89 .71

89 .45

89 .51

89 .44

89 .35

89 .23

89 .39

89 .60

89 .82

90 .27

90 .37

89 .90

89 .85

90 .33

90 .32

90 .26

90 .37

90 .29

AAA

90 .35

90 .31

90 .33

A

C90.10

89 .78

89 .81

90 .11

90 .51

89 .29

90 .56

90 .42

90 .40 C

90 .33

90 .22

90 .17

90 .34

89 .86

89 .93

89 .87

89 .89

89 .89

89 .9089

.79

89 .77

89 .83

89 .94

89 .93

89 .95

89 .97

90 .00

90 .02

90 .01 89

.99

90 .04

90 .03

91.29

90 .19

90 .22

90 .24

90 .24

89 .93

C

90.37

90.43

90.41

90.05

89.85

89.87

90.19

90.19

90.15

90.06

89 .49

89 .97

90 .01

90 .29

90 .72

89 .83

89 .80

89 .43

90 .08

89 .35

89 .41

89 .39

89 .19

89 .33

89 .36

89 .51

89 .25

89 .06

88 .86

88 .68

88 .69

88 .78

88 .30

88 .45

88 .46

89.01

90 .60

88.99

89.63

89.00

89.80

VV

89.60

89.04

88 .69

90 .25

89 .04

89 .35

89 .45

89 .57

89 .45

89 .31

89 .08

89 .07

89 .14

89 .51

89 .40

89 .91

90 .18

90 .17

89 .76

89 .55

89 .38

89 .57

89 .71

89 .58

89 .42

89 .20

88 .90

88 .67

88 .54

88 .50

88 .78

88 .97

88 .88

89 .28

89 .31

89 .05

89 .23

89 .29

89 .13

89 .12

89 .29

89 .40

89 .62

89 .65

89 .50

89 .61

89 .93

89 .88

89 .49

89 .38

89 .40

90 .75

89 .07

89 .11

89 .11

89 .11

89 .31

89 .45

89 .43

90 .20

89 .44

89 .41

89 .76

89 .76

89 .72

89 .54

89 .50

89 .34

89 .28

89 .43

89 .60

89 .92

90 .049

0.1 6

90 .16

89 .96

89 .858

9.8 7

89 .86 89

.82 89

.8589 .87

89 .79

89 .86 89

.81

89 .94

89 .90

89 .90

89 .92

89 .92

89 .93

89 .81

89 .88

89 .78

89 .79

89 .78

89 .72

89 .778

9.8 4

89 .87

89 .82

89 .8589

.9389 .90

89 .91

89 .93

89 .93

89 .90

89 .90

89 .91

89 .91

89 .88

A

89 .83

89 .94

89 .94

89 .96

89 .9789

.92 89

.91 89

.86

90 .0890

.20

90 .29

90 .30

89 .71

89 .62

89 .61

89 .63

89 .79

89 .75

89 .95

89 .61

89 .64

89 .56

89 .57

89 .62

89 .65

90 .17

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Grajduri

Institutul Agronom ic

482400

20 52

00

482400

20 54

00

482400

20 56

00

482400

20 60

00

482600

20 52

00

482600

20 54

00

482600

20 56

00

482600

20 58

00

482600

20 60

00

482800

20 52

00

482800

20 54

00

482800

20 56

00

482800

20 58

00

482800

20 60

00

483000

20 52

00

483000

20 54

00

483000

20 56

00

483000

20 58

00

483000

20 60

00

89 .93

90 .51

90 .60

89 .90

90 .28

89 .81

89 .68

89 .69

89 .90

89 .88

91.37

89 .94

91.36

90.28

90.41

90.04

89.91

89.87

90.22

90.17

90.14

90.07 88.37

88 .47

88 .51

88 .60

LE A

11 0k

V tro

ns on

B uc

ov ina

-D um

br av

ita

LEA 20kV

LE A

20 kV

LE A

20 kV

88 .93

88 .82

C alea Aradului

C alea Aradului

SPRE CENAD DN 6

Calea Torontalului DN 6

6.00 40,00

32.17

40.00 6.00 16.00

6,0025,00 16.55 25,00 6,00

35.50

134.29

16.00 6,0025,00

28.01 25,00 6.00

16.00 6,0025,00

32.42

6.0 0

Nr.CF și topo. 439161 S=5.005,00mp

Nr.CF și topo. 439091 S=9.350,00mp

Total S=204.200,00mp

Nr.CF și topo. 439162 S=5.005,00mp

Nr.CF și topo. 441345 S=5.208,00mp

Nr.CF și topo. 441330 S=178.341,00mp

Nr.CF și topo. 441344 S=1.291,00mp

16

35,5

27

35,5

16

16

16

1616

16

20

V e

64

16

27

Str. Loichiță Vasile

Str. Pelbartus

Str. Loichiță Vasile

Str. Grigore Alexa ndrescu

HCN 521/1/2

DE5 27/1

/13

DE 51

4

HCN 521/1/2

A521/1/1/2

DE 51

4

HC N 5

26

incinta USAMVBT

A521/1/1/2

A521/1/1/1/4

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

scu

16

64

16

16

16

35,5

35,5

locuinte colective S+P+6E+Er

zona de locuinte individuale P+1E+M; P+2E+M

locuinte colective D+P+6E

P+2E

P+2E

hale P; P+1

hale si depozite P+2E

Spitalul Municipal D+P+5E locuinte colective

D+P+6E

Universitatea de stiinte agricole si medicina

P+6E+M

locuinte colective D+P+6E

P+4E+M

locuinte colective S+P+8E

DE 51

4

DE 51

4

LIMITĂ INTRAVILAN TIMIȘOARA

LIMITĂ INTR AVILAN TIM

IȘOARA

LI M

IT Ă

I N

TR AV

IL A

N T

IM IȘ

O A

R A

LIMITĂ INTR

AVILA N TIM

IȘOAR A

Str. Grigore Alexandresc

u

Aferent parcelelor: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Aferent parcelei: 4

Aferent parcelei: 8

Aferent parcelei: 9

Aferent parcelelor: 7, 19, 20

Aferent parcelei: 18

S+P+13E

C.U.T. 2.5

Zonă verde pe parcelă minim 15%

M 3

S+P+4E+Er

C.U.T. 2.8

P.O.T. 55%

Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independenteIs_A

Zonă verde pe parcelă minim 15%

S+P+1E

C.U.T. 0.2

P.O.T. 10%

Zonă verde cu rol de complex sportivV s

Zonă verde pe parcelă minim 80%

P

C.U.T. 0.1

P.O.T. 5%

Zonă verde ‑ scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitatV a

C.U.T. 0.00

P.O.T. 0.0%

Zonă verde ‑ de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologicV e

S+P+4E+Er

C.U.T. 2.8

P.O.T. 70%

Instituţii şi servicii publice constituite în clădiri individuale

dedicate învățământuluiIs Zonă verde pe parcelă minim 15%

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Z o n ă m i x t ă

P.O.T. 55%

4

16

DN 6

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE - SUBÎMPĂRȚIRE PARCELE

PUNCTE RIDICARE TOPO

L E G E N D Ă

86.40

LOCUIRE CU REGIM MARE DE ÎNĂLȚIME (BLOCURI)

ZONĂ INSTITUȚII

INDICI CARACTERISTICI

P.O.T. C.U.T.

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E

ZONĂ DE IMPLANTARE CLĂDIRI

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ ANALIZATĂ

SUPRAFAŢA PARCELĂ 204 200,0 mp 100,00%

45 567,0 mp 22,32%

ZONĂ HALE ȘI DEPOZITE

DIMENSIUNI PROFILE STRADALE

Is/ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

V a ZONĂ VERDE / PARC

DRUMURI / STRĂZI

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E

Is INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

V a ZONĂ VERDE / PARC

117 550,0mp

2 386,0 mp

13 814,0 mp

2 752,0 mp

20 444,0 mp 10,01%

1,35%

57,56%

6,76%

1,17%

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

2.5

55% 2.8

70% 2.8

10% 0.2

PARCELE AGRICOLE

V e ZONĂ VERDE / PROTECȚIE CANAL

1 687,0 mp 0,83%V e ZONĂ VERDE / PROTECȚIE CANAL

STÂLP LEA 110kV

STÂLP LEA 20kV

LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE -LEA 110k_ 18,5m din ax -LEA 20kV_ 5,0m din ax

LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ EXISTENTĂ

ls INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

LIMITA DE PROPRIETATE - SUPRAFAȚĂ TOTALĂ 204.200mp

STRĂZI PROPUSE

STRĂZI EXISTENTE

LIMITA INTRAVILAN TIMIȘOARA

CANALE DESECARE (HCN 526 ȘI 521/1/2)

55%

NUMEROTARE PARCELE (de la 1 la 20)

V a ZONĂ VERDE SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT P

5% 0.1

Studiu director 04

profil de drum propus prin PUG care înțeapă în sensul giratoriu Selgros

04 reglementări

Profil Transversal 73 -lățime 35.5m MITA PROPRIETATE ur | za ao | a | sa | am | am 1 _ verde “verde 2000 1.500” 1.500 3500 5500 11500 5500 3500 1500 1.500” 2000 35.500 �
  • 04 reglementari mare

Atasament: 03_reglementari.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

Timișoara Calea Torontalului

arh. Nenad Luchin

PUZ - zonă mixtă

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

Aferent parcelelor: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Aferent parcelei: 4

Aferent parcelei: 8

Aferent parcelei: 9

Aferent parcelelor: 7, 19, 20

Aferent parcelei: 18

S+P+13E

C.U.T. 2.5

Zonă verde pe parcelă minim 15%

M 3

S+P+4E+Er

C.U.T. 2.8

P.O.T. 55%

Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independenteIs_A

Zonă verde pe parcelă minim 15%

S+P+1E

C.U.T. 0.2

P.O.T. 10%

Zonă verde cu rol de complex sportivV s

Zonă verde pe parcelă minim 80%

P

C.U.T. 0.1

P.O.T. 5%

Zonă verde ‑ scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitatV a

C.U.T. 0.00

P.O.T. 0.0%

Zonă verde ‑ de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologicV e

S+P+4E+Er

C.U.T. 2.8

P.O.T. 70%

Instituţii şi servicii publice constituite în clădiri individuale

dedicate învățământuluiIs Zonă verde pe parcelă minim 15%

Locuințe colective cu funcțiuni complementare

Z o n ă m i x t ă

P.O.T. 55%

4

NORD

16

DN 6

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE - SUBÎMPĂRȚIRE PARCELE

PUNCTE RIDICARE TOPO

L E G E N D Ă

86.40

LOCUIRE CU REGIM MARE DE ÎNĂLȚIME (BLOCURI)

ZONĂ INSTITUȚII

INDICI CARACTERISTICI

P.O.T. C.U.T.

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E

ZONĂ DE IMPLANTARE CLĂDIRI

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ ANALIZATĂ

SUPRAFAŢA PARCELĂ 204 200,0 mp 100,00%

45 567,0 mp 22,32%

ZONĂ HALE ȘI DEPOZITE

DIMENSIUNI PROFILE STRADALE

Is/ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

V a ZONĂ VERDE / PARC

DRUMURI / STRĂZI

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E

Is INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

V a ZONĂ VERDE / PARC

117 550,0mp

2 386,0 mp

13 814,0 mp

2 752,0 mp

20 444,0 mp 10,01%

1,35%

57,56%

6,76%

1,17%

M3 ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+13E ls_a INSTITUȚII PUBLICE SERVICII PUBLICE S+P+4E+Er

V s ZONĂ VERDE COMPLEX SPORTIV S+P+1E

2.5

55% 2.8

70% 2.8

10% 0.2

PARCELE AGRICOLE

V e ZONĂ VERDE / PROTECȚIE CANAL

1 687,0 mp 0,83%V e ZONĂ VERDE / PROTECȚIE CANAL

STÂLP LEA 110kV

STÂLP LEA 20kV

LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE -LEA 110k_ 18,5m din ax -LEA 20kV_ 5,0m din ax

LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ EXISTENTĂ

ls INSTITUȚII PUBLICE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S+P+4E+Er

LIMITA DE PROPRIETATE - SUPRAFAȚĂ TOTALĂ 204.200mp

STRĂZI PROPUSE

STRĂZI EXISTENTE

LIMITA INTRAVILAN TIMIȘOARA

CANALE DESECARE (HCN 526 ȘI 521/1/2)

55%

NUMEROTARE PARCELE (de la 1 la 20)

V a ZONĂ VERDE SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT P

5% 0.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14 15

16

18

17

19

20

6,0 0 4

5,0 0

44 .53

44 .79

6,0 0

16 ,00

6.0 0 45

,25

73 .95

45 ,00

17 .50

5.23 6.00

40,00

29.35

40,00 6.00 16,00

6,0025,00 16.55 25,00 6.00

35,50 6.00 45,00

35.70

45,00 6,00 16,00

6,00 45,00

30,00

44.95

13 8.3

3

6,0 0

16 .00

6,0 0

16 4.3

3

6,0 0

11. 48

1.6 3

6,0 0 45

,00

45 .45

45 ,00

6,0 0

16 .00

6.0 0 45

,00

74 .52

45 ,00

6.0 0

11. 49

2,0 0

6,0 0 45

,00

45 .18

45 ,00

6.0 0

16 ,00

15 9.9

6

12 ,00

5.9 6

135.92

2.3 2

6,0 0 45

,00

44 .71

45 ,00

6,0 0

16 .00

6.0 0 45

,00

57 .90

45 ,00

6,0 0

16 .00

12 .94

25,00 6.00 7.956.0

0 45

,00

57 .90

45 ,00

121.57

78.55

137.47

133.86

124.26

78.55

90.03

97.38

14 7.4

4

17 6.6

1

14 7.2

4

12 2.4

3

6,0 0 25

,60 6,0

0

14 6.9

7

15 9.9

6

6,00 42.25

6.00

6.00

10,00 m LEA 20kV

37,00 m LEA 110kV

38 .00

38 .00

38 .00

38. 00 2,386 m2

2,752 m2

C

C

C

C

C

C

A A A

A A

A

C

A

Zo na

ing rad

ita

suprafata asfaltata

Suprafata

betonata

Grajduri

Gr ajd

uri

Gr ajd

uri

su pra

fat a

as fal

tat a

Z.V .

Z.V .

Suprafata

betonata

HCN 521/1/2

V a

M 3

M 3

M 3

M 3 M 3

M 3

M 3 I s _ A Is

V s

V a

V a

HCN 5 26

HCN 526

DE5 27/1

/13

A521/1/1/1/3

SENS GIRATORIU PERSPECTIVĂ

89 .93

90 .51

90 .60

89 .90

90 .28

89 .81

89 .68

89 .69

89 .90

89 .88

91.37

89 .94

91.36

90.28

90.41

90.04

89.91

89.87

90.22

90.17

90.14

90.07 88.37

88 .47

88 .51

88 .60

90 .84

88 .55

88 .71

89 .85

89 .08 8

9.2 8

90 .12

89 .16

89 .27

89 .32

89 .79

89 .30

89 .45 89

.58

89 .84

89 .41

89 .42

90 .71

89 .43

89 .22

88 .99

89 .06

89 .14

89 .09

89 .00

90 .63

88 .98

88 .93

89 .14

88 .88

88 .78

88 .94

88 .83

88 .46

88 .61

89.44

C

C

C

88 .98

C89.71

88 .8688

.87 88

.80

88 .91

C

89 .09

C89.76

89 .57

C

89.36

C

89 .15

C89.52

88 .90

C

88 .62

90 .54

89 .13

89 .41

89 .46

89 .36

89 .16

89 .11

88 .98

88 .97

88 .87

89 .29

90 .47

89 .88

89 .86

89 .77

89 .67

89 .75

89 .81

89 .62

89 .35

89 .00

88 .82

88 .77

88 .69

89 .06

89 .11

89 .05

89 .07

88 .91

89 .20

89 .16

88 .99

88 .70

89 .05

89 .09

89 .22

89 .41

89 .69

89 .68

90 .35

89 .56

89 .4789

.59 89

.95

89 .70

90 .04

90 .03

89 .87

89 .56

89 .44

89 .24

89 .18

89 .30

89 .58

89 .57

89 .41

89 .31

89 .62

89 .71

89 .45

89 .51

89 .44

89 .35

89 .23

89 .39

89 .60

89 .82

90 .27

90 .37

89 .90

89 .85

90 .33

90 .32

90 .26

90 .37

90 .29

AAA

90 .35

90 .31

90 .33

A

C90.10

89 .78

89 .81

90 .11

90 .51

89 .29

90 .56

90 .42

90 .40

90 .22

90 .17

90 .34

89 .86

89 .93

89 .87

89 .89

89 .89

89 .9089

.79

89 .77

89 .83

89 .94

89 .93

89 .95

89 .97

90 .00

90 .02

90 .01 89

.99

90 .04

90 .03

91.29

90 .19

90 .22

90 .24

90 .24

89 .93

C

90.37

90.43

90.41

90.05

89.85

89.87

90.19

90.19

90.15

90.06

89 .49

89 .97

90 .01

90 .29

90 .72

89 .83

89 .80

89 .43

90 .08

89 .35

89 .41

89 .39

89 .19

89 .33

89 .36

89 .51

89 .25

89 .06

88 .86

88 .68

88 .69

88 .78

88 .30

88 .45

88 .46

89.01

90 .60

88.99

89.63

89.00

89.80

VV

89.60

89.04

88 .69

90 .25

89 .04

89 .35

89 .45

89 .57

89 .45

89 .31

89 .08

89 .07

89 .14

89 .51

89 .40

89 .91

90 .18

90 .17

89 .76

89 .55

89 .38

89 .57

89 .71

89 .58

89 .42

89 .20

88 .90

88 .67

88 .54

88 .50

88 .78

88 .97

88 .88

89 .28

89 .31

89 .05

88 .93

89 .23

89 .29

89 .13

89 .12

89 .29

89 .40

89 .62

89 .65

89 .50

89 .61

89 .93

89 .88

89 .49

89 .38

89 .40

90 .75

89 .07

89 .11

89 .11

89 .11

89 .31

89 .45

89 .43

90 .20

89 .44

89 .41

89 .76

89 .76

89 .72

89 .54

89 .50

89 .34

89 .28

89 .43

89 .60

89 .92

90 .049

0.1 6

90 .16

89 .96

89 .858

9.8 7

89 .86 89

.82 89

.8589 .87

89 .79

89 .86 89

.81

89 .94

89 .90

89 .90

89 .92

89 .92

89 .93

89 .81

89 .88

89 .78

89 .79

89 .78

89 .72

89 .778

9.8 4

89 .87

89 .82

89 .8589

.9389 .90

89 .91

89 .93

89 .93

89 .90

89 .90

89 .91

89 .91

89 .88

A

89 .83

89 .94

89 .94

89 .96

89 .9789

.92 89

.91 89

.86

90 .0890

.20

90 .29

90 .30

89 .71

89 .62

89 .61

89 .63

89 .79

89 .75

89 .95

89 .61

89 .64

89 .56

89 .57

89 .62

89 .65

90 .17

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Grajduri

Institutul Agronom ic

482400

20 52

00

482400

20 54

00

482400

20 56

00

482400

20 60

00

482600

20 52

00

482600

20 54

00

482600 20

56 00

482600

20 58

00

482600

20 60

00

482800

20 52

00

482800 20

54 00

482800

20 56

00

482800

20 58

00

482800

20 60

00

483000 20

52 00

483000

20 54

00

483000

20 56

00

483000

20 58

00

483000

20 60

00

LE A

11 0k

V tro

ns on

B uc

ov ina

-D um

br av

ita

LE A

20 kV

LE A

20 kV

LEA 20kV

Calea Torontalului DN 6

SPRE CENAD DN 6

6.00 40,00

32.17

40.00 6.00 16.00

6,0025,00 16.55 25,00 6,00

35.50

134.29

16.00 6,0025,00

28.01 25,00 6.00

16.00 6,0025,00

32.42

6.0 0

A521/1/1/1/4

A521/1/1/2

incinta USAMVBT

DE 51

4

DE 51

4

HCN 521/1/2

Str. Loichiță Vasile

Str. Grigore Alexa ndrescu

DE5 27/1

/13

HC N 5

26

HCN 521/1/2

A521/1/1/2

V e

35,5

1616

64

64

16 16

16

16

16

16

20

16

16 16

16

35,5

35,5

27

35,5

Str. Loichiță Vasile

Str. Pelbartus

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective S+P+8E

hale si depozite P+2E

locuinte colective S+P+6E+Er

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective D+P+6E

Spitalul Municipal D+P+5E

hale P; P+1

zona de locuinte individuale P+1E+M; P+2E+M

Universitatea de stiinte agricole si medicina

P+6E+M P+2E

P+4E+M P+2E

DE 51

4

DE 51

4

LIMITĂ INTR AVILAN TIM

IȘOARA

LI M

IT Ă

I N

TR AV

IL A

N T

IM IȘ

O A

R A

LIMITĂ INTR

AVILA N TIM

IȘOAR A

LIMITĂ INTRAVILAN TIMIȘOARA

Str. Grigore Alexandresc

u

Reglementări urbanistice - zonificare Situația propusă

1:2500

03

03 reglementări

  • 03 reglementari

Atasament: 02_situatia_existenta.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

188/ 2015

arh. Mircea Crăculeac

03/2016

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A PUZ - zonă mixtă

Timișoara Calea Torontalului

Luca Cainelli, Parohia Ortodoxă Sârbă, Butuza Claudiu și Antoaneta, Dragomir Doina, Păcurar Liviu și Simona

arh. Nenad Luchin

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 , Timișoara Calea Torontalului

P.U.Z. - ZONĂ MIXTĂ conform A.O. 12/04.06.2015 Timișoara Calea Torontalului CF - 439091; S - 9350 mp / CF - 441330; S - 178341 mp CF - 441345; S - 5208 mp / CF - 441344; S - 1291 mp CF - 439162; S - 5005 mp / CF - 439161; S - 5005 mp

LIMITA DE PROPRIETATE - SUPRAF. TOTALĂ

LIMITA ZONEI STUDIATE

482200 2 04

40 0

482200 2 04

40 0

LIMITA DE PROPRIETATE - SUBÎMPĂRȚIRE PARCELE

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

LOCUIRE CU REGIM MARE DE ÎNĂLȚIME (BLOCURI)

ZONĂ HALE ȘI DEPOZITE

PUNCTE RIDICARE TOPO

ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII

LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ EXISTENTĂ

STÂLP LEA 110kV

STÂLP LEA 20kV

LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE -LEA 110k_ 18,5m din ax -LEA 20kV_ 5,0m din ax

CANAL DESECARE EXISTENT HCN 526

LOCUIRE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME (CASE)

DN 6 (ieșire spre Cenad)

LIMITĂ INTRAVILAN

67.10

35.53

11.9319.07 1.52

23.76

138.61

106.06

18.93 51.57

70.50

23 .16

47 .95

10.53

61. 34

7.1 9

5.2 4

218.48

9.33

128 .19

4.9275.26

27 8.9

3

332.98

10 .526.16

5.9 6

69.39

5.3 7 2.96

5.9 7

3.77

12.54

71 .00

9.0 0

C

C

C C

G

C

C

C

C

C

Km

Ax drum

Spre CENAD

Str. G. Alexandres cu

D.N. 6

D.N. 6

D.N. 6

D.N. 6

(asfalt)

(asfalt)

(asfalt)

(asfalt)

(as falt

)

acostament

acostament

acostament

Km 560+400m

E

platf. bet.

platf. bet.

platf. bet.

platf. bet.

LEA

LEA

LEA

panou publicitar

panou publicitar

panou publicitar

panou publicitar

panou publicitar

panou publicitar

DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII

"TOPCONSTRUCT"

CP

NR.125

LE A

C7 C11

C13

C14C1

PTT 6 34M

Strada Loichita Vasila

Strada Pelbartus

nr.cad. Cc 817

S totală = 204.200,00 mp

CF 439091 S=9350mp

CF 439161 S=5005mp

CF 441330 S=178341mp

CF 441344, S=1291mp

CF 441345 S = 5208 mp

CF 439162 S=5005mp

A521/1/1/2

HCN 521/1/2

HCN 521/1/2

HCN 521/1/2

A521/1/1/2

89 .93

90 .51

90 .60

89 .90

90 .28

89 .81

89 .68

89 .69

89 .90

89 .88

91.37

89 .94

91.36

90.28

90.41

90.04

89.91

89.87

90.22

90.17

90.14

90.07 88.37

88 .47

88 .51

88 .60

90 .84

88 .55

88 .71

89 .85

89 .08 8

9.2 8

90 .12

89 .16

89 .27

89 .32

89 .79

89 .30

89 .45 89

.58

89 .84

89 .41

89 .42

90 .71

89 .43

89 .22

88 .99

89 .06

89 .14

89 .09

89 .00

90 .63

88 .98

88 .93

89 .14

88 .88

88 .78

88 .94

88 .83

88 .46

88 .61

89.44

C

C

C

88 .98

C89.71

88 .8688

.87 88

.80

88 .91

C

89 .09

C89.76

89 .57

C

89.36

C

89 .15

C89.52

88 .90

C

88 .62

90 .54

89 .13

89 .41

89 .46

89 .36

89 .16

89 .11

88 .98

88 .97

88 .87

89 .29

90 .47

89 .88

89 .86

89 .77

89 .67

89 .75

89 .81

89 .62

89 .35

89 .00

88 .82

88 .77

88 .69

89 .06

89 .11

89 .05

89 .07

88 .91

89 .20

89 .16

88 .99

88 .70

89 .05

89 .09

89 .22

89 .41

89 .69

89 .68

90 .35

89 .56

89 .4789

.59 89

.95

89 .70

90 .04

90 .03

89 .87

89 .56

89 .44

89 .24

89 .18

89 .30

89 .58

89 .57

89 .41

89 .31

89 .62

89 .71

89 .45

89 .51

89 .44

89 .35

89 .23

89 .39

89 .60

89 .82

90 .27

90 .37

89 .90

89 .85

90 .33

90 .32

90 .26

90 .37

90 .29

AAA

90 .35

90 .31

90 .33

AAA

C90.10

89 .78

89 .81

90 .11

90 .51

89 .29

90 .56

90 .42

90 .40 C

90 .33

90 .22

90 .17

90 .34

89 .86

89 .93

89 .87

89 .89

89 .89

89 .9089

.79

89 .77

89 .83

89 .94

89 .93

89 .95

89 .97

90 .00

90 .02

90 .01 89

.99

90 .04

90 .03

91.29

90 .19

90 .22

90 .24

90 .24

89 .93

C

90.37

90.43

90.41

90.05

89.85

89.87

90.19

90.19

90.15

90.06

89 .49

89 .97

90 .01

90 .29

90 .72

89 .83

89 .80

89 .43

90 .08

89 .35

89 .41

89 .39

89 .19

89 .33

89 .36

89 .51

89 .25

89 .06

88 .86

88 .68

88 .69

88 .78

88 .30

88 .45

88 .46

89.01

90 .60

88.99

89.63

89.00

89.80

VV

89.60

89.04

88 .69

90 .25

89 .04

89 .35

89 .45

89 .57

89 .45

89 .31

89 .08

89 .07

89 .14

89 .51

89 .40

89 .91

90 .18

90 .17

89 .76

89 .55

89 .38

89 .57

89 .71

89 .58

89 .42

89 .20

88 .90

88 .67

88 .54

88 .50

88 .78

88 .97

88 .88

89 .28

89 .31

89 .05

88 .93

89 .23

89 .29

89 .13

89 .12

89 .29

89 .40

89 .62

89 .65

89 .50

89 .61

89 .93

89 .88

89 .49

89 .38

89 .40

90 .75

89 .07

89 .11

89 .11

89 .11

89 .31

89 .45

89 .43

90 .20

89 .44

89 .41

89 .76

89 .76

89 .72

89 .54

89 .50

89 .34

89 .28

89 .43

89 .60

89 .92

90 .049

0.1 6

90 .16

89 .96

89 .858

9.8 7

89 .86 89

.82 89

.8589 .87

89 .79

89 .86 89

.81

89 .94

89 .90

89 .90

89 .92

89 .92

89 .93

89 .81

89 .88

89 .78

89 .79

89 .78

89 .72

89 .778

9.8 4

89 .87

89 .82

89 .8589

.9389 .90

89 .91

89 .93

89 .93

89 .90

89 .90

89 .91

89 .91

89 .88

A

89 .83

89 .94

89 .94

89 .96

89 .9789

.92 89

.91 89

.86

90 .0890

.20

90 .29

90 .30

89 .71

89 .62

89 .61

89 .63

89 .79

89 .75

89 .95

89 .61

89 .64

89 .56

89 .57

89 .62

89 .65

90 .17

Tere n de

fotb al

Drum asfalt

Zo na

ing rad

ita

Suprafata b etonata

Dr um

de pi

atr a

Drum asfalt

Grajduri

GrajduriGr ajd

uri

Gr ajd

uri

su pra

fat a a

sfa lta

ta

Zo na

ing rad

ita

Zo na

ing rad

ita

Z.V .

Z.V .

Suprafata b etonata

A521/1/1/1/3

A521/1/1/1/4

482400

20 52

00

482400

20 54

00

482400

20 56

00

482400

20 60

00

482600

20 52

00

482600

20 54

00

482600

20 56

00

482600

20 58

00

482600

20 60

00

482800

20 52

00

482800

20 54

00

482800

20 56

00

482800

20 58

00

482800

20 60

00

483000

20 52

00

483000

20 54

00

483000

20 56

00

483000

20 58

00

483000

20 60

00

incinta USAMVBT

HCN 526

DE 527

/1/1 3

HC N 5

26

HCN 5 26

DE 51

4

DN 6

DN 6 Spre Cenad

LE A 1

10 kV

tro ns

on Bu

co vin

a-D um

bra vita

LE A

20 kV

LE A

20 kV

LEA 20kV

Str. G. A

lexa ndre

scu

DN 6

HCN 526

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective S+P+8E

hale si depozite P+2E

locuinte colective S+P+6E+Er

locuinte colective D+P+6E

locuinte colective D+P+6E

Spitalul Municipal D+P+5E

hale P; P+1

zona de locuinte individuale P+1E+M; P+2E+M

Universitatea de stiinte agricole si medicina

P+6E+M

P+4E+M

P+2E

P+2E

DE 51

4

P+4E

LIMITĂ INTR AVILAN TIM

IȘOARA

LI M

IT Ă

I N

TR AV

IL A

N T

IM IȘ

O A

R A

LIMITĂ INTR

AVILA N TIM

IȘOAR A

LIMITĂ INTRAVILAN TIMIȘOARA

Situația existentă

1:5000

02

02 existent

  • 02 situatia existenta

Atasament: Memoriu_PUZ_Torontalului.pdf

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 1

Documentație întocmită pentru obținerea Planului Urbanistic Zonal - PUZ PUZ – ZONĂ MIXTĂ Conform Aviz de Oportunitate 12 / 04.06.2015 Amplasament: Timișoara, Calea Torontalului Beneficiari: Butuza Claudiu și soția Butuza Antoaneta: C.F. nr. 439162 nr. top 439162, 5005,00 mp C.F. nr. 439091 nr. top 439091, 9.350,00 mp C.F. nr. 441344 nr. top 441344, 1.291,00 mp Cainelli Luca: C.F. nr. 439161 nr. top 439161, 5005,00 mp Parohia Ortodoxă Sârbă Mehala: C.F. nr. 441330 nr. top 441330, 178.341,00 mp Dragomir Gh. Doina; Păcurar M. Liviu și soția Păcurar A. Simona: C.F. nr. 441345 nr. top 441345, 5.208,00 mp

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 2

FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: PUZ – zonă mixtă Beneficiar: Cainelli Luca, Butuza Claudiu, Butuza Antoaneta, Parohia Ortodoxă Sârbă Mehala, Dragomir Gh. Doina, Păcurar M. Liviu și Păcurar A. Simona Amplasament: Timișoara, Calea Torontalului Cf. nr: 439162, nr. top: 439162; Cf. nr: 439161, nr. top: 439161; Cf. nr: 439091, nr. top: 439091; Cf. nr: 441330, nr. top: 441330; Cf. nr: 441345, nr. top: 441345; Cf. nr: 441344, nr. top: 441344; Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 188/2015 Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 3

COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Arhitectură: Mircea Crăculeac Nenad Luchin Edilitare: sc Raully Nistor srl ing. Nicolae Nistor Lucrări rutiere: sc Path’s Rout srl ing. Vasile Percec Topografie: sc Black Light srl ing. Loredana Hodea

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 4

BORDEROU 1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse de documentare 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei, încadrare în localitate 2.2. Vecinătăti, limite 2.3. Situatia juridică a trenului 2.4. Caracterul zonei, fondul construit 2.5. Elemente ale cadrului natural 2.6. Circulaţia 2.7. Ocuparea terenurilor 2.8. Echiparea tehnico edilitară 2.9 Disfuncționalități 2.10. Probleme de mediu 2.11. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaţiei 3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecţia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică 4. Concluzii 5. Anexe Extrase CF: Cf. nr: 439162, nr. top: 439162; Cf. nr: 439161, nr. top: 439161; Cf. nr: 439091, nr. top: 439091; Cf. nr: 441330, nr. top: 441330; Cf. nr: 441345, nr. top: 441345; Cf. nr: 441344, nr. top: 441344; Certificat de Urbanism nr. 2619/06.07.2015

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 5

6. Piese scrise: • Foaie de capăt • Colectiv de elaborare • Borderou piese scrise și piese desenate • Extrase CF: Cf. nr: 439162, nr. top: 439162; Cf. nr: 439161, nr. top: 439161; Cf. nr: 439091, nr. top: 439091; Cf. nr: 441330, nr. top: 441330; Cf. nr: 441345, nr. top: 441345; Cf. nr: 441344, nr. top: 441344; • Certificat de Urbanism nr. 2619 / 06.07.2015 • Memoriu explicativ 7. Piese desenate: • Plan de încadrare în zonă sc. 1:500/1:5000....................01 • Plan situația existentă sc. 1:5000 ..................................02 • Plan reglementări sc. 1:2500..........................................03 • Plan reglementări – zonificare sc.1:2500........................04 • Plan mobilare – situație propusă sc. 1:2500.....................05 • Circulația terenurilor, proprietăți sc.1:2500......................06 • Volumetrie propusă .........................................................07 Întocmit: arh. Nenad Luchin, Timişoara 03. 2016

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 6

MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE 1.1 Date de recunoaștere a terenului

Denumirea proiectului: PUZ – zonă mixtă Beneficiari: Cainelli Luca, Butuza Claudiu, Butuza Antoaneta, Parohia Ortodoxă Sârbă Mehala, Dragomir Gh. Doina, Păcurar M. Liviu și Păcurar A. Simona Amplasament: Timișoara, Calea Torontalului Număr proiect: 188/2015 Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal 1.2 Obiectul lucrării

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2619 din data de 06.07.2015, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru dezvoltarea unei zone mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 12/04.06.2015.

Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de, 204.200,00 mp în vederea organizării unui complex rezidențial cu locuințe collective, funcțiuni complementare și a unei zone verzi cu spații de agrement. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc conditiile pentru: - utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă - reglementarea funcțiunii terenului - modului de ocupare a terenurilor și condițiile de aliniere a construcțiilor - trasarea drumurilor și a servitutilor în corelare cu situația existentă - realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate - amenajarea zonei în acord cu cadrul natural și cel construit existent Documentația de față, în faza de PUZ „ Zonă Mixtă” - Timișoara, Calea Torontalului, Cf. nr: 439162, nr. top: 439162; Cf. nr: 439161, nr. top: 439161; Cf. nr: 439091, nr. top: 439091; Cf. nr: 441330, nr. top: 441330; Cf. nr: 441345, nr. top: 441345; Cf. nr: 441344, nr. top: 441344; a fost elaborată la cererea beneficiarilor: Cainelli Luca, Butuza Claudiu, Butuza Antoaneta, Parohia Ortodoxă Sârbă, Dragomir Gh. Doina, Păcurar M. Liviu și Păcurar A. Simona.

1.3 Surse documentare

La întocmirea prezentului Plan Urbanistic Zonal au fost luate în considerare informațiile din

studiile și planurile de urbanism aprobate în zona adiacentă amplasamentului, care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale zonei, precum și studii cu character documentar - Planul Urbanistic General al Timișoarei aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 7

105/2012, - Masterplanul, conceptul general de dezvoltare urbană - Avizul de oportunitate nr. 12 / 04.06.2015; - Studiul geotehnic întocmit la cererea beneficiarului; - Suportul topografic actualizat, realizat pe terenurile aflate în studiu

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile următoarelor documente: - Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG - Codul Civil - Studiul de oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.12/04.06.2015, categoria funcțională fiind zonă mixtă. - Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al MLPAT. - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată. - Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului - Ordinul Ministerului Sănătății nr 119/2014 privind formele de igienă - H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism - H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012 - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire

Din studiile de fundamentare au rezultat următoarele concluzii:

Documentația de față propune reglementări și soluții în scopul realizării unei zone rezidențiale cu locuințe colective, funcțiuni complementare cu dotări și servicii pe terenurile proprietarilor.

Amplasamentul studiat se încadrează în Planul Urbanistic General al Timișoarei în curs de elaborare, având destinația – UIs_A – zonă de urbanizare, zonă de instituții și servicii publice și de interes public, constituite în ansambluri independente. Astfel, considerăm că propunerea de față, cu imobile de locuințe și servicii conexe propuse se integrează perfect în zonă și că investiția care se dorește este oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile noului Regulament Local de Urbanism.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 Evoluția zonei și încadrarea în localitate

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara HCL157/28.05.2002, prelungit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara HCL 105/24.04.2012, terenurile aflate în studiu sunt situate în extravilanul orașului intr-o - zonă cu caracter nedefinit. Dar, pe zona respectivă au fost realizate numeroase studii urbanistice care au reglementat terenurile din punct de vedere funcțional încă din anul 2007, după cum rezultă din sursele documentare.

Amplasată în partea nordică a teritoriului administarativ al Municipiului Timișoara, în zona Torontalului și dealungul Căii Torontalului, terenurile aflate în discuție fac parte dintr-o zonă rezidențială nouă, aflată în dezvoltare, care se conturează de-a lungul inelului IV de circulație. Este o dezvoltare preponderent rezidențială cu regim înalt, cu funcțiuni complementare aferente locuirii.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 8

Delimitarea și încadrarea terenului studiat este conform planșelor anexate în partea desenată și coincide cu limita de proprietate. 2.2 Vecinătăți, limite Amplasamentul face parte dintr-un cvartal delimitat astfel: Nord-Vest Parcelele analizate sunt delimitate de un drum de exploatare DE 514 și de terenuri exploatate agriloc, sere și terenuri cu caracter nedefinit. Nord-Est Limita de nord-est a parcelelor este delimitată de UTR 21 din care face parte complexul Universitar de Științe agricole și medicină și Facultatea de medicină veterinară, iar la nord de complexul universitar se întind terenuri situate în extravilan, needificate , cu caracter nedefinit. Sud-Est La sud est, amplasamentul este delimitat de un drum de exploatare DE 527/1/13; un canal HCn 526 și un complex de locuințe colective „Iris” și „The Ring” cu regim mediu de înalțime, care se întinde până la limita cu strada Grigore Alexandrescu. La limita de sud, lângă complexul de locuințe colective, la limita cu Calea Torontalului se află sediul administrativ SC TOP CONSTRUCT SRL, depozit de materiale de construcții, la 17,00m. Sud-Vest Limita de sud vest este formată din strada Calea Torontalului, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara și o limită de protecție la drum, zonă verde, formată din parcelele cu nr. cad. A521/1/1/2 și top. 418002. 2.3 Situația juridică a terenurilor Parcelele se identifică după cum urmează : În proprietatea domnului Butuza Claudiu și a soției Antoaneta Butuza: C.F. nr. 439162 nr. top 439162, 5005,00 mp , terenul are formă pătrată și o latură paralelă cu Calea trontalului C.F. nr. 439091 nr. top 439091, 9.350,00 mp, terenul are formă dreptunghiulară și pe latura vestică se învecinează cu Calea Trontalului C.F. nr. 441344 nr .top 441344, 1.291,00 mp, terenul are formă dreptunghiulară și pe latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526 În proprietatea domnului Cainelli Luca: C.F. nr. 439161 nr. top 439161, 5005,00 mp, terenul are formă pătrată, latura vestică paralelă cu Calea Trontalului și latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526

În proprietatea Parohiei Ortodoxe Sârbe Mehala: C.F. nr. 441330 nr. top 441330, 178.341,00 mp terenul are formă neregulată pe latura vestică se învecinează cu Calea Torontalului iar latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 9

În proprietatea domnilor Dragomir Gh. Doina, Păcurar M. Liviu și Păcurar A. Simona: C.F. nr. 441345 nr .top 441345, 5.208,00 mp terenul are formă dreptunghiulară și pe latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526

Suprafața totală a terenurilor aflate în discuție este de 204.200,00 mp extravilan conform C.F, extravilan cu caracter nedefinit conform CU. În prezent, terenurile sunt libere de construcții și fără interdicții de construire. 2.4 Caracterul zonei și fondul construit

Dezvoltarea rapidă a zonei din ultimii ani se datorează pe de o parte proximității inelului IV de

circulație, pe de altă parte contextului urban existent în care aceste terenuri aflate în extravilanul orașului au rămas needificate sau clădirile industriale vechi care au funcționat pe ele au fost dezafectate. Zona este formată din parcele cu suprafețe generoase, adecvate implementării de clădiri cu regim mare de înălțime.

Această expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru această zonă a conturat în nordul localității existența unui nucleu puternic de noi locuințe colective (în parte executate), cu un regim de înălțime variind de la P+5E+M; P+8E+Er pentru Strada Grigore Alexandrescu și Calea Torontalului.

La sud de terenurile studiate în documentația de față, se află un complex de clădiri de locuire colectivă cu regim de înălțime S+P+10E+Er.

Limita de nord-est a parcelelor este delimitată de UTR 21 din care face parte complexul Universitar de Științe agricole și medicină și Facultatea de medicină veterinară, iar la nord de complexul universitar se întind terenuri situate în extravilan, needificate, cu caracter nedefinit.

Zona rezidențială este destul de slab deservită cu servicii și funcțiuni complementare, acestea fiind asigurate cu precădere pe Calea Torontalului.

Toate ansamblurile rezidențiale edificate deja sau aflate în execuție vor primi un plus de valoare în momentul în care Inelul IV, intersecția acestuia cu Calea Torontalului și rețeaua secundară de drumuri vor fi realizate, odată cu toată infrastructura necesară. Existența infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizării din punct de vedere urbanistic a zonei.

2.5 Elemente ale cadrului natural

Teritoriul din care face parte terenul studiat în P.U.Z. este situat în partea de nord a Municipiului Timişoara, în extravilan. Terenul este liber de construcții și plantații de orice fel.

Caracteristici ale reliefului zonei

Din punct de vedere morfologic, zona studiată, se încadrează în câmpia joasă a râurilor Timiş-Bega, în extravilanul Municipiului Timișoara. Terenul este plat, cu denivelări minore, ne find afectat de fenomene fizico-mecanice care să-I afecteze stabilitatea. Nu există în prezent spaţii verzi şi nici spaţii cu plantaţii de protecţie. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului. Caracteristici climatice ale zonei

Clima este temperată, moderat continentală cu influenţe mediteraneene şi oceanice. - temperatura medie anuală este între +10 °C şi +11 °C. - media temperaturii lunii ianuarie este între 0 °C şi -1 °C - media temperaturii lunii iulie între 20 °C şi 21 °C - data medie a primului înghet 11 octombrie

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 10

- nr. mediu al zilelor tropicale ( temp. max > 30 °C ) 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Vânt, directii predominante:

- Nord-Sud: 16% -Est-Vest: 13% - vitezele medii ale vânturilor din sectorul vestic sunt de 3m/s…4m/s

Precipitaţiile:

- media anuală a precipitaţiilor are valori între 600 şi 700 mm - media lunară maximă 70-80 mm (iunie) - numărul zilelor cu precipitaţii 120 zile/an - numărul mediu al zilelor cu ninsoare 28 zile/an - numărul zilelor cu brumă 25 zile/an

2.6 Circulația Parcela studiată are ca limită pe latura sud vestică magistrala Calea Torontalului - actual

drum Național. Se preconizează modernizarea Căii Torontalului prin amenajarea ei ca stradă de categoria a II-a, cu 4 benzi de circulație, zone verzi, piste de biciclete și trotuare. De asemenea, accesul la parcelele cu front la calea Torontalului, se intenționează a fi asigurat prin intermediul drumurilor colectoare cu sens unic, propuse de o parte și de alta a Căii Torontalului.

Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Calea Torontalului – Inel IV (str. Gr. Alexandrescu), precum și girația de la Metro și cea de la intersecția Căii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu – toate acestea constituie factori ce vor fluidiza traficul în zonă. 2.7 Ocuparea terenurilor

În momentul actual, terenurile aflate în studiu în suprafaţă de 204.200,00 mp sunt alcătuite din terenuri needificate, fiind conform CU – zonă cu caracter nedefinit. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi.

Prin prisma poziției în cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită învecinării cu un areal consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă. 2.8 Echiparea tehnico – edilitară

Zona este echipată din punct de vedere edilitar doar la limita cu Calea Torontalului. Zona beneficiază de rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaz și energie electrică.

Gabaritele și traseele rețelelor existente în zonă sunt precizate în cadrul avizelor eliberate de către deținătorii de utilități.

Alimentarea cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale și telecomunicații se va realiza prin branșamente și/ sau extinderi de branșamente existente în proximitate conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

Lucrările hidroedilitare – realizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială nu prezintă riscuri pentru zonă. Realizarea acestor lucrări aduce un plus de valoare zonei în privința echipării hidroedilitare, ce în prezent există doar partial. 2.9 Disfuncționalități

Fiind o zonă reconvertită din punct de vedere funcțional și în plină expansiune, inevitabil există și disfuncționalități în teren.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 11

La nivel de circulație - număr insufucient de locuri de parcare - profilul stradal al Căii Torontalului nu este definitivat, proiectul fiind în curs de implementare - necesitatea finalizării proiectului pentru intersecția dintre Calea Torontalului și traseul străzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulație - necesitatea reglementării obiectivelor de utilitate publică, respectiv necesitatea asigurării terenului pentru profilul stradal final al străzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulație - necesitatea reglementării bulevardului de 35,5m PTT 73 din anexa 6 din RLU și a intersecției acesteia cu Calea Torontalului și cu Calea Aradului în girația de la Selgros

La nivel de echipare edilitară - lipsa echipării tehnico edilitare pentru funcțiunile propuse

La nivel de dotări și servicii

- lipsa unei dotări corespunzătoare cu servicii și funcțiuni complementare locuirii, funcțiunile aflate în zonă sunt grupate pe lângă arterele principate de circulație – Calea Torontalului

2.10 Probleme de mediu Zona studiată precum și arealul limitrof nu deține spații verzi, fiind în prezent teren neutilizat. Pentru ansamblurile rezidențiale cu sau fără servicii aprobate sau edificate în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafețele minime necesare de spații verzi raportat la numărul de locuitori, conform OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației (2÷2,2mp/locuitor). Pentru zona care face obiectul prezentei documentații, conform Avizului prealabil de Oportunitate nr. 12/04.06.2015, se propun următoarele spații verzi: - V_s – zonă verde cu rol de complex sportive - V_a – zonă verde, parc - V_e – zonă verde, protecție canal, la limita cu canalul HCn 526

Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare în zonaa limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră de pe Calea Torontalului. 2.11 Opțiuni ale populației

Proprietatea este privată, construcțiile ce urmează a se realiza sunt locuințe colective și funcțiuni complementare amplasate pe lot privat și dotări și servicii publice ce vor deservi locuințele. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației organizate de Municipiul Timișoara, Direcția de Urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

La finalizarea procedurilor de consultare și informare a populației se va întocmi „Raportul

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 12

Informării și consultării publicului”. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Certificatul de Urbanism nr.2619/06.07.2015 pentru terenurile aflate în studio, a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se propune categoria funcțională: zonă mixtă, adică de locuințe și funcțiuni complementare și instituții și servicii, în baza Avizului prealabil de Oportunitate nr.12/04.06.2015.

În urma solicitării proprietarilor terenurilor studiate, se propune realizarea unui complex de locuințe colective cu funcțiuni complementare, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela. Reglementări și zonificări propuse prin documentația în urma căruia a fost emis avizul de oportunitate.

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă.Conform documentației enumerate la punctul 1.3, zona din care face parte ansamblul studiat este în mare parte reglementat din punct de vedere urbanistic. Astfel, considerăm că propunerea de față, cu cele două imobile de locuințe colective și servicii conexe propuse se integrează perfect în zonă și că investiția care se dorește este oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile noului Plan Urbanistic General și ale Regulamentului Local de Urbanism.

Considerăm că realizarea complexului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi un pas important în folosirea optimă a spaţiului și a dezvoltării zonei. 3.2 Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG Încadrarea în Masterplan etapa 2 – concept general de dezvoltare urbană Proiectul propus se înscrie in următoarele politici și programe: Politica 4 – asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare It. Programul 1 și 2 – creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale Programul urmărește creșterea calității structurii burbane prin completarea rețelelor de alimentare cu apă și completarea rețelelor de canalizare, mai precis asigurarea infrastructurii edilitare. Programul 3 și 4 – transport motorizat individual și trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale Scopul programului este: dezvoltarea infrastructurii rutiere necesare protejării mediului urban de traficul de tranzit îmbunătățirea/realizarea legăturilor rutiere cu și între localitățile periurbane asigurarea condițiilor necesare pentru deservirea eficientă a transportului de marfă și de călători către și dinspre centrele de servicii și locurile de muncă. Creșterea activității transportului public urban de călători și implicit a ponderii deplasărilor de pewrsoane cu transportul public prin dezvoltarea dotărilor și reconfigurarea sistemului de transport public urban creșterea ponderii mobilității alternative diminuarea traficului auto în zone rezidențiale și traficului auto de penetrație Politica 5 – îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 13

Programul 1 – creșterea calității spațiului public urban Programul urmărește: asigurarea accesibilității pentru toate grupele de vârstă și a persoanelor cu dizabilități asigurarea spațiului public necesar pe cartiere creșterea activității străzilor comerciale Programul 2 – creșterea calității rețelei de spații verzi Scopul programului este: asigurarea suprafețelor necesare pentru spații verzi pe cartiere asigutrarea continuității rețelei de spații verzi și conectarea la mediul periurban asigurarea proximității față de centre de cartier, dotări publice, fond locativ asigurarea necesarului de spații verzi pentru dezoltările ulterioare Politica 6 – mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii Programul 3 – crearea de zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare / reconversie Programul urmărește: delimitarea suprafețelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri și densități locative concentrarea pe zone bine deservite cu utilități și servicii publice reconversia unor suprafețe din zone industriale în zone mixte asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale și funcționale coerente, cu desemnarea suprafețelor pentru dotări comunitare și a spațiilor vrezi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale 3.3 Valorificarea cadrului natural

Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, de un teren relativ plat, fără interdicții cu repercursiuni asupra valorificării cadrului natural. Pe teren nu există plantații de protecție sau valoroase care să pună problema menținerii acestora. În condițiile date, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optimă a teritoriului, cu prevederea unui procent minim de: - 20% de spații verzi pe parcelă pentru zonele de locuințe colective cu instituții și servicii publice, respectiv cele dedicate activităților economice cu caracter terțiar. - 80% de spații verzi pentru zonele cu rol de complex sportiv. - dealungul canalului HCn 526 se propune lărgirea zonei de protecție a canalului cu spații verzi plantate.

De asemenea, se are în vedere reglementarea unei suprafețe – zonă verde de tip parc cu acces public nelimitat. 3.4 Modernizarea circulației

Deservirea rutieră a viitorului ansamblu de locuințe cu funcțiuni complementare, comert si servicii, se va face în mare măsură de pe Calea Torontalului, principala cale de acces în zonă.

Pentru o cât mai bună accesibilitate pe terenul studiat și, pentru asigurarea unei fluențe a traficului generat în proximitate, prezenta documentație de urbanism prevede extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere.

Se propun următoarele: - patru accese directe din Calea Torontalului, dintre care 3 drumuri cu prospect de 16,00m și unul cu prospect de 35,50m propus prin noul Plan Urbanistic General

- două drumuri cu prospect de 16,00m paralele cu Calea Torontalului în interiorul terenului studiat.

- Modernizarea Căii Torontalului conform noului Plan Urbanistic General, prin amenajarea unui prospect de 64,00 m lățime cu 4 benzi de circulație, zonă verde, pistă de biciclete , trotuar și prelungirea infrastructurii de transport public călători cu o linie de tramvai.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 14

- la limita canalului HCn 526 se propune lărgirea zonei de protecție cu suprafață de zonă verde, pistă de biciclete și trotuar, pe un prospect de 8,00m lățime.

Profilele de drum se vor executa conform planșei de lucrări rutiere elaborate de firma Path’s Route, avizată spre neschmbare de Direcția Tehnică, serviciul transport și siguranța circulației; compartiment siguranța circulației, aviz nr DT2016-001691/09.06.2016

Dispunerea drumurilor și profilelor de drum propuse apare în planșa de lucrări rutiere anexată documentației.

Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia rutieră pe domeniul public s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe arterele principale.

Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute între bordură și marginea părții carosabile și direcționate spre reţeaua de canalizare existentă.

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări. Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie, întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare şi obţinerea aprobărilor de la Primaria Municipiuli Timisoara.

Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie.

3.5 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Prin avizul de oportunitate se propune urbanizarea zonei conform regulamentului UM3 din Regulamentul Local de Urbanism. Caracterul propus - zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulație ale municipiului.

Se dorește reconsiderarea și eficientizarea mobilității, reorganizarea spațiului public, dezvoltarea serviciilor publice și comerciale, reabilitarea infrastructurii, creșterea gradului de mixitate funcțională prin integrarea de noi activități, creșterea gradului de coerență a structurii urbane și ameliorarea condițiilor de mediu.

Ca și utilizări admise se dorește o structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, financiar bancare, comerciale, culturale, de învățământ, etc. Spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor, iar la imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes public. Suprafața terenului studiat va fi zonificată astfel: Bilanț teritorial: Bilanț teritorial

Situație existentă

mp

Situație propusă

mp %

Teren studiat

204.200,00

204.200,00

100

Suprafața construită

0

136.502,00

66,84

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 15

din care M3 - 117.550,00 57,56 Is_a - 13.814,00 6,76

Is – 2.386,00 1,17 V_s – 2.752,00 1,35

Zone verzi amenajate

0

22.131,00

10,84

din care

V_a – 20.444,00 10,01 V_e – 1.687,00 0,83

Circulații (drumuri, accese)

0

45.567,00

22,32

Indici urbanistici:

P.O.T. (procent de ocupare teren)

M3

55%

ls_a

55%

Is

70%

Vs

10%

Va

5%

C.U.T. (coeficient de utilizare teren)

M3

2.5

ls_a

2.5

Is

2.8

Vs

0.2

Va

0.1

Regim de înălțime

M3

S+P+13 E

ls_a

S+P+4E+Er

Is

S+P+4E+Er

Vs

S+P+1E

Va

P

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 16

Raportat la întreaga zonă studiată prin PUZ, de 204.200,00 mp, din care parcelele aflate în avem următorul bilanț teritorial propus: Suprafață parcelă – 204.200,00 mp – 100% Circulații (drumuri, accese) – 45.567,00 mp – 22,32% M3 – zonă mixtă locuițe și funcțiuni complementare S+P+13E – 117.550,00 mp - 57,56% Is_a – instituții publice, sevicii S+P+4E+Er – 13.814,00 mp – 6,76% Is – instituții publice, sevicii S+P+4E+Er – 2.386,00 mp – 1,17% V_s – zonă verde, complex sportiv S+P+1E – 2.752,00 mp – 1,35% V_a – zonă verde, parc – 20.444,00 mp – 10,01% V_e – zonă verde, protecție canal – 1.687,00 mp – 0,83% 3.6 Dezvoltarea echipării edilitare Alimentarea cu apă Se va asigura alimentarea cu apă a parcelei prin realizarea unor proiecte de extindere a rețelei de apă existente în zonă. Canalizarea Canalizarea menajeră se va realiza după un proiect de extindere a rețelei de canalizare menajeră existente în zonă.

Canalizarea pluvială Pe zona verde Va, se propune o amenajare peisageră cu un luciu de apă. Această

acumulare de apă va funcționa și ca bazin de retenție ape pluviale în caz de ploi abundente și acumulări mari de apă într-un timp scurt. Bazinul va fi legat la canalul de desecare HCn526 și în caz de supraplin, deversează apa în acesta.

Apele pluviale se vor colecta și se vor descărca controlat în canalul de desecare HCn526, existent în vecinătate – prin bazin de retenție, separator de hidrocarburi, stație de pompare și gură de vărsare.

Alimentarea cu energie electrică

În zonă vor apărea noi consumatori de energie electrică, preponderent de uz casnic. Se va asigura racordarea obiectivelor la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă. Aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. Avizul de amplasament favorabil nr. 164724144/11.08.2016 impune următoarele condiții: La stâlpii de curent existenți pe parcelă se va respecta zona de siguranță și protecție în care este interzisă executarea oricărei construcții sau împrejmuiri. LEA 20kV – zonă de protecție 5,00m stânga – dreapta. LEA 110kV – zonă de protecție 18,50m stânga – dreapta. Telecomunicații Pentru viitoarea zonă se preconizează că operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de telecomunicații și internet. Soluția propusă este realizarea unor canalizații subterane tip fibră optică care să preia noii abonați.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 17

Alimentarea cu gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuție Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Blocurile de locuințe pot fi prevăzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcționa pe combustibil gaze naturale. 3.7 Protecția mediului Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:

Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privinta alocării resurselor.

Documentația se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex rezidențial cu locuințe individuale, semicolective și colective mici, respectiv regulamentul în care acesta se va putea amplasa.

Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităţilor cu impact asupra mediului. Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreţinerea reţelelor, etc.)

Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele;

În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/04.06.2015, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum și ale Certificatului de Urbanism nr.2619 din 06.07.2015, eliberat în baza acestuia. În concluzie, prezentul plan concordă functional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timisoara, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana. Relația cadru natural/cadru construit:

Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicații referitoare la impactul asupra mediului: -recomandarea inserării de spatii verzi la nivelul solului -conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conforme cu legislația în vigoare. Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie:

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 18

Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în situaţia când se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate. Pentru lucrările de dezafectare și construire se vor folosi firme abilitate în acest sens.

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului și a Ordinului 860/2002 și completările ulterioare. Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apă subterană și din solul înconjurător. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: Apa -se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice -deseurile se vor preda, conform avizului eliberat Aquatim SA, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale -se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare -containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații. Radiațiile

Lucrările prevăzute în prezenta documentație nu produc și nu folosec radiații, astfel încât luarea măsurilor împotriva eventualelor radiații nu este necesară.

Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 19

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe

parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: -17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase -17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase -17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă -17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase -17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase -17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase -17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului. -este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. Protecția calității aerului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei. Prorecția solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. Protejarea valorilor de patrimoniu Nu este cazul. Refacerea peisagistică și reabiliare urbană Realizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor și planteatea și amenajarea zonei de protecție a canalului HCn 526.

Tot atunci va putea fi amenajat (plantat, amenajat peisager și dotat cu mobilier urban) și

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 20

parcul cu acces public nelimitat pe o suprafață de 20.420,00 mp. 3.8 Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Listarea obiectivelor de utilitate publică: - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de biciclete, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi de teren: 45.567,00 mp (22,32%) se cedează pentru drumuri și accese. Cei 45.567,00 mp destinaţi realizării drumurilor şi reţelelor edilitare vor trebui să treacă din proprietatea privată a beneficiarilor, în proprietatea publică a orașului Timișoara.

De asemenea se va realiza un parc public cu acces nelimitat pe 20.444,00 mp (10,01%), parc care va trece în proprietatea publică a orașului Timișoara.

Zonele verzi de protecție a canalului HCn 526 în suprafață totală de 1.687,0 mp (0,83%), de asemenea trec în proprietatea publică a orașului.

45.567,00 mp (22,32%) 20.444,00 mp (10,01%) 1.687,0 mp (0,83%) 67.698,00 mp (33,16%) se cedează în total

4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în viguare.

La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale: -încadrarea în Planul Urbanistic General al Timișoarei -asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei -rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Timișoarei.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al S.C. AC TECTURA S.R.L. şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 21

Întocmit: arh. Nenad Luchin, Verificat: Mircea Crăculeac, specialist RUR Timişoara 03. 2016

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 22

Volumul II

R E G U L A M E N T L O C A L D E U R B A N I S M

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 23

FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: PUZ – zonă mixtă Beneficiar: Luca Cainelli, Butuza Claudiu, Butuza Antoaneta Parohia Ortodoxă Sârbă Mehala, Dragomir Gh. Doina, Păcurar M. Liviu și Păcurar A. Simona Amplasament: Timișoara, Calea Torontalului Cf. nr: 439162, nr. top: 439162; Cf. nr: 439161, nr. top: 439161; Cf. nr: 439091, nr. top: 439091; Cf. nr: 441330, nr. top: 441330; Cf. nr: 441345, nr. top: 441345; Cf. nr: 441344, nr. top: 441344; Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 188/2015 Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 24

COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Arhitectură: Mircea Crăculeac Nenad Luchin Edilitare: sc Raully Nistor srl ing. Nicolae Nistor Lucrări rutiere: sc Path’s Rout srl ing. Vasile Percec Topografie: sc Black Light srl ing. Loredana Hodea

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 25

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 1. Dispoziţii generale 2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 3. Zonificarea funcţională 4. Prevederi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă - UTR 5. Concluzii

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 26

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru – Zonă mixtă, conf. Aviz de Oportunitate 12/04.06.2015 I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „P.U.Z – Zonă mixtă, conf. Aviz de Oportunitate 12/04.06.2015”, cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenurile următoare: În proprietatea domnului Butuza Claudiu și a soției Antoaneta Butuza: C.F. nr. 439162 nr. top 439162, 5005,00 mp , terenul are formă pătrată și o latură paralelă cu Calea trontalului C.F. nr. 439091 nr. top 439091, 9.350,00 mp, terenul are formă dreptunghiulară și pe latura vestică se învecinează cu Calea Trontalului C.F. nr. 441344 nr .top 441344, 1.291,00 mp, terenul are formă dreptunghiulară și pe latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526 În proprietatea domnului Cainelli Luca: C.F. nr. 439161 nr. top 439161, 5005,00 mp, terenul are formă pătrată, latura vestică paralelă cu Calea Trontalului și latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526

În proprietatea Parohiei Ortodoxe Sârbe Mehala: C.F. nr. 441330 nr. top 441330, 178.341,00 mp terenul are formă neregulată pe latura vestică se învecinează cu Calea Torontalului iar latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526 În proprietatea domnilor Dragomir Gh. Doina, Păcurar M. Liviu și Păcurar A. Simona: C.F. nr. 441345 nr .top 441345, 5.208,00 mp terenul are formă dreptunghiulară și pe latura sud estică este delimitată de canalul HCn 526

Suprafața totală a terenurilor aflate în discuție este de 204.200,00 mp extravilan conform C.F, extravilan cu caracter nedefinit conform CU. În prezent, terenurile sunt libere de construcții și fără interdicții de construire.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 27

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private si apărarea interesului public. 2. Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal- Zonă mixtă, conf. Aviz de Oportunitate 12/04.06.2015 stau: - Legea fondului funciar nr 18/1991, republicată - Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998 - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994 - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998 - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată - Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată - Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată - Codul Civil - Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației - Regulaamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996 - Ghid privind metodologia de elaborare și conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000 - Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului - Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind normele de igienă - Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD) Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelelor reglementate :

• Cf. nr: 439162, nr. top: 439162; • Cf. nr: 439161, nr. top: 439161; • Cf. nr: 439091, nr. top: 439091; • Cf. nr: 441330, nr. top: 441330; • Cf. nr: 441345, nr. top: 441345; • Cf. nr: 441344, nr. top: 441344;

Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.12/04.06.2015. Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica. 3. Domeniul de aplicare Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 28

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara și va avea o valabilitate de 10 ani. II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 1.Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Suprafața care face obiectul prezentului PUZ nu deține fond construit și nici patrimoniu natural. 2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții.

2.1.Protecția față de poluare și alte riscuri

Pentru construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată. 2.2.Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Alimentarea cu apă Se va asigura alimentarea cu apă a parcelei prin realizarea unor proiecte de extindere a rețelei de apă existente în zonă. Canalizarea Canalizarea menajeră se va realiza după un proiect de extindere a rețelei de canalizare menajeră existente în zonă.

Canalizarea pluvială Pe zona verde V_a, se propune o amenajare peisageră cu un luciu de apă. Această

acumulare de apă va funcționa și ca bazin de retenție ape pluviale în caz de ploi abundente și acumulări mari de apă într-un timp scurt. Bazinul va fi legat la canalul de desecare HCn526 și în caz de supraplin, deversează apa în acesta.

Apele pluviale se vor colecta și se vor descărca controlat în canalul de desecare HCn526, existent în vecinătate – prin bazin de retenție, separator de hidrocarburi, stație de pompare și gură de vărsare.

Alimentarea cu energie electrică

În zonă vor apărea noi consumatori de energie electrică, preponderent de uz casnic. Se va asigura racordarea obiectivelor la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă. Aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. Avizul de amplasament favorabil nr. 164724144/11.08.2016 impune următoarele condiții: La stâlpii de curent existenți pe parcelă se va respecta zona de siguranță și protecție în care este

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 29

interzisă executarea oricărei construcții sau împrejmuiri. LEA 20kV – zonă de protecție 5,00m stânga – dreapta. LEA 110kV – zonă de protecție 18,50m stânga – dreapta. Telecomunicații Pentru viitoarea zonă se preconizează că operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de telecomunicații și internet. Soluția propusă este realizarea unor canalizații subterane tip fibră optică care să preia noii abonați.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). Alimentarea cu gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuție Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Blocurile de locuințe pot fi prevăzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcționa pe combustibil gaze naturale. 2.3.Asigurarea compatibilitătii functiunilor Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilitării dintre destinatia construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z. III.UTILIZĂRI FUNCTIONALE Reglementări

Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivul propus pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivului propus. 1.Obiective si modalități de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare -reglementarea caracterului terenului studiat -modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor -realizarea lucrărilor rutiere, dezvoltarea tramei stradale pentru a asigura accesul la clădiri -echiparea tehnico-edilitară, necesară asigurării unei infrastructuri adecvate -amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent 2.Utilizări functionale 2.1.Funcţiunea dominantă

Amplasată în partea nordică a teritoriului administarativ al Municipiului Timișoara, în zona Torontalului și dealungul Căii Torontalului, terenurile aflate în discuție fac parte dintr-o zonă rezidențială nouă, aflată în dezvoltare, care se conturează de-a lungul inelului IV de circulație.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 30

Este o dezvoltare preponderent rezidențială cu regim înalt, cu funcțiuni complementare, dotări și servicii aferente locuirii.

M3 – zonă mixtă, locuințe colective și funcțiuni complementare Zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanţă majoră. Zona se remarcă printr-o structură funcţională heterogenă, caracterizată de mixajul între activităţile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele şi locuirea de tip colectiv, situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale.

Is_a – instituții și sevicii publice constituite în ansambluri independente Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri individuale dedicate situate în afara zonei centrale şi în afara unor ansambluri dedicate.

Is – instituții și sevicii publice constituite în clădiri individuale dedicate învățământului Zonă a ansamblurilor independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice. Funcţiunile sunt de tip adminstrativ medical sau educaţional.

V_s – zonă verde cu rol de complex sportiv Spaţii verzi cu acces public limitat după un orar prestabilit, pe bază de taxă: parcuri, baze sportive publice sau private.

V_a – zonă verde, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat V_e – zonă verde, de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic Zone constituite în culoare, în lungul cursurilor de apă, canalelor de desecare cu biodiversitate ridicată ce se pot coagula într-o reţea de trasee verzi destinate agrementului şi mobilităţii alternative, neproducătoare de poluare fonică şi a aerului, ideale pentru conectarea unor zone de oraş fără încărcarea suplimentară a reţelei stradale.

2.2.Utilizări și funcțiuni permise Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt următoarele: M3 –zonă mixtă, locuințe colective și funcțiuni complementare S+P+13E - structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. - spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. - la imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public, care nu vor afecta activitatea de locuire de la etajele superioare, fiind necesar acordul vecinilor direct afectați

Is_a – instituții și sevicii publice în ansambluri S+P+4E+Er - instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri individuale dedicate situate în afara zonei centrale şi în afara unor ansambluri dedicate - funcțiunile propuse sunt de tip comerț cu amănuntul, servicii bancare, poștă, instituții școlare, creșe, grădinițe

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 31

Is – instituții și sevicii publice în clădiri individuale dedicate S+P+4E+Er - zonă a ansamblurilor independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice - funcţiunile propuse sunt de tip educaţional V_s – zonă verde cu rol de complex sportiv S+P+1E - sistem de alei şi platforme cu stratificare permeabilă pentru circulaţii pietonale şi velo - mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile - edicule, componente ale amenajării peisagere - construcţii pentru activităţi culturale - grupuri sanitare, spaţii pentru administrare și întreţinere terenuri de sport în aer liber - tribune pentru spectatori - construcţii pentru activităţi sportive vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spaţii

tehnice, pentru administrare și întreţinere - unităţi de alimentaţie publică, cu suprafața de maxim 120mp (cafeterie, cafenea, bufet etc) - parcări aferente activităților desfășurate V_a – zonă verde, parc - plantaţii înalte, medii şi joase - sistem de alei şi platforme cu stratificare permeabilă pentru circulaţii pietonale şi velo - mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile - edicule, componente ale amenajării peisagere - construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică - grupuri sanitare, spaţii pentru administrare și întreţinere - unităţi de alimentaţie publică, cu ADC de maxim 120mp (cafeterie, cafenea, bufet etc) și

construcții temporare pe structuri ușoare - sunt admise amenajări pentru expoziții și activități culturale - parcări înierbate V_e – zonă verde, protecție canal - plantaţii înalte, medii şi joase - sistem de alei şi platforme cu stratificare permeabilă pentru circulaţii pietonale şi velo - mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile - edicule, componente ale amenajării peisagere - amenajare hidrotehnică 2.3.Utilizări cu condiții M3 –zonă mixtă, locuințe colective și funcțiuni complementare S+P+13E - elemente aferente infrastructurii tehnico- edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public. - instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor. - garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni); accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 32

Is_a – instituții și sevicii publice în ansambluri S+P+4E+Er Is – instituții și sevicii publice în clădiri individuale dedicate S+P+4E+Er - locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 (21) facilităţi de cazare cu condiţia ca ele să aparţină şi să fie administrate de instituţiile de învăţământ şi cercetare localizate în UTR - garaje / parcaje pentru personal și vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părți / corpuri de clădiri cu condiţia ca ele să nu ocupe frontul spre spaţiul public, iar accesul auto să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul - elemente de infrastructură tehnico-edilitară, în subteran sau în afara spaţiului public V_s – zonă verde cu rol de complex sportiv S+P+1E - conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente. - elemente aferente infrastructurii tehnico- edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură. V_a – zonă verde, parc V_e – zonă verde, protecție canal - acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat. - conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente. - elemente aferente infrastructurii tehnico- edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură. 2.4.Utilizări interzise M3 – zonă mixtă locuințe colective și funcțiuni complementare S+P+13E - activităţi / servicii de tip industrial sau cvasi industrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat - depozitare, comerț en gros - depozitare de materiale refolosibile - supermarket, hypermarket, mall etc - comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre - garaje în clădiri provizorii sau permanente independente, amplasate în interiorul parcelelor - elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public - ansambluri monofuncţionale rezidenţiale - locuire de tip individual - constructii provizorii de orice natură - instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor - reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare - publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. - orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 33

- sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Is_a – instituții și sevicii publice în ansambluri S+P+4E+Er Is – instituții și sevicii publice în clădiri individuale dedicate S+P+4E+Er - conversia funcţională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, în afara celor din categoria instituţiilor publice sau de interes public. - garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor - elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public. - constructii provizorii de orice natură - instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor - reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare - orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare - împrejmuiri de orice fel cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege - sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente V_s – zonă verde, complex sportiv S+P+1E V_a – zonă verde, parc V_e – zonă verde, protecție canal - orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare - sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente - amplasarea de puncte de colectare a deșeurilor 2.5.Lucrări de utilitate publică Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și / sau juridice, cu schimbarea funcțiunii acestora, fiind necesară instituirea unor servituți de utilitate publică. Aceste terenuri se stabilesc prin proiecte și documentații tehnice iar autorizarea executării locrărilor se face conform legii. 3.Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii 3.1.Amplasarea față de drumuri publice Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţia stabilită, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat în planșele anexate. În zona drumurilor publice se pot autoriza construcții și instalații aferente acestora, de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, cu condiția ca lucrările menționate să nu afecteze aspectul urbanistic, arhitectural și coerența fluxului funcțional. 3.2.Amplasarea față de aliniament Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de Reglementări urbanistice, 6,00 metri.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 34

3.3.Amplasarea în interiorul parcelei şi în raport cu limitele dintre parcele Zona de implantare a clădirilor față de aliniament are o retragere de minim 6,00m faţă de limita de proprietate, respectiv 6,00m față de limita de protecție propusă dealungul canalului HCn 526, conform planșei de Reglementări anexată documentației. Distanța între 2 clădiri de pe aceeași parcelă este minim H/2, iar distanța dintre 2 clădiri de pe parcele învecinate este de minim H/2. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităților teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină. Nu se admit calcane spre vecini.

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

3.4.Orientarea față de punctele cardinale

Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noilor clădiri cu locuințe și funcţiunilor propuse respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Se vor respecta prevederile ordinului pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 536/1997 și normativul 119/2014.

Se va evita orientarea exclusiv nord a clădirilor de locuit. Amplasarea construcțiilor de locuit va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit

să se asigure durata minima de însorire de 1,5 h la solstițiul de iarnă. Se recomandă ca în toate spațiile în care se desfășoară activități zilnice (comercială, de

învățământ, birouri) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor. 4.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 4.1.Accese carosabile - autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare de pe parcelă, cu posibilitatea de întoarcere sau ieșire de pe parcelă. - drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. - clădirile vor avea accese prevăzute pentru mașinile colectoare de deșeuri - toate lucrările de execuție a drumurilor se vor face respectând normele și normativele în vigoare.

4.2.Accese pietonale - autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces pietonal la obiectivul propus. - este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire. - în cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se delimitează cu vopsea pe suprafețele de platforme și drumuri, care trebuie să includă și gabaritele acestora. - în cazul parcelelor V_a și V_s aleile pietonale şi velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. Se va asigura obligatoriu în condiţii de siguranţă accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, persoane cu dizabilităţi şi minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferenţiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil şi tactil etc)

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 35

5.Reguli cu privire la echiparea edilitară 5.1.Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. 5.2.Realizarea de rețele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţilor de racord la reţelele existente de apa, canalizare şi energie electrică.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.

Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran. 5.3.Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri publice sunt proprietatea publică a oraşului. 5.4.Alimentarea cu apă, canal

Asigurarea alimentării cu apă si canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de serviciu, de pe strada Calea Torontalului.

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare.

În vederea alimentării cu apă a obiectivului propus se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere și branșament furnizat de S.C. Aquatim S.A.

5.5.Alimentarea cu energie termică

Se propune pentru obiectivul nou propus independența energetică privind furnizarea căldurii și a apei calde de consum prin centrale proprii. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la rețeaua urbană existentă în zonă.

5.6.Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare existentă în zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă. 5.7.Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform unui proiect de specialitate. 5.8.Telecomunicații

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, internet și cablare, printr-un racord la rețelele existente. Dotarea zonei se va realiza de S.C. TELEKOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 36

într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor obiective.

5.9. Proprietatea publică asupra rețeleor edilitare Rețelele de apă, canal, drumurile publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a orașului dacă legea nu dispune altfel. Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și telecomunicații aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a statului dacă legea nu dispune altfel. 6.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor si constructiilor 6.1.Parcelarea Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minim 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect PUZ.

Parcelarea se va realiza conform planșelor anexate documentației scrise cu condiția asigurării accesului auto la fiecare parcelă și clădire.

Respectarea prevederilor prezentului PUZ (păstrarea funcțiunii, înălțimii maxime, POT și CUT) va fi obligatorie și în situația reparcelărilor. 6.2.Înăltimea constructiilor

Regimul de înălţime maxim propus este după cum urmează:

M3 – zonă mixtă locuințe și funcțiuni complementare - S+P+13E; - H maxim nu va depăși 44,40m - se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la coamă /

totală reglementată. Pe planșa de Reglementări anexată documentației sunt delimitate zonele cu regimul maxim

de înălțime.

Is_a – instituții și sevicii publice în ansambluri Is – instituții și sevicii publice în clădiri individuale dedicate

- S+P+4E+Er - H maxim nu va depăși 22,00m - H maxim la clădirile de colț nu va depăși 25,00m - pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante),

prin PUZ se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 25,00 m în punctul cel mai înalt.

- se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă / totală reglementată.

- înălţimea totală maximă a clădirilor / corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m, chiar dacă corpul dinspre aliniament are un regim de înălţime diferit.

V_s – zonă verde cu rol de complex sportiv

- S+P+1E - H maxim nu va depăși 7,00m

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 37

V_a – zonă verde, parc - P - H maxim nu va depăși 5,00m

6.3.Aspectul exterior al constructiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent. Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişăşi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional. Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.

Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice și imitațiile de materiale.

Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi alese din paletarul de culori al „Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara”

Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%). Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările în vigoare.

6.4.Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului

P.O.T. (procent de ocupare teren)

M3

55%

ls_a

55%

Is

70%

Vs

10%

Va

5%

C.U.T. (coeficient de utilizare teren)

M3

2.5

ls_a

2.5

Is

2.8

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 38

Vs 0.2 Va

0.1

Unde: M3 – zonă mixtă locuințe colective și funcțiuni complementare Is_a – instituții publice, sevicii în ansambluri Is – instituții publice, sevicii în clădiri independente V_s – zonă verde, cu rol de complex sportiv V_a – zonă verde, parcuri 7.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje , spații verzi și împrejmuiri 7.1.Parcaje

Parcajele și garajele sunt spații amenajate la sol sau în constructii pentru staționarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului sau în subteran, în cazul clădirilor de locuințe colective și servicii.

Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă. 7.2.Suprafața spațiilor verzi și plantate

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde aferentă zonei rezidențiale, respectiv amenajarea unui loc de joacă pentru copii.

Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

7.3.Împrejmuiri Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare, împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt optionale. În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza din materiale transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibilă realizarea pe anumite porțiuni a unor panouri opace, până la înalțimea maximă de 1,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistica pentru ansamblul rezidential, atâta timp cât lungimea acestor panouri nu depaseste 2m. IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ

Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor.

Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. 1 ,,Dispoziţii generale”, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă”. P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplasează construcţia supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 39

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a tuturor clădirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului

CUT = Sd (mp) / St (mp) Raportat la întreaga zonă studiată prin PUZ, de 204.200,00 mp, din care parcelele aflate în avem următorul bilanț teritorial propus: Suprafață parcelă – 204.200,00 mp – 100% Circulații (drumuri, accese) – 45.567,00 mp – 22,32% M3 – zonă mixtă locuițe și funcțiuni complementare S+P+13E – 117.550,00 mp - 57,56% Is_a – instituții publice, sevicii S+P+4E+Er – 13.814,00 mp – 6,76% Is – instituții publice, sevicii S+P+4E+Er – 2.386,00 mp – 1,17% V_s – zonă verde, cu rol de complex sportiv S+P+1E – 2.752,00 mp – 1,35% V_a – zonă verde, parc – 20.444,00 mp – 10,01% V_e – zonă verde, protecție canal – 1.687,00 mp – 0,83% Regimul de înălțime propus: Regim de înălțime

M3

S+P+13 E maxim 44,40m

ls_a

S+P+4E+Er maxim 25,00m

Is

S+P+4E+Er maxim 25,00m

Vs

S+P+1E maxim 7,00m

Va

P maxim 5,00m

Bilanț teritorial:

Bilanț teritorial

Situație existentă

mp

Situație propusă

mp %

Teren studiat

204.200,00

204.200,00

100

Suprafața construită

0

135.914,00

66,60

din care

M3 - 117.550,00 57,56 Is_a - 13.814,00 6,76

Is – 2.386,00 1,17 V_s – 2.752,00 1,35

Zone verzi amenajate

0

22.131,00

10,84

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �

P r o i e c t n r : 1 8 8 / 2 0 1 6 PUZ – zonă mixtă Timișoara, Calea Torontalului 40

din care

V_a – 20.444,00 10,01 V_e – 1.687,00 0,83

Circulații (drumuri, accese)

0

45.567,00

22,32

V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că investiția care se dorește este oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism.

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism ce se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si menținerii la zi a situației din zonă. Întocmit: arh. Nenad Luchin, Verificat: Mircea Crăculeac, specialist RUR Timişoara 03. 2016

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro �