Consiliul Local Timisoara

Hotararea 75/25.03.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona Torontalului -Zona de locuire Aeroport Utilitar"

25.03.2003

Hotararea Consiliului Local 75/25.03.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona Torontalului -Zona de locuire Aeroport Utilitar"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32002-005388 din 27.02.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2002 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului 2 - Timişoara, Spitalul Municipal - Aeroportul Utilitar, Studiu de Amplasament - Spaţii de Producţie";
Având în vedere prevederile Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi lit .(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Zona Torontalului -Zona de Locuire Aeroport Utilitar " conform proiectului nr. 82 din 2002 întocmit de S.C. Arhitekt Studio A S.R.L. , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat , în suprafaţă totală de 15146 mp este înscris în C. F. nr.134069; C.F. nr. 133943; C.F. nr. 132717 şi C.F. nr. 121733.
Terenurile cu distinaţie agricolă se vor scoate din circuitul agricol prin grija beneficiarilor cu respectarea Legii 453/2001 şi Legii 18/1991.
Planul Urbanistic de Detaliu " Zona Torontalului -Zona de Locuire Aeroport Utilitar " se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are valabilitate de 5 ani.

Art.2: Începând cu data emiterii prezentei hotărâri se modifică , în mod corespunzător , Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Cconsiliului Local nr.97/2002.

Art.3. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C ARHITEKT STUDIO A S.R.L.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI