keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 365/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu:"Locuinte colective P+3E+Er" Calea Torontalului, Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 365/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu:"Locuinte colective P+3E+Er" Calea Torontalului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-000232/17.07.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective P+3E+Er" Calea Torontalului, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Compagnia Investmenti Europea S.A., întocmit conform Proiectului nr. 47/CIE1/07, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective P+3E+Er" Calea Torontalului, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 6781 mp, este înscris în C.F. nr. 145424, având nr. cadastral Cc 580/2/1/9, Cc 580/2/1/10, Cc 580/2/1/11, curţi construcţii intravilan extins, cu suprafaţa de 3201 mp si CF nr. 148553, nr. cadastral Cc 580/2/1/12, Cc 580/2/1/13, Cc 580/2/1/14, curţi construcţii intravilan extins, cu suprafata de 3580 mp, fiind proprietatea firmei SC Compagnia Investmenti Europea SA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective P+3E+Er" Calea Torontalului, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC Compagnia Investmenti Europea SA ;
- Proiectantului SC Atelierele Arhitech SRL ;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari_torontal.pdf

12.00

51.82

58.66

min. 6m

L= H/2 4.00

L= H/2

mi n.

5m

mi n.

5m

min. 6m

4.00

min. 6m

4.00

4.00

min. 6m

61 .61

60 .81

52.77

57.66

61. 11

22.00

22.00

12 .00

12 .00

12.00

12.00

L= H/2

L= H/2

mi n.

5m

mi n.

5m

A 580/2/1/1

A 580/2/1/2 A 5 80

/2/1 /7

A 5 80

/2/1 /8

A 5 80

/2/1 /15

A 5 80

/2/1 /16

A 5 80

/2/1 /17

87.95

88.44

88.31

88.19

88.00

88.25

87.77

87.96

88.24 88.08

87.79

88.38

88.47

88.46

88.54

88.45

88.19

88.21

88.01

88.07

87.92

87.99

87.99

87.96 87.94

88.88

88.66

88.30

87.99

88.06

87.98

87.98

88.10

88.14

88.33

88.33

88.67

88.74

89.16

89.17

89.00

88.99

88.53

88.60

88.39

88.67

88.88

89.17

89.07

89.47

89.54

89.61

89.70

89.54

89.26

88.82

88.72

88.66

88.50

88.41

88.30

88.27

88.18

88.33

88.51

88.36

88.06

87.97

88.04

88.13

88.34

88.70

89.19

89.45

89.36

89.17

88.78

88.48

88.33

88.19

88.12

88.07

88.21

88.26

88.47

88.71

89.18

88.72

89.14

88.65

87.95

88.06

87.99

87.88

88.19

87.95

B

Zv

Zv

Zv

87.99

20 46

00

1

7

8

9

1

2

3

4

5

6

N

17

12

13 15

16

18

11

10

19

14

89.75

88.82

87.80

DE 57

9-4 m

A 5 80

/2/1 /18

liziera pomipasune

A 580/2/2

dru m

(pa ma

nt)

Zona locuire -conform PUZ aprobat prin HCL 75/2003 -

Zona locuire

Zona de implantare a constructiei - Locuire colectiva -

P+3E+Er H max = 17 m

POT = max. 40% CUT = max. 2,5

Zona de implantare a constructiei - Locuire colectiva -

P+3E+Er H max = 17 m

POT = max. 40% CUT = max. 2,5

UTR 1

UTR 2

Zona Aeroport utilitar

101

20 45

00

20 47

00

482800482800

482700 482700

20 45

00

20 46

00

20 47

00

88.12

A 580/2/1/3

88.03

88.45

88.19

88.46

Locuinta unifamiliala

P+1E

- in constructie -

B

Zona locuire si functiuni complementare - PUZ aprobat prin HCL nr. 446 din 03.10.2006 -

A 5 80

/2/ 1/6

A 58

0/2 /1/5

A 5 80

/2/1 /4

Profil stradal propus

prin PUZ aprobat prin

HCL nr. 446 din 03.10.2006

Profil stradal propus

prin PUZ aprobat prin

HCL nr. 446 din 03.10.2006

Pro fil

str ad

al pro

pu s

pri n P

UZ ap

rob at

pri n

HC L n

r. 4 46

di n 0

3.1 0.2

00 6

Profil stradal propus prin PUZ aprobat prin

HCL nr. 446 din 03.10.2006

Profil stradal propus prin PUZ aprobat prin

HCL nr. 446 din 03.10.2006

A 5 96/

7

A 5 96/

6

A 5 96

/5

A 580

A 580/2/2

62 .01

Timisoara, C.F. nr. 14524, Nr. cad. A 580/2/1/9, A 580/2/1/10, A 580/2/1/11, A 580/2/1/12, A 580/2/1/13, A 580/2/1/14

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

Atelierele ArhiTECH

1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

REGLEMENTARI URBANISTICE 02 - A

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

PUD

Data:

sept. 2007

Beneficiar: S.C. COMPAGNIA INVESTIMENTI EUROPEA S.A. Amplasament:

ali nia

me nt

fro nt

str ad

al (4m

)

limita implantare P+3 conform PUZ aprobat prin HCL 446/2006

( minim 5m)

ali nia

me nt

fro nt

str ad

al (4m

)

20

ac ce

s a uto

si pi

eto na

l

ac ce

s a uto

si pi

eto na

l

Incadrare in PUG Plan de incadrare

Hc

1.0

A

A

P

1.0

betoane

( in constructie )( in constructie )

Spitalul Municipal Timisoara

jegheab

platforma beton

fan

fan

beton

beton

fan beton

bazin

moara

bazin

carusel mecanic

siloz siloz bazin

siloz bazin

jghiab

beton jghiab

jghiab

cantar

pavilion dresaj

filtrusanitar

punct termic

atelier

jghiab

locuinte S.C. SEMTEST S.A.

CALEA TORONTALULUI

cos fosaseptica

rampa

cabina portar

CALEA TORONTALULUI

atelier

wc

utilaje

cabina portar

cos cos

birouri

centralatermica

cos

Aeroportul Utilitar Timisoara

Aeroportul Utilitar Timisoara

Statie benzina

baz.

baz. baz.baz.

Calea Torontalului

baz. baz. baz.

st.

apa

P.U.D. L O C U I N T E C O L E C T I V E P + 3E + Er - Timisoara, Calea Torontalului

Circulatii pietonale, auto si parcaje

Spatii verzi

0

Terenul studiat - UTR 1

0

0 min. 10%

UTR 2

Locuire colectiva

35803201 UTR 1

criterii

POT = maxim 40% CUT = maxim 2.5

Situatia existenta (mp)

3201

max. 40%

max. 50%

min. 320,1

max. 1600,5

max. 1280,4

UTR 2 3580

max. 1790

min. 358

max. 1432

Situatia propusa mp

L E G E N D A :

limita zonei studiate

limita de proprietate

zona verde (pasuni, liziere)

canal de desecare

zona rezidentiala conform PUZ aprobat

zona locuire si functiuni complementare, conform PUZ aprobat

profile stradale propuse prin PUZ aprobat

zona implantare a constructiei

zona implantare spatii verzi, circulatii auto si pietonale

aliniamente si limite de implantare

accese auto si pietonale propuse

LOCUINTE COLECTIVE P+3E+Er

47/ CIE1/ 07

arh. Eugen Filip

Ca lea Torontalului

Aeroport Utilitar

arh. Razvan Negrisanu

arh. Razvan Negrisanu

POT propus = max. 40% CUT propus = max. 2,5

Locuire colectiva P+3E+Er

limita implantare P+3 conform PUZ aprobat prin HCL 446/2006

( minim 5m)

lim ita

im pla

nta re

sp ate

le pa

rce lei

( m ini

m 6m

)

limita implantare P+3 conform PUZ aprobat prin HCL 446/2006

( minim 5m)

132 apartamente-132locuri parcare

limita implantare P+3 conform PUZ aprobat prin HCL 446/2006

( minim 5m)

lim ita

im pla

nta re

sp ate

le pa

rce lei

( m ini

m 6m

)