keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 27/29.07.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 18164/25.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 223/02.06.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin. 1, art. 5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin.(4), lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2016, Anexei nr. 2 "Buget finantat integral sau partial din venituri proprii", Anexei nr. 3 - Program dezvoltare 2016 Investiţii, Anexei nr. 4 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2016 şi Anexei nr. 5 - Buget fonduri externe nerambursabile.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 223/02.06.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică, Biroul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET VENITURI PROPRII - 65+67 o) d b < DENUMIREA INDICATORILOR po3 JojeoIpul POD yeqosde uesfiosg Bjuenyul wesfo1y SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 38.711,11 151,04 38.862,15 I. VENITURI CURENTE 00.02 33.667,20 151,04 33.818,24 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 33.667,20 151,04 33.818,24 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 954,81 0,00 954,81 Venituri din proprietate 30.10 954,81 0,00 954,81 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 856,08 0,00 856,08 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 856,08 0,00 856,08 Alte venituri din proprietate mi | Mt m OM | OG 30.10.50 98,73 0,00 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.08 32.712,39 151,04 32.863,43 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o _ 33.10 18.278,60 145,50 18.424,10 Taxe si alte venituri în invatamant Venituri din prestari de servicii —- |N =|I<= 33.10.05 33.10.08 3.148,84 114,00 0,00 0,00 3.148,84! 114,00 Taxe si alte venituri din protectia mediului nm - 33.10.09 10.108,81 0,00 10.108,81 Contributia de intretinere a persoanelor asistate < 33.10.13 410,00 0,00 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Do - 33.10.16 15,00 0,00 15,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare o = 33.10.17 300,00 0,00 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 887,04 0,00 887,04 1 si alte acti Alte venituri din prestari de servi 18 33.10.50 3.294,91 145,50 3.440,41 Diverse venituri 19 36.10 14.305,79 0,00 14.305,79 Alte venituri 20 36.10.50 14.305,79 0,00 14.305,79 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 21 37.10 128,00 5,54 133,54 Donatii si sponsorizari 22 37.10.01 0,00 5,54 5,54 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 23 subventii propri 37.10.03 248.50) 0,00 -348,50 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 348,50 0,00 348,50 Alte transferuri voluntare 25 37.10.50 128,00 0,00 128,00 Pag. 1/8

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD BJUSnyu) yeqosde weiBo1g JeoygosJ Il. VENITURI DIN CAPITAL 00.10 889,97 0,00 889,97 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 27 40.10 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 28 40.10.15 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate de administratiile iocale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 29 40.10.15.01 889,97 0,00 889,97 IV. SUBVENTII 30 00.12 4.153,94 0,00 4.153,94 Subventii de la alte administratii 31 43.10 4.153,94 0,00 4.153,94 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 32 43.10.14 4.153,94 0,00 4.153,94 TOTAL CHELTUIELI 33 34.557,29 151,03 34.708,32 CHELTUIELI CURENTE 34 01 34.208,79 151,03 34.359,82 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 6.579,18 145,49 6.724,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 26.907,96 5,54 26.913,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 420,65 0,00 420,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 348,50 0,00 348,50 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 40 ra! 348,50 0,00 348,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 41 64.10 34.557,29 151,03 34.708,32 Invatamant 42 65.10 31.482,29 145,49 31.627,78 CHELTUIELI CURENTE 43 01 31.333,79 145,49 31.479,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 6.139,18 145,48 6.284,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 24.472,96 0,00 24.472,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 420,65 0,00 420,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 148,50 0,00. 148,50 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 148,50 0,00 148,50 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 50 65.10.03 14.757,16 140,00 14.897,16 Invatamant prescolar 51 65.10.03.01 10.423,60 0,00 10.423,60 Pag.2/8

DENUMIREA iNDICATORILOR pue POD yeqoude wue1Boid WeIBOIJ Invatamant primar 65.10.03.02 4.333,56 140,00 4.473,56 Invatamant secundar 53 65.10.04 12.044,87, 4,69 12.049,56 [Invatamant secundar inferior [Invatamant secundar superior 54 55 65.10.04.01 65.10.04.02 2.207,23 9.282,86 0,00 4,69 2.207,23 9.287,55 invatamant profesional 56 65.10.04.03 554,78 0,00 554,78 Invatamant postliceal 57 65.10.05 2.676,96 0,80 2.677,76 Servicii auxiliare pentru educatie 58 85.10.11 2.003,30 0,00 2.003,30 Internate si cantine pentru elevi 59 865.10.11.03 2.003,30 0,00 2.003,30 Cultura, recreere si religie 60 67.10 2.545,00 5,54 2.550,54 CHELTUIELI CURENTE 61 01 2.345,00 5,54 2.350,54 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 440,00 0,00 440,00 TITEUL IE BUNURI SI SERVICII 83 20 1.905,00 5,54 1.910,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIIF ACTIVE NEFINANCIARE 65 n 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 66 67.10.03 2.545,00 5,54 2.550,54 Institutii publice de spectacole si concerte 67 67.10.03.04 1.695,00 5,54 1.700,54 Case de cultura 68 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 69 68.10 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI CURENTE 70 01 530,00 0,00 530,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 71 20 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 70 0,06 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 73 68.10.04 530,00 0,00 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 74 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inval 75 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru fai ilie sf copii 76 88.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 7 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 78 97.10 0,00 0,00 0,00 Pag.3/8

DENUMIREA INDICATORILOR po3 JoyeoIpul OD yeqp4sde we1b01q EXCEDENT 98.10 4.153,82 0,01 4.153,83 DEFICIT 80 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 34.208,67 151,04 34.359,71 TOTAL VENITURI 00.01 34.208,67 151,04 34.359,71 I. VENITURI CURENTE 00.02 33.318,70 151,04 33.469,74 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 33.318,70 151,04 33.469,74 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 954,81 0,00 954,81 Venituri din proprietate 30.10 954,81 0,00 954,81 Venituri din concesiuni si închirieri 30.10.05 856,08 0,00 856,08 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice —-|N[M| ti W|O|m| O 30.10.05.30 856,08 0,00 856,08 Alte venituri din proprietate ao 30.10.50 98,73 0,00 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o = 00.0$ 32.363,89 151,04 32.514,93 Venituri din prestari de servi: i alte activitati _ 33.10 18.278,60 145,50 18.424,10 Taxe si alte venituri in invatamant N 33.10.05 3.148,84 0,00 3.148,84] Venituri din prestari de servicii m = 33.10.08 114,00 0,00 114,00 Taxe si alte venituri din protectia mediului + << 33.10.09 10.108,81 0,00 10.108,81 Contributia de intretinere a persoanelor asistate O = 33.10.13 410,00 0,00 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa o = 33.10.16 15,00 0,00 15,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare m < 33.10.17 300,00 0,00 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.18 887,04 0,00 887,04 si alte activitati Alte venituri din prestari de servi 19 33.10.50 3.294,91 145,50 3.440,41 Diverse venituri 20 36.10 14.305,79 0,00 14.305,79 Alte venituri 21 36.10.50 14.305,79 0,00 14.305,79i Transferuri voluntare, altele decat subventiile 22 37.10 -220,50 5,54 -214,96 Donatii si sponsorizari 23 37.10.01 0,00 5,54 5,54 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 24 37.10.03 -348,50 0,00 -348,50 Pag. 4/8

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 JoyBoIpU! POD yeqoade uresBoid uesfioiq Alte transferuri voluntare 25 37.10.50 128,00 0,00 128,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 26 00.10 889,97 0,00 889,97 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 27 40.10 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 28 40.10.15 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 29 40.10.15.01 889,97 0,00 889,97 TOTAL CHELTUIELI 30 34.208,79 151,03 34.359,82 CHELTUIELI CURENTE 31 01 34.208,79| 151,03 34.359,82 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 6.579,18| 145,49 6.724,67 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 33 20 26.907,96 5,54 26.913,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 34 57 301,00 0,00 301,00 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 35 59 420,65| 0,00 420,65 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 36 64.10 34.208,79 151,03 34.359,82 invatamant 37 65.10 31.333,79 145,49 31 -479,28| CHELTUIELI CURENTE (TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 39 01 10 31.333,79| 6.139,18 145,49 145,49| 31.479,28 6.284,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40 [20 24.472,96 0.00| 24.472,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 41 57 mt m 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 42 59 420,65 0,00 420,65 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 43 65.10.03 14.757,16 140,00 14.897,16 Invatamant prescolar 44 65.10.03.01 10.423,60 0,00 10.423,60 Invatamant primar 45 65.10.03.02 4.333,56 140,00 4.473,56 Invatamant secundar 46 65.10.04 11.896,37 4,69 11.901,06 Invatamant secundar inferior 47 65.10.04.01 2.207,23 0,00 2.207,23 Invatamant secundar superior 48 65.10.04.02 9.134,36 4,69 9.139,05 Invatamant profesional 49 65.10.04.03 554,78 0,00 554,78 Invatamant posiliceal 50 85.10.05 2.676,96 0,80 2.677,76 Servicii auxiliare pentru educatie 51. 65.10.11 2.003,30 0,00 2.003,30; Pag.5/8

DENUMIREA INDICATORILOR internate si cantine pentru elevi 52 |85.10.11.03 2.003,30 0.00] 2.003,30 puei po EjUen UI yeqosde JOJBDIpUI POI N 53 |67.10 2.345,00 5,54| 2.350,54 54 |01 2.345,00 5,54 2.350,54 55 |10 440,00 0,00 440,00 56 |20 1.905,00 5,54 1.910,54 Cultura, recreere si religie CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL H BUNURI SI SERVICII Din total capitol Servicii culturale 57 |67.10.03 2.345,00 5,54 2.350,54 Institutii publice de spectacole si concerte 58 |67.10.03.04 1.495,00 5,54) 1.500,54 Case de cultura 59 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 60 |68.10 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI CURENTE 61 |01 530,00 0,00 530,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 62 [20 530,00 000| 530,00 Din total capitol | Asistenta acordata persoanelor in varsta 63 |68.10.04 530,00 0,00 530,00 Asistenta sociala in caz de bi invs i 64 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invi ate 65 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,90 Asistenta sociala pentru familie si copii 66 |68.10.06& 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 67 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 68 |97.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 70 |99.10 0,12 -0,01 0,11 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | Transferuri voluntare, altele decat subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare 4.502,44 0,00 4.502,44 00.01 4.502,44 0,00 4.502,44 00.02 348,50 0,00 348,50 00.07 348,50 0,00 348,50 00.09 348,50 0,00 348,50 37.10 348,50 0,00 348,50 [37.10.04 348,50 0,00 348,50 = | NM TO VI Pag.6/8

yeoyyoe pod we1601q 8 j00.12 9 [43.10 4.153,94 0,00 4.153,94 4.153,94 0,00 4.153,94 IV. SUBVENTII Subventii de la alte administratii ra ma i DENUMIREA INDICATORILOR Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 10 |43.10.14 4.153,94 0,00 4.153,94 IPUI POS 11 348,50 0,00 348,50 12 (01 0,00 0,00 0,00 13 |70 348,50 0,00 348,50 14 1 348,50 0,00 348,50 15 |64.10 348,50 0,00 348,50 |Invatamant 16 |65.10 148,50 0,00 148,50 |CHELTUIELI CURENTE 17 |01 0,00 0,00 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 18 |70 148,50 0,00 148,50 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 19 |71 148,50 0,00 148,50 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 20 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 21 [65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 22 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 23 |65.10.04 148,50 0,00 148,50 Invatarnant secundar inferior 24 |65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 25 |65.10.04.02 148,50 0.00| 148,50 Invatamant profesional 26 |65.10.04.03 0,00 0,00| 0,00 Invatamant postliceal 27 |65.10.05 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 28 |65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 29 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 30 |67.10 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI CURENTE 31 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 32 170 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 33 [71 200,00 0,00 200,00 Din total capitol | | TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant primar Pag.7/8

DENUMIREA INDICATORILO! R pue1 poo Joyeolpul poa yeqosde wesBo1q wueifoid Servicii culturale 67.10.03 200,00 0,00 200,00 Institutii publice de spectacole si concerte 35 67.10.03.04 200,00 0,00 200,00 Case de cultura 36 67.10.03.06 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 37 96.10 0,00 0,00| 0,00 REZERVE 38 97.10 0,00 0,00| 0,00 EXCEDENT 39 98.10 4.153,94 0,00 4.153,94 DEFICIT 40 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIM Pag.8/8 DIRECTOR ECONOMIC, —— SEF SERVICIU BUGET,

BUGET VENITURI PROPRII - 66 DENUMIREA INDICATORILOR po3 poI yeqoude uie160Jd Byuențul Jeoygosu we1601y SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 293.224,30 23.765,82 316.990,12 . VENITURI CURENTE 00.02 277.451,43 22.050,40 299.501,83 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 2TT.451,43 22.050,40 299.501,83 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 305,80 0,00 305,80 Venituri din proprietate 30.10 305,80 0,00 305,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 305,80 0,00 305,80 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 305,80 0,00 305,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII —iN|MO|TIVIOI- | 00.09 277.145,63 22.050,40 299.196,03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati n 33.10 274.945,63 22.050,40 296.996,03 Venituri din prestari de servi: o - 33.10.08 2.284,96 0,00 2.284,96 Venituri din cercetare — — 33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate N - 33.10.21 224.796,67 19.473,40 244.270,07 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat «a = 33.10.30 41.224,00 436,00 41.660,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 6.100,00 2.141,00 8.241,00 i alte activitati Alte venituri din prestari de servici 15 33.10.50 258,00 0,00 258,00 Amenzi, penalitati si confiscari 16 35.10 2.200,00 0,00 2.200,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 17 35.10.50 2.200,00 0,00 2.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 19 37.10.03 -15,00 0,00 -15,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 20 37.10.04 15,00 0,00 15,00 IV. SUBVENTII 21 00.12 15.772,87 1.715,42 17.488,29 Subventii de la bugetul de stat 22 42.10 465,00 0,00 465,00 Subventii de la bugetul de stat catre institu proiecte publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 23 42.10.39 465,00 0,00 465,00 Subventii de la alte administrati 24 43.10 15.307,87 1.715,42 17.023,29 Pag. 1/5

ue16o1y DENUMIREA INDICATORILOR WweJ6boIy Byuengul Joyeolpul po) pus po3 lor curente in domeniul santatii 25 143.10.10 0,00 1.321,58 1.321,58 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltui: or de capital din domeniul santatii 26 |43.10.14 15.307,87 393,84 15.701,71 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltui TOTAL CHELTUIELI 27 297.122,76 19.867,24 316.990,00 CHELTUIELI CURENTE 28 |01 281.334,89 19.473,40 300.808,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29 |10 162.563,36 0,00 162.563,36 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 30 120 117.581,53 ECC 137.054,93 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 31 [59 1.190,00 0,00 1.190,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 15.787,87 393,84 16.181,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 33 |71 15.787,87 393,84 16.181,71 Partea a ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 34 |64.10 297.122,76 19.867,24 316.990,00 Sanatate 35 [66.10 297.122,76 19.867,24. 316.990,00] CHELTUIELI CURENTE 36 01 281.334,89 19.473,40 300.808,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37 |10 162.563,36 0,00 162.563,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 |20 117.581,53 19.473,40 137.054,93 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 |59 1.190,00 0,00 1.190,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 15.787,87 393,84 16.181,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 [71 15.787,87 393,84 16.181,71 iDin total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 42 |66.10.06 297.122,76 19.867,24 316.990,00 Spitaie-generale 43 |66.10.06.01 297.122,76 19.867,24 316.990,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 196.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 45 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 46 |98.10 0,00 0,12 0,12| DEFICIT 47 |99.10 3.898,46 -3.898,46 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 277.436,43 23.371,98 300.808,41 TOTAL VENITURI 2 |00.01 277.436,43 23.371,98 300.808,41 IL VENITURI CURENTE - 3 |00.02 277.436,43 22.050,40 299.486,83 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoyeoIpul yeqpsde eJUeN ul Jeoynoes ue16o1d C. VENITURI NEFISCALE 00.07 277.436,43 22.050,40 299.486,83 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 305,80 0,00 305,80 Venituri din proprietate 30.10 305,80 0,00 305,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 305,80 0,00 305,80 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice O 30.10.05.30 305,80 0,00 305,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 277.130,63 22.050,40 299.181,03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 274.945,63 22.050,40 296.996,03 Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 -2.284,96 0,00 2.284,96 Venituri din cercetare 12 33.10.20 282,00 0,00 282,00 Ver din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 33.10.21 224.796,67 19.473,40 244.270,07 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 41.224,00 436,00 41.660,00 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 33.10.31 6.100,00 2.141,00 8.241,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 258,00 0,00 258,00 Amenzi, penalitati si confiscari 17 35.10 2.200,00 0,00 2.200,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 18 35.10.50 2.200,00 0,00 2.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 -15,00 0,00 -15,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 37.10.03 -15,00 0,00 -15,00 IV. SUBVENTII 21 00.12 0,00 1.321,58 1.321,58 Subventii de la alte administratii 22 43.10 0,00 1.321,58 1.321,58 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 23 43.10.10 0,00 1.321,58 1.321,58 TOTAL CHELTUIELI 24 281.334,89 19.473,40 300.808,29 CHELTUIELI CURENTE 25 01 281.334,89 19.473,40 300.808,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26 10 162.563,36 0,00 162.563,36 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII 27 20 117.581,53 19.473,40 137.054,93 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 28 59 1.190,00 0,00 1.190,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 29 64.10 281.334,89 19.473,40 300.808,29 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR pos POD 1eqoJde weifoiq BJUSnpul Jeoyosi ue1Bosy | Sanatate 66.10 281.334,89 19.473,40 300.808,29 CHELTUIELI CURENTE 31 01 281.334,89 19.473,40 300.808,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 162.563,36 0,00 162.563,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 33 20 117.581,53 19.473,40 137.054,93 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 59 1.190,00 1.190,00 Din total capitol “e Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 35 86.10.06 281.334,89 19.473,40 300.808,29 Spitale generale 36 66.10.06.01 281.334,89 19.473,40 300.808,29 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 37 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 38 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 39 98.10 0,00 0,12 0,12 DEFICIT 40 99.10 3.898,46 -3.898,46 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 15.787,87 393,84 16.181,71 TOTAL VENITURI 00.01 15.787,87 393,84 16.181,71 1. VENITURI CURENTE 00.02 15,00 0,00 15,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 Ţ 15,00 0,00 15,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 15,00 0,00 15,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 15,00 0,00 15,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 15,00 0,00 15,00 IV. SUBVENTII 00.12 15.772,87 393,84 16.166,71 Subventii de la bugetul de stat o 42.10 465,00 0,00 465,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte o = 42.10.39 465,00 0,00 465,00 Subventii de la alte administrati —_ = 43.10 15.307,87 393,84 15.701,71 Subventii de la bugetul local peniru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43.10.14 15.307,87 393,84 15.701,71 TOTAL CHELTUIELI 13 15.787,87 393,84 16.181,71 CHELTUIELI CURENTE 14 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 15.787,87 393,84 16.181,71 Pag.4/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD yeqosde ejuenyul TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1 15.787,87 393,84 16.181,71 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 17 64.10 15.787,87 39384) | 16.181,71 Sanatate 18 66.10 15.787,87 393,84 16.181,71 CHELTUIELI CURENTE 19 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 70 15.787,87 393,84 16.181,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21 TA 15.787,87 393,84 16.181,71 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 22 66.10.06 15.787,87 393,84 16.181,71 Spitale generale 23 66.10.06.01 15.787,87 393,84 16.181,71 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 24 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 25 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 26 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 1 7 27 99.10 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR E: SMAI Pag. 5/5 NOMIC, CICU SEF SERVICIU BUGET, STELIAN;

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROFATI DIRECTIA ECONOMICĂ PR SERVICIUL BUGET, NIC Nr. SC2016 - d] ! REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2016 Având în vedere: - Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC 2016 — 15198/24.06.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul Directiei Dezvoltare cu nr, SC 2016 — 10923/06.06.2016, de includere a sumei aferente Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive”, la cap. 70.02 „Alte servicii in domeniul serviciilor, locuintelor”, titlul I — cheltuieli de personal, respectiv titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Directiei Tehnice cu nr. SC 2016 — 14297/20.07.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local, cu nr. SC 2016 — 17015/14.07.2016, de alocare a unor resurse financiare pentru participarea la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala pentru alesii locali, pentrul anul 2016, la cap: 51.02 „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Directiei Tehnice cu nr. SC 2016 — 10281/29.06.2016, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 70.02.06 „Iluminat public”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Serviciului Juridic cu nr. SJ2016 — 14343/14.06.2016, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv titlul XI — alte cheltuieli; - Adresa nr. 11980/12.07.2016 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 "Spitale generale”, titlul Il — bunuri si servicii, respectiv titlul XIII — active nefinaciare; - Adresa nr. 3720/15.072016 a Teatrului Maghiar, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I — cheltuieli de personal, respectiv titlul II — bunuri si servicii; - Referatul Biroului Scoli — Spitale cu nr. SC 2016 — 17692/20.07.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02 „Spitale Generale”, titlul II — bunuri si servicii, - Adresa Directiei Tehnice cu nr. CDT 2016 — 1081/18.07.2016 de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02.03.02 „Transport in comun”, titlul IV — subventii; - Adresa nr. 5672/06.07.20l6a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Directiei Fiscale cu ar. IF 2016 — 92918/18.07.2016, privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul 1 — cheltuieli de personal, respectiv redistribuirea unor sume intre alineate la titlul Il — bunuri si servicii;

Adresa Directiei de Sanatate Publica cu nr. 14243/14.07.2016, de repartizare pe trimestre a sumei prevazute la cap. 66.02.06.01 „Spitale generale”; Referatul Biroului Scoli — Spitale cu nr. SC 2016 — 16944/12.07.2016, privind redistribuirea unor sume aferente cap, 65.02 „Invatamant”, titlul XIII — active nefinanciare, respectiv cap, 66.02 Sanatate”, titlul XIII — active nefinanciare ; Adresa FN/07.072016 transmisa de Sport Club Municipal Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul Directiei Economice cu nr, SC 2016 — 16724/08.07.2016 de diminuare a sumei prevazute la cap. 55.02.30.01.01 „Dobanzi aferente datoriei publice interne”, respectiv de suplimentare cu aceeasi suma a valorii aferente cap. 84.02.03.02.81.02.05 „Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale”; - Adresa Teatrului German, cu nr. 2271/28.06.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, tiltul I — cheltuieli de personal, respectiv titlul II — bunuri si servicii; Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 -— 15606/29.06.2016, privind introducerea in Programul de dezvoltare 2016, la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, subcap. „Lucrari noi”, a punctului „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri”; Adresa Serviciului Financiar cu ar. SF 1092/18.07.2016 de suplimentare a sumai prevazute la cap. 65.02.”Invatamant”, titlul II — bunuri si servicii,respectiv titlul XI -— alte cheltuieli; - Adresa Biroului Administrativ cu nr. SC 2016 — 17048/14.07.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv cap. 70.02 „Alte servicii in domeniul serviciilor, locuintelor”, titlul IT — bunuri si servicii; Adresa Casei Faenza, cu nr. 270/29.06.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02 „Asistenta sociala”, titlul VI — transferuri; - Adresa nr. 2225/05.07.2016, a Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.10.03.04 — venituri proprii, „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II — bunuri si servicii; : - Referatul nr. SC 2016 — 17631/19.07.2016, al Compartimentului Eficientizare Energetica Cladiri, privind disponibilizarea unor sume prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, titlul VIII — proiecte cu finantare externa nerambursabila; - Referatul Directiei Dezvoltare cu nr. SC 2016 — 17492/18.07.2016, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 70.02.50, titlul VIII — proiecte cu finantare externa; - Adresa Directiei Fiscale, cu nr. IF 2016 — 92021/14.07.2016, de modificare a unor alineate din anexa 1B, la cap. 51.02 „Autoritati executive”; - Referatul Biroului Utilitati Hodrotehnice cu nr. SC 2016 — 17979/21.07.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.05.01 ”Alimentari cu apa”, titlul XIII — active nefinanciare; - Referatul Directiei Tehnice cu nr. SC 2016 — 17533/18.07.2016 de includere in Programul de investitii a unor obiective, la cap. 84.02 „Transporturi”; - Referatul Directiei Tehnice cu nr. SC 2016 — 11891/16.05.2016 de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”, titlul VIII — active nefinanciare; - Referatul Biroului Scoli Spitale cu nr. SC 2016 — 16944/12.07.2016, de redistribuire a unor sume din bugetul local, la cap. 65.02 „Invatamant”, active nefinanciare; - Referatul Biroului Scoli Spitale cu nr, SC 2016 — 17801/20.07.2016, de includere in programul de investitii a „Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii”, in cadrul Colegiului National Banatean;

- Referatul Biroului Sport — Cultura cu nr. SC 2016 — 17683/19.07.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport” — active nefinanciare; - Referatul Biroului Sport Cultura cu ar. SC 2016 — 16921/19.07.2016 de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport” — active nefinanciare; - Adresa EN a Sport Club Municipal de includere in Programul de investitii 2016, a valorii necesare pentru achizitionarea unei suprafete oficiale de joc, la cap. 67.02.05.01 „Sport”; - Adresa nr. SC 2016 — 14297/24.06.2016 a Directiei de Mediu, de disponiblizare a unor sume prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere Spatii verzi”; - Referatul Compartimentului Servicii Infomatice si de Comunicatii, cu nr. SC 2016 — 17685/19.07.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul XIII — active nefinanciare; - Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 — 15602/29.06.2016, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul XIII — active nefinanciare; - Referatul Biroului Sport Cultura cu nr, SC 2016 — 17684/19.07.2016 de redistribuire/suplimentare a unor sume cuprinse la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul XIII — active nefinanciare; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin. 1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și 0QUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.l „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 „Buget intitutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii”, Anexei nr.3 - Program dezvoltare 2016; Anexei nr.4 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2016; DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, RACICU STKEIANA STANŞIU | _ AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53-01, Ver.

Atasament: hcl_027_anexa05.pdf

MUNICIPIUL FEMISOARA BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ANES ş 2 5 5 5 m = au e DENUMIREA INDICATORILOR > E s E Ş > gs = Ss o s a E 5 o 9 2 a a [SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 3.171,51 -203,17 2.968,34. 1. VENITURI CURENTE 2 [00.02 2.906,51 -203,17 2.703,34 C. VENITURI NEFISCALE 3: 00.03 2.906,51 -203,17 2.703,34 |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 j00.05 2.906,51 -203,17 2.703,34 Subventii de la bugetul de stat 5 |42.08 2.906,51 -203,17 2.703,34 |Cafrantre pubiica acordata in cadrul mecanismului norvegian 6 |42.08.61 2.906,51 -203,17 2.703,34 IV. SUBVENTII 7 |00.06 265,00 0,00 265,00 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 8 |45.08 265,00 0,00 265,00 Mecanismul financiar norvegian 3 (45.08.18 265,00 0,00 265,00 Prefinantari 10 |45.08.18.03 265,00 0,00 265,00 TOTAL CHELTUIELI 11 3.171,51 -203,17 2.968,34 CHELTUIELI CURENTE 12 (01 3.156,07 -203,17 2.952,90 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13 156 3.156,07. -203,17 2.952,90| CHELTUIELI DE CAPITAL 14 70 15,44 0,00 15,44] TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 15 [71 15,44 0,00 15,44) Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 16 [64.08 3.158,07 -203,17 2.952,90 Sanatate 17 |66.08 2.840,17 -203,17 2.637,00 CHELTUIELI CURENTE 18 |01 2.840,17 -203,17 2.837,00 Pag. 1/5

s n a 5 E E 5 £ a = 2 DENUMIREA INDICATORILOR = e E sg E & 3 £ o e e a a Tittul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN POSTADERARE (FEN) 19 [56 2.840,17 -203,17 2.637,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 |70 0,00 0,00 0,00[ Din tota! capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 21 |66.08.06 2.840,17 -203,17 2.637,00 Spitale generale 22 [66.08.06.01 2.840,17 -203,17 2.637,00 Cultura, recreere si religie 23 |67.08 50,90 0,00 50,90 CHELTUIELI CURENTE 24 |01 50,90 0,00| 50,90 [Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN POSTADERARE (FEN) 25 |56 50,90 0,00 50,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Servicii culturale 27 |67.08.03 50,90 0,00 50,90 Institutii publice de spectacole si concerte 28 |67.08.03.04 50,90 0,00 50,90 |Asigurari si asistenta sociala 29 |68.08 265,00 0,00 265,00 CHELTUIELI CURENTE 30 |01 265,00 0,00 265,00 CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | 31 |56 265,00 0.00 265,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 170 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Prevenirea excluderii sociale 33 [68.08.15 265,00 0,00 265,00 Ajutor social 34 168.08.15.01 265,00 0,00 265,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 35 |69.08 15,44 0,00 15,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 36 |70.08 15,44 0,00 15,44 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 170 15,44| 0,00 15,44. TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 |71 15,44 0,00 15,44 Din total capitol Locuinte 40 70.08.03 15,44 0,00 15,44 Pag.2/5

5 : = a 5. s = au 2 Gu = o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E s E & A € 5 O 2 2 a a. Dezvoltarea sistemului de locuinte 41 170.08.03.01 15,44 0,00 15,44 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 [96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 |97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 |98.08 0,00 0,00| 0,00 DEFICIT 45 |99.08 0,00 000| 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 1 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 2 |01 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 3 |96. 0,00 0,00 0,00 REZERVE 4 |97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 5 |98. 0,00 000 0,00 DEFICIT 6 |99- 0.00) 0,00 0,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 3.171,51 -203,17 2.968,34 TOTAL VENITURI 2 (00.01 3.171,51 -203,17 2.968,34 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 2.906,51 -203,17 2.703,34 C. VENITURI NEFISCALE 4 [00.03 2.906,51 -203,17 2.703,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.05 2.306,51 -203,17| 2.703,34 Subventii de la bugetul de stat 6 |42.08 2.906,51 -203,17 2.703,34 Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian 7 42.08.61 2.906,51 -203,17, 2.703,34 IV. SUBVENTII 8 |00.06 265,00 0,00 265,00 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 9 |45.08 265,00 9,00 265,00 Mecanismul financiar norvegian 10 |45.08.18 265,00 0,00 265,00 Prefinantari 11 |45.08.18.03 265,00 0,00 265,00 TOTAL CHELTUIELI 12 3.171,51 -203,17 2.968,34 CHELTUIELI CURENTE 13 |01 3.156,07 -203,17 2.952,90| POSTADERARE E CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 14 156 3.156,07 -203,17 2.952,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 |70 15,44 0,00 15,44 Pag.3/5

: ză E e 30| = Ss A DENUMIREA INDICATORILOR = E 3 E ă 3 5 E 8 GO 2 2 a a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16 |71 15,44 0,00 15,44 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 17 [64.08 3.156,07 -203,17 2.952,90 Sanatate 18 |66.08 2.840,17 -203,17 2.637,00 CHELTUIELI CURENTE 19 01 2.840,17 -203,17 2.637,00 DOSTADERSIE-TE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 20 |56 -203,17 2.637,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 | 0,00 000| 9,05 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 22 |66.08.06 2.840,17 -203,17. 2.637,00 Spitale generale 23 j66.08.06.01 2.840,17 -203,17 2.637,00 BB recreere si religie 24 (67.08 50,90 0,00 50,80 |CHELTUIEII CURENTE 25 [01 50,80 0,00 50,90 POSTADERARE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 26 |56 50,90 0,00 50,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 27 |70 0,00 0,001 Din total capitol Servicii culturale 28 |67.08.03 50,90 0,00 50,90 institutii publice de spectacole si concerte 29 |67.08.03.04 50,90 0,00 50,90 Asigurari si asistenta sociala 30 ]68.08 265,00 0,00 255,00) CHELTUIELI CURENTE 31 |01 265,00 0,00 265,00 POSTADERARE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 32 156 265,00 0,00 265,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 |70 0,00 0,00 0,00 |Din total capitol ) Prevenirea exciuderii sociale 34 |68.08.15 265,00 0,00 265,00 Ajutor social 35 |68.08.15.01 265,00 0,00 265,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 36 [69.08 15,44 0,00 15,44 Locuinte, servi i dezvoltare publica 37 [70.08 15,44 0,00 15,44 CHELTUIELI CURENTE 38 |01 0,00 0,00 0,00 Pag.4/5

- 5 3 5 | = = = Rr g s 5 = c 6 a E n = m E DENUMIREA INDICATORILOR 3 e £ s E 5 = a = au o s > = a | G e Ş a a CHELTUIELI DE CAPITAL 39 m 15,44 0,00 15,44 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 [71 15,44 0,00 15,44 Din total capitol Locuinte 41 [70.08.03 | 15,44 0,00 15,44 Dezvoltarea sistemului de locuinte 42 |70.08.03.01 1 544| 0,00 15,44 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 43 |96.08 0,00| 0,00 0,00 REZERVE 44 |97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 45 [98.08 0,00 0,00; 0,00 [DEFICIT 46 [99.08 0,00 0,00 0,00j PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE Ri SMARANDA HARÂCIU Pag.5/5

Atasament: hcl_027_anexa04.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL 7 a 08 sc2016- /3/6. 4/03. DX 206 PROGRAM DEZVOLTARE 2016 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE rectificare 3 cu amendament mii lei Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local| Buget de externe Stat nerambursa TOTAL GENERAL I 0.685,0 6,6 40 355| TOTAL GENERAL II 56.689,02) 353.516,65 403,19 2.713,59 55,59| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A _53.51165| 40519 2.455,59 LUCRĂRI NOI -B 260,00 superior : 1.771,56 0 NT A. Lucrări în continuare 7.111,56| 7.771,56 0,00, i — a „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2013 1.950,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015 3.190,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS HCL 565/2015 2.637,56 Page 1

Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local externe nerambursa bile A 2.642,76 a 66.02.06 Spitale 2.642,76 0,00 395,55 A. Lucrări în continuare 2.642,76) 0,00 395,55 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de [Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 5,16 0,00 0.00 516 Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu" mecanismul financiar norvegian 2009-2014) 2637.00 4 pei tea spectacole şi concerte 50,90 A. Lucrări în continuare [509] "Cercetarea istoriei teatrului timişorean" din cadrul Programului PA17/RO13/prin IMF SEE 2009-2014 Teatrul Maghiar de Stat " Csiky Gergely" "Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare” MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC| HCL 542/2015 5,00 0.00 Page 2

Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local| Buget de externe Stat nerambursa 1=213+415 34.409,39| 17,854,61 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 17.854,61| _17.796,11 1785461] 17.796,11 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 19.50 Sprijinirea investițiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMES 48141 8236,39| 8.236,39 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu lun venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.13, Sc. A+B+C) 3.112,59 3.112,59 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. C. Sagului nr.1-3-35; [B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 2.981,00 2.981,00 Page 3

TOTAL Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 Buget Local| Buget de externe Stat nerambursa bile “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMS 48199 (B-dul C, Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57) 1.147,63 1.147,63 “Sprijinirea investiţiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 43, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Sagului nr. 35-37, Calea Şagului ar. 53- 55)” ! 2.299,00 16.554,7, A. Lucrări în continuare 16.554,78| _16.530,44 0,00 [Reabilitarea înfrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 31814 9.964,02) 9.964,02 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010, HCL 5362/2015 SMIS 31507 6.375,00 6.375,00) Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 HCL 567/2015 214,58 190,24 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI Fonduri dit TOTAL Buget Local Buget de externe Credi 2016 IFC Stat nerambursa Sistemul de supraveghere pentru cresterea 1,18 sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 HCL 568/2015 LI A 1.391,00/, | reziduale 1.391,00 1.391,00 A. Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de al nd 1.391,00 1.391,00 alimentare cu apa si canalizare in judetul | 10.152,4 1,18 Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010, [HCL 429/2015 1020: 10.152,4 84.02.03.02 Transportul în comun 10.132,41 10.016,54 110,38 25,49 + ări 110,38 25,49 10.152,41|__10.016,54 |_____0.00) 0.00) Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 9.996,00] 9.970,51 25,49 |Adressing Challenges Sustainable asta al ol Mobility Planning CHALLENGE 156,41 46,03 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ K DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda HARACICU Magdaleha NICOARĂ LA SM Verificat, SEF SERVICIUL M.LP. Gabriel A Page 5

Atasament: hcl_027_anexa03.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc2016- (2 dz DĂ Dl PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTITII Lista de investitii - rectificare 3 (29 12 md mii lei i | _ | | == DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst.| Credit Grant LOCAL Subordon Kfw KW ate) | 0 2] 3 | 4 | 5 | 8) [TOTAL GENERAL | 197.057,35| 2.000,00] 1.202,83] 1.092,30 15,44) 192.746,78| | LUCRĂRI ÎN CONTINUARE -A | _45.159,01] 2.000,00] 000| 1.092,30) 15,44] 42.051,27| [LUCRĂRINOI-B |. ossezos]— om] — ace] _aoaf— ocof DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INY.-C | 591026) ___000] 120260) din care pe capitole A.Lucrări în continuare 73,50 | 73,50 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 1072015 73,50 73,50 B. Lucrări noi 1.500,00 000) 000| 1.500,00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 1.500,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.984,85 4.984,85 370,56 2.617,11 1.996,88 1.680,00 140,00 Dotari Directia Fiscala 370,56 [Dotări Primărie 2.817,11 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1,996,88 Sistem infogeografic de administrare a PMT + [registru spatii verzi 1.680,00 DALI+PT Reabilitare fațade imobile str. V. Alecsandri nr.1+ Piaţa Libertăţii nr.1 140.00 b. Dotări independente 2.987,67 2.987,67 Page1

SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET | [ale inst. 2016 STAT Subordon ate) | 2) DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara 148,20, DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28.68 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor ___|____0,30/ Contribiția Municipiului Timişoara la patrimoniul inițial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare " Pădurea Bistra" HCL 31/2016 0,30 a evidență a populației N oa ata = FI d E [61.02.03.Ordine publică] 2530020 0,00| 000| | 000| | 000| a 61.02.05. Protecţie Civilă C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente ri Dotăi Studii şi proiecte Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare în municipiul "Timisoara 65.02.03.01, Învăţământ preşcolar Page 2 Credit Kîw PROGRAM KfW , BUGET Grant KAW LOCAL 4 | 5 | se | aa aa | 000| 000| 0,30 0, 0,00 0,00 28,68 0 la 0 00 0,00 00 0,00 00 oi „00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00

PR SURSE OGRAN KA PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e Pa (ale inst.| Credit | Grant Subordon Kfw KW ate) TI rss 2 ST Extindere Gradinita PP 33 HCL 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 887,19 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 427,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 13 HCL 114/2013 10.00 Reabilitare termică prin montare termosistem [pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10.00 C.Dotări independente şi alte investiții 887,19 0,00 0,00 a. Achiziţii imobile 200,00 0,00 0,00 Grădiniţă PP 14 str.Odobescu nr.56 HCL 10/31.01.2012 200.00 0,00 0,00 b. Dotări independente 427,00 0,00 Dotari invatamant prescolar 427,00 E E [TTE DE MT CTIAUUTATUEA STUU U ue prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | DALI+PT Extindere corp P+1E la Grădiniţa Audit energetic+Expertiza locala corp a vechi +DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita pP33 107,28 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 3.895.37 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 5, Reabilitare termică prin montare termosistem [pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.2,str. Mureş nr, 8 HCL 112/2015 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţade la Scoala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei ar, 7 HCL108/.2015 10,00 Refunctionalizarea/dotarea salii de asteptare si climatizare scolii Scoala Generala 39, Timişoara, str. Astrilor, ar. 13 HCL 10,00 Page 3 E N o o a o

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET | ale inst.| Credit | Grant 2016 STAT Subordon Kw INI II E TIE IE din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol 1), nr. 17 HCL 111/03.03.15 BUGET LOCAL 139,30 [Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, [HCL 402/2015 200,00 0,00 0,00 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL 217/2015 210.90 0.00 0,00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.500,28 0,00 0,00 Modernizare terase circulabile existente, [montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 HCL 401/2015, HCL 8577 0,00 0,00 200,00 210,90 1.500,28 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 50,00 0,00 0,00 [Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timisoara, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 10.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.664,12 b. Dotări independente 1.436,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALITAC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.39, Timisoara, str, Astrilor nr.13 - N an N 2 an a n) o o N o o o O —_, O o - a E N o Page 4

[DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala generală nr.13 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 65.02.04.02 Învățământ secundar superior Construire Corp 2 al Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala [Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5, HCL 398/2015 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 Mansardare scoala P.+1E, pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare- instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 FHCL300/2015 [Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp 1. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 Reabilitare constructii,instalaii si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu, P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2013 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 C. Dotări independente şi alte investiții a. Achiziţii imobile Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean HCL 407/2014 TOTAL BUGET 2016 STAT 1=243+4+5+6) 2 |] 7047 IN 3,00 0,00 11.458,53 2.544,33 1.077,61 m 0,00 359.05 aa 356.46 a 163,24 8.914,20 3.300,00 oa ama Page 5 SURSE PROGRAM KfW PROPRII (ale inst. Subordon ate) 2.544,33 0,00 0.00 0.00 " |___o0| 14850) 0,00 572,97 1.077,61 359,05 356,46 163,24 3.000,00

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT Tre Achizitie imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL 300,00 0,00 b. Dotări independente | 3.813,05] c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 0,00 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga [HCL 414/2009 (faza KfW) 10.50 0.00 0.00 [DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KW) [Racord si spor de putere la Colegiul National C.D.Loga Timisoara 10,00 0.00 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic [Nikolaus Lenau" Timisoara DALI+PT Recompartmentări și amenajări interioare spaţiu internat în săli de clasă, fară modificări structurale la Lic. Pedagogic Carmen Silva DALI-+PT Reabilitare, mansardare, modificări interioare şi fațadă corp D-+P existent rezuliînd D+P+M şi extindere cu corp în regim Dp +P+2E, amenajare curte interioară din cadrul Liceului G.Moisil corp Doja DALI +PT Reabilitare termică, schimbare învelitoare, instalații şi tâmplării, renovări interioare clădire gimnaziu, din cadrul Lic. G. Moisil Page 6 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,00 [| PROGRAMKW | KW BUGET " Ia 300,00 0,00 0,00 1.801,15 0,00 0,00 10,50

DENUMIREA OBIECTIVULUI [DALI+PT Extindere și modificări interioare şi exterioare la clădirea D+P existentă a fostei Grădiniţe PP14, în clădirea P+1E - bazin de înot - din cadrul Colegiului Național Bănăţean [DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la [COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" [DALI+SF+PT+HAC Refunctionalizare [LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIŞ” D.A.L.L+P.T. Reabilitare fatada Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 IET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - [Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1E+M Lic.V.Ţepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 SURSE TOTAL BUGET fa OPRI 2016 STAT Subordon DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C, Tehnic Regele Ferdinand DALI+PAC+PT+DDE+CSTAC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" DALI+PT Reabilitare termica LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE 66.02.06 Spitale 0,00 111,30 47.017,53| _2.000,00[ 17.546,79| 2.000,00 Page 7

PROGRAN SURSE al PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae | star | (ale inst. | Credit | Grant | Local Subordon| Kfw KW ate) TI STII EI 21 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 2.546,79 2.546,79 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. 1, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 15.000,00 2.000,00 0,90 0,00 0,00) 13.000,00 [Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 152/30.10.2015 2.481,81 0.00 0.00 000| 2.481,81 0,0 8.677,61 1.412,35 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 141235 0 0,00 50,00 Modernizare şi extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă (Secția de Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timişoara HCL 50,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.500,00 3.500,00 [Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL 500,00 500,00 Staţie şi instalaţii abur la Spitalul V.Babeş, str.Ghe.A dam, nr.13 HCL 302/2015 733,45 733,45 C. Dotări independente şi alte investiții 19.938,80 17.527,38 20.793,13 b. Dotari independente 18.381,71 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI [DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic [Municipal - Radiologie Clinicile Noi Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic [Municipal - Clinica Oncologie Medicala Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic [Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo- Faciala Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timisoara DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara SURSE PROGRAM KfW PROPRII (ale inst. Subordon ate) Credit Kfw Grant KW BUGET LOCAL 4.109,05 5.764,39 7.653,94 2.411,42 700,00 1 2+3+4+516 4.124,05 0,00 15,00 6.603,72 839,33 1.653,94 0,00 0,00 0,00 x 250,00 250,00 50,00 50,00 200,62 250,00 171,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 9

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. | Credit Subordon ate) | 0 |1=2+3+415+6 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B dul Revolutiei nr.6 Timisoara DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Sectia de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 66.02.08 Servicii de sanatate publica C. Dotări independente şi alte investiții 1116 b. Dotari independente 11,16 Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole | |. 200.46 i concerte 3.206,46 [Reabilitare constructii si instalatii la Galeria | aaa Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL 40.00 Reabilitare termica si reamenajare partiala Mm nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 300.00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 758,87 Page 10

[ | = DENUMIREA OBIECTIVULUI LOCAL 6 | 2.097,59 1.663,37 852,00 261,37) 550,00 T ca BE SURSE TOTAL | BUGET (ale Înst 2016 STAT | ate) Taste Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.297,59 200,00 b. Dotări boa Tai Gaman) 1.863,37 | 00 200,00 [Dotări [Dotări Teatrul German German 852,00 | ocol Dotari Teatrul Maghiar 261,37 aan —aa c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii [DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 100,20 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire 100,20 da cu functiunea de spatiu multicultural 1 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100,00 Dotări independente 100,00 Obiect urban - Piata Unirii 100,00 67.02.05.01 Sport 8.261,18 4.500,00 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 4.500,00 158,94 15,00 „08 100,00 — o |__o00] 100,0 arca | 4.500,00 1.628,74 O Page 11

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 PRI SURSE | PROGRAMKW | PROPRII BUGET BUGET STAT (ale inst. SI a LOCAL Subordon ate) 500,00 415,00 32,74 20,00 115,00 aa | 0 Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona Lipovei) HCL [Reabilitarea centralei termice si a automatizari instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega FICL Cofinanțare Bazin de înot olimpic B-dul Iosif Bulbuca, Timişoara HCL 283/28.07.2009 PT+ executie Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de inot «Complex Bega Timisoara,str. Intrarea Zanelor nr.2 HCL Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia nr.11 HCL 115.00 [PT + executie - Realizare patinoar suprafata sintetica HCL 546/2015 546,00 C. Dotări independente şi alte investitii 2.132,44 c. Studii şi proiecte 1.748,90 SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa l din 2015 fe] [e o & SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , a bazin in aer liber, teren multifunctional zona Mehala SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, Calea Buziasului, str, N.D. Cocea, str. A.M, Marinescu Page 12

SURSE PROGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET BUGET (ale inst. | Credit Grant 2016 STAT Subordon Kfw KRW LOCAL ate) 0 |1=213+4+5+6 | 3 | 4 | s 8 | SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 321,60 321,60 ISF+PT Construire terenuri de sport 60,00 60,00 [DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea DALI+PT Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 0,00 0,00 multifunctionale de minifotbal / , 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00 , 0,00 0,00 0,00 baschet/handbal-transa 2 din 2016 0,00 0,00 0,00 ENEA lasa el 10,00 0,00 DALI+PT Extindere corp cladire bazin inot cu anexa vestiare la Complexul sportiv Bega str. Intrarea Zanelor nr.2 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) SF+PT Stadion (42.000 locuri) 10,00 b. Dotări independente Achiziţionare rabot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega 47,28 0,00 0,00 Tribuna modulata din structura metalica pe 3 randuri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega 76,00 0,00 0.00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 16726 0.00 0.00 0.00 187 26 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 43,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 13

PROGRAM KfW SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET LOCAL 50,00 12.122,79 0,00 0,00) 2.280,73 4.677,05 100,00 3.000,00 1=21+3+4+5+6| 2 Dotari Vila Bistra + Vila Berta 50,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 12.122,79 0,00 6.957,78 0,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 2.280 73 0.00 [Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 4.877,05 249/2012 4.768,85 |Amenajare pista skateboard in Parcul Central icipiul Timi din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 100,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3.000.00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.668,85 C. Dotări independente şi alte investiții 396,16 b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică 29,95 0,0 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii _— qm o e ca a) d o o - o o o = 366,21 oi SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu GQ IN o e 0.0 O ISF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde zona Lipovei Timisoara DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) m o a S O = [o o o SL o i m o a = 0,0 1 Page 14

| PROGRAM SURSE KW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET (ale inst. i 2016 STAT Subordon Kfw | 0 2) 4 | Studii de fezabilitate, servicii de consultanță şi DTE pentru realizarea unui Proiect pilot de amenajare a unui număr de 3 acoperișuri verzi şi pereți verzi pe clădiri publice din Municipiul Timişoara C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 50, 00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 00 000 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati A. Lucrări în continuare Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 5,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente x [Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap C. Dotări oare şi alte investiţii 137,80 MEET 137,80 | Dotări independente | 137, in aa aaa ase 137,80 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 137,80 137,80 C. Dotări independente şi alte investiții 80,00 | omaloool_ oa 80,00 Page 15

sunse LFROSRAMK PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Os PATAT (ale inst. | Credit | Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 1=21314+516 5 | 8 | 80,00 68.02.15.01 Ajutor social | aval c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 80,00 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, str. Cocea 40,00 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, str. LI.de la Brad C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotări Direcţia de Asistenţă Socială (Comunitară 68.02.15.02 Cantine de ajutor social | wo C Dotări independente şi alte investiții | Dotări independente 0,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentra Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 6.482,42 5.374,68 1.421,82 109230 1544 51408 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KW) 1.421,82 109230) _1544| 314,08 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 2500.00 000| 2.500.00 Page 16 09 0,00

Subordon KfW [PROGRAM KfW | sunse KW PROPRII TOTAL | BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 srar | (ale inst. Grant | LOCAL | 0 2] 5) C. Dotări independente şi alte investiții 2.560,60 | 2.560,60 a)Achizitii imobile 1.000,00 1.000,00 Achizitie imobile 1.000,00 „ CAE Ten pe CTADOTATEA TE 1.000,00 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Lt 1.560,60 1.560,60 Audit energetic Blocuri ANL str Miloia 31,20 31,20 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 48,00 48,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 29,00 29,00 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 86,00 SF Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timişoara 350,00 350,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 816,40 0,00 0,00 816,40 70.02.05.01 Alimentări cu apă 916,64 606.54 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.III, HCL 467/2010 606,84 C. Dotări independente şi alte investiţii 309,80 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Page 17

DENUMIREA OBIECTIVULUI | SF Fantana ornamentala muzicala in 149,80 Municipiul Timisoara DALI Reabilitare fântâni publice forate în municipiul Timişoara 31,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20.00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti DALI - Fantana Ornamentala Dacia SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str. Aleea Ghirodei 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat 1.488,10 public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 68,01 Studii şi proiecte 68.01 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat TOTAL BUGET 2016 STAT Page 18 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW Credit Kfw BUGET Grant LOCAL 149, 31 ZX Ea 6 | „80 00 „00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 000| 2.488,10 0,00 1.488,10 0,00 1.000,00 aaa 68,01

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT | 0 |1=213+415+16 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 56,11 SF Privind extinderea iluminatului public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin SF Privind extinderea iluminatului public în parcare str. Simens - Calea Buziaşului SF Privind extinderea iluminatului public pe strada de legătură cuprinsă între Blv. Dr. L Bulbuca până la str. Prof, Dr.A. Păunescu Podeanu 11220) | 7000) SF Privind extinderea iluminatului public pe strada Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între C, Torontalului şi Aleca Viilor C.Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 70,00 [TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, nform LMI 422/2010 conform 7 ) 70.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.842,30 [PUZ Zona de Agrement Vest PUZ Complex Studentesc 60,00 PUZ Director zona Stadion 94,01 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 49,95 Page 19 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon 3

PROGRAM KfW SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI "a 1 STAT (ale inst. | Credit Grant Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+516 2 3 4 5 6 PUZ Calea Șagului pentru zona sportiva si de agrement 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 56,57 (Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 60,00 0,00 0,00 0,00 000| 60,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 247 56 000 0.00 0.00 0.00 247 56 Studii şi proiecte 247 56 0,00 0,00 0,00 000| 247,56 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 82,52 Studiu de oportunitate "Staţie de reciclarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii în [Municipiul Timişoara." 165,04 0,00 0,00 0,00 0,00 165,04 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 A. Lucrări în continuare 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 [Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România” HCL 393/01.08.2014 292,50 0,00 0,00 C102 COMBI MII SPUI DD 0 81.02.06 Energie termică 850,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Page 20

SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. Subordon C. Dotări independente şi alte investiții | 50.00) Studii şi proiecte 80,0) (Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice în municipiul Timisoara 100,00 [Asistenta tehnica pentru finalizare proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția [mediului privind emisiile poluante în aer şi [pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” etapa 1 125,00 Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sisternului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 — — 125,00 84.02.03.02 Transportul în comun 31,270,34 31.270,34 ii cf Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere HCL 450/2015 , 99,86 C. Dotări independente şi alte investiții 31.170,48 31.170,48 b.Dotări independente 30.437,70 30.437,70 Spoi Maşini, echipamente si mijloace de transport 30.437,70 30.437,70 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 873770 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 20.000,00 Page 21

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI STAT TOTAL 2016 =2+3+4+54+ | 0 1=2+3+415+8 |Achiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 1.700,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 13778 SF+PT Optimizarea intersecţiilor pe radiale [10000 SF+PT Înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze SF+PT Amenajarea reţelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a 100.00 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timișoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 170,00 N a —_ Q Li o o SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timiţoara" situat în str, Gării, nr. 17 10.00 SF-+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd. Take Ionescu, nr. 56 Alte studii și proiecte 200,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 28.502,56 27.899,00 0,00) _28.502,56 27.899,00 13.609,00 14.000,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 13.609.00 oo Pasaj Tiul FICL 605/2014 14.000.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 100.00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare HCL 346/2015 100.00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 40,00 Page 22 5 5. 5, „00 00 00 100,00 40,00

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) TOTAL BUGET 2016 STAT DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET LOCAL 6 PROGRAM KfW 50,00 Credit Grant Kfw KW sala MIEI acela 1=213+44546) 2 | 50,00 aaa C. Dotări independente şi alte investiții [coase] oa c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 111,97 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 48,27 [DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare 56,70 [DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii eabilitare Podul Muncii 135.00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 20.00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul] de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 63,96 84.02.03.03 Străzi 26.600,34 A. Lucrări în continuare 13.154,92 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 1,97 5,20 20,00 63,96 26.600,34 13.154,92 1.012,39 10,00 107,70 0 0, |Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 101239 0.00 [Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 10.00 0,00 107,70 Page 23 Drum de legatura C, Buziasului - str. Siemens, |sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 „00 „00

PROGRAM KfW BUGET Credit Grant e Lu“ SURSE PROPRII (ale inst. Subordon DENUMIREA OBIECTIVULUI | 0 [1=213+415+6 | 3 | 4 | 5) Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 [Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 /Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 630,83 Amenajare parcare supraterană, Bd, Take Ionescu, nr. 56 HCL I.I. De la Brad HCL — Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 1.200,00 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 600,00 PT-+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 3.828,81 |Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 1.800,00 1.000,00 80,50 1.500,00 Page 24 3.828,81 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 1.000,00 [Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT | 0 C. Dotări independente și alte investiții o c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz 120,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 100,00 SF +PT Amenajare str. Barierei (zona Solventul) SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. [Maresal C.Prezan - str.Musicescu) F+PT Modernizare strada Wilhelm Tell F Sistematizare strada Versului SF+PT Modernizare strada Gradinii (legatura C.Sagului) F+PT Amenajare legatura intre str. onstructorilor - LI. de la Brad F+PT Modernizare strada Sacului (legatura intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu) 154,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 36.67 SF+PT Modernizare str. Chimistilor SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 111,70 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon PROGRAM KfW BUGET LOCAL 8 | _— 55,53 175,00 i

PROGRAM KfW a co o IN o n e a D SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) BUGET BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI Credit Kfw TOTAL 2016 1=213+4+516 500,00 1 0,00 SF+PT Inchidere inel IV est: Etapa 1, UMT- Calea Lugojului 500.00 0.00 0.00 SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. [Moşniței şi DC 149 8255 0,00 0,00 23,83 cala 155,00 acad SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae [Milescu 20,00 SF+PT Inel IV Str. Garii -Dambovita 500,00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,83 SF-+PT Modernizare strada Strandului 155,00 20,00 SF+PT Amenajare străzi Zona BlaȘcovici 350,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 3,10 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Smaranda HARAGICU Magdali OARĂ agdalena C a 350,00 Verificat, SEF SERVICIUL MIP Gabriela A Page 26

Atasament: hcl_027_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA II BUGET LOCAL CU A MEN AX? = = -| 8 5 3 E = $ DENUMIREA INDICATORILOR > e E £ E 5| 3 5 = > O 9 e a a l 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 966.072,23 0,00 VENITURI PROPRII 2 |49.90 584.360,64 16.371,63| 600.732,33 1. VENITURI CURENTE 3 100.02 e 16.371,69 781.854,30 A. VENITURI FISCALE | 4 |00.03 723.854,79 16.371,6$ 749.226,48 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 5 |00.04 420.542,90 12.371,69 432.914,59 |A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE i & |00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit | 7 (01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 8 101.02.01 2.281,48 0,00| 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 416.011,82 12.371,69[ 428.383,51| Impozit pe venit 10 103.02 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor îmobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 |04.02 404.415,54 12.371,69| 416.787,23 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 401 700,54) 12.371,69 414.072,23 [Sume alocate din coteie defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 [04.02.04 2.715,00 0,00j 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 |Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitai 16 [05.02 2.249,60 0,90 2.249,80 |Alte impozite pe venit, profit sf castiguri din capital 17 105.02.50 2.249,60 0,00| 2.249,60 |A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 100.08 88.530,96 4.000,00 2.530,96 mpozite si taxe pe proprietate 19 107.02 88.530,96 4.000,00 2.530,96 impozit pe cladiri 20 (07.02.01 74.463,20 4.000,00 78.463,20 Pag. 1/23

DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E S 2 < 5 o 2 e a a Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 49.233,68 4.000,00 53.233,68| Impozit pe terenuri 23 (07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80| impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 Taxe ludiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 27 |07.02.03 4.387,16 0.00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.10 212.631,93 0,00 212.631,93 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 181.121,97 0,00 181.121,97 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 |11.02.02 174.718,10 0,00 174.718,10 or, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 4.132,87| 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 33 [11.02.08 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 |12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 351,72 0,00 351,72 impozit pe spectacole 37 |15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 67,52 0,00 67,52) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 116.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 [16.02.0202 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 |16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 2.149,00 0,00; 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 46 |18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 Pag.2/23

pm ge _ tt e a T : — i _ % 5 m = m = DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E 6 3 3 E 5 o o e a a C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 41.627,82 0,00 41.627,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 21.790,96 0,00 21.790,96 Venituri din proprietate 50 [30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 53 |30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 54 |30.02.08.01 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 55 |31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 56 131.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 (00.14 19.836,86 0,00 19.836,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 [33.02 272,80 0,00 272,80 Venituri din prestari de servicii 59 [33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 1 60 |33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 |33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 [34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 63 [34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 [35.02.01 1 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre aite institutii de specialitate 66 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 |35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii| 68 [35.02.03 90,08 0,00 90,08 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 69 |35.02.03.01 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 70 (36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 Taxe speciale 71 (36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 72 36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 7.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) i 74 [37.02.03 -100.141,75 31.373,64 -68.768,11 Pag. 3/23

n a 5 - - : | 2 ÎL 3 8 G = «a = p DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E Ss E S| 3 5 = e O o e a a Varsaminte din sectiunea de functionare 75 |37.02.04 100.141,75 -31.373,64 68.768,11 IV. SUBVENTII 76 |00.17 25.284,22 0,00 25.284,22 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE T7 |00.18 25.284,22| 0,00 25.284,22 Subventii de la bugetul de stat 78 |42.02 25.284,22 0,00 25.284,22 A. De capital 79 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 80 j42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele iocale pentru finantarea altor investitii in sanatate | 81 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 82 |42.0220 16.001,54 0,00 16.001,54 B. Curente 83 7.282,68 0,00| 7.282,68 |Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier | 84 |420234 44.401 0.00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 85 42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 [45.02 175.305,40 -16.371,69 158.933,71| Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 175.305,40 -16.371,69 158.933,71 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 88 145.02.01.02 175.305,40 -16.371,69 158.933,71 TOTAL CHELTUIELI 89 968.796,18 0,00 968.796,18 CHELTUIELI CURENTE 90 [01 693.405,07 45.871 61| 739.276,68 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 91 [10 241.176,84 2.638,96) 243.815,80 TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 92 |20 246.198,95 29.954,80 276.153,75 TITLUL IH DOBANZI 93 [30 20.284,55 -351,73 19.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 94 |40 0.000,00 10.000,00 70.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 |51 27.895,46 1.453,07 29.348,53 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 96 [55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 [56 56.547,59 -2.867,06 53.680,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 98 157 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 99 159 12:731,43 5.043,57 17.775,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 |70 217.573,74 -46.223,34 171.350,40 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 101 (71 217.573,74 -46.223,34 171.350,40| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 102 |81 57.817,37 351,73 58.169,10 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE : 103 [50.02 85.087,36 16.184,84 95.272,20 Pag.4/23

7 = o 5 m | n 5 a = e DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E & 3 5 E 5 o e 2 a a Autoritati publice si actiuni externe 104 [51.02 60.204,81 10.536,57 70.741,38 CHELTUIELI CURENTE 105 [01 56.852,96 7.330,07 64.183,03| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106 [10 37.244,98 1.000,00 38.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 107 |20 14.307,98 1.330,07 15.638,05 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 108 |59 5.300,00 5.000,00 | 10.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 |70 3.351,85 3.206,50 6.558,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110 [71 3.351,85 3.206,50 6.558,35 Din total capitol Autoritati executive si legislative 111 [51.02.01 60.204,81 10.536,57 70.741,38 Autoritati executive 112 |51.02.01.03 60.204,81 10.536,57 70.741,38 Alte servicii publice generale 113 [54.02 4.598,00 0,00 4.598,00 CHELTUIELI CURENTE 114 |01 — 4.598,00 0.00| 4.598,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 115 (20 | 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116 (51 3.948,00 0,00 3.948,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 117 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 118 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 119 (54.02.10 3.948,00 0,00 3.948,00 |Alte servicii publice generale 120 |54.02.50 650,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 121 [55.02 20.284,55 -351,73 19.932,82 CHELTUIELI CURENTE 122 |01 20.284,55 -351,73 19.932,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 j20 0,00 0,00 0,00 TITLUL Il DOBANZI 124 |30 20.284,55 -351,73 19.932,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 (70 0,00 0,00 0,00i Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 126 [55.02.00 20.284,55 -351,73 19.932,82 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 127 |59.02 26.913,62 0,00 26.913,62 Ordine publica si siguranta nationala 128 |61.02 26.913,62 0,00 26.913,62 CHELTUIELI CURENTE 129 |01 24.383,60 0,00 24.383,60 Pag.5/23

, 5 3 5 a 3 o = mw S P DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 E Ss E S a = E s O 2 e a a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 130 [10 7 21.000,00 000| 21.000,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 131 (20 3.168,60 0,00| 3.188,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 132 |51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 133 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 (70 2.530,02 0,00 2.530,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 135 |71 2.530,02. 0,00 2.530,02 Din total capitol (Ordine publica 136 [61.02.03 25.782,62 0.00| 25.782,62 Politie locala 137 |61.02.03.04 25.782,62 0,00 25.782,62| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 138 (61.02.05 1.131,00 0,00 1.131,00 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 139 j64.02 457.280,84 2.850,79 460.131,63 invatamant 140 [65.02 206.975,30 2.600,82 209.576,12 CHELTUIELI CURENTE 141 |01 189.130,34 4.332,19 193.462,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL. 142 |10 134.465,00 0,00 134.465,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 143 [20 40.650,00 4.500,00 45.150,00 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 144 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 145 |56 7.988,94 -211,38 7.177,56 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 146 |57 1.099,25 0,00 1.099,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 147 (59 2.656,15 43,57 2.699,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 |70 17.844,96 -1.731,37 16.113,59 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 148 |71 17.844,96 -1.731,37 16.113,59 Din total capito! Invatamant prescolar si primar 150 [65.02.03 71.137,57 -730,86 70.406,71 Invatamant prescolar 151 |65.02.03.01 40.856,71 -730,86 40.125,85 Invatamant primar 152 |65.02.03.02 30.280,86 0,00 30.280,86 Invatamant secundar 153 (65.02.04 134.304,83 3.331,88 137.636,51 Invatamant secundar inferior 154 j65.02.04.01 47.199,36 -323,71 46.875,65| Invatamant secundar superior 155 |65.02.04.02 83.793,40 3.655,39 87.448,79 Invatamant profesional 156 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 157 |65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Pag.6/23

= a s Ş a = o DENUMIREA INDICATORILOR = E E 3 E S| 3 5 E 5 G e 2 a a Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 158 [65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate 159 |66.02 70.654,58| -10.420,07 560.234,51 CHELTUIELI CURENTE 180 |01 28.895,61 3.991,92 32.887,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 161 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 182 |20 4.500,00 491,92 4.991,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 163 |51 15.557,54 3.500,00 19.057,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 164 |70 41,758,97 411,99 27.346,98 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 165 |7î 41.758,97 -14.411,99 27.346,98 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 166 [66.02.06 61.305,35 -10.411,99 50.893,36 Spitale generale 167 |66.02.06.01 61.305,35 -10.411,99 50.893,36 Servicii de sanatate publica 168 (66.02.08 9.349,23 -8,08 9.341,15 Cultura, recreere si religie [16s [87.02 113.444,81 3473,10| _122.917,91 CHELTUIELI CURENTE 170 [01 90.682,41 13.045,07 103.727,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 171 [10 16.766,00 500,00 17.266,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 172 |20 67.261,48 14.700,00 81.961,48 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 173 |51 6.654,93 -2.154,93. 4.500,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 174 |70 22.762,40 -3.571,97 19.190,43| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175 |71 22.762,40 -3.571,97 19.190,43 Din total capitol Servicii culturale 176 |67.02.03 42.930,83 216,03 43.146,66 Institutii publice de spectacole si concerte 177 |67.02.03.04 26.657,43 216,03 26.873,46 Case de cultura 178 [67.02.03.06 16.173,20 0,00 16.173,20 Alte servicii culturale 179 |67.02.03.30 100,00 0,00 109,00 Servicii recreative si sportive 180 |67.02.05 66.583,38 9.257,07 75.840,45 Sport 181 |67.02.05.01 32.654,11 1.257,07 33.911,18 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 182 |67.02.05.03 33.929,27 8.000,00 41.929,27 Servicii religioase 183 |67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 184 [67.02.50 930,80 0,00 Pag. 7/23

= & | = 5 ș £ 7 5 e E o DENUMIREA INDICATORILOR = e E 5 E S| 3 5 E o 9 2 a a Asigurari si asistenta sociala 185 ]68.02 66.206,15 1.196,94 67.403,09 CHELTUIELI CURENTE 186 [01 65.118,15 1.196,94 66.315,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187 |10 22.862,79 1.041,36 23.904,15| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 |20 10.760,09 47,58 10.807,67 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 189 [51 1.719,99 108,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190 [57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 191 [59 4.575,28 0,00 4.575,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 192|70 1.088.00| 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 193 [71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 194 [68.02.04 1.956,00 0,00 1.956,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 195 [68.02.05 37.874,31 108,00 37.982,31 Asistenta sociala în caz de invaliditate 196 |68.02.05.02 37.874,31 108,00 37.982,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 197 [68.02.06 3.329,96 0,00 3.329,96 Crese 198 [68.02.11 2.069,98 1.088,94 3.158,92 Prevenirea excluderii sociale 199 [68.02.15 20.975,90 0,00 20.975,90| Ajutor social 200 |68.02.15.01 12.503,87 0,00 12.503,87, Cantine de ajutor social 201 |68.02.15.02 8.472,03 0,00 8.472,03 Aite cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 202 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 203 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 204 |69.02 162.277,19 299,65 162.576,84 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 205 |70.02 141,638,63 7,15 141.845,78 CHELTUIELI CURENTE 206 (01 81,741,53 1.327,15 83.068,68 [TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 207 (10 0,00 97,60 97,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 208 |20 44.700,80 3.885,23 48.586,03 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 209 [56 37.040,73 -2.655,68 34.385,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 210 [70 12.079,73 -1.320,00 10.759,73 TITLUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE 211 |71 12.079,73 -1.320,00 10.759,73 [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 212 |81 47.817,37 0,00 |Din total capitol Pag.8/23

gre er tm pr — 5 3 - Is 8 i 8 5 S 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR = e £ E E 8 x £ 5 O 9 e a a — + Locuinte 213 |70.02.03 26.908,15 -3.676,86 23.229,29 Dezvoltarea sistemului de locuinte 214 |70.02.03.01 26.906,15 -3.676,86 23.229,29 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 215 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 216 [70.02.05 11.402,46 31,00 11.433,46 Alimentare cu apa + 217 |70.02.05.01 11.402,46 31,00 11.433,46 Iluminat public si electrificari rurale 218 |70.02.06 8.556,11 3.000,00 11.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 219 [70.02.07 600,00 0,00 600,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 220 (70.02.50 94.173,91 653,01 94.826,92 Protectia mediului 221 |74.02 20.638,56 292,50 20.931,06 CHELTUIELI CURENTE 222 [01 20.391,00 0,00 20.391,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223 |20 19.000,00 0,00 19.000,00 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 |56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 225 |70 247,56 292,50 540,06 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 226 |71 247,56 292,50 540,06 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 227 |74.02.05 19.247,56 0,00 19.247,56 Salubritate 228 |74.02.05.01 13.000,00 0,00 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 229 (74.02.0502 6.247,56 0,00 6.247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 230 (74.02.06 1.391,00 292,50 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 231 |79.02 237.237,17 -13.335,28 223.901,89 Combustibili si energie 232 [81.02 20.850,00 0,00 20.850,00| CHELTUIELI CURENTE 233 [ot 20.000,00 0,00 20.000.00| TITLUL IV SUBVENTII 234 |40 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 |70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 236 |71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol 1 Energie termica 237 |81.02.06 20.850,00 0,00 20.850,00 Transporturi 238 [84.02 216.387,17 -13.335,28 203.051,83 CHELTUIELI CURENTE 239 [01 91.326,92 15.000,00 106.326,92 Pag.9/23

5 5 5 = a 3 î s | 5 o = am e D DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E s 3 5 = E O 2 2 a a TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 240 120 41.200,00 5.000,00 46.200,00 TITLUL IV SUBVENTII 241 (40 40.000,00| 10.000,00 50.000,00 Titlul VI! PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 242 156 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 243170 115.060,25 -28.887,01 86.373,24 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 244 (71 1 15.060,25| -28.887,01 86.373,24 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 245 [81 10.000,00| 351,73 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 246 [84.02.03 216.387,17 -13.335,28 203.051,89 Drumuri si poduri 247 |84.02.03.01 _ 29.653,34 -1.150,78 28.502,56 Transport in comun 248 |84.02.03.02 110.146,11 -1.197,12 102.948,99 Strazi 249 |84.02.03.03 76.587,72 987,38 71.600,34 [Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 250 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 251 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 252 |97.02 | 0,00 0,00) 0,00 EXCEDENT 253 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 254 [99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 672.623,54 47.745,33 720.368,87 TOTAL VENITURI 2 |00.01 672.623,54 47.145,33 720.368,87 VENITURI PROPRII 3 |49.50 584.360,64 16.371,69 600.732,33 1. VENITURI CURENTE | 4 [00.02 665.340,86 47.745,33 713.086,18 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 723.854,7$ 16.371,69 740.226,48 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 100.04 420.542,90 12.371,69 432.914,59 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 8 101.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 9 10102.01 2.281,48 0,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 416.011,82 12.371,69 428.383,51 Impozit pe venit 11 [03.02 Î 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 [03.02.18 11.596,28 0,00 11.896,28 Pag. 10/23

, s LL 4 m = u = p DENUMIREA INDICATORILOR = € E s E 5| 2 5 = 5 G 2 2 a a Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 404.415,54 12.371,69 416.787,23 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 401.700,54 12.371,69 414.072,23 |Sume alocate din cotele defalcate din împozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 (04.02.04 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 [00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. iMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 (00.09 88.530,96 4.000,00 92.530,96 impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 88.530,96 4.000,00 92.530,96 Impozit pe cladiri 21 |07.02.01 74.463,20 4.000,00 78.463,20 Impozit pe cladiri - PF 22 |07.0201.01 25.229,52 0,00| 25.229,52 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 49.233,68 4.000,00| 53.233,68| impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.575,80 0,00| 9.575,80| Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 impozit pe terenuri - P4 26 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 ae luslciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 (07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 212.631,93 0,00 212.631,93 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 181.121,97 0,00 181.121,97 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 174.718,10 0,00 174.718,10 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 |11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 34 |11.02.09 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 35 |12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe noteliere 36 |12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 37 115.02 351,72 0,00 351,72 impozit pe spectacole 38 |15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 39 [15.02.50 67,52 0,00 67,52 Pag. 11/23

= > 3 £ | 7 & 8 | 5 DENUMIREA INDICATORILOR = £ = Ss E s 3 5 £ 3 O e o a a Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 40 |16.02 30.377,20 0,00 30.377,20i Taxa asupra mijloacelor de transport 41 116.02.02 24.676,60 0.00| 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 42 |16.02.02.01 15.342,28 0,00[ 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 43 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 44 |16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 [16.02.50 5.700,40 0,00] 5.700,40 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 46 |00.11 2.149,00 0,00 2.149,00 [Alte impozite si taxe fiscale 47 [18.02 2.149,00 0,00 2.149,09 Alte impozite si taxe 48 |18.02.50 2.149,00 0,00] 2.149,00 C. VENITURI NEFISCALE 49 |00.12 -58.513,93 31.373,64 -27.140,29 |c1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50 |00.13 21.790,36 0,00 21.790,96 |Venituri din proprietate 51 [30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 |Venituri din concesiuni si inchirieri 52 (30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 53 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 54 30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 [Venituri din dividende varsate de 55 |30.02.08.01 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 56 [31.02 7,18 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 57 |31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 58 |00.14 -80.304,89 31.373,64 -48.931,25 |Venituri din prestari de servicii si alte activitati 59 [33.02 272,80 0,00 272,80 Venituri din prestari de servicii 60 [33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 61 [33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 [33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 63 [34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 64 34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 66 [35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 [Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte înstitutii de specialitate 67 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 68 |35.02.02 0,02 0,00 0,02 Pag. 12/23

| | : | E ge = i = a 5 s 5 S 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E | & z 5 E £ GO 9 | £ a a Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit iegii| 69 |35.02.03 90,08 0,00 90,08 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 70 |35.02.03.01 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 71 |36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 axe speciale 72 [36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 73 |36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T4 (37.02 -100.141,75 31.373,84 -68.7868,11 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 75 |37.02.03 -100.141,75 31.373,64. -68.768,11 IV. SUBVENTII [ 76 j00.17 * 7.282,68 0,00| 7.282,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |00.18 7.282,68 0,00| 7.282,68 Subventii de la bugetul de stat 78 |42.02 7.282,68 0,00 7.282,68 B. Curente 79 7.282,68 0,00 7.282,68 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 |42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 |42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 TOTAL CHELTUIELI 82 672.623,54 47.745,33 720.368,87 CHELTUIELI CURENTE 83 [01 614.806,17 47.393,60| 662.199,77 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 84 [10 241.176,84 2.638,96 243.815,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 |20 246.198,95 29.954,80| 276.153,75 TITLUL Hi DOBANZI 86 |30 20:284,55 -351,73 19.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 87 (40 60.000,00 10.000,00 70.000,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 [51 5.844,15 108,00 5.952,15 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 89 155 2.271,00 0,00| 2.271,00 TITLUL iX ASISTENTA SOCIALA 80 [57 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 91 159 12.731,43 5.043,57 17.775,00 [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 92 |81 57.817,37 351,73 58.169,10 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 93 |50.02 81.666,51 6.978,34 88.644,85 Autoritati publice si actiuni externe 94 151.02 56.852,96 7.330,07 64.183,03 [CHELTUIELI CURENTE 95 [01 56.852,96 7.330,07 64.183,03 Pag. 13/23

s Ss 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E ă 3 E 5 o 9 2 a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96 |10 37.244,98 1.000,00 38.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 97 |20 14.307,98 1.330,07 15.638,05 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 98 [59 5.300,00 5.000,00 10.300,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 99 |51.02.01 56.852,96 7.330,07 64.183,03 Autoritati executive 100 |51.02.01.03 56.852,96 7.330,07 64.183,03 Alte servicii publice generale 101 [54.02 4.529,00| 0,00 4.529,00 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 4.529,00 0,00 4.529,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 103 j20 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 104 [51 3.879.00| 0,00 3.879,00 Din total capitol | | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 105 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 106 [54.02.10 - 3.879,00 0,00 3.879,00 pe servicii publice generale 107 [54.02.50 "850,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 108 [55.02 20.284,55 -351,73 19.932,82 CHELTUIELI CURENTE 109 |01 20.284,55 -351,73 19.932,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 110 [20 0,00 0,00 0,00 TITLUL Hi DOBANZI 111 [30 20.284,55 -351,73 19.932,82 Din total capitol | Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 112 [55.02.00 20.284,55 -351,73 19.932,82 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 113 [59.02 24.383,60 0,00 24.383,60 Ordine publica si siguranta nationala 114 [61.02 24.383,60 0,00 24.383,60 CHELTUIELI CURENTE 115 [01 24.383,60 0,00 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 [10 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 |20 3.168,60 0,00 3.168,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 118 [51 15,00 0,00[ 15,00| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 |59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 120 [61.02.03 25765.60] 0,00 23.768,60 Pag. 14/23

= e 3 S | s 8 5 | 9 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E S& 3 5 E 5 o s o a a Politie locala 121 |61.02.03.04 23.768,60 0,00 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 122 [61.02.05 61 5,00. 0,00 615,00 Partea a Iil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 123 [64.02 343.855,26 21.432,43 365.287,69 invatamant 124 [65.02 181.141,40 4.543,57 185.684,97 [CHELTUIELI CURENTE 125 |01 181.141,40 4.543,57 185.684,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126 [10 134.465,00 0,00 134.465,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127 |20 40.650,00 4.500,00 45.150,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 128 [55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL îX ASISTENTA SOCIALA 129 |57 1.099,25 0,00) 1.098,25. TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 130 |59 2.656,15 43,571 2.699,72 Din total capitol 1. Invatamant prescolar si primar 131 [65.02.03 69.498,52| 0,00 69.498,52 Invatamant prescolar 132 |65.02.03.01 39.217,66 0,00 39.217,66 invatamant primar 133 |65.02.03.02 30.280,86 0,00 30.280,86 invatamant secundar 134 |65.02.04 110.109,98 4.543,57 114.653,55 Invatamant secundar inferior 135 |65.02.04.01 42.980,28 0,00 42.980,28 Invatamant secundar superior 136 |65.02.04.02 63.817,63 4.543,57 68.361,20 Invatamant profesional 137 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 138 [65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 139 [65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate 140 [66.02 13.568,23 491,92 14.060,15 CHELTUIELI CURENTE 141 |01 13.568,23 491,92 14.060,15 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 142 [10 8.838,07: 0,00 8.838,07 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 143 |20 4.500,00 491,92 4.991,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 144 |51 230,16 0.00| 230,16 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 145 [66.02.06 4.230,16 500,00 4.730,16 Spitale generale 146 |86.02.06.01 4.230,16 500,00 4.730,16 Servicii de sanatate publica 147 [66.02.08 9.338,07 -8,08 9.329,99 Pag. 15/23

= 7 D 5 4 S £ 5 5 e E o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E s E S| 3 9 E ? GO 2 9 a a Cultura, recreere si religie 148 [67.02 84.027,48 15.200,00 99.227,48 CHELTUIELI CURENTE 149 [01 84.027,48 15.200,00 99.227,48 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 150 [10 16.766,00 500,00 17.266,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 151 |20 67.261,48 14.700,00 81.961,48 Din tota! capitol Servicii culturale 152 |67.02.03 38:640,20 1.200,00 39.840,20| Institutii publice de spectacole si concerte 153 |67.02.03.04 22.467,00 1.200,00 23.667,00. Case de cultura 154 |67.02.03.06 16.173,20 0,00 16.173,20 Alte servicii culturale 155 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 156 |67.02.05 41.456,48 14.000,00. 55.456,48 Sport 157 |67.02.05.01 21.650,00 4.000,00 25.650,00 Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 158 |67.02.05.03 19.806,48 10.000,00 29.806,48 Servicii religioase 159 |67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 |Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 160 |67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 161 [68.02 65.118,15 1.196,94 66.315,09| CHELTUIELI CURENTE 162 |01 65.118,15 1.196,94 66.315,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 163 |10 22.862,79 1.041,36 23.904,15 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 164 |20 10.760,09 47,58 10.807,67 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 165 |51 1.719,99 108,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 166 (57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 167 |59 4.575,28 0,00| 4.575,28 Din total capitol 1 Asistenta acordata persoanelor in varsta 168 [68.02.04 1:906,00 0,00 1.906,00! Asistenta sociala in caz de bi invaliditati 169 |68.02.05 37.827,31 108,00 37.935,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 170 |68.02.05.02 37.827,31 108,00 37.935,31; Asistenta sociala pentru familie si copii 171 [68.02.06 3.192,16 0,00 3.192,16 172 [68.02.11 1.989,98 1.088,94 3.078,92 Prevenirea excluderii sociale 173 [68.02.15 20.202,70 0,00 20.202,70 Ajutor social 174 [68.02.15.01 11.810,67 0,00 11.810,67 Cantine de ajutor sacial 175 [68.02.15.02 8.392,03 0,00 8.392,03| Pag. 16/23

ş | 3 3 S s 5 = E 3 DENUMIREA INDICATORILOR z E 9 E s 3 E 5 o 2 2 a a Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 176 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 177 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 178 (69.02 111.518,17 3.982,83 115.501,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 179 (70.02 92.518,17 3.982,83 96.501,00 CHELTUIELI CURENTE 180 [01 44.700,80 3.982,83| 48.683,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 410 0,00 97,60 97,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 (20 44.700,80 3.885,23 48.586,03 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 183 [81 47.817,37 0,00| 47.817,37 Din total capitol Locuinte 184 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 185 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 [Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 186 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 187 70.02.05 10.516,82 0,00 10.516,82 Alimentare cu apa 188 |70.02.05.01 10.516,82 0,00 10.516,82 iluminat public si electrificari rurale 189 |70.02.06 6.000,00 3.000,00 9.000,00 Alimentare cu gaze naturale în localitati 190 [70.02.07 600,00. 0,00| 500,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 191 [70.02.50 15.401,35 982,83 76.384,18 Protectia mediului 192 [74.02 18.000,00 0,00 19.000,00 [CHELTUIELI CURENTE | 193 |01 19.000,00 0,00 19.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 194 [20 19.000,00 0,00 19.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 195 [74.02.05 19.000,00 0,00 19.000,00 Salubritate | 196 |74.02.05.01 13.000,00 0,00| 13.000,00 |Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 197 |74.02.05.02 6.000,00 0,00 6.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 198 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 199 |79.02 111.200,00 15.351,73 126.551,73 Combustibili si energie 200 [81.02 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 201 |01 20.000,00 0,00 20.000,00| TITLUL IV SUBVENTII 202 [40 20.000,00 0,00 20.000,00 Pag. 17/23

% s i i 3 ș m = Î 6 a = o | DENUMIREA INDICATORILOR 8 E 5 E S E 5 G 2 2 a a Din total capitol [Energie termica 203 [81.02.06 20.000,00 0,00] 20.000,00 [Transporturi 204 [84.02 91.200,00 15.351,73 106.551,73 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 81.200,00 15.000,00 96.200,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 206 |20 41.200,00 5.000,00 46.200,00 TITLUL IV SUBVENTII 207 |40 40.000,00 10.000,00 50.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 208 [81 10.000,00 351,73 10.351,/73 Din total capitol | Transport rutier 209 [84.02.03 91.200,00 15.351,73 106.551,73 Drumuri si poduri 210 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 211 |84.02.03.02 51.200,00 10.351,73 61.551,73 Strazi 212 [84.02.03.03 40.000,00 5.000,00 45.000,00 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 213 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 214 [96.02 0,00 0,00 0,00 |REZERVE 215 [97.02 0,00 0,00 0,00 [EXCEDENT 216 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 217 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE î 293.448,69 -47.745,33 245.703,36 TOTAL VENITURI 2 |00.01 293.448,65 -47.745,33|. 245.703,36 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 [00.02 100.141,75 -31.373,64 68.768,11 VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 100.141,75 -31.373,64 68.768,11 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 100.141,75 -31.373,64 68.768,11 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 137.02 100.141,75 -31,373,64 68.768,11 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 100,141,75| -31.373,64 68,768,11 IV. SUBVENTII 9 |00.17 18.001,54 0,00 18.001,54| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00.18 18.001,54 0,00 18.001,54 Subventii de la bugetul de stat 11 |42.02 18.001,54 0,00 18.001,54 Pag. 18/23

! n n a 5 Ss = S S p DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E S S £ 8 o e 2 a ţ a A. De capital 12 15.001,54[ 0,00, 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea învestitiilor in sanatate 13 [42.02.16 2.000,00] __ 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi 14 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 15 (42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 |45.02 175.305,40 -16.371,69 158.933,71 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 |45.02.01 175.305,40 -16.371,63 158.933,71 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 18 |45.02.01.02 175:305,40 -16.371,69 158.933,71 | TOTAL CHELTUIELI | 19 296.172,64| _-47.145,33| 248.427,31| CHELTUIELI CURENTE | 20 [01 78.598,90 -1.521,99| 77.076,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 21 |51 22.051,31 1.345,07 23.396,38 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 22 [56 56.547,59 -2.867,06 53.880,53 CHELTUIELI DE CAPITAL | 23 |70 217.573,14 -46.223,34 171.350,40 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24 |71 217.573,74 -46.223,34 171.350,40 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 [50.02 3.420,85 3.206,501 6.627,35 Autoritati publice si actiuni externe 26 151.02 3.351,85 3.206,50 6.558,35 |CHELTUIELI CURENTE 27 |01 0,00 0,00 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 3.351,85 3.206,50 6.558,35 [TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 29 |71 3.351 „85| 3.206,50 6.558,35 Din total capitol Autoritati executive si legislative 30 [51.02.01 3.351,85 3.206,50 6.558,35 |Autoritati executive 31 |51.02.01.03 3-351,85 3.206,50 6.558,35| Alte servicii publice generale 32 [54.02 69,00 0,00 69,00| CHELTUIELI CURENTE 33 |01 69,00 0,00 69,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 [51 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 170 0,00 0,00| 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 36 |54.02.07 0,00 0,00 9,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 37 [54.02.1 O 69,00 0,00 69,00 Pag. 19/23

5 5 3 DENUMIREA INDICATORILOR > 8 E Ss E s 3 E s o e e a a Alte servicii publice generale 38 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 39 [59.02 2.530,02 0,00 2.530,02 Ordine publica si siguranta nationala 40 |61.02 2.530,02 0,00 2.530,02 CHELTUIELI CURENTE 41 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 2.530,02 0,00 2.530,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 2.530,02 0,00 2.530,02 Din total capitol Ordine publica 44 |61.02.03 m 2.014,02| 0,00 2.014,02 Politie locala i 45 |61.02.03.04 2.014,02 0,00 2.014,02 Protectie ci si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 46 |61.02.05 516,00 0,00 516,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 47 [64.02 - 113.425,58 -18.581,64 94.843,94 Invatamant 48 | 65.02 25.833,90 -1.942,75 23.891,15 CHELTUIELI CURENTE 49 jo1 7.988,94 -211,38 7.777,56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50 [56 7.988,94 -211,38 1.117,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 [70 17.844,96 -1.731,37 16.113,59 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52 |71 17.844,96 -1.731,37 16.113,59 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 53 [65.02.03 1.639,05 -730,86 908,19 Invatamant prescolar 54 |65.02.03.01 1:639,05 -130,86 908,19 nvatamant primar 55 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 nvatamant secundar 56 |65.02.04 24.194,85 -1.211,89 22.982,96 Invatamant secundar inferior 57 |65.02.04.01 4.219,08 -323,71 3.895,37 Invatamant secundar superior 58 |65.02.04.02 19,975,77 -888,18 1 9.087,59| Invatamant profesional 58 [65.02.0403 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 60 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 |Alte cheltuit domeniul invatamantului 61 (65.02.50 0,00 0,00 0,00 | Sanatate 62 |66.02 57.086,35 -10.911,99 46.174,36| |CHELTUIELI CURENTE 63 |01 15.327,38 3.500,00 18.827,38 [TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 64 |51 15.327,38 3.500,00 18.827,38 Pag. 20/23

4 i 3 3 5 8 = E s DENUMIREA INDICATORILOR = = E E E s 2 5 £ 5 O e 8 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 41.758,97 -14.411,99 27.346,98 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 66 |71 41.758,97 -14.411,99 27.346,98 total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 67 [66.02.06 57.073,19 -10.911,99 46.163,20 Spitale generale 68 [66.02.06.01 57.075,19 -10.911,99 46.163,20 Servicii de sanatate publica 69 [66.02.08 11,16 0,00 11,16 Cultura, recreere si religie 70 (67.02 29.417,33 -5.726,80 23.690,43 CHELTUIELI CURENTE 71 |01 6.654,93 -2.154,93 4.500,00 ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 |51 6.654,93 -2.154,93 4.500,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 73 |70 22.782,40 -3.571,97 19.190,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14 22.762,40 -3.571,97 19.190,43 Din total capitol Servicii culturale 75 [67.02.03 4.290,43 -983,97 3.306,46 Institutii publice de spectacole si concerte 76 |67.02.03.04 4.190,43 -983,97 3.206,46 Case de cultura 77 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 78 |67.02.03.30 100,00. 0,00 100,00 recreative si sportive 79 [67.02.05 25.126,90 -4.742,93 20.383,97 80 (67.02.05.01 11.004,11 -2.742,93 8.261,18 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 81 |67.02.05.03 14.122,79 -2.000,00 12.122,79 Servicii religioase 82 (67.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 83 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 84 |68.02 1.088,00| 0,00 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 170 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol [ Asistenta acordata persoanelor in varsta 88 68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invali 89 |68.02.05 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala in caz de învaliditate 90 |68.02.05.02 47,00 0,00 47,00 Pag. 21/23

E g | * e 8 8 i Ss = S 5 p DENUMIREA INDICATORILOR = £ E Ss E 3 3 £ 3 o 2 2 n a Asistenta sociala pentru familie si copii 91 |68.02.06 137,80 0,00 137,80 Crese 92 [68.02.11 80,00 0,00 80,00 Prevenirea excluderii sociale 93 [68.02.15 773,20 0,00 773,20 Ajutor social 94 |68.02.15.01 693,20 0,00 693,20 Cantine de ajutor social 95 |68.02.15.02 80,00 0,00 80,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 96 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 97 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 98 [68.02 50.759,02|_ -3.683,18 47.075,84 |Locuinte, servicii si dezvoltare publica 99 (70.02 49.120,46 -3.975,68 45.144,78 |CHELTUIELI CURENTE 100 [01 37.040,73 -2.655,68 34.385,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 [56 37.040,73 -2.655,68 34.385,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 [70 12.079,73 -1.320,00 10.759,73| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 103 [71 12.079,73 -1.320,00 10.759,73 Din total capitol Locuinte 104 (70.02.03 26.906,15 3.676,86) 23.229,29 Dezvoltarea sistemului de locuinte 105 (70.02.03.01 26.906,15 -3.676,86| 23.229,29 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 106 j70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 107 [70.02.05 885,64 31,00 916,64 Alimentare cu apa 108 |70.02.05.01 885,64 31,00 916,64 luminat public si electrificari rurale 109 [70.02.06 2.556,11 0,00 2.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 110 |70.02.07 0,00 0,00 9,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 111 [70.02.50 18.772,56 -329,82 18.442,74 Protectia mediului 112 [74.02 1.638,56 292,50 1.931,06 CHELTUIELI CURENTE 113 |01 1.391,00 0,00 1.391,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 [56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 [70 247,56 292,50 540,06 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11671 247,56 292,50 540,06 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 117 |74.02.05 247,56 0,00j 247,56 Pag. 22/23

e tg — rr — a, 5 E 8 DENUMIREA INDICATORILOR = < E Ss E 3 3 5 £ 5 SG e 2 a a Salubritate 118 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 119 |74.02.05.02 247,56 0,00 247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 120 74.02.06 1.391,00 292,50 1.683,50) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 121 j79.02 126.037,17 -28.687,01 97.350,16 Combustibili si energie 122 [81.02 850,00 0,00 850,00 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 |70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 12571 250.0 0,00 850,00| Din total capitol Energie termica 126 |81.02.06 850,00 0,00 850,00 Transporturi 127 |84.02 125.187,17 -28.687,01| 936.500,16 CHELTUIELI CURENTE 128 |O1 10.126,92 0,00 10.126,92 VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 156 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 [70 115.060,25 -28.887,01 86.373,24 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 131 (71 115.060,25 -28.687,01 86.373,24 Din total capitol Transport rutier 132 [84.02.03 125.187,17 -28.687,01 96.500,16 Drumuri si poduri 133 |84.02.03.01 29.653,34 -1.150,78 28.502,58 Transport in comun 134 |84.02.03.02 58.946,11 -17.548,85 41.397,26 Strazi 135 |84.02.03.03 36.587,72 -9.987,38 26.600,34 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 136 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 137 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 138 j97.02 0,00 0,00 0,00 JEXCEDENT 139 (98.02 0,00 0,00 0,00 |DEFICIT 140 [99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVIC IU BUGET, 7 SMARANDA CICU NICOLAE ROBU Pag. 23/23 1)