keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 266/20.12.2016
privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-31058/ 20.12.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. (b) şi alin. (4), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:
(1) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:
- cu 300%, pentru punctajul procentual intre 30,00% şi 59,99% ;
- cu 400%, pentru punctajul procentual intre 60,00% şi 79,99% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual între 80,00% şi 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite şi procedura de impozitare.
(2) Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:
- cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite şi procedura de impozitare.
Art. 2: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu 01.01.2017.
Art. 3: Anexele 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara, Direcţia Secretariat General, Direcţia Urbanism, Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa2.pdf

            APROBAT               PRIMAR 

    NICOLAE ROBU     

ANEXA 2  Terenul este o întindere de pământ delimitată (considerată după relieful sau după situarea sa în

spațiu). Terenul neîngrijit este terenul care deşi se află într-un cartier construit și locuit, este fără clădiri și,

de obicei, neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic şi pe care de regulă există abandonate deşeuri (din construcţii, vegetale, etc.). Pe terenul neângrijit este crescută din abundenţă, vegetaţie erbacee şi neerbacee necultivată care aparţine diverselor specii şi familii (buruiană) din categoria arborilor, arbuştilor şi plantelor anuale şi multianuale.

  Fişa de evaluarea la vedere a aspectului terenului proprietate din municipiul Timişoara 

           

1. Întreținere (cosire)   

         întreținut  (cosit) 

  0 

         neîntreținut  (necosit) 

  50 

  2. Depozitări de deşeuri   

        fără depozitări  de deşeuri  

  0 

         cu  depozitări  de deşeuri 

  50 

Total punctaj__________________________

Calculul punctajului în urma evaluării 

      Punctajul total.        După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din 

dreapta corespunzătoare).        Punctajul de referință.        Punctajul de referință este 100 puncte.              Punctajul procentual.        Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată  în procente (cu două zecimale)  în urma  împărțirii 

punctajului total  la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se  calculează pentru fiecare teren evaluat în parte. 

Calculul punctajului                                                                                                       _____________% 

Categoria de impozitare a terenului     

        supraimpozitare cu 250% pentru punctajul procentual de 50% 

        supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00% 

PROCEDURĂ 1. Fac excepţie de la evaluare terenurile neângrijite pentru care proprietarii deţin Autorizaţie de construire

valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului şi care au anunţat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la Primăria Municipiului Timişoara.

2. În vederea identificării terenurilor din intravilanul Municipiului Timişoara, care intră în categoria celor neîngrijite, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara împreună cu consilierii din aparatul de specialitate al primarului, vor efectua verificări pe raza unităţii administrativ teritoriale, întocmind nota de constatare (însoţite de fotografii ale terenului identificat) şi fişa de evaluare, prevăzută în prezenta anexă.

3. După identificarea şi evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constat starea terenului neângrijit, să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire (cosire, igienizare, colectare a deşeurilor, etc) necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare terenul în stare de întreţinere/îngrijire;

4. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somaţiei, se încheie proces-verbal de conformitate.

5. Dacă, în urma verificărilor ulterioare pe teren, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere necesare, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara împreună cu consilierii din aparatului de specialitate al primarului, vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor considerate, potrivit prezentei anexe, ca fiind neângrijite. În acest caz, notele de constatare, fişa de evaluare, fotografiile, orice alte înscrisuri care atestă faptul că terenul este neângrijit, datele de identificare a terenului şi a proprietarului, vor fi transmise către Direcţia de Mediu care va întocmi şi promova proiectul de hotărâre, cu caracter individual, în vederea majorării impozitului pentru terenul respectiv.

5. În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se reia procedura de la punctul 2, pe numele noului proprietar;

6. Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit şi propietarii s-au conformat ulterior somaţiilor/ notificărilor, şi îşi întreţin în mod constant terenurile, nu se va mai aplica această majorare începând cu anul următor.

7. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului neîngrijit nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor:

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate cu modificări şi completări Legea nr. 515/2002;

- art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- oricăror altor reglementări în această materie.

VICEPRIMAR  DAN DIACONU 

     

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU                  ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ     ADRIAN BERE SEMEREDI                           DIANA MIHAELA NICA  

Atasament: ANEXA_1.pdf

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

Criterii de incadrare a clădirilor situate în intravilan în categoria clădirilor neîngrijite

1. Acoperiş

Învelitoare Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări 0

degradări minore Învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată parţial (maxim 10% din suprafaţa totală). Suficientă reaşezarea materialului învelitorii şi remedieri locale.

2

degradări medii Învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată în proporţie mare (10-30% din suprafaţa totală), coamele sunt neetanşe. Necesită înlocuire şi fixare. 7

degradări majore Învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată peste 30% din suprafaţa totală, coamele sunt neetanşe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală. 12

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: ţiglă, tablă, şindrilă etc.

Cornişă - Streaşină - Atic Punctaj

fără degradări 0

degradări minore Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparaţia punctuală. 2

degradări medii Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate parţial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire şi refacere parţială. 7

degradări majore Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru trecători 12

* Indiferent dacă este streaşină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, burlane şi elemente de tinichigerie Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări 0

degradări minore Sunt necesare reparaţii punctuale şi/sau curăţirea jgheaburilor. 2

degradări medii Jgheaburi şi burlane deteriorate parţial (neetanşe şi deformate) şi/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parţială. 7

degradări majore Jgheaburi şi burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar şi parţial). Lipsa tubului de racord la reţeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală. 12

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decoraţia specifică (dacă există) etc.

2. Faţade

Tencuială Punctaj

fără degradări 0

degradări minore Degradări punctuale şi incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală. 2

degradări medii Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafaţa faţadelor). Igrasie uşoară. Suprafeţele se retencuiesc şi rezugrăvesc. 7

degradări majore Porţiuni de tencuială ce cad, se desprind şi/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafaţă. Suprafeţele se refac total. 12

* Se vor lua în considerare balcoanele, soclul şi alte elemente componente ale faţadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală Punctaj

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Adresă: _______________________________________________ Data: ____________

fără degradări 0

degradări minore Zugrăveală exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală. 2

degradări medii Zugrăveală exfoliată parţial (10-30% din suprafaţa faţadelor). Suprafeţele se rezugrăvesc. 3

degradări majore Zugrăveală exfoliată şi/sau decolorată peste 30% din suprafaţă. Suprafeţele se refac şi se rezugrăvesc în totalitate. 4

* Se vor lua în considerare şi ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale faţadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie Punctaj

fără degradări 0

degradări minore Vopsire defectuoasă (scorojită), uşoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopseşte şi se remediază punctual. 2

degradări medii Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile şi/sau defecte (cel puţin un element). Nu lipsesc elemente. Reparaţii şi înlocuire. 3

degradări majore Materiale componente puternic deteriorate şi deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puţin un element). Necesită înlocuire completă. 4

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane şi jaluze, dacă este cazul), uşi (împreună cu vitrine), porţi de acces.

Elemente decorative Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări 0

degradări minore Elemente decorative incomplete şi/sau afectate în timp de factori atmosferici şi biologici şi/sau neconforme cu caracterul zonei. 2

degradări medii Elemente decorative care lipsesc de pe faţade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv. 3

degradări majore Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători. 4

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

3. Deficienţe structurale vizibile din exterior

Şarpantă Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări 0

degradări medii Coşuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coşuri de fum care prezintă elemente de decoraţie lipsă. 7

degradări majore Elemente din lemn rupte şi/sau lipsă, deformări majore ale structurii şarpantei. Coşuri de fum şi/sau lucarne lipsă parţial sau total. 12

* Se vor lua în considerare şi coşurile de fum, lucarnele etc. componente ale şarpantei.

Pereţi Punctaj

fără degradări 0

degradări medii Elemente lipsă pe suprafeţe mai mari (colţuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat. 7

degradări majore Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită şi/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parţial sau total. Clădire ruină. 24

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. Împrejmuire

nu există (nu este cazul)

fără degradări 0

degradări minore Zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.

2

degradări medii Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporţie de peste 10% din suprafaţă. 3

degradări majore Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipseşte parţial. 4

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea şi de elemente sale decorative.

Cauzele degradărilor

degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltraţii de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreţinerea unei clădiri

degradări intenţionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislaţiei în vigoare, a R.L.U. etc.

* În evaluarea imobilelor se vor identifica şi cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante).

Observaţii imobil

Definiţia generală a categoriilor de degradări

Degradări minore. Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează. Degradări medii. Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafaţă sau corp de construcţie. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parţial. Degradări majore. Aceste degradări sunt grave şi trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcţie; presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului. Corpurile de construcţie trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde şi/sau este distrus în mod intenţionat.

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total. După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referinţă. În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu: construcţiile cu acoperiş tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii şi a şarpantei sau construcţiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fişei de evaluare. Rezultatul obţinut astfel reprezintă punctajul de referinţă. Punctajul procentual. Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărţirii punctajului total la punctajul de referinţă (punctajul total / punctajul de referinţă x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria de impozitare a clădirii

supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 30,00% şi 59,99%

supraimpozitare cu 400% pentru punctajul procentual între 60,00% şi 79,99%

supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% şi 100,00%

PUNCTAJ TOTAL

____________

PUNCTAJ REFERINŢĂ

____________

PUNCTAJ PROCENTUAL

____________

CATEGORIE IMPOZITARE

____________

PROCEDURA 1.În vederea identificării clădirilor neîngrijite se împuternicesc organele de control din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale care vor identifica aceste clădiri , vor executa fotografii , vor identifica proprietarii clădirilor şi va întocmi o notă de constatare 2.Documentaţia întocmită de Direcţia Poliţiei Locale va fi înaintată Direcţiei Urbanism, care va evalua imobilele identificate conform criteriilor de încadrare aprobate , va întocmi fişa de evaluare şi somaţia ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii, să se efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină clădirea în starea de întreţinere. 3.Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, în urma notificării făcute de proprietar, Direcţia Urbanism va închiea un proces-verbal de conformitate În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii; 4. Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, Direcţia Urbanism va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite şi va înainta dosarul întocmit la Direcţia Fiscală 5. Direcţia Fiscală va întocmi proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu caracter individual, clădirile neîngrijite pentru care se va majora impozitul 6.Pe baza Hotărârii Consiliului Local de la punctul 5 organul fiscal local va opera majorarea in evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal. Pt.ARHITECT ŞEF Pt.ŞEF SERVICIU EMILIAN SORIN CIURARIU GABRIELA BORCSI CONSILIER, GABRIELLA NAGY

Atasament: referat.pdf

ROMÂNIA                                                                                                               APROBAT,  JUEDEȚUL TIMIŞ                                                                                                     PRIMAR,  MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                NICOLAE ROBU  PRIMĂRIA                     Nr.  ________________________________                                        

REFERAT    privind majorarea  impozitului pe clădiri    şi  impozitului pe pe  teren cu până  la   500% pentru 

clădirile şi terenurile  neîngrijite, situate în intravilan     Având  în vedere adresa Direcției Fiscale nr.  IF2016‐136683/14.11.2016 prin care ne comunică 

faptul că majorarea impozitului pe clădiri  şi impozitului pe pe teren cu până la  500% pentru clădirile şi  terenurile    neîngrijite,  situate  în  intravilan  nu  se mai  regăseşte  în  cuprinsul  proiectului  de  hotărâre  privind  impozitelor  şi  taxelor  locale  în Municipiului Timişoara pentru  anul 2017  , urmând  ca,  această  majorare  să  fie  prevăzută  în  cuprinsul  unei  Hotărâri  de  Consiliu  Local  distinctă  ,  inițiată  de  către  compartimentele de specialitate, prin care se va stabili cota de majorare, procedura şi condițiile în care  se  va  aplica  majorarea  impozitului  pe  clădiri  şi  impozitului  pe  teren  pentru  clădirile  şi  terenurile  neîngrijite , situate în intravilan, 

    În baza prevederilor art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de  aplicare; 

Având  în  vedere  prevederile  art.  36  alin  (2)  şi  alin  (4)  lit  c)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administrației publice locale, republicată şi modificată; 

În  temeiul  art.  45  alin  (2)  lit  c)  din  ŞLegea  nr.  215/2001  privind  administrația  public  locală,  republicată şi modificată . 

            PROPUNEM:   Emiterea hotararii de consiliu local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2017, astfel:  1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează: 

 (1)  Impozitul pe  clădiri pentru  clădirile neîngrijite,  situate  în  intravilan,  se majoreaza,  astfel:    ‐ cu 300%, pentru punctajul procentual intre  30,00% şi 59,99% ;    ‐ cu 400%, pentru punctajul procentual intre  60,00% şi 79,99% ;    ‐ cu 500%, pentru punctajul procentual între 80,00% şi 100,00%,  punctaj stabilit conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a 

cladirii in categoria cladirilor neingrijite şi procedura de impozitare               (2)  Impozitul pe  teren pentru  terenurile neîngrijite,  situate  în  intravilan,  se majoreaza, 

astfel:               ‐ cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;               ‐ cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,            punctaj  stabilit  conform  Anexei  nr.2  la  prezenta  hotarare,  care  contine  si  criteriile  de 

incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite şi procedura de impozitare  2. Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu 01.01.2017. 

3 . Anexele 1‐2 fac parte integranta din prezenta hotarare.  4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Fiscală a Municipiului 

Timisoara; Direcția Secretariat General; Direcția Urbanism; Direcția Mediu; Direcției Poliției Locale.     

VICEPRIMAR  DAN DIACONU 

      DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU        Pt.ARHITECT ŞEF URBANISM          ADRIAN BERE SEMEREDI           EMILIAN  SORIN CIURARIU            ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ            DIANA MIHAELA NICA           Pt.ŞEF SERVICIU CERTIFICĂRI ŞI AUTORIZĂRI         CONSILIER,  GABRIELA BORCSI               GABRIELA NAGY       

SERVICIUL JURIDIC,                                                                                                                        Alin Stoica