keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua"

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 260/30.06.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 011990 / 02.06.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 45/12.05.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada STEAUA", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 242 / 23.12.2008 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În proiectul tehnic al Studiului de Fezabilitate menţionat la alin.1 vor fi prevăzute canalele tehnice pentru cablurile aeriene şi subtraversări.

Art. 2:Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa-_SF-_str._Steaua.pdf

Anexa 1 Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Steaua”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent

obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Steaua”, conform contractului de proiectare nr. 242-23/12/2008 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Varianta cu investiţie medie:

Valoare de investitie (INV) 1.138.366 lei (inclusiv TVA)

268.863 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 938.783 lei (inclusiv TVA)

221.725 euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Suprafata carosabil 2431,07 mp • Suprafata parcaje 390 mp • Suprafata trotuare 1307.77 mp • Suprafata piste ciclisti 781.43 mp • Suprafata accese 280 mp • Suprafata zone verzi 1280 mp • Suprafata gazon parcaje 390 mp • Borduri din beton 20x25 867.74 ml • Borduri din beton 10x20 790.43 ml • Borduri din beton 10x15 1719.15 ml • Tuburi PVC DN500 156 ml • Marcaje rutiere 121.55 mp • Indicatoare rutiere 20 buc • Stalpi indicatoare 13 buc • Arbori 91 buc • Gard viu 515 ml • Trandafiri 305 ml • Guri de scurgere noi 20 buc • Camine vizitare noi 8 buc • Rasuflatori gaz cu capac 40 buc

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat-_SF-_str.Steaua_.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Steaua”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Steaua”.

Amenajarea acestei străzi are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

Strada care face obiectul prezentei documentatii este situata în partea sudica a Municipiului Timisoara. Strada Steaua face legatura între strazile Islaz (la nord) si Emil Zola (la sud). In zona mentionata existând mai multe strazi care sunt si vor fi supuse modernizarii si amenajarii de catre Consiliul Local Timisoara.

Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de fata este realizat la nivel de pietruire cu mai multe zone asfaltate (s-au executat mai multe etape de intretinere a pietruirii existente) dar care sub actiunea fenomenului de înghet-dezget si a traficului local, nu se prezinta într-o situatie buna din punct de vedere al viabilitatii rutiere precum si pentru traficul pietonal.

Strada Steaua este o strada de categoria III (strada colectoare), actualmente traficul autovehiculelor fiind limitat la accesul spre imobile si proprietati, dar face legatura si cu strazile cu care se intersecteaza si anume Islaz, Secerii, Titus Maior Muresan, Emil Zola. Acest lucru determina fragmentarea stazii în mai multe sectoare.

În plan strada Steaua se afla într-un singur aliniament, cu o lungime de 365.30 m. Frontul construit stradal existent este de (18,0...19,0 m) si este delimitat de fronturile construite ale constructiilor existente. Între carosabilul existent al strazii si fronturile construite sunt amenjate spatii verzi dar care în momentul realizarii proiectului se aflau intr-o stare de degradare avansata.

Accesele la proprietati actualmente se realizeza pe platforme din pamânt sau pe spatiul verde, acest lucru nefiind realizat organizat. În multe locuri datorita neîncadrarii carosabilului cu borduri denivelate, sunt parcate autovehicule pe spatiul verde.

Pe toate sectoarele de drum, structura rutiera actuala este compusa din pietruiri mai vechi(care au fost completate ulterior pentru intretinere).

Pe sectorul A-B exista un canal colector Cd400 destinat apelor pluviale dar nu exista dispozitive de colectare a apelor de suprafata. Pe sectorele B-C si C-D nu exista nici canal colector nici dispozitive de colectare a apelor de suprafata. Pe sectorul D-E exista canal colector Cd400 insa lipsesc dispozitivele de colectare a apelor de suprafata. Lipsa sistemelor de colectare a favorizat infiltrarea apei in structura rutiera existenta fapt care a condus la aparitia unor degradari ale acesteia.

Lipsa unei structuri rutiere compacte face ca strada sa nu poata asigura desfasuararea traficului auto în conditii optime, si mai ales dupa amenajarea strazilor împrejmuitoare, care vor aduce un plus de volum trafcului existent.

Traseul drumului se desfasoara în majoritate în aliniament, drept urmare acest lucru nu prezinta din punct de vedere geometric o complexitate ridicata. Viteza actuala de circulatie este de 20...25 km/h.

Având în vedere situatia actuala precara a strazii cât si necesitatea asigurarii unei bune circulatii rutiere, se impune reabilitatarea infrastructurii rutiere pe baza studiilor necesare proiectarii, a normelor si instructiunilor tehnice în vigoare. Strada Steaua este catalogata ca o strada de categoria III – colectoare. Categoria de importanta este C, constructie normala.

Viteza de proiectare pentru acest sector de drum este de 40 km/h. Racordurile la strazile laterale se vor amenaja, inclusiv coborârea bordurilor în zona

trecerilor de pietoni, pentru a asigura un acces usor a persoanelor în vârsta si cu handicap. Pe toate sectoarele cuprinse intre strada Islaz si strada Emile Zola, se vor executa trotuare,

spatii verzi, piste de biciclisti si pavaje ecologice destinate parcarii autovehiculelor, iar în zonele trecerilor pentru pietoni se vor amplasa dispozitive tactile pentru persoanele nevazatoare.

Trotuarele sunt amplasate pe ambele parti ale strazii iar trecerile pentru pietoni vor fi coborâte la nivelul carosabilului pentru a asigura un acces usor a persoanelor în vârsta si cu handicap. Acestea se vor realiza cu o latime de 1,20...1,50 m avand panta transversala de 1...1,5%.

Pistele de biciclisti sunt amplasate pe ambele parti ale strazii. Sunt amenajate pe o platforma proprie avand o latime de 1.00 fiind amplasate langa trotuar sau in unele cazuri intre aceste piste de ciclisti si trotuare poate exista fasie de spatiu verde avand o latime de 1,50 m .

Parcajele sunt amplasate doar pe partea dreapta a drumului avand o latime de 2,50 m si o panta transversala de 3,5 %. Aceste parcaje se vor realiza din pavaje ecologice.

Preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin guri de scurgere proiectate tip “Geiger” care se vor descarca în canalizarea existenta, prin caminele de vizitare existente si cele proiectate a se racorda la canalul colector.

La definitivarea solutiilor tehnice se va urmarii realizarea urmatoarelor deziderate: -diminuarea impactului negativ asupra mediului; -încadrarea traseului drumului în suprafata actuala a platformei lui, care este proprietate publica, evitându-se astfel ocuparea unor proprietati private; -elementele geometrice ale traseului în plan si profil longitudinal sunt alese astfel încât sa rezulte un traseu omogen pe lungimi cât mai mari ; -evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului înconjurator si adoptarea solutiilor fezabile din punct de vedere tehnic si economic pentru diminuarea lui; -pentru dispozitivele pentru scurgerea si colectarea apelor pluviale, se vor adopta solutii constructive care sa permita inspectia si efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii cu cheltuieli minime; -încadrarea peisagistica în zona urbana a orasului. In plan pentru amenjarea strazii au fost realizate mai multe sectoare, dupa cum urmeaza:

• Sector A – B, cu lungimea de 91,85 m, este axa principala a strazii si face legatura între carosabilul existent al strazilor Islaz (A) si Secerii (B) ;

• Sector B – C, cu lungimea de 91,25 m, este axa principala a strazii si face legatura între carosabilul existent al strazilor Secerii (B) si Titus Maior Muresan (C) ;

• Sector C – D, cu lungimea de 92,20 m, este axa principala a strazii si face legatura între carosabilul existent al strazilor Titus Maior Muresan (C) si Emile Zola (D) ;

• Sector D – E, cu lungimea de 90.00 m, este axa principala a strazii, face legatura între carosabilul existent al strazilor Emile Zola (D) si sfarsitul strazii (E) ;

Având în vedere legislatia în vigoare, modernizarea drumului se va proiecta ca o strada de

categoria III si clasa de importanta “C” cu urmatoarele elemente geometrice în profil transversal pentru sectorul de drum A-B, B-C, C-D, D-E: - partea carosabila 6,00 m; - trotuare 2 x 1,20…1,50 m; - parcaje 2,50 m - piste de ciclisti 1.00 m; - panta partii carosabile 2,5 %; - panta trotuarului 1,0 %...1,5%

- panta parcaje 3,5 % - panta piste ciclisti 1,0%...1,5% Pentru varianta cu investitie medie structura rutiera propusa este :

la carosabil : 4,0 cm strat de uzura din BA 16; 6,0 cm strat de legatura din BAD 25; 20,0 cm strat de baza din piatra sparta [40..63mm] ; 30,0 cm fundatie din balast cilindrat; strat anticontaminator geotextil . la trotuare : 8,0 cm Pavaj din dale de beton ; 2,0 cm strat de suport din nisip; 10,0 cm fundatie din balast; Având în vedere starea de degradare avansata si viabilitatea necorespunzatoare a acestor

sectoare de drum, proiectantul considera necesar sa se execute urmatoarele lucrari:

- realizarea platformei drumului; - proiectarea structurii rutiere; - dispozitive de scurgere si evacuare a apelor; - intersectii cu drumuri publice si strazi; - marcaje si indicatoare. Investiţia se va realiza în decurs de 12 luni. Graficul de realizare a investiţiei este ataşat

prezentei documentaţii. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Steaua” este estimată la

1.138.366 lei, reprezentând 268.863 euro, conform devizului general . Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Steaua” se

face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT, ŞEF BIROUL PROMOBARE LUCRĂRI, ing.Pîrvu Liliana ing. MARINELA LUCUŢ

FP 53-01, Ver.1

Atasament: Deviz_SF-str._Steaua.pdf