keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 6/02.02.2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1029 / 18.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2016-000001/06.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 285/22.12.2015 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 cu nr. 27995/22.12.2015;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2016-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

Prin adresa cu nr. RE2016-000001/06.01.2016 Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara a fost aprobat de Consiliul de Administrație al RATT prin Hotărârea nr. 285/22.12.2015.

În proiecţia bugetului pe anul 2016 şi estimările pentru anul 2017 si 2018, s-a ţinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011; Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca al RATT in vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2016 s-au avut in vedere si prevederi ale hotararilor emise de Consiliul local (HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, Hotararea Consiliului Local 333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Organigramei si Statului de functii aprobate prin Hotararea Consiliului Local al MunicipiuluiTimisoara nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 441/12.09.2014 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 205/08.05.2015, precum si hotararile Consiliului Local cu privire la facilitatile la transportul in comun in municipiul Timisoara, acordate diferitelor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara.

De asemenea la fundamentarea BVC pe anul 2016 s-au avut in vedere prevederile hotararile Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 prin care se da in administrarea RATT sistemul intermodal de transport cu biciclete, precum si ale HCL 260/26.05.2015 de dare in administrare a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega.

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de programare si analiza pe termen mediu al activitatii economico- financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

Bugetul are prevazute ca obiective principale generarea de profit, onorarea obligaţiilor anuale si diminuarea datoriilor restante, precum şi de a reduce volumul creanţelor restante.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si a continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor necesare finantarii intregii activitati.

Numărul de personal programat pentru finele anului 2016 este de 1230 angajati, conform organigramei si a statului de functii aprobat prin HCL 333/31.07.2015.

Cod FO 53-01, ver.2

INDICATORII VALORICI PROPUŞI IN BUGETUL DE VENITURI SI PENTRU ANUL 2016

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- numarul mediu de salariati din 2015 estimativ de 940 salariati ; -realizarile preliminate ale regiei privind executia BVC pentru anul 2015; -necesarul de combustibil, apă, energie electrică şi termică, ce se preconizează să se consume în

anul 2016; -preţurile actuale la apă, energie şi combustibil; -nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi efectuate, atat din incasari cat

si din compensatia la transport la toate tipurile de transport public; -normativul de personal de 1230 salariati la sfarsitul anului 2016 un numar mediu de

1087salariati . Cap.I. VENITURI TOTALE, Veniturile regiei sunt realizate in principal din veniturile aferente prestarii serviciului de

transport public integrat efectuat de regie in calitate de operator autorizat de transport public, care cuprinde urmatoarele sisteme de transport:

-sistemul de transport cu tramvaie; -sistemul de transport cu troleibuze; -sistemul de transport cu autobuze; -sistemul de transport metropolitan cu autobuze si troleibuze; -sistemul intermodal de transport cu biciclete; -sistemul de transport naval pe canalul Bega. Volumul si structura veniturilor totale cuprinse in BVC pentru anul 2016 au fost fundamentate

tinand cont de obligatiile de transport transmise de autoritatiile publice (Municipiul Timisoara si administratiile publice membre ale SMTT), de tarifele la transport actuale, de compensații financiare pentru acoperirea costurilor operaţionale înregistrate generate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.

Veniturile totale prognozate pentru anul 2016 sunt de 92.690.500 lei . 1.Venituri din exploatare în sumă de 92.688.000 lei, se compun in principal din: -veniturile din incasari realizate din vanzarea de titluri de calatorie si alte tarife in urma prestări

de servicii de transport public, previzionate la nivelul 25.000.000 lei. -venituri din servicii prestate, altele decat din activitatea de transport ( ITP, inchirieri spatii

reclama ,utilaje , lucrari terti, avize, etc) au fost preconizate a fi realizate in suma de 3.400.000 lei ; -venituri din compensatia la transport in suma de 56.282.000 lei, pentru acordarea facilitatilor

cetatenilor din municipiul Timisoara si asigurarea functionalitatii sistemelor de transport cu biciclete si naval, suma lunara previzionata fiind de 4.690.000 lei. Compensatia a fost estimata pentru a acoperii efectele asupra veniturilor si cheltuielilor in conditiile indeplinirii obligatiilor de serviciu de transport public pentru sistemele de transport administrate de regie in 2016( reduceri si gratuitati-facilitati la transportul urban , biciclete , naval).

-alte venituri din exploatare in suma 7.600.000 lei, reprezentand in principal venituri din productia de imobilizari, venituri din subventii pentru investitii, reprezentand reluarea la venituri a amortizari mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare in perioadele anterioare , precum si alte venituri .

2.Veniturile financiare, au o valoare foarte mica si sunt programate la valoarea de 2.500 lei şi reprezinta venituri din dobanzi la disponibilitatile in banci si diferente de curs din activitatea curenta.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE Volumul si structura cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pe anul 2016 au fost

dimenionate in functie de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestarii serviciului pentru intretinerea si exploatarea infrastructurii de transport public (caile de rulare, cai

Cod FO 53-01, ver.2

navigabile, retele electrice, statii de transformare-redresare, dispecerate, depouri, sistemul de taxare, etc) si a mijloacelor de transport public.

De asemenea volumul si structura cheltuielilor este influientata de cheltuielile necesare respectarii reglementărilor și normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică, privind:

a) siguranţa circulaţiei; b) securitatea şi sănătatea utilizatorilor; c) condiţiile de lucru la bordul mijloacelor de transport; d) condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public

aferente serviciului; e) protecţia mediului.

Cheltuielile totale prognozate in anul 2016 sunt de 90.328.128 lei, cu urmatoarea structura: 1.Cheltuielile de exploatare de 90.068.128 lei cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 27.315.000 lei formate din:  cheltuielile privind stocurile care includ cheltuielile cu combustibilul si energia electrica,

cheltuielile cu piesele de schimb si materialele necesare mentenantei si exploatarii sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar , etc ;

Pentru anul 2016 a fost estimata o crestere a acestor tipuri de cheltuieli pe de o parte datorita extinderii activitatii de transport si anume transportul metropolitan cu troleibuze, transportul intermodal cu biciclete si transportul naval, dar si o crestere a cheltuielilor cu piesele de schimb generate de iesirea din garantie a unor mijloace de transport precum si a cresterii gradului de uzura a infrastructurii si a mijloacelor de transport.  cheltuielile privind serviciile executate de terti care includ cheltuielile si intretinerea si reparatiile

efectuate la mijloacele de transport, utilaje, cladiri, refugii calatori, bunuri aflate in propritatea regiei sau date in administrare. In aceasta grupa de cheltuieli se includ si : cheltuielile cu primele de asigurare pentru: bunuri,

persoane, mijloace fixe, valori; cheltuielile cu colaboratorii; cheltuieli cu taxe postale si cheltuielile cu telecomunicatii mai mari decat in 2015 generate de extinderea retelei de comunicatii pentru asigurarea functionalitatii tuturor sistemelor de transport. Mai includ cheltuieli cu deplasari in tara si strainatate , cheltuieli cu servicii de paza, de intretinere si functionarea tehnicii de calcul, cheltuielile cu pregatirea profesionala – cheltuieli suplimentate datorita necesitatii de atestare de conducatorilor de autobuze siincepand cu anul 2016 si de troleibuze, precum si personal pentru sistemul naval alte tipuri de cheltuieli.

De asemenea in aceasta categorie sunt incluse si serviciile cu colaboratorii care cuprind cheltuielile cu consultanta juridica, cheltuieli suplimentare pentru reorganizare in societate comerciala precum si cheltuieli cu reprezentarea regiei in instanta in procesul cu ANAF , Curtea de Conturi si alte litigii pe care regia le are pe rol.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 5.500.000 lei, care cuprind : cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare , taxa de mediu, etc cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice si cheltuieli cu taxe si impozite ca :impozite si taxe locale, taxa pe valoare adaugata aferenta facilitatilor acordate, alte impozite si taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate tinandu-se cont de numarul de salariati aprobat de consiliu local prin hotarare, de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016, de drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca incheiat cu reprezentantii salariatilor in temeiul prevederilor Codul muncii si a Legii dialogului social nr. 62/2011.

Numarul de personal estimat a fi realizat pana la sfarsitul anului 2016 este de 1230 salariati, conform organigramei si statului de functii aprobat prin HCLM 333/31.07.2015, prin care s-a prevazut cresterea numarului de salariati ca urmare a extinderii activitatii de transport prin primirea in administrare a sistemului de transport naval pe Canalul Bega, care se adauga sistemului intermodal de transport cu biciclete care a fost pus in functiune incepand cu luna iunie 2015, precum si extinderea sistemului de transport metropolitan cu troleibuze.

Cod FO 53-01, ver.2

Cresterea numarului de personal in anul 2016 cu un numar de 233 salariati fata de numarul de personal luat in calcul la intocmirea BVC pe anul 2015, este determinat de necesitatea asigurarii de salariati ,astfel:

-personal de bord , avand in vedere modificarea programelor de circulatie, realizarea de ore suplimentare de catre personalul existent si a extinderii transportului metropolitan cu troleibuze;

-personal cu atributii in operarea sistemelor noi de transport (cu biciclete si cel naval) si anume : -personal muncitor cu atributii in repararea si intretinerea bicicletelor, totemurilor si statiilor

SMTIB, asigurarea interventiilor in traseu, etc; -personal operativ cu monitorizarea in timp real a modului de utilizare a bicicletelor, asigurarea

asistentei Call Center; - personalul de vanzare la chioscurile RATT pentru asigurarea cardurilor de acces la sistemul de

transport cu biciclete; -cu personal tehnic IT pentru asigurarea conditiilor tehnice de functionare permanenta a

sistemelor, pentru efectuarea reviziilor si intretinerii retelei de comunicatii de date , a retelei de calculatoare si servere, a echipamentelor inclusiv a celor din statii;

-cu personalul specializat pentru transportul naval (inginer naval, personal Navigant) Cheltuielile cu personalul estimate a fi realizate in anul 2016 sunt prevazute la suma totala de

47.919.823 lei , avand urmatoarea componenta: C0. Cheltuieli de natura salariala cuprind cheltuielile cu salariile si bonusurile, estimate la

nivelul de 38.597.896 lei. Estimarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2016 s-a efectuat pe baza drepturilor de

personal aferent numarul mediu de salariati pana la atingerea numarului de 1230 salariati , astfel: C1. Cheltuieli cu salariile in suma de 33.867.810 lei -nr. mediu de salariati in anul 2015 - 940 ; -cheltuieli cu salariile prevazut in BVC pe 2015: 30.240.000 lei, -castig mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala in 2015,

calculat conform Art.3 lit.f din OG.26/2013 : 2784 lei/pers; -castigul mediu brut lunar determinat pe baza cheltuielilor cu salariile: 2595 lei/pers; -nr. personal suplimentar aprobat prin HCL 333/31.07.2015 si HCL 205/08.05.2015 fata de

numar de salariati aprobat prin HCL 441/2014 si luati in calcul la intocmirea BVC pe anul 2015 este de 233 salariati.

Avand in vedere ca sistemul de transport naval se preconizeaza ca va fi operabil cu luna iulie 2016, personalul specializat pentru acest tip de transport si perioada de 6 luni.

Cheltuieli cu salariile: 233 salariati * 2595 lei/luna *6 luni = 3.627.810 lei; C2. Bonusuri Au fost estimate sume suplimentare pentru bonusuri reprezentand cheltuieli cu tichete de masa

cu suma de 250.000 lei, aferent cresterii numarului de personal datorat extinderii activitatii (198 lei/luna pe salariat* 233 salariati *5.5 luni ).

De asemenea, cheltuielile sociale au fost determinate in limita prevazuta de art.25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal , în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii de 1.693.391 lei.

In aceasta grupa se includ si cheltuielile privind participarea salariatilor la profitul anului precedent, repartizare conform prevederilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societati comerciale , companii nationale si societati cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regii autonome si anume 10 % din profitul net al anului 2015.

C3. Alte cheltuieli cu personalul au fost prevazute 200.000 lei alte cheltuieli neprevazute cu salarii compensatorii si cheltuieli cu drepturi cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti.

C4.Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, au fost determinate in pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, cu respectarea HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT si ale OUG.109/2011.

Cod FO 53-01, ver.2

Numarul membrilor Consiliului de Administratie stabilit prin HCL 5/23.01.2013 este de sapte , numar care include si presedintele.

Au fost estimate de asemenea cheltuieli cu indemnizatia AGA la nivelul indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie ,pentru o perioada de 6 luni avand in vedere prevederile noului proiect de lege a serviciilor de transport in care se stabileste obligativitatea reorganizarii regiilor autonome in societati comerciale.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 572.500 lei, sume stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011.

C5.Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale, au fost estimate la 8.549.428 lei, includ: contributiile obligatorii la veniturile din salarii si asimilate salariilor, determinate prin aplicarea cotelor de contributii stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 si alte contributii, taxe si varsaminte stabilite prin legi speciale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 9.333.305 lei, care includ estimarea cheltuielilor cu amortizarea, cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

Au fost estimate cheltuieli mai mari cu amortizarea, principala sursa de finantare a investitiilor , ca urmare a investiilor si modernizarilor efectuate in 2015, precum si a includerii in planul de investitii pe anul 2016 a achizitionarii in sistem de leasing a unei automacarale, aparat de incarcat cu sudura a sinei, dotarii cu doua autovehicule de interventie si a unui autovehicul pentru deservirea sistemului de transport naval. De asemenea au fost prevazute in Planul de investitii lucrari de modernizare si reparatii spatii pentru activitatile noi, relocarea unor activitati, etc.

2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate in suma de 260.000 lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile pentru credite pentru activitatea curenta sau credit de investitii pentru completarea surselor de finantare a investitiilor, cheltuieli cu diferente de curs aferente activitatii curente.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Regia a bugetat inchiderea exercitiului financiar 2016 estimand un profit brut de 2.362.372 lei

mai mic decat cel preliminat a fi realizat in 2015 datorita cresterii unor cheltuieli intr-o proportie mai mare decat veniturile, precum si de necesitatea efectuarii altor tipuri de cheltuieli care nu au avut loc in anul 2015, fundamentate mai sus.

Impozitarea profitului a fost efectuata in conformitate cu prevederile noului cod fiscal , inclusiv impozitarea rezervelor din reevluarea mijloacelor fixe .

Repartizarea profitului a fost programata in conformitate cu OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe destinatiile prevazute de lege (10 % participare salariati la profit, 50 % varsaminte la bugetul local, diferenta se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare).

La capitolul investiţii a fost estimata ca surse de finanţare a investiţiilor doar sursele proprii ( amortizarea din care se scad reluarea pe venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare, precum si sumele repartizare la rezerve din profitul net al anului 2015).

Investitiile avand ca sursa de finantare alocatiile bugetare vor fi prevazute in Planul de dezvoltare anexa la bugetul local al Municipiului Timisoara.

Indicatorii de performanţă programati prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

1. Indicatorul aferent productivitatii muncii in unitati valorice in anul 2016 este prognozat la nivelul de 85.270 lei/persoana, calculat ca raport intre veniturile din exploatare si numarul mediu de salariati previzionati pentru 2016.

2. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2016 este de 975 lei, care asigura realizarea unui profit rezonabil.

Cod FO 53-01, ver.2

3. Platile restante si crantele restante sunt influentate de sumele aflate in litigiu cu ANAF aferente anilor anteriori, generate de operatiuni inregistrate inainte de anul 2008, sume castigate in prima instanta la Curtea de Apel Timisoara unde s-a rejudecat cauza.

4. Creanţele restante programate pentru finele anului 2016 sunt de 43.025 mii lei, iar datoriile restante la 44.000 mii lei , volum care depinde de incasarea compensatiei de la bugetul local, precum si de stadiul procesului cu ANAF. Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de

gestiune, conform HG.1151/2012. În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico-

financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG.26/2013.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara;

P. SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP

Atasament: Anexa_-_BVC_RATT_2016.pdf

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. TAKE IONESCU NR.58 Cod unic de înregistrare: RO 2490570 ANEXA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 Propuneri an VENITURI TOTALE Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 92.690.500 Venituri totale din exploatare, din bu Ei legale în vigoare 3 56.282.000 transferuri, cf. prevederilor > lege în visare | a] Venituri e 00 venituri extraordinare Pe o | CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21 care: 8 90.068.128 _oheltuteii cu bunuri si servici | [27.315.000 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 5.500.000 cheltuieli cu personalul, din care: 11 47.919.823 co Cheltuieli de natură Salarială(Rd.13+Rd.14 12 38,597,896 15 | _33.867.810 2 4.730.086 c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 100.000 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 18 8.549.428 alte cheltuieli de exploatare 9.333.305 Cheltuieli financiare 20 260.000 | BE _ 100.000 | 572.500 e an N

Cheltuieli extraordinare 21 REZULTATUL BRUT profit/pierdere) 22 IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 ==] | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 7 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 2 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 Salariu de bază mediu iunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazui regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat 33 - dividende cuvenite bugetului local 33a - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 2.362.372 1.836.663 Q 1.836.663 183.666 918.332 o 918.332 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă propria de finanțare 3 5 ITI TI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 134.665 ţ |

X cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile cheltuieli privind prestarile de servicii cheltuieli cu reclama si publicitate alte cheltuieli SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Alocaţii de la buget alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori CHELTUIELI PENTRU 39 INVESTIŢII DATE DE FUNDAMENTARE finele anului 2 | Nmediu de salariați total | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) Rd.13/Rd.49)/12 Căştigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ajustat ((Rd.150-R93- R98)/Rd.153)/12 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu lei/persoană) (Rd.2/Rd.49 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.7/Rd.1)x1000 a || 41 o 42 0 43 3.930.000 44 45 0 46 3.930.000 48 1.230 49 1.087 50 2.959 51 2.596 2.784 52 85.270 53 o 54 975 44.000.000 [AI N R R, ING.[CULITĂ CI Ă Creanţe restante Î 56 43.025.065 m, EF SERVICIU, ING. ADR COLOJOARĂ