keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 239/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz"

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 239/22.04.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 6670/28.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă - cartier Kuntz", potrivit proiectului P01/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă – Cartier Kuntz ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 932,081 mii lei / 247,787 mii EURO Construcţii-montaj : 793,558 mii lei / 210,958 mii EURO

Evaluarea investiţiei în lei 932,081 mii lei / 247,787 mii EURO Anul I Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Apă L =920 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE- HD -Debit transportat Q = 11 dmc / sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2008-6670/28.03.2008

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Kuntz pe str : Subuleasa, Energiei, Zefirului, Poiana Mărului, Muntele Mic, Baia, Sovata, Sălaj, Tg.Mureş, Sucului. Această deficienţă impune realizarea reţelelor de alimentare cu apă pe aceste străzi.

Prin această investiţie se vor realiza reţelele de alimentare cu apă pe străzile menţionate anterior, rezolvând şi o problemă de sănătate publică existentă în acest moment în cartier, respectiv alimentare cu apă de calitate pentru populaţie .

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă – Cartier Kuntz” este estimată la 932.081 lei (cu TVA), respectiv 247.787 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă – Cartier Kuntz ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 01/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1