keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 226/10.05.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori

10.05.2005

Hotararea Consiliului Local 226/10.05.2005
privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-8229/04.05.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.47/2004 -privind aprobarea derularii investitiei "Achizitionarea de autobuze solo pentru transportul urban de calatori in sistem leasing, a Caietului de Sarcini si a Fisei de Date a Achizitiei";
Avand in vedere Contractul de achizitie in sistem leasing financiar nr. SC2004-22639/28.12.2004 privind achizitionarea a 50 autobuze destinate transportului public urban de calatori tip Mercedes-Benz O345 Conecto C;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) si art.125 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 de autobuze tip Mercedes-Benz O345 Conecto C şi a 4 microbuze pentru cetăţenii cu handicap locomotor, proprietate privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori.
Transmiterea are loc pe baza Protocolului de predare-primire incheiat intre cele doua parti, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Transmiterea celor 50 de autobuze prevăzute la Art. 1 se efectueaza pe perioada cat Regia Autonoma de Transport isi mentine forma juridica avuta la data emiterii prezentei hotarari.
Cele 4 microbuze prevăzute la Art.1 se transmit pe o perioadă determinată, până când Centrul Comunitar de Asistenţă Socială poate prelua această activitate.
La data schimbarii formei juridice de organizare a Regiei Autonome de Transport Timisoara, cele 50 de autobuze prevăzute în Anexa la prezenta hotarare se scot din administrarea Regiei Autonome de Transport si revin la Municipiul Timisoara.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_hcl_autobuze.pdf

Anexa la HCL nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE Încheiat azi _____________________ între:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA în calitate de predător reprezentată prin : - PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU - VICEPRIMAR ADRIAN ORZA - DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ - ŞEF SERVICIU DIR. PATRIMONIU MONICA RUDNEANU - ŞEF SERVICIU JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

şi REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA în calitate de primitor reprezentată prin : - DIRECTOR GENERAL EUGEN STĂNESCU - DIRECTOR FIN. – CONT. SORINA BOLDURA - SERVICIUL JURIDIC LOREDANA MOCAN

În conformitate cu H.C.L. nr. 226/10.05.2005 , se transmit în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, 50 autobuze tip Mercedes Benz O345 Conecto C, proprietate privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători şi 4 microbuze tip Mercedes Benz SPRINTER, proprietate privată a Municipiului Timişoara, pentru transportul cetăţenilor cu handicap locomotor.

Dreptul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara pentru cele 50 de autobuze se păstrează pe perioada cât această instituţie îşi menţine forma juridică actuală, iar pentru cele 4 microbuze până când Centrul Comunitar de Asistenţă Socială poate prelua această activitate.

Regia Autonomă de Transport Timişoara are obligaţia de a exploata în mod corect bunurile în cauză, de a asigura întreţinerea şi repararea acestora şi de a respecta întocmai contractul de achiziţie în sistem leasing financiar nr. SC2004-22639/28.12.2004

Valoarea de inventar aferentă acestor bunuri care se dau în administrare este de ……………… lei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timişoara, Regia Autonomă de Transport, PRIMAR, DIRECTOR GENERAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUAHANDU ING. EUGEN STĂNESCU

VICEPRIMAR, ING. ADRIAN ORZA DIRECTOR PATRIMONIU, DIRECTOR FIN. – CONT., EC. NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ EC. SORINA BOLDURA ŞEF SERVICIU, ING. MONICA RUDNEANU SERVICIUL JURIDIC, JR. LOREDANA MOCAN ŞEF SERVICIU JURIDIC, JR. MIRELA LASUSCHEVICI

Anexă la protocolul de predare – primire Cuprinzând seriile de şasiu ale autobuzelor şi microbuzelor care se transmit în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara Mercedes Benz O345 Conecto C Mercedes Benz SPRINTER

nr. crt. serie şasiu/caroserie nr. crt. Serie şasiu/caroserie 1 671. 015. 13. 239487 1 WDB 903663R773985 2 671. 015. 13. 239488 2 WDB 903663R774926 3 671. 015. 13. 239489 3 WDB 903663R774927 4 671. 015. 13. 239490 4 WDB 903663R775298 5 671. 015. 13. 239491 6 671. 015. 13. 239492 7 671. 015. 13. 239493 8 671. 015. 13. 239494 9 671. 015. 13. 239495

10 671. 015. 13. 239496 11 671. 015. 13. 239497 12 671. 015. 13. 239498 13 671. 015. 13. 239499 14 671. 015. 13. 239500 15 671. 015. 13. 239501 16 671. 015. 13. 239502 17 671. 015. 13. 239503 18 671. 015. 13. 239504 19 671. 015. 13. 239505 20 671. 015. 13. 239506 21 671. 015. 13. 239507 22 671. 015. 13. 239508 23 671. 015. 13. 239509 24 671. 015. 13. 239510 25 671. 015. 13. 239511

26 671. 015. 13. 239512 27 671. 015. 13. 239513 28 671. 015. 13. 239514 29 671. 015. 13. 239515 30 671. 015. 13. 239516 31 671. 015. 13. 239517 32 671. 015. 13. 239518 33 671. 015. 13. 239519 34 671. 015. 13. 239520 35 671. 015. 13. 239521 36 671. 015. 13. 239522 37 671. 015. 13. 239523 38 671. 015. 13. 239524 39 671. 015. 13. 239525 40 671. 015. 13. 239526 41 671. 015. 13. 239527 42 671. 015. 13. 239528 43 671. 015. 13. 239529

44 671. 015. 13. 239530 45 671. 015. 13. 239531 46 671. 015. 13. 239532 47 671. 015. 13. 239533 48 671. 015. 13. 239534 49 671. 015. 13. 239535 50 671. 015. 13. 239536

Primăria Municipiului Timişoara, Regia Autonomă de Transport,

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUAHANDU ING. EUGEN STĂNESCU

VICEPRIMAR, ING. ADRIAN ORZA DIRECTOR PATRIMONIU, DIRECTOR FIN. – CONT., EC. NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ EC. SORINA BOLDURA ŞEF SERVICIU, ING. MONICA RUDNEANU SERVICIUL JURIDIC, JR. LOREDANA MOCAN ŞEF SERVICIU JURIDIC, JR. MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA EDILITARĂ NR. SC2005-8229/04.05.2005

REFERAT Privind transmiterea în administrarea R.A. Transport Timişoara a unui număr de 50 autobuze marca Mercedes destinate transportului public urban proprietatea privată a

municipiului Timişoara

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 47/28.09.2004 privind aprobarea derulării investiţiei"Achiziţionarea de autobuze solo pentru transportul urban de călători în sistem leasing, a Caietului de Sarcini şi a Fişei de Date a Achiziţiei" a fost încheiat contractul nr. SC2004-22639/28.12.2004, prin care s-au achiziţionat un număr de 50 autobuze destinate transportului public urban tip Mercedes-Benz O345 Conecto C. Având în vedere că exploatarea şi întreţinerea autobuzelor se face de către R.A. Transport Timişoara, propunem, în conformitate cu prevederile art. 38, lit. f şi art. 125, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, transmiterea în administrarea R.A. Transport Timişoara a celor 50 autobuze, identificate conform specificaţiilor din Anexa 1. Transmiterea va avea loc pe baza unui protocol de predare – primire încheiat între cele două părţi şi se va face pe perioada cât R.A. Transport Timişoara îşi menţine forma pe care o are la data emiterii hotărârii Consiliului Local, aceea de Regie Autonomă.

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR PATRIMONIU, ADRIAN BODO NICUŞOR MIUŢ

CONSILIER SUPERIOR, CONSILIER SUPERIOR, CULIŢĂ CHIŞ MIHAI DRAGOMIR

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

RED/DACT.O.R. EX 2 STRP