keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 454/15.12.2009 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui Act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 454/15.12.2009
privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui Act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS-59958/02.12.2009 întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teriroriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007;
Având în vedere Adresele nr. 1966/09.11.2009 şi nr. 988/27.11.2009 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2 lit.(d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 privind colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2010-31.12.2010.

Art.2: Se aprobă tariful de 3,41 lei/km, fără T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2010.

Art. 3: Se aprobă încheierea Actului Adiţional de modificare a Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţiii
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap;
- Mass-media locale.



Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr……. din………………..

ACT ADIŢIONAL La Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

ÎNTRE 1. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu sediul în Timişoara, str. Dorobanţilor, nr.11/A, reprezentată prin doamna Maria Stoianov-Director Executiv şi doamna Daniela Lung- Şef Serviciu şi 2.Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia Director General şi d-na Aneta Vacaru- Contabil şef:

s-a convenit la încheierea prezentului act adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara:

Art.1. Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/2006 se prelungeşte pe o perioadă de

un an, de la data de 01.01.2010 până la data de 31.12.2010 Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timişoara, potrivit

art. 6 din Convenţie, se modifică, începând cu data de 01.01.2010 şi este de 3,41lei/km, fără TVA.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două

pentru fiecare parte. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Regia Autonomă de Transport Timişoara Timişoara Director Executiv Director General Maria Stoianov Nicola Marcel Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curut Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor Contabil Sef cu Handicap Lăscuţ Felicia Daniela Lung Avizat juridic Serviciul Juridic Marilena Loredana Muntiu

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr. A S - 5 9 9 5 8 / 0 2 . 1 2 . 2 0 0 9

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia-anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenţia de colaborare între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 menţionează: ,,Convenţia se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor şi cu aprobarea Consiliului Local Timişoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adiţional de prelungire, modificare şi completare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008.Prin H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008 Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009.

În baza prevederilor art. 8 din Actul adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menţionează: ,,Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părţilor şi după aprobarea Consiliului Local Timişoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părţi, vor fi notificate celeilalte părţi cu 30 zile înaintea supunerii spere aprobarea Consiliului Local Timişoara.” Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap a notificat Regiei Autonome de Transport Timişoara intenţia de a prelungi perioada de colaborare. În urma acestei adrese Regia Autonomă de Transport Timişoara a comunicat serviciului nostru, prin adresa nr. 1966/09.11.2009, intenţia de majorare a preţului de închiriere a microbuzurilor marca Mercedes Benz Sprinter de la valoarea de 3,19 lei la 3,41 lei fără T.V.A.

Prin adresa nr. AS-58653/11.11.2009 Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap a solicitat R.A.T.T.-ului o justificare pe elemente de cheltuieli a tarifului propus. Astfel, Regia Autonomă de Transport Timişoara precizează, prin adresa 988/27.11.2009, că tariful propus de 3,41 lei a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 24.02.2009 reprezentând reactualizarea cu indicile inflaţiei aferent perioadei decembrie 2007-decembrie 2008.

Având în vedere cele mai sus enunţate propunem prelungirea Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 cu modificările şi completările ulterioare, pe o

perioadă de un an, respectiv 01.01.2010-31.12.2010, precum şi modificarea tarifului prevazut, incepand cu data de 01.01.2010, care va fi de 3,41 lei/km fără T.V.A.

Anexăm prezentului referat, în copie xerox, Convenţia – anexă la H.C.L.

nr.592/19.12.2006, Actul Adiţional aprobat prin H.C.L.M.T nr. 481/18.12.2007, Actul Adiţional aprobat H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008, adresele nr. AS- 58099/30.10.2009 şi nr. 58653/11.11.2009 ale Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, adresele nr. 1966/09.11.2009 şi nr. 988/27.11.2009 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara.

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

A se aproba prelungirea, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2010- 31.12.2010, a Convenţiei încheiate între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

A se aproba încheierea unui act adiţional de modificare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/2006.

Viceprimar, Adrian Orza

Director Executiv Maria Stoianov

Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap

Director Executiv Adjunct, Gabriela Cristina Curuţ Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget Consilier Juridic Marilena Loredana Muntiu

Sef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01, Ver.1

Red./ed 2 ex./M.L.M