keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, modificata si completata prin Actul aditional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 525/16.12.2008
privind aprobarea prelungirii Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, modificata si completata prin Actul aditional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS-43202/26.11.2008 al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori;
Având în vedere adresa nr. 444/24.11.2008 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborarii intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanei cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Conventiei si incheierea unui act aditional la Conventia anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit.(d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1. Se aproba prelungirea Conventiei-anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 privind colaborarea intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara, modificată si completată prin Actul aditional, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007, pe o perioada de un an, respectiv 01.01.2009-31.12.2009, conform Anexei - actul aditional care face parte integrantă din prezentul proiect de hotare.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică :
-Institutiei Prefectului Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Regiei Autonome de Transport Timişoara;
-Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr. A S - 4 3 2 0 3 / 2 6 . 1 1 . 2 0 0 8

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii Conventiei-anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, modificata si completata prin Actul aditional aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobata Conventia de colaborare intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, incepand cu data de 01.01.2007.

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat incheierea unui Act aditional de modificare si completare a Conventiei – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 care la art. 1 prevede ,,Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 se prelungeste pe o perioada de un an, de la data de 01.01.2008 pana la data de 31.12.2008.”

Articolul 2 din Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 mentioneaza: ,,Conventia se incheie pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul partilor si cu aprobarea Consiliului Local Timisoara.”

Prin adresa nr.444/24.11.2008 Regia Autonoma de Transport Timisoara si-a exprimat acordul in vederea prelungirii Conventiei incheiate intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, modificata si completata prin Actul aditional, aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007, pe o perioada de un an, respectiv 01.01.2009-31.12.2009.

Avand in vedere cele mai sus enuntate propunem prelungirea Conventiei – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 modificata si completata prin Actul aditional aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007, pe o perioada de un an, respectiv 01.01.2009-31.12.2009.

Anexam prezentului referat Conventia – anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, Actul Aditional la Conventie, adresa nr. 444/24.11.2008 a Regiei Autonome de Transport Timisoara .

In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala; Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM: A se aproba prelungirea, Conventiei incheiate intre Directia de Asistenta Sociala

Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, modificata si completata prin Actul aditional, aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007, pe o perioada de un an, respectiv 01.01.2009- 31.12.2009.

Viceprimar, Adrian Orza

Director Executiv, Director executiv adjunct, Maria Stoianov Gabriela-Cristina Curuţ Sef Serviciu Inspector de Specialitate Consilier Juridic Daniela Lung Elisabeta Bunget Marilena Loredana Muntiu

Sef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Red./ed 2 ex./M.L.M

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr……. din………………..

ACT ADITIONAL La Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

ÎNTRE 1. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu sediul în Timişoara, str. Dorobantilor, nr.11/A, reprezentat prin doamna Maria Stoianov- Director Executiv şi doamna Daniela Lung- Şef Serviciu şi

2.Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia Director General şi d-na Aneta Văcaru – Contabil sef ;

s-a convenit la incheierea prezentului act aditional la Conventia – anexa la H.C.L. nr.592/2006

privind colaborarea intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara:

Art.1. Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se prelungeste pe o perioada de un an, de la data

de 01.01.2009 pana la data de 31.12.2009. Art.2.Toate celelalte clauze ale Conventiei raman neschimbate.

Art.3.Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 ( patru ) exemplare, cate doua pentru fiecare parte.

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Regia Autonomă de Transport Timişoara Timişoara Director Executiv Director General Maria Stoianov Ioan Goia Director executiv adjunct, Contabil şef, Gabriela-Cristina Curuţ Aneta Văcaru Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor Serviciul Juridic cu Handicap Daniela Lung Avizat juridic Marilena Loredana Muntiu