keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 26/29.01.2019 privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526

29.01.2019

Hotararea Consiliului Local 26/29.01.2019
privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-1040/15.01.2019, privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii a autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526 - a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -1040 din data de 15.01.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-1040/17.01.2019- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 1040/15.01.2019;
Avand in vedere avizul Directiei - Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-1040/15.01.2019 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 226 din 10.05.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport a 50 autobuze si a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea trasportului urban de calatori;
Avand in vedere adresa SC Omniasig Group SA nr. DD3794/22.03.2018 inregistrata cu nr. SC2018-007273 din 28.03.2018;
Avand in vedere Contractul de asigurare nr. 62/28.05.2015 incheiat de catre RATT cu SC Omniasig Vienna Insurance Group SA precum si art. 12 alin.12.8.1 din Conditiile generale ale Omniasig;
Vazand Raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Simonea Gheorghe la data de 17.09.2018;
Conform Ordonantei Guvernului nr.112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative teritoriale;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii a autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GPC si serie sasiu NMB67101513239526, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, aflat in administrarea SC Societatea de Transport Public Timisoara SA (fosta RATT).
Art.2: Procedura de scoatere din functiune, casare si dupa caz valorificare a autoturismului aratat la art.1 va fi pusa in aplicare prin grija SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art.3: Vanzarea autoturismului se va face pornind de la pretul indicat in Raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Simonea Gheorghe la data de 17.09.2018, iar sumele incasate prin valorificarea acestuia vor fi varsate la bugetul local si urmarite de Directia Economica.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timisoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA-ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

B‐dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Tel/Fax +40 256 490635, E‐mail: [email protected], Internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării de a autovehiculului

cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC şi serie şasiu NMB67101513239526

Având în vedere Expunerea de motive nr……................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării autoturismului cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC şi serie şasiu NMB67101513239526; Facem următoarele precizări: În conformitate cu HCL nr.226/2005 s-a aprobat transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara (actuala SC Societatea de Transport Public Timişoara SA) a 50 autobuze tip Mercedes Benz O345 Conecto C şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru transportul urban de călători. Urmare a predării acestora prin protocol către RATT, au fost încheiate asigurări facultative de tip CASCO pentru parcul de autobuze şi microbuze, în baza contractului de asigurare nr. 62/28.05.2015 încheiat între RATT şi SC OMNIASIG Vienna Insurance Group SA. Precizăm că în urma evenimentului rutier din data de 22.08.2016, din care a rezultat avarierea autovehiculului cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC, serie şasiu NMB67101513239526 având număr de inventar 19081, a fost deschis dosarul de daune nr. 70182227. Prin adresa nr. DD 3794 din 22.03.2018 înregistrată la Primaria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-007273 din 28.03.2018, asiguratorul SC OMNIASIG Vienna Insurance Group SA ne-a comunicat faptul că, fiind vorba de avarie totală a autovehiculului, în urma analizei efectuate, repararea autovehiculului este nerentabilă din considerente economice, astfel că despagubirea a fost calculată conform art.12.8.1 din Condiţii generale – Asigurare facultativă a autovehiculelor, astfel: “Valoarea epavei reprezintă cea mai mare valoare dintre: -25% din suma asigurată şi -preţul obţinut pe baza ofertelor emise de către societăţi specializate, în termen de 10 zile lucrătoare de la demararea selecţiei de oferte.” Valoarea despăgubirii în cuantum de 137.025 lei a fost platită de către asigurator la data de 10.08.2018. Direcţia Economică, prin Biroul Evidenţa Patrimoniu ne transmite, prin adresa SC 2018-007273 din 27.06.2018, copia dupa fişa de mijloc fix 19081 – MB 0345 Conecto pe anul 2018, regasită în urma verificării în evidenţa tehnico-operativă a Biroului Evidenţa Patrimoniu, din care rezultă că valoarea rămasă de amortizat este 0 lei. Totodată STPT ne-a transmis Raportul de evaluare pentru mijlocul de transport – autobuz TM-15- GPC - întocmit de către evaluator autorizat – Simonea Gheorghe la data de 17.09.2018, conform căruia preţul de tranzacţionare a fost apreciat la suma de 49.600 lei repectiv 10.700 euro, prin urmare valorificarea autoturismului se va face pornind de la preţul indicat în raportul de evaluare.

LS romania2019.eu Președinția României lo Const Uniunii Europene

Arătăm că în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000, “Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.” Potrivit HCL nr.226/10.05.2005, autovehiculul este proprietatea privată a Municipiului Timişoara, prin urmare condiţia prevazută de actul normativ mai sus amintit este îndeplinită. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării autovehiculului cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC şi serie şasiu NMB67101513239526, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU T., ŞEF BIROU T.S.C., ADRIAN COLOJOARĂ, CRISTINA GAVRA ŞEF BIROU M.I.P.E., CONSILIER, NASTASIA POP TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR…………………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării autvehiculului cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC şi serie şasiu NMB67101513239526

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Prin contractul de asigurare nr. 62/28.05.2015 încheiat între RATT şi SC OMNIASIG Vienna Insurance Group SA au fost încheiate asigurări facultative de tip CASCO pentru parcul de autobuze şi microbuze al Municipiului Timişoara. În urma evenimentului rutier din data de 22.08.2016, din care a rezultat avarierea autovehiculului cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC, serie şasiu NMB67101513239526, şi a fost deschis dosarul de daune nr.70182227, asiguratorul SC OMNIASIG Vienna Insurance Group SA ne-a comunicat faptul că, fiind vorba de avarie totală a autovehiculului, nu se justifică repararea acestuia, astfel că despagubirea a fost calculată conform art.12.8.1 din Condiţii generale – Asigurare facultativă a autovehiculelor şi achitată Municipiului Timişoara la data de 10.08.2018.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

În acest sens se impune scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării de către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a autoturismului având numărul de înmatriculare TM 15 GPC, serie şasiu NMB67101513239526, cu virarea sumei în contul Municipiului Timişoara. 3. Concluzii           Prin urmare, în conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării a autovehiculului cu nr. de înmatriculare TM 15 GPC şi serie şasiu NMB67101513239526.

PRIMAR DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ

Cod FO53-03,Ver.2