keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 459/20.12.2010 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui Act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 459/20.12.2010
privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui Act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS-78435/07.12.2010, întocmit de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teriroriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 18131/02.12.2010 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2 lit.(d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 privind colaborarea între Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2011 - 31.12.2011.

Art.2: Se aprobă tariful de 3,41 lei/km, fără T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2011.

Art.3: Se aprobă încheierea Actului Adiţional de modificare a Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Act_aditional.pdf

Anexă la Hotărârea nr……. din………………..

ACT ADIŢIONAL La Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

Incheiat intre

1. Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, cu sediul în Timişoara, str. Dorobanţilor, nr.11/A, CF 13251063 reprezentată prin doamna Daniela Lung - Şef Serviciu

şi

2. Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia Director General şi d-na Lascut Felicia - Contabil şef: S-a convenit la încheierea prezentului act adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara:

Art.1. Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/2006 se prelungeşte pe o perioadă de

un an, de la data de 01.01.2011 până la data de 31.12.2011 Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timişoara, potrivit art. 6

din Convenţie, este de 3,41lei/km, fără TVA. Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru

fiecare parte. Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Regia Autonomă de Transport Timişoara Timisoara Şef Serviciu, Director General Daniela Lung Dr.ing Ioan Goia Avizat juridic Contabil Sef

Lăscuţ Felicia

Avizat juridic

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Timisoara Nr. AS-78435/07.12.2010

REFERAT

Privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia-anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, încheiată între – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenţia de colaborare între

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 menţionează: ,,Convenţia se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor şi cu aprobarea Consiliului Local Timişoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adiţional de prelungire, modificare şi completare a Convenţiei – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008. Prin H.C.L.M.T nr. 454/ 15.12.2009 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2010 până la data de 31.12.2010.

În baza prevederilor art. 8 din Actul adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menţionează: ,,Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părţilor şi după aprobarea Consiliului Local Timişoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părţi, vor fi notificate celeilalte părţi cu 30 zile înaintea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Timişoara.”

Regia Autonoma de Transport Timişoara a comunicat la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara prin adresa nr.18131/02.12.2010, intentia de promovare a unui proiect de hotarare de prelungire a Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007, pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011. Tariful pentru inchirierea microbuzurilor marca Mercedes Benz Sprinter pe care il comunica Regia Autonoma de Transport Local Timisoara se mentine la valoarea anului precedent , respectiv 3,41 lei/km, fara TVA, aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 24.02.2009.

Având în vedere cele mai sus enunţate propunem prelungirea Convenţiei – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2011-31.12.2011.

Anexăm prezentului referat, în copie xerox, Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006, Actul Adiţional aprobat prin H.C.L.M.T nr. 481/18.12.2007, Actul

Adiţional aprobat H.C.L.M.T nr. 454/15.12.2009, adresa nr. 18131/02.12.2010 a Regiei Autonome de Transport Timişoara.

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

A se aproba prelungirea, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2011 - 31.12.2011, a

Convenţiei încheiate între Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, anexă la H.C.L.M.T nr.592/19.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare cu mentinerea tarifului la valoarea de 3.41 lei/km.

Viceprimar, Adrian Orza Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara Director executiv Director Executiv Adjunct, Maria Stoianov Gabriela Cristina Curuţ

Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Sef Serviciu Inspector de Specialitate

Daniela Lung Elisabeta Bunget

Consilier Juridic

Sef Serviciu Juridic, Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01, Ver.1 Red./ed 2 ex.