keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 321/26.07.2005 privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzul Mercedes-Benz Sprinter cu nr.de inmatriculare B-43-LKX

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 321/26.07.2005
privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzul Mercedes-Benz Sprinter cu nr.de inmatriculare B-43-LKX


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 12243/06.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 autobuze si a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori ;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, modificata si completata prin Legea 247/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru microbuzul Mercedes-Benz Sprinter cu nr. de inmatriculare B-43-LKX care deserveste Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana, in limita maxima de 200 litri/luna.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana ;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_microbuz.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRATIV Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU NR._____________________

REFERAT

Potrivit contractului de achizitie in sistem leasing financiar Nr.S.C.2004-22639/28.12.2004, Municipul Timisoara a achizitionat 50 autobuze si 5 microbuze. Solicitam a aproba emiterea unei Hotarâri a Consiliului Local Timisoara privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzul Mercedes- Benz Sprinter cu nr. de inmatriculare B-43-LKX (13 locuri),aflat in parcul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. de inventar 19093/29.04.2005. Microbuzul se va folosi de angajatii Primariei Municipiului Timisoara la deplasari in interiorul tarii si in exterior, deasemenea va fi folosit la deplasarea delegatilor straine. Consumul de carburanti pentru microbuzul sus mentionat se va incadra in limita maxima de 200 litri/luna.

VICEPRIMAR DIRECTOR ADRIAN ORZA ec.NICUSOR MIUT

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU

ADRIAN BODO IOLAN DOBRESCU INTOCMIT NICOLAE LUCACI